'De overtreffelijcke reijse gedaen door Reynier Adriaensen'. Leven als soldaat in de Oost, (1681-1689) (Bram Cocquyt)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. ARCHIEFBRONNEN

 

· Algemeen Rijksarchief ‘s Gravenhage: Archief van de Verenigde Oostindische Compagnie

            * Copia missive door den gouverneur-generael en de raden van Indien den 29 november 1681 aenden commandeur Simon Van Der Stel en den Raet geschreven, overgekomen brieven en papieren uit de Kaap, folio 48, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 4017.

            * Copie van bevindinge van’t schip Huys te Merwe, overgekomen brieven en papieren 1682, f. 1117-1118, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1354.

            * Corte sterckte..., overgekomen brieven en papieren, f. 2604-5, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1404.

            * Corte sterckte van alle de compagnies Nederlanders ..., overgekomen brieven en papieren, f. 3583, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

            * “Daghregister” (zaterdag 10 mei - dond. 22 mei 1681), overgekomen brieven en papieren uit de Kaap, folio’s 169-172, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 4017.

            * D’onderges. Persoonen soo Europianen als inlanders... , overgekomen brieven en papieren, f. 2423, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1404.

            * Generale sterckte..., overgekomen brieven en papieren, f. 3720, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

            * Generale sterckte... , overgekomen brieven en papieren, f. 3810-13, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

            * Generaele corte sterckte ..., overgekomen brieven en papieren, f. 3965, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

            * Generale korte sterckte des Europese ... inde Bamtamsche expeditie op den 10 dec. 1682, f. 3987-3990, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

            * Huis ter Merwede, Monsterrol 1681, f. 289, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 5294.

            * ‘Kaart van een gedeelte van de Kust by Bantam. Hierop: den aanval op ‘s vyands werken door den veldoverste Tack, in 1682, benevens een afzonderlij plattegrond van de vesting Tirtiassa, Kaartenzaal, Algemeen Rijksarchief Den Haag, ingang 4.VEL, inv. nr. 380.

            * Korte sterckte..., overgekomen brieven en papieren, f. 3620, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

            * Korte sterckte..., overgekomen brieven en papieren, f. 3834, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

            * Originele missive door den commandeur Simon Van Der Stel en den raad aen de Caep den 26 maij 1681 aende vergaederingh der heeren seventien geschreven, overgekomen brieven en papieren uit de Kaap, folio 318, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 4016 .

            * Qishm, Kaartenzaal, Algemeen Rijksarchief Den Haag, inv. nr. VEL 866.

            * Rolle der dooden en gequetsten..., overgekomen brieven en papieren, f. 3680, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archieven VOC, inv. nr. 1381.

 

· Koninklijke Bibliotheek ‘s Gravenhage:

            * ‘Antwoort van de Vergaederingh van de Seventiene, Representerende de Generale Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, Aen de Hoogh Mogende heeren Staeten Generael, der Vereenighde Nederlanden..., Amsterdam, Paulus       Matthysz., 1683’, pamflettenzaal, microfiche nr. 11872.

            * ‘The civil wars of Bantam..., London, 1683’, pamflettenzaal, aanvraagnr. 344 G23.

            * ‘Memorie van de heer d’Albeville, Extraordinair envoyé van sijn majesteit van Groot Britanien Aen Haer Hoog mogende Heeren Staten Generael, 30 juni 1687’, pamflettenzaal, microfiche nr. 12612.

            * ‘True account of the burning and sad Condition of Bantam..., London, 1682’, pamflettenzaal, microfiche nr. 10983

            * ‘Twee verscheyde berichten van de bewinthebberen van de Nederlandsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie Beyde overgelevert aen de hoogh mogende heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden..., 1687’, pamflettenzaal, microfiche nr. 12615.

            * ‘Verhael van het geene gepasseert is weegens ‘t innemen van Bantam tussen de Engelse en Hollanders, 1683’, pamflettenzaal, microfiche nr. 11871.

 

· Scheepvaart Museum Amsterdam, inventarisnr. A 3158, signatuur A IV-2, no. 122.

 

· Stadsarchief Antwerpen

            * Parochieregisters Antwerpen, Dopen, Onze Lieve Vrouw Zuid, PR 4  (microfilm 296 244).

 

2. UITGEGEVEN BRONNEN

 

· OVERBEKE, A. VAN, Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naer Oost-Indien, Ruygh-bewerp XVIII (voorstudies op het gebied van de neerlandistiek), Vakgroep Nederlands Universiteit Utrecht, 1994.

 

· BEHR, J. VON DER, Reise nach Java, Vorder-Indien, Persien und Ceylon, 1641-1650., uitgegeven door Naber Honoré in Reisbeschreibungen von Deutschen beamten und Kriegsleuten im dienst der Nierderländischen west- und ost-indischen Kompagnien 1602-1797, deel X, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1930.

 

· BRUIJN, J.R., GAASTRA F.S., ..., Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th century, volume I the introductory volume, volume II Outward bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794) and Volume III Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795), The Hague, Martinus-Nijhoff, Rijksgeschiedkundige publicatiën, 1987.

 

· CHIJS, J. A. VAN DER, Daghregisters gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandsch Indië., 3 volumes, Batavia ‘s Gravenhage 1888-1931.

 

· COOLHAAS, Dr. W. Ph., Generale missiven, van gouverneur-generaal en raden aan heren XVII der VOC, deel IV en V Rijks Geschiedkundige Publicatiën, ‘s Gravenhage, Martinus-Nijhoff, 1971.

 

· DAM, P. VAN, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, eerste boek (deel I), tweede boek (deel III), uitgegeven door F. W. Stapel, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927 en 1939.

 

· FRIK, C., Ost-Indianische Räysen ... insonderheit der Bantamische Krieg, Ulm, 1692.

 

· HEERES, J.E. en STAPEL, F.W., Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten., bijdragen voor het Koninklijk instituut voor Taal-, land- en volkenkunde, 57, 87, 91, 93 en 96, ‘s Gravenhage, 1907-1955.

 

· HESSE, E., Gold-bergwerke in Sumatra, 1680-1683, uitgegeven door Naber Honoré in Reisbeschreibungen von Deutschen beamten und Kriegsleuten im dienst der Nierderländischen west- und ost-indischen Kompagnien 1602-1797, deel X, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1931.

 

· HOFFMANN, J. C., Reise nach dem Kaplande, nach Mauritius und nach Java, 1671-1676, uitgegeven door Naber Honoré in Reisbeschreibungen von Deutschen beamten und Kriegsleuten im dienst der Nierderländischen west- und ost-indischen Kompagnien 1602-1797, deel X, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1931.

 

· NIEUHOF, J., Voyages and travels to the East Indies, 1653-1670. With an introduction by Anthony Reid., (The English translation of Gedenckwaerdige Zee en Lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oost Indien (Amsterdam 1682) was first published as Mr. John Nieuhoff’s remarkable Voyages and travels into ye best provinces of ye West and East Indies in the second volume of Awnsham Churchill’s A collection of voyages and travels... (London 1704). Voyages and travels to the East indies is a reprint of the second part of the 1732 edition of this work) New York, Oxford University Press, 1988.

 

· PIJNACKER, DR. C., Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen, (Ingeleid en toegelicht door G. S. Van Krieken), uitgave van de Linschoten vereeniging (LXXV), ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975.

 

· REALIA, Register op de Generale Resolutiën van het Kasteel Batavia, 1632-1805, 3 volumes, Den Haag en Batavia, 1882-1885.

 

· SCHREYER, J., Reise nach dem Kaplande, 1669-1677, uitgegeven door Naber Honoré in Reisbeschreibungen von Deutschen beamten und Kriegsleuten im dienst der Nierderländischen west- und ost-indischen Kompagnien 1602-1797, deel VII, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1931.

 

· VALENTIJN, F., Oud en Nieuw Oostindiën, Dordrecht-Amsterdam, 1724-26.

 

· VRIES, S. DE, Handelingen en geschiedenissen voorgevallen tusschen de Staet der Vereenigde Nederlanden en dien van de zee-roovers in Barbarijen. Als de Rijcken en Steeden van Algiers, Tunis, Salee en Tripoli van’t Jaer Christi 1590 tot op’t jaer 1684., Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boeckverkoper tegens over’t Oude Heeren logiment, 1684.

 

 

3. LITERATUUR

 

 

· ADAMS, P.G., Travellers and travel liars, 1660-1800., New York, 1962.

 

· AERTS, ‘Het verfoeijelijke crimen van sodomie’ sodomie op VOC-schepen in de 18° eeuw, in Leidschrift, 4, 1988, pp. 5-21.

 

· ARICKX, V., ‘Jan van Hille en zijn verblijf in Batavia (1655-1662). Zuidnederlanders in de Noordnederlandse expansie tijdens de 17e eeuw’ in : Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Émulation te Brugge, deel CI, 1964 (Brugge 1965) pp. 148-194.

 

· ARASARATNAM, S., Ceylon and the Dutch 1600-1800 , s.l., Variorum, 1996.

 

· ASAERT, G., BOSSCHER, M., BRUIJN, J.R., e.a. , Maritieme geschiedenis der Nederlanden, vier delen., Bussum, Unieboek bv., 1977.

 

· BACELAR BEBIANO, J., A geologia de arquipelaga de Cabo Verdo, in Communições dos serviços geologicos de Portugal, Tome XVIII, 1932.

 

· BARENDSE, R.J., Koningen, compagnies en kapers, de Arabische zeeën, 1640-1700, proefschrift aan de rijksuniversiteit Leiden, 1991.

 

· BAREND-VAN HAAFTEN, M., Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaf, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC., Zutphen,Walburg Pers, 1992.  

 

· BENTLEY, D., Atlantic Islands. Madeira, the Azores and Cape Verdes in 17th. century commerce and navigation, Chicago\ London, 1972.

 

· BLOK, D.P. e.a.,  Algemene geschiedenis der Nederlanden., Deel VII, Haarlem, 1980.

 

· BLOM, J.H.C., LAMBERTS, E. (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, Rijswijk, Universitaire Pers Rotterdam, 1993.

 

· BLUSSÉ, J.L., Een koloniaal huwelijksdrama in de gouden eeuw., Amsterdam, Uitgeverij Balans, 1997.

 

· BLUSSÉ, J.L., Strange company. Chinese settlers, mestizo women and the dutch in VOC Batavia., dissertatie doctoraat letteren, Rijksuniversiteit Leiden, 1986.

 

· BOXER, C.R., Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800.(vert. uit het Engels; The Dutch seaborne empire 1600-1800, Hutchinson, London, 1956), Amsterdam, Agon, 1988.

 

· BRACHT, J. VAN., Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, genoemd Vingbooms-atlas in het algemeen rijksarchief te ‘s Gravenhage, Haarlem, Fibula van Dishoeck, 1981, 107 krtn.

 

· BRUG, P. VAN DER, De ‘ongesondheijt’ van Batavia, visvijvers, malaria en het VOC-personeel, in: Spiegel Historiael, jaargang 31 (1996), nr. 6, pp. 304-3O8.

 

· BRUIJN, J.R., Muiterij, oproer en berechting op schepen van de VOC, Bussum, 1980

 

· BRUIJN, J.R. en LUCASSEN, J., Op schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu., Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis bv., 1980.

 

· CATHERINE, L., Islam voor ongelovigen, Berchem, uitgeverij epo, 1997.

 

· CLARK, Sir G., “The oxford history of England, the later Stuarts, (1660-1714)”, Oxford, Clarendon Press, 1955.

 

· COLENBRANDER, H., Jan Pieterszoon Coen. Bescheiden omtrent zijn verblijf in Indië, I & II, ‘s Gravenhage, 1919-1934.

 

· COOK Chris and WROUGHTON John, English historical facts 1603-1688, Hong Kong, Macmillan Press LTD., London en Basingstoke Companies and representatives throughout the world, 1980.

 

· DAVIDS, C.A., Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815., Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1986.

 

· DEGRYSE, K., Sociale en sexuele spanningen aan boord van de Oostendse Oost-Indiëvaarders, in Collectanea Maritima IV, Bijdragen tot de internationale maritieme geschiedenis, Brussel, 1988, pp. 69-79.

 

· DEKKER, R., Daar was laatst een meisje loos, Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten een historisch onderzoek., Baarn, uitgeverij Ambo bv, 1981.

 

· DEVENTER, VAN, Geschiedenis der Nederlanders op Java, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1887.

 

· DIESSEN, J.R. VAN, Jakarta/Batavia, het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuurhistorische nalatenschap., De Bilt, Cantecleer, 1989.

 

· DIESSEN, J. R. VAN, Java en Madura, (Dominicusreeks), Haarlem, J.H. Gottmer, 1994.

 

· DUPLESSIS, R.S., Transitions to Capitalism in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

 

· ELPHICK, G., The shaping of South African Society, 1652-1820, Longman Penguin Southern Africa (Pty) Ltd, 1979.

 

· GAASTRA, F.S., Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1670-1700, Bussum, Unieboek bv, 1982.

 

· GAASTRA, F.S., De geschiedenis van de VOC, Bussum, Unieboek bv, 1982.

 

· GELDER, VAN R., Het Oost-Indisch avontuur, Duitsers in dienst van de VOC, Nijmegen, Sun, 1997.

 

· GLISSENAAR, F., Voorheen Nederlands Indië, een reis door de geschiedenis, Amsterdam/ Antwerpen, Uitgeverij contact, 1994.

 

· GRAAF, DE H. J., De moord op Kapitein François Tack, 8 februari 1686, Amsterdam, 1935.

 

· GRAAFF, N. DE,  Reysen van Nicolaus de Graaff gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis., uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck, werken Linschoten Vereneging, ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, fotomechanische herdruk 1976.

 

· GRAY, sir A., A new voyage round the world by William Dampier, London, The Argonaut Press, 1927.

 

· HAAN, F. DE, Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 4 volumes, Batavia, 1910-12

 

· HULLU, J. De, De Oost-Indische Compagnie en St. Helena in de 17° eeuw., Indische Gids, 35° jaargang, tweede deel, pp. 877-903.

 

· JOHNSTON, James B., The place-names of England & Wales, Londen, John Murray, Albemarle  street, W., 1914.

 

· JONGE, J.K.J. DE, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oostindië, ‘s Gravenhage-Amsterdam, 1862-1888.

 

· JONGH, D. DE, Het krijgswezen onder de Oost-Indische Compagnie, Den haag, 1950.

 

· KIRSCH, P., Die reise nach Batavia, Deutsche Abenteurer in Ostindien 1609 bis 1695, Hamburg, Ernst Kabel verlag GmbH, 1994.

 

· KRISHNA, B., Commercial relations between India and England (1601 to 1757), London, George Routledge and Sons LTD., 1924.

 

· LEUFTINK, A. E., Harde leermeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18° eeuw., Zutphen, 1991.

 

· LINDEMAN, R., SCHERF, Y. en DEKKER, R., Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst., Haarlem, Stichting Egodocument, 1994.

 

· MAC LEOD, De onderwerping van Bantam, Indische Gids, 1901.

 

· MEILINK-ROELOFSZ, M. A. P., De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie/ The archives of the Dutch East India Company, Den haag, 1992

 

· MEILINK-ROELOFSZ, M. A. P., De VOC in Azië, Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1976.

 

· MORRILL, J., The Oxford illustrated history of Tudor en Stuart Britain., Oxford New York, Oxford university Press, 1996.

 

· NAGTEGAAL, L. W., Rijden op een Hollandse tijger: de noordkust van Java en de VOC 1680-1743, proefschrift, Utrecht, 1988.

 

· OSANG, R., Kapverdische Inseln, Dumont Reise-Taschenbücher, Köln, DuMont Buchverlag, 1995 (2. Auflage).

 

· PAASMAN, B., Rijs is ons broot, ende waeter is onsen dranck, Indische Letteren, 8° jaargang, nr. 34, december 1993, p. 113-126.

 

· PARMENTIER, J., LAARHOVEN, R., De avonturen van een VOC-soldaat, het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705, Zutphen, Walburg Pers, 1994.

 

· RAFFLES, T. S., The history of Java, London, 1830.

 

· RICKLEFS, M.C., War, Culture and economy in Java, 1677-1726. Asian and European Imperialism in the early Kartasura period., London, Allan and Unwin, 1993.

 

· ROEPER, V. (ed.), Willem Ysbrantsz Bontekoe, Iournael ofte gedenckwaerdige beschryvinghe; Een halve eeuw reizen in druk., Zutphen, Walburg Pers, 1996, pp. 35-40.

 

· ROEPER, V., WILDEMAN, G.J.D., Reizen op papier, journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers., Amsterdam, Nederlands scheepvaartmuseum/ Walburg Pers, 1996.

 

· SCHRIJVER, H. DE, De oude landmaten in Vlaanderen (derde uitgave), s. l., Uitgeverij en boekhandel Simon Stevin, 1936.

 

· SLOT, B.J., The Arabs of the Gulf, Leidschendam, s.n., 1993.

 

· STAPEL, Geschiedenis van Nederlandsch Indië, Amsterdam, Meulenhoff, 1930.

 

· TALENS, J., Het sultanaat van Banten en de VOC (1677-1682), in: Spiegel Historiael, jaargang 25 (1990), nr. 12, pp. 594-599.

 

· TAYLOR, J. S. , The Social world of Batavia: a history of mestizo culture in Dutch Asia, Diss. Doct. philosophy university of Wisconsin-Madison, 1978.

 

· VERDOODT, R., Zuidnederlanders in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1661-1710), Gent, UG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1977. (Prom.: Prof. Dr. J. Everaert).

 

· VETH, VAN, Java, 1° en 2° deel, tweede druk bewerkt door Joh. F. Snelleman en J.F. Niermeyer, Haarlem, 1896-1907.

 

· s.n., De VOC in de kaart gekeken: cartografie en navigatie van de VOC, 1602-1799, ‘s Gravenhage, SDU, 1988.

 

· WALLENBERG, J. K., The place-names of Kent, Uppsala, 1934, Appelbergs Boktryckeriaktiebolag.

 

· WEVER, D. DE, Rijklof van Goens, Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654., Amsterdam, Terra Incognita, 1995.

 

 

4. ALGEMEEN

 

 

4.1. Bibliografieën.

 

 

· LANDWEHR, J. , VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.,Utrecht, 1991.

 

 

4.2. Woordenboeken en encyclopediën.

 

 

· AA, VAN DER, Biographisch woordenboek der Nederlanden (21 delen), Haarlem, 1852-1878.

 

· BEYLEN, J. VAN, Maritieme encyclopedie, acht delen, Wageningen, uitgeverij C. De Boer JR. Bussum, s. d.

 

· DOURSTHER, H., Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, contenant des tables des monnaies de tous les pays, Amsterdam, Meridian publishing co., 1965.

 

· Encyclopedie van Nederlansch-Indië, vier delen, Den Haag/Leiden, Martinus Nijhoff, 1917-1921.

 

· Microsoft ® Encarta ® 96 Encyclopedia. (c) 1993-95 Microsoft Corporation. (c) Funk & Wagnalls Corporation.

 

MULLER, F. en RENKEMA, E.H., Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. Bewerkt door A.D. Leeman., Groningen, J.B. Wolters, 1967.

 

· STERKENBURG, P. G. J. VAN, Een glossarium van Zeventiende-Eeuws Nederlands, Groningen, 1977.

 

· STERKENBURG, P. G. J. VAN, Handwoordenboek van hedendaags Nederlands, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1988.

 

· VERDAM, J., Middelnederlansch Handwoordenboek, ‘s Gravenhage, 1979.

 

· Woordenboek der Nederlandsche taal, derde deel (eerste stuk), achtste deel (tweede stuk) en negentiende deel, ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902,1929 en 1982.

 

 

4.3. Atlassen.

 

 

· BARRACLOUGH, G., The Times Atlas of World history, London, Times Books Limited, 1978.

 

· Geschiedkundige atlas van Nederland, derde deel (de koloniën), ‘s- Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913-1938.

 

· Gran Atlas Aquilar, Deel I, Madrid, 1969.

 

· Nieuwe Grote Wereldatlas, Amsterdam-Brussel, B. V.  Uitgeversmaatschappij Argus Elsevier, 1977.

 

 

4.4. Andere.

 

 

Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken de Linschoten Vereeniging., Deel I bewerkt door D. SEPP, Deel II bewerkt door C.G.M. VAN ROMBURGH en C.E. WARNSINCK-DELPRAT, ‘s Gravenhage, 1939-1957.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende