Het Sint-Janshospitaal te Brugge

Een domeinstudie (eind 13de begin 14de eeuw).

 

Koen Schoutteten

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Erik Thoen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

DEEL I : INLEIDING

    HOOFDSTUK 1: CONTEXT

        A) EEN POLITIEKE EN ECONOMISCHE SCHETS

            1 Politiek

            2 Economisch

        B) HET SINT-JANSHOSPITAAL

    HOOFDSTUK 2: VRAAGSTELLING

    HOOFDSTUK 3: AFBAKENING

        A) PERIODISERING

        B) GEOGRAFISCH KADER

    HOOFDSTUK 4: WAARDE VAN DE BRONNEN

    HOOFDSTUK 5: METROLOGIE EN MUNTSTELSEL

        A) METROLOGIE

            1 Inhoudsmaten

            2 Oppervlaktematen

        B) MUNTSTELSEL

 

DEEL II : HET SINT-JANSHOSPITAAL UIT FINANCIEEL OOGPUNT

    HOOFDSTUK 1: MATERIELE BESCHRIJVING VAN DE HOSPITAALREKENINGEN

    HOOFDSTUK 2: INKOMSTEN

        A) TOTAAL

        B) CIJNZEN EN PACHTEN

        C) HOVEN

        D) DIVERSEN

            1 Testamenten en aalmoezen

            2 Menigerhande dingen

            3 Lijfrenten

            4 Schulden

            5 Jaarontvangsten

            6 Schatting van de gewassen

            7 Andere zaken

        E) BESLUIT

    HOOFDSTUK 3: UITGAVEN

        A) TOTAAL

        B) RENTEN EN LIJFRENTEN

        C) GROTE KOSTEN

        D) DIVERSEN

            1 Menigerhanden

            2 Allerlei

                a) Werken

                b) Diverse dingen

            3 Watergelden

            4 Schulden

        E) BESLUIT

    HOOFDSTUK 4: TEGOED EN SCHULDEN

    HOOFDSTUK 5: TOTAALBEELD VAN DE REKENINGEN

 

DEEL III : HET SJH ALS GROOTGRONDBEZITTER

    HOOFDSTUK 1: MATERIELE BESCHRIJVING VAN DE PACHTREKENINGEN

    HOOFDSTUK 2: HET BELANG VAN DE PACHT EN DE CIJNS

        A) DE PACHTOPPERVLAKTE VS DE CIJNSOPPERVLAKTE

    HOOFDSTUK 3: DE RELE PACHT VS DE NOMINALE PACHT

 

DEEL IV : ALGEMEEN BESLUIT

 

DEEL V : BRONNEN EN LITERATUUR

    HOOFDSTUK 1: ONUITGEGEVEN BRONNEN

        A) ALGEMENE REKENINGEN

        B) PACHTREKENINGEN

    HOOFDSTUK 2: UITGEGEVEN BRONNEN

    HOOFDSTUK 3: LITERATUUR

        A) INVENTARISSEN EN VOORNAAMSTE REPERTORIA

        B) ALGEMENE LITERATUUR

 

DEEL VI : BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende