Sporen uit hun bestaan.

Levenslooponderzoek toegepast op vrouwen
geboren in 1830/31 en 1880/81 te Zwevegem.

Elke Verhaeghe

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. E. Vanhaute

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

INLEIDING.

 

DEEL 1: METHODOLOGIE

 1. Levenslooponderzoek

 1.1. Lifecourse als theoretisch model.

 1.2. Toepassing van het levensloopparadigma in de praktijk

 1.3. Beperkingen en problemen.

 2. Selectie, verwerking en analyse van data

 2.1. Selecteren en verzamelen van informatie.

 2.2. Verwerking van de gegevens

 2.3. Analyse van de gegevens

 

DEEL 2: BRONNEN.

 1. Bevolkingsregisters.

 1.1. Ontstaansgeschiedenis

 1.2. Inhoud

 1.3. Beperkingen en mogelijkheden.

 1.4. De Zwevegemse bevolkingsregisters

 2. Burgerlijke stand.

 2.1. Ontstaansgeschiedenis

 2.2. Inhoud

 2.3. Beperkingen en mogelijkheden.

 2.4. De Zwevegemse akten van burgerlijke stand

 3. Kadastrale bronnen

 3.1. Ontstaansgeschiedenis

 3.2. Inhoud

 3.3. Beperkingen en mogelijkheden.

 3.4. Het kadaster van Zwevegem

 3.5. De kadastrale atlas van P.C. Popp.

 4. Fiscale bronnen

 4.1. Grondbelasting

 4.2. Personele belasting.

 4.3. Patentbelasting

 4.4. Gemeentelijke en provinciale belasting.

 5. Electorale bronnen.

 6. Overige bronnen.

 7. Moeilijkheden met de bronnen.

 

DEEL 3: PLAATSING IN TIJD EN RUIMTE.

 Inleiding.

 1. Geografische en administratieve situering

 2. Historisch-politieke schets.

 3. Sociaal kader

 3.1. Onderwijs

 3.2. Bejaardenzorg

 3.3. Gezondheidszorg

 3.4. Ontspanning

 3.5. De bezitsstructuren

 3.5.1. Huizenclassificatie

 3.5.2. Ingezetenen ten opzichte van afgezetenen

 4. Economisch kader

 4.1. De 19de eeuwse landbouw

 4.1.1. Algemeen beeld.

 4.1.2. Situatie in Zwevegem

 4.2. Nijverheid en industrie in de 19de eeuw.

 4.2.1. Algemeen beeld

 4.2.2. Situatie in Zwevegem

 4.3. Handel en diensten in de 19de eeuw

 4.3.1. Algemeen beeld

 4.3.2. Situatie in Zwevegem

 5. Demografisch kader

 5.1. Bevolkingsevolutie

 5.1.1. Situatie in BelgiŽ

 5.1.2. Verloop in Zwevegem

 5.2. Nuptialiteit

 5.2.1. Bruto Huwelijks CoŽfficiŽnt.

 5.2.2. Huwelijksleeftijd

 5.3. Nataliteit

 5.3.1. Bruto Geboorte CoŽfficiŽnt

 5.3.2. Illegitimiteit

 5.4. Mortaliteit

 5.4.1. Bruto Sterfte CoŽfficiŽnt.

 5.4.2. Doodgeborenen

 5.4.3. Sterfte naar leeftijdscategorie.

 5.5. Migratie

 5.6. Totaal, natuurlijk en migratorisch bevolkingssaldo

 5.7. Samenstelling van de evolking

 5.7.1. Samenstelling naar burgerlijke staat

 5.7.2. Samenstelling naar leeftijd

 5.7.3. Gezinssamenstelling.

 Besluit

 

DEEL 4: FOCUS OP COHORTENLEDEN: GEZIN VAN OORSPRONG

 Inleiding

 1. Schets van hun sociaal-economische achtergrond.

 1.1. Sociale stratificatie en mobiliteit

 1.1.1. Fiscale en electorale bronnen

 1.1.2. Alfabetiseringsgraad

 1.1.3. Huisvesting en bezitsstructuren

 1.1.4. Kinderzorg: inenting van de kinderen

 1.1.5. Individueel overzicht van meest welgestelden en allerarmsten

 1.2. Economische invalshoek

 1.2.1. Beroepsstructuur.

 1.2.2. Beroepsopgave in de belastingen

 2. Demografische kijk op het gezin van oorsprong

 2.1. Samenstelling van het gezin: ouders, broers en zussen.

 2.2. Inwonenden: familie en/of personeel

 2.2.1. Personeel.

 2.2.2. Verwanten

 2.2.3. Inwonende gehuwde koppels

 2.3. Invloed van het verlies van ouders?

 Besluit

 

DEEL 5: FOCUS OP DE COHORTENLEDEN: INDIVIDU ZELF & EIGEN GEZIN.

 Inleiding

 1. Demografische invalshoek

 1.1. Geboorte

 1.1.1. Seizoensschommelingen.

 1.1.2. Illegitieme kinderen

 1.2. Overlijden

 1.2.1. Naar leeftijd

 1.2.2. Doodgeborenen, zuigelingen- en kindersterfte

 1.2.3. Naar beroepscategorie

 1.2.4. Naar gezinsstructuur

 1.3. Migratie

 1.3.1. Het bronnenprobleem.

 1.3.2. De reden van vertrek

 1.3.3. Indeling naar leeftijdscategorie en burgerlijke stand

 1.3.4. Indeling naar beroepscategorie

 1.3.5. Bestemming

 1.3.6. Tijdelijke of definitieve migratie.

 1.4. Huwelijken

 1.4.1. Huwelijksleeftijd.

 1.4.2. Regionale endogamie.

 1.4.3. Sociale endogamie

 1.4.4. Ontbinding van het huwelijk

 1.4.5. Definitief celibaat

 1.5. Fertiliteit

 1.5.1. Leeftijd bij de moeder bij geboorte eerste levendgeboren kind.

 1.5.2. Leeftijd bij de moeder bij geboorte laatste levendgeboren kind.

 1.5.3. Interval tussen twee geboorte

 1.5.4. Spacing versus stopping.

 1.6. Samenstelling huishoudens.

 1.6.1. Overzicht: gezin van oorsprong, gezin van procreatie en zelfstandigen

 1.6.2. ĎExtended familyí or Ďnuclear familyí?

 2. Economische invalshoek.

 2.1. Beroepsstructuur bij het gezinshoofd.

 2.2. Vrouwenarbeid

 2.2.1. Huishouden versus betaalde arbeid.

 2.2.2. Invloed van de vrouwenarbeid op nuptualiteits- en fertiliteitspatronen

 3. Sociale netwerken

 3.1. Alfabetisatie van de meisjes

 3.2. Bejaardenopvang.

 3.3. Opvang crimenelen.

 Besluit

 

DEEL 6: ANDERE LEVENSLOPEN?

 1. Vergelijking tussen beide cohorten.

 2. Vergelijking binnen de cohorten

 

BESLUIT.

 

Bibliografie

 

Bijlagen (niet alle bijlagen zijn voorhanden)

Bijlage 1      Situering van de gemeente

Bijlage 2      Kaart van Ferraris (eind 18de eeuw)

Bijlage 3      Stafkaart opgemaakt door DťpŰt de la Guerre (1872)

Bijlage 4      Stafkaart opgemaakt door Militair Geografisch Instituut (1927)

Bijlage 5      Evolutie van de bebouwing vanaf 1900

Bijlage 6      Berekeningen mbt de gini-coŽfficiŽnt voor de huizenclassificatie word-document

Bijlage 7      Landbouwtellingen: oppervlakte per teelt word-document

                      Landbouwtellingen: aandeel per teelt (cirkeldiagrammen) excel-bestand

Bijlage 8      Gedetailleerde informatie uit de industrietellingen van 1896 excel-bestand

                      Gedetailleerde informatie uit de industrietellingen van 1910

Bijlage 9      Bevolkingscijfers tijdens de tellingsjaren in Zwevegem  naar het geslacht  excel-bestand

Bijlage 10    Aanvullende grafieken ivm nuptialiteit in Zwevegem

                      Bijhorende tabel nuptialteit in Zwevegem

Bijlage 11     Aanvullende grafieken ivm nataliteit in Zwevegem. Bijhorende tabel nataliteit in Zwevegem

Bijlage 12     Aanvullende grafieken ivm mortaliteit in Zwevegem. Bijhorende tabel mortaliteit in Zwevegem

Bijlage 13     Aanvullende tabellen: sterfte per leeftijd. excel-bestand

Bijlage 14     Verdeling van de bevolking volgens leeftijd

Bijlage 15     Overzicht: ingeschrevenen in de provinciale belastingslijsten excel-bestand

Bijlage 16     Alfabetisme gekoppeld aan beroepsopgave in de geboorte-akten excel-bestand

Bijlage 17     Gedetailleerd overzicht van sectorale verdeling van de arbeid van vaders excel-bestand

                       Gedetailleerd overzicht zelfstandige of loonafhankelijke arbeid van vaders

Bijlage 18     Gedetailleerd overzicht van sectorale verdeling van de arbeid van moeders excel-bestand

                       Gedetailleerd overzicht zelfstandige of loonafhankelijke arbeid moeders

Bijlage 19     Overzicht van cohortenleden die een ouder verliezen pdf

Bijlage 20     Overzicht van de beroepen op het moment van sterfte (cohorte 18308/31)

                       Overzicht van de beroepen op het moment van sterfte (cohorte 1880/81) excel-bestand

Bijlage 21     Leeftijd cohortenleden 1880/81 bij migratie excel-bestand

Bijlage 22     Kaart van Zwevegem en omliggende gemeenten

Bijlage 23     Verdeling van de gehuwden naar woonplaats van de echtgenoot  excel-bestand

Bijlage 24     Cijfers ivm duur van de huwelijken excel-bestand

Bijlage 25     Gedetailleerd overzicht van sectorale verdeling van de arbeid van mannen excel-bestand

                       Gedetailleerd overzicht zelfstandige of loonafhankelijke arbeid van mannen

Bijlage 26     Gedetaileerd overzicht van sectorale verdeling van de arbeid van vrouwen excel-bestand

                       Gedetailleerd overzicht zelfstandige of loonafhankelijke arbeid vrouwen

Bijlage 27     Overzicht van de vrouwen en hun echtgenoot die al dan niet kunnen lezen en schrijven

Bijlage 28     Levenslijnen

Bijlage 29     Voorbeelden databestand pdf

Bijlage 30     Illustraties

 

 

home lijst scripties inhoud volgende