Tijd-ruimtegeografie van
alleenstaande moeders in de rand van Gent.

Lieve Coorevits

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geografie.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. H. Meert
Co-promotor Dr. K. Peleman

home lijst scripties inhoud volgende  

 

WOORD VOORAF

 

INLEIDING

 

DEEL I: LITERATUURSTUDIE: TIJD-RUIMTEGEOGRAFIE EN ALLEENSTAANDE MOEDERS

    HOOFDSTUK 1. DE TIJD- RUIMTEGEOGRAFIE VAN HÄGERSTRAND

        1.1. INLEIDING

        1.2. HET ONTSTAAN VAN DE TIJD-RUIMTEGEOGRAFIE

        1.3. DE TIJD-RUIMTEGEOGRAFIE

            1.3.1. Tijd

            1.3.2. Path

            1.3.3. Stations en domeinen

            1.3.4. Project

            1.3.5. Diorama

            1.3.6. ‘Constraints’ of beperkingen

            1.3.7. Prisma

        1.4. HET CHOICE-CONSTRAINT DEBAT

        1.5. TIJD-RUIMTEONDERZOEK

        1.6. BESLUIT

    HOOFDSTUK 2. ALLEENSTAANDE MOEDERS: BEGRIPPEN EN GESCHIEDENIS

        2.1. INLEIDING

        2.2. VERSCHILLENDE TYPES ÉÉNOUDERGEZINNEN

        2.3. ACCUMULATIEPERIODEN

        2.4. ‘DESERVING’ EN ‘UNDESERVING POOR’

        2.5. HET ÉÉNOUDERGEZIN IN HISTORISCH PERSPECTIEF

        2.6. TOEKOMST

        2.7. BESLUIT

    HOOFDSTUK 3. DE TIJD-RUIMTEGEOGRAFIE VAN ALLEENSTAANDE MOEDERS IN DE GEOGRAFISCHE LITERATUUR

        3.1. INLEIDING

        3.2. HET ROLCONFLICT

        3.3. TIJD-RUIMTEGEOGRAFIE EN VROUWEN

            3.3.1. Vrouwen in de Ruimte

            3.3.2. Vrouwen en Tijd

            3.3.3. De Tijd-ruimtegeografie van vrouwen

        3.4. EEN VOORBEELD VAN CONSTRAINTS VOOR EEN ALLEENSTAANDE MOEDERS

        3.5. BESLUIT

 

DEEL II: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE TIJD-RUIMTEGEOGRAFIE VAN ALLEENSTAANDE MOEDERS

    HOOFDSTUK 1. DE ONDERZOEKSMETHODE

        1.1. INLEIDING

        1.2. BESPREKING VAN DE METHODE

            1.2.1. Theoretisch kader

            1.2.2. Nadelen van diepte-interviews

            1.2.3. Voordelen van diepte-interviews

            1.2.4. Sneeuwbalsteekproeven

        1.3. DE ZOEKTOCHT NAAR ALLEENSTAANDE MOEDERS

            1.3.1. De eerste fase

            1.3.2. De tweede fase

            1.3.3. Samenvatting

        1.4. OPBOUW VAN DE INTERVIEWS (Zie bijlage 4)

            1.4.1. Algemene kenmerken

            1.4.2. Arbeidssituatie

            1.4.3. Zorgtijd

            1.4.4. De overlapping zorg- en vrije tijd: sociale of vrije zorgtijd

            1.4.5. Vrije tijd

            1.4.6. Afsluiten

            1.4.7. Opstellen dagschema’s

        1.5. VERLOOP VAN DE INTERVIEWS

            1.5.1. Werkwijze

            1.5.2. Plaats en duur van de interviews

        1.6. BESLUIT

    HOOFDSTUK 2. ALGEMENE KENMERKEN VAN DE GEÏNTERVIEWDE MOEDERS

        2.1. INLEIDING

        2.2. DE GROEPEN GEÏNTERVIEWDE MOEDERS

        2.3. KEUZE VAN DE GEBIEDEN

            2.3.1. Indeling van het stedelijk leefcomplex

            2.3.2. Toepassing op Gent

            2.3.3. De gekozen gebieden voor dit onderzoek

            2.3.4. Typering van de gemeenten

        2.4. KENMERKEN VAN DE ALLEENSTAANDE MOEDERS

            2.4.1. Typering van de woonbuurt

            2.4.2. Huur of eigendom

            2.4.3. Verhuisbeweging bij het alleen vallen

            2.4.4. Demografische gegevens

            2.4.5. Sociaal-economische positie

            2.4.6. Hulp

        2.5. BESLUIT

    HOOFDSTUK 3: TIJD-RUIMTEGEOGRAFIE VAN ALLEENSTAANDE MOEDERS: EMPIRISCH ONDERZOEK

        3.1. INLEIDING

        3.2. RUIMTEGEBRUIK VAN ALLEENSTAANDE MOEDERS

            3.2.1. stad

            3.2.2. Rand van Gent

            3.2.3. Platteland

            3.2.4. Samenvatting

        3.3. INDELING VAN HET TIJDSBUDGET

        3.4. BEPERKINGEN EN AANPASSINGSSTRATEGIEËN

            3.4.1. Capability constraints

            3.4.2. Coupling constraints

            3.4.3. Authority constraints

        3.5. BESLUIT

    HOOFDSTUK 4. SOCIALE NETWERKEN

        4.1. INLEIDING

        4.2. DE NOOD AAN EEN SOCIAAL NETWERK

            4.2.1. Mentale steun

            4.2.2. Praktische hulp

            4.2.3. Informatie en advies

            4.2.4. Materiële zaken

        4.3. MOEILIJKHEDEN BIJ DE UITBOUW VAN EEN SOCIAAL NETWERK

        4.4. DE OPBOUW VAN HET SOCIAAL NETWERK

        4.5. BEOORDELING VAN DE SOCIALE NETWERKEN

        4.6. DE RESULTATEN VAN DE GROEP GEÏNTERVIEWDE MOEDERS

        4.7. GEOGRAFISCHE SPREIDING

            4.7.1. Stad

            4.7.2. Rand van Gent

            4.7.3. Platteland

        4.8. TYPERING VAN DE ALLEENSTAANDE MOEDER

        4.9. BESLUIT

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende