Het Vlaams Blok: democratie in eigen huis?

Een comparatief onderzoek naar de interne werking van de Vlaamse politieke partijen.

Jan Jagers

Eindverhandeling voorgelegd met het oog
op het behalen van de graad van licentiaat
in de politieke en sociale wetenschappen
(richting internationale politiek
 

Academiejaar: 2000-2001

Universitaire Instelling Antwerpen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 

Promotor: Prof. Dr. S. Walgrave
Medebeoordelaar: Prof. Dr. G. Dierickx
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1. PROBLEEMSTELLING

 

DEEL I: THEORETISCH KADER

    2. INTERNE PARTIJDEMOCRATIE

        2.1 HET BEGRIP DEMOCRATIE

        2.2 WAT IS INTERNE PARTIJDEMOCRATIE?

            2.2.1 Typologie van de politieke partijen

            2.2.2 Interne partijdemocratie gedefinieerd

            2.2.3 Grenzen aan de interne partijdemocratie

            2.2.4 De leden en de lokale afdelingen: partijparticipatie?

    3. HYPOTHESE: HET VLAAMS BLOK VERSUS INTERNE PARTIJDEMOCRATIE

 

DEEL II: EMPIRISCH ONDERZOEK

    4. ONDERZOEKSOPZET

    5. COMPARATIEVE STUDIE VAN DE STATUTEN VAN DE VLAAMSE POLITIEKE PARTIJEN

        5.1 METHODE

        5.2 EMPIRIE

            5.2.1 Lengte van de partijstatuten

            5.2.2 Aandacht voor de werking van de lokale afdelingen

            5.2.3 Verkiezing van de algemene voorzitter

            5.2.4 Partijleiding onaantastbaar?

            5.2.5 Samenstelling partijbestuur

            5.2.6 Statutenwijziging

            5.2.7 Residuaire bevoegdheid

            5.2.8 Hoogste instantie van de partij

            5.2.9 Bevoegdheid om vergaderingen bijeen te roepen

            5.2.10 Rechten van de partijleden

            5.2.11 Verkiezing van de lokale voorzitter

            5.2.12 Coalitie of oppositie?

            5.2.13 Blikvangers in de Blokstatuten

        5.3 BESLUIT

    6. VUB ENQUÊTE: DE FEITELIJKE WERKING VAN DE LOKALE PARTIJAFDELINGEN

        6.1 METHODE

        6.2 EMPIRIE

            6.2.1 Frequentie lokale bestuursvergaderingen

            6.2.2 Frequentie lokale algemene vergadering

            6.2.3 Lokale activiteiten

            6.2.4 Goedkeuring van de lijst

        6.3 BESLUIT

 

DEEL III: ALGEMEEN BESLUIT

    7. CONCLUSIE: HET VLAAMS BLOK MINST INTERN DEMOCRATISCHE PARTIJ

    8. NAAR EEN VERKLARING

 

home lijst scripties inhoud volgende