Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:           
Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

 

Geschiedenis: Middeleeuwen

 

 1. Het woord als zwaard. De relatie tussen de bisschoppen van Metz en de abdij van Sint-Truiden in de vroege en hoge middeleeuwen. (Winand Van Meerbeek)

 2. "Berecht hi de gemeente wel". Beelden van correct bestuur in laatmiddeleeuws Holland (1250-1450). (Jeroen Rodenberg)

 3. Het overlevingsvermogen of bilevinghe als pasmunt bij scheiding en/of hertrouwen in het laatmiddeleeuwse Gent. (Tom De Vos)

 4. Het buitenstedelijk grondbezit van de Gentse burgerij in het begin van de 15de eeuw (1400-1410). (Joris Vanderhaeghen)

 5. Een heer van stand. Frank van Borsselen en de rol van zijn hovelingen en ambtenaren in zijn profilering als bovengewestelijk edelman in het Bourgondische landencomplex (1436 – 1470). (Jeroen Rodenberg)

 6. Dat du best, was ic ende wat ic bem, dat sal tu werden...  Gentse grafmonumenten en grafschriften tot het einde van de Calvinistische Republiek (1584). (Veronique Despodt)

 7. Dierenopvattingen en -voorstellingen in de stand van de kennis in de 13de eeuw. (Caroline Everaert)

 8. Clio en de Menswetenschappen: Max Webers 'Die Stadt' en de Genste Historische School. (Anton Froeyman)

 9. Les portus de la vallée de l’Escaut à l’époque carolingienne. Analyse archéologique et historique des sites de Valenciennes, Tournai, Ename, Gand et Anvers du 9e au 11e siècles. (Florian Mariage)

 10. Het Sint-Janshospitaal te Brugge: Een domeinstudie (eind 13de – begin 14de eeuw). (Koen Schoutteten)

 11. De opstand van 1467 te Mechelen. (Willem De Pauw)

 12. Een biografie van Filips van Courtenay (ca. 1240-1283): een vorst op de dool en onderzoek naar de titel ‘titulaire Latijnse keizer van Constantinopel’. (Tarek Peeters)

 13. Een monnikenwerk. Reconstructie van het middeleeuwse kloosterscriptorium. Case study: de laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne. (Thijs Ameye)

 14. Met tranen overgoten Over huilende helden, wenende jonkvrouwen en schreiende gelovigen. (Laura van der Wijden)

 15. De bogomilen. De grootste puriteinen van de Middeleeuwen. (Bart Rosseels)

 16. Humbertus van Romans (1194-1277) en zijn visie op de kruistochten. (Anna Francis)

 17. Boudewijn VII Hapkin, een Witte Ridder uit de 12de eeuw, graaf van Vlaanderen. (1111 - 1119). (Bram Brutsaert)

 18. More paganorum. Vroegmiddeleeuwse perceptie van heidense volkscultuur. (Steven Dhondt)

 19. Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen. Casestudy: het Sint-Janshospitaal en het hospitaal van de Potterie. (1280-1440). (Sigrid Dehaeck)

 20. Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren tijdens de Gentse opstand in Brugge en het Brugse Vrije. (1379-1385). (Koen Van Huele)

 21. De relatie vrouw-ruimte in religieuze en caritatieve instellingen te Gent in de veertiende en vijftiende eeuw. (Els De Paermentier)

 22. De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde (1573-1700). (Frederik Van Crombrugge)

 23. De leden van de Raad van Vlaanderen onder Jan zonder Vrees (1405-1419).(David Lauwers)

 24. De weg naar Santiago de Compostela: analyse van verhalende bronnen als graadmeter voor een gemeenschappelijk gedachtegoed. (Annick Plancke)

 25. De administratie van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw. (Annelies Nevejans)

 26. Margareta Porete († 1310) en « Le miroir des âmes simples ». Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie. (Sofie Sweygers)

 27. Visies op de maatschappij in de Vroege Middeleeuwen: Het wereldbeeld van de Visigotische kerkelijke elite (589-711). (Frank Van Den Steen)

 28. Onderwijs in het Hertogdom Brabant in de Middeleeuwen. (Geert Van Boxelaer)

 29. Heriger van Lobbes (°ca.942-†1007): een laat-karolinger of een vroeg-scholasticus? Een historisch onderzoek naar de religieus-culturele wereld van Luik en Lobbes in de late tiende eeuw. (Peter Verbist)

 30. Het belang van testamentaire schenkingen op sociaal, financieel-materieel en familiaal vlak in het laat-middeleeuwse Gent (1400-1450) (Chantal Fontana)

 31. De weg naar het Hof. De activiteiten van 43 grafelijke ambtenaren in Den Haag aan het eind van de Middeleeuwen (1483-1506). (Serge ter Braake)

 32. "Rijke Stinkerds". Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper (1118-1566). (Stijn Bossuyt)

 33. De houding van de middeleeuwse mens tegenover ziekte, lijden en dood van kinderen op basis van Middelnederlandse mirakelboeken. (Karen Dochez)

 34. Een bijdrage tot de stedelijke lexicografie. Een terminologisch onderzoek aan de hand van diplomatische bronnen.Steven Van Impe)

 35. De opstand in Vlaanderen van 1323 tot 1328 vanuit Iepers perspectief. Bijdrage tot de beeldvorming van een middeleeuwse stad. (Sarah Smolders)

 

<<<   >>>

 

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

Laatste aanpassing op zondag 01 september 2013

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.