De problematiek
van de multiculturele samenleving
vanuit stedelijk perspectief

Casus Gent

 

Marc Vercoutere

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Herwig Reynaert

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Het eigen volk: een echte mengelmoes

Als traditionele historici de geschiedenis van een land vertellen, hebben ze graag een duidelijk afgelijnd volk dat zij door de eeuwen heen kunnen volgen.

In het geval van de Belgen is dat echter onbegonnen werk: de Belgen zijn een mengelmoes van allerlei bevolkingsgroepen.

Dat begon reeds bij de Oude Belgen, waar de "Germaanse Vlamingen" en de "Keltische Walen" zich al in de Romeinse tijd begonnen te vermengen. En die vermenging is blijven voortgaan tot de dag vandaag.

(VRT nieuwsnet – 175 jaar België - 20 juni 2005)

 

Gesprek” 

 

Voorwoord. 

 

Inleidende gedachten: de politieke toren van babel. 

 

DEEL 1Algemene beschouwingen en theoretisch kader.

    1. Doelstellingen: van het algemene forum naar en in de maatschappij.

        1.1. Algemene doelstellingen.

        1.2. Finaliteit in de doelstellingen: casus Gent. 

        1.3. Concretisering van de doelstellingen. 

    2. “Multiculturele” grenzen aan dit onderzoek.

        2.1. Politieke wetenschap: cultuurfilosofie en objectiviteit.

        2.2. Labyrint van theorie en praktijk.

    3. Bronnen en methodiek.

        3.1.  Bestaande bronnen.

        3.2. Bronnen in het studieveld.

        3.3. Methodologische aspecten.

            3.3.1. Een verhaal opgehangen aan drie kapstokken.

            3.3.2. De focusgesprekken: origineel uit tweede hand.

            3.3.3. Open interviews: de best mogelijke weg.

            3.3.4. Cijfermateriaal? Kille data of warme evaluatie.

            3.3.5.  Participatie in een wereld van verschil en gelijkenis.

        3.4. Opbouw van de scriptie.

    4. “De theoretische multiculturele samenleving”.  (Oefening in: begrippen begrijpend lezen)

        4.1. De multiculturele samenleving. 

            4.1.1. Interne en externe drukkingsfactoren.

                4.1.1.1.  Interne strubbelingen.

                4.1.1.2.  Externe druk: maatschappelijke factoren.

            4.1.2. Identiteit in de multiculturele samenleving.

        4.2. De allochtonen: “What’s in a name?”. (Doelgroepenomschrijving)

        4.3. Inburgering en integratie: politieke begrippen?

            4.3.1. Integratieconcepten.

            4.3.2. Burgerschap en identiteit.

    5.  De vraagstelling concreet.  

 

DEEL 2. Wie is die andere burger?

    6.  Het waarom van deze vraag.

    7. De focusgesprekken.

    8. De focusgroepen spreken.

        8.1. Moeder: een onzekere toekomst.

        8.2. Arbeiders: hoop maar werk voor de boeg.

        8.3. Hoger opgeleide jongeren: vrijheid en geluk, maar…

        8.4. Jongens van 16 tot 25 jaar.

        8.5. Meisjes in de stad.

        8.6. Woordvoerders (BV’s).

        8.7. Imams: hard werken maar hoop voor de toekomst.

        8.8. Jongeren tussen 12 en 15 jaar: leven en dromen in een concentratiewijk.

            8.8.1. Het waarom van deze toevoeging.

            8.8.2. Eén focusgesprek en twee interviews.

            8.8.3 De jongeren spreken: “Mijn plaats, mijn dromen”.

    9. De zeven punten.

        9.1. Inleiding: een symbolische titel.

        9.2. De zeven punten: een overzicht.

            9.2.1. “We zijn gehecht aan waarden.”

            9.2.2. “Discussieer mét ons en niet over ons.”

            9.2.3. “Zorg dat wij ons hier thuis voelen.”

            9.2.4. “Meer van onze jongeren moeten naar het ASO.”

            9.2.5. “Werk zorgt voor waardigheid.”

            9.2.6. “Ik wil de vrijheid om mijn godsdienst te beleven.”

            9.2.7. “Participatie op basis van eigen kracht.”

 

DEEL 3 De stedelijke multiculturele samenleving: (casus Gent).

    10.  Inleiding: Gent voorbeeldstad of voorbeeld van een stad?

    11. Diversiteit in cijfers.

        11.1.  Diversiteit in de diversiteit.

        11.2.  Geografische spreiding van de ECM: Een argument voor wijkgerichte werking.

        11.3.  De concentratiewijk: stadskanker of microcosmos.

    12.  De Gentse integratiescène.

        12.1. Diversiteit in actoren: de stedelijke organisatie.

            12.1.1. Van decreet naar beleidsplan.

            12.1.2. De organisatie anno 2000.

            12.1.3. De nieuwe organisatiestructuur.

                12.1.3.1. De wording van Agora: naar een concept.

                12.1.3.2. De krachtlijnen en doelstellingen: een visie op het beleid ECM.

                12.1.3.3. Agora zoals het is of worden zal.

                12.1.3.4. BAAB Vzw

            12.1.4. Het levende beleid ECM: de strategische projecten. 

                12.1.4.1. Steunpunt Allochtoon middenveld.

                12.1.4.2. Strategisch Project Vrouwenwerking.

                12.1.4.3. Strategisch Project Levensbeschouwing.

                12.1.4.4. Strategisch Project Onderwijs.

                12.1.4.5. Strategisch Project Communicatie.

        12.2. Stedelijke Integratiedienst (SID): een structuur apart.

            12.2.1. Inleiding.

            12.2.2. Centrale Werking; Algemene Coördinatie, Regie & Beleid, Studie- & Documentatiedienst en secretariaat.

            12.2.3. Onderwijs, NT2-volwasseneneducatie, tewerkstelling: De Coets. 

                12.2.3.1. Onderwijs: fundament van integratie en gelijke kansen.

                12.2.3.2. Tewerkstelling: fundament en “zin” van integratie.

                12.2.3.3. NT2 en volwasseneneducatie: over gelijke kansen en “goede start”.

            12.2.4. Kom-Pas centrum voor anderstalige nieuwkomers.

            12.2.5. TgV: Tolk- en vertaalservice.

            12.2.6. Vorming: omgaan met diversiteit.

            12.2.7. Sociale Dienst.

            12.2.8. De Juridische Dienst.

            12.2.9. De Centrale: ontmoetingsruimte en cultuurwerkplaats.

            12.2.10 Participatie & Inspraak (PI).

 

DEEL 4. De multiculturele samenleving en de toekomst.

    13. Actuele thema’s in het debat.

        13.1. Communicatie: naar de opbouw van een basis.

            13.1.1. Voorstellen voor een vernieuwend communicatiebeleid.

                13.1.1.1. Inleiding.

                13.1.1.2. Communicatie met allochtone doelgroepen.

                13.1.1.3. Communicatie met de autochtone Vlaming.

                13.1.1.4. Communicatie tussen de gemeenschappen.

            13.1.2. Communicatie in de Gentse gemeenschap.

        13.2. Het gelijkekansendebat.

            13.2.1. Inleiding.

            13.2.2. Allochtonen bij de stad: een moeikijk verhaal.

            13.2.3. Stad Gent en positieve actie: de weg naar een positief verhaal?

            13.2.4. De rol van het onderwijs in het gelijkekansenbeleid.

                13.2.4.1. Inleiding.

                13.2.4.2.  De eerste grote stap: van kleuter naar leerling.

                13.2.4.3. De stap naar het middelbaar onderwijs.

                13.2.4.4.  Meer hooggeschoolden, minder afhakers.

                13.2.4.5. Hoopvolle toekomst.

 

Conclusies van deze scriptie.

 

“Maar toch…” 

 

Bibliografie.

 

Lijst met afkortingen. 

 

Bijlagen.

 

home lijst scripties inhoud volgende