'De overtreffelijcke reijse gedaen door

 

 

Reynier Adriaensen'

 

 

Leven als soldaat in de Oost, (1681-1689)

 

 

Bram Cocquyt

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1998-1999

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. J.G. Everaert

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

 

Inleiding

Bibliografie

1. Archiefbronnen

2. Uitgegeven bronnen

3. Literatuur

4. Algemeen

    4.1. Bibliografiën

    4.2. Woordenboeken en encyclopediën

    4.3. Atlassen

    4.4. Andere

DEEL I: Het Reisverhaal

 

Inleidend hoofdstuk

1. Reynier Adriaensen

2. Manuscript

3. Nederlandtsche Vereenigde geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie

4. Reisverhaal

    4.1. Reisteksten

    4.2. Formele kanten van een reisverslag.

    4.3. Evolutie

    4.4. Reyniers “Overtreffelijcke Reijse.”

Reyniers ‘Overtreffelijcke Reijse’

 

Voorreden

1ste Capittel: Wedercomste uijt Engelant

2de Capittel: Comste tot Rotterdam

3de Capittel: Reijse naer Oostindien

4de Capittel: Beschrijving vant eijlant St.-Jago

5de Capittel: Beschrijving van de kust van Africa

6de Capittel: Beschrijving van een brant int reijsers schip

7de Capittel: Een schromelijk verraat int schip

8ste Capittel: Komste tot Batavia

9de Capittel : Beschrijvinge van een Chineesche begravenis

10de Capittel: Beschrijving vande amockspelders op Batavia

11de Capittel: Reden van sterven der Nederlanders in Batavia

12de Capittel: Beschrijving van de Javanse orlog 1682

13de Capittel: Hollantse logie op Bantem ingenomen

14de Capittel: Bijstand der Hollanders voor den jonge coninck

15de Capittel: Een zee bataillie voor Bantam

16de Capittel: Beschrijving van ‘t innemen van Bantam

17de Capittel: Vijants uijtval op een nieuw secours

18de Capittel: De vijanden uijt een bos geslaegen

19de Capittel: Bantam weder opgebouwt

20ste Capittel: De vijanden worden opgesogt

21ste Capittel: De Lanpolders tot hulp der vijanden

22ste Capittel: De Lanpolders trachten een rivier te winnen

23ste Capittel: Secours uijt het vaederlant

24ste Capittel: De Lanpolders winnen de rivier Tannaren

25ste Capittel: Een vroome daet van 20 indianen

26ste Capittel: De victorie der Nederlanders op d’indianen

27ste Capittel: De coninck valt in d’hant der Nederlanders

28ste Capittel: Beschrijving van een vreselijck serpent

29ste Capittel: Een nief vijantscap gemackt

30ste Capittel: Den coninck compt op Batavia

31ste Capittel: Overwinning op de Lanpolders

DEEL II:Bespreking

 

Hoofdstuk I: Moeizaam vertrek

1. Godsdiensttroebelen in Engeland

2. De Republiek

3. Aanmonstering

4. Het vertrek

Hoofdstuk II: “Reijse naer Oost-indien”

1. De voorgeschreven route

    1.1. Kanaal of Omweg?

    1.2. Het Wagenspoor

    1.3. Verversingshavens

    1.4. De Kaap

    1.5. De Indische Oceaan

    1.6. Amsterdam - Batavia

2. Leven aan boord

    2.1. Soldaten en matrozen

    2.2. Leefomstandigheden

        2.2.1. De schepen

        2.2.2. Orde en tucht

        2.2.3. Voedsel en drank

        2.2.4. Amusement

        2.2.5. Hygiëne

        2.2.6. Ziekte en dood

3. Reyniers vaarweg

    3.1. Van de Canarische naar de Kaapverdische 

    eilanden.

    3.2. De Kaapverdische Eilanden

    3.3. Via de Abrolhos naar de Kaap

    3.4. De Kaap

    3.5. De Indische Oceaan

    3.6. Van Sumatra naar Batavia

4. Besluit

Hoofdstuk III: Batavia & Bantam

1. Batavia

    1.1. Geschiedenis

    1.2. ‘De heerelijcke stad van Batavia’

    1.3. ‘De Sineesen, een seer gouw volk ende 

    verstandich’

        1.3.1. Chinees Batavia

        1.3.2. Chinezen door westerse ogen

    1.4. De “Amockspelders” op Batavia

    1.5. De levensomstandigheden

2. Bantam

Hoofdstuk IV: VOC-soldaat in de Oost

1. Europese soldaten

2. Aziatische soldaten

3. Oorlog op Java

Hoofdstuk V: De onderwerping van Bantam

1. “Grooten en de bloedigen oorlogh op Bamtem tusschen den vaeder ende den sone.”

    1.1. Opstand in het rijk van Mataram.

    1.2. Voorspel te Bantam

    1.3. Strijd om Bantam

    1.4. Val van Tirtijassa

    1.5. De landexpeditie onder kapitein Willem Hartsinck

    1.6. Nasleep van Bantamse oorlog

2. Reynier en de onderwerping van Bantam

    2.1. “Beschrijvinge vanden Javansche orloga dewelcke begonnen is op Bamtem den 10den     februwarij 1682.”

    2.2. “Ons logi wort van de vijanden op Bamtem ingenomen

    2.3. “Wat men op Batavia al doet om den jongen coninck te hulpe te commen.”

    2.4. “Hoe men voor Bamtam commen ende van een zee batallie.”

    2.5. “Beschrijvinge van het in nemen van Bamtam”

    2.6. “De vijanden doen eenen uijtval op het nieuw secours”

    2.7. “De vijanden uijt den bos geslaegen”

    2.8. “Men soecken de vijanden wederom op.” 

    2.9. “De vijanden krijgen de Lanponders tot hulpe”

    2.10. “De Lanponders zoeken de riviere te winnen”

    2.11. “Daer comt secours uuijt het vaederlandt”

    2.12. “De Lanponders winnen de riviere van Tannaren”

    2.13. “Een vrome daet begaen door twintich van onse indiaenen”

    2.14. “Den slaga tusschen de Nederlanders ende de  indiaenen,

    2.15. “Den conick komt ende valt in handen der Nederlanders”

    2.16. “Beschrijvinge van een vreselijkck serpent”

    2.17. “Vijandtschap gemaeckt om het gevangen brengen vanden coninck naer Batavia”

    2.18. “Den coninck comt op Batavia”

3. De pamflettenoorlog

4. Besluit

Hoofdstuk VI: De moord op kapitein François Tack

          1. De Graaf en Ricklefs

    1.1. Soeripati

    1.2. De Omstandigheden

    1.3. De aanval

2. Adriaenssens

3. Besluit.

Hoofdstuk VII: Overige expedities

1. De Lampongse expeditie

2. “Het eijlant Kissemis”

3. De terugreis

Hoofdstuk VIII: Besluit

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende