Co÷rdinatie tussen ruimtelijke ordening
en natuurbeleid in Vlaanderen

Case study: het RSV en het VEN-IVON

 

Steven DĺHont

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Marleen Brans
Verslaggever: Prof. Dr. Frankie Schram

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

Inleiding

 

1. Theoretisch kader

    1.1. De HiŰrarchie-Markt-Netwerk-benadering

        1.1.1. De H-M-N-literatuur toegepast op de publieke sector

            1.1.1.1. Definitie en redenen van co÷rdinatie

            1.1.1.2. Het theoretisch model van Bouckaert, Legrain en Verhoest

            1.1.1.3. Concrete co÷rdinatie-instrumenten uit het theoretisch model van Bouckaert, Legrain en Verhoest

    1.2. Co÷rdinatie buiten het H-M-N-kader

        1.2.1. Petersĺ definitie van co÷rdinatie

        1.2.2. Structuurinstrumenten voor co÷rdinatie

        1.2.3. Processen en informele organisaties als instrument van co÷rdinatie

        1.2.4. Dimensies van co÷rdinatie

    1.3. Co÷rdinatie in het kader van de BBB-hervorming in Vlaanderen

    1.4. De theorie in vogelperspectief

 

2. Bespreking van de methodologie en de gegevensverzameling

    2.1. De case study format: een methodologie

    2.2. Een woord van uitleg bij de gegevensverzameling

 

3. De plannen in hun historische en juridische inbedding

    3.1. Ruimtelijke ordening in Vlaanderen: situering van het RSV

        3.1.1. Ruimtelijke ordening in het algemeen

        3.1.2. Ruimtelijke ordening als beleidsdomein in Vlaanderen

        3.1.3. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

    3.2. Natuurbeleid in Vlaanderen: situering van het VEN-IVON

        3.2.1. Natuurbeleid in het algemeen

        3.2.2. Natuur als beleidsdomein in Vlaanderen

        3.2.3. Gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen

            3.2.3.1. Europa als actor in natuurbeleid

            3.2.3.2. De Groene Hoofdstructuur als beleidsplan van gebiedsgericht natuurbeleid

            3.2.3.3. Het Decreet Natuurbehoud en haar relevantie voor het gebiedsgericht natuurbeleid

4. Op zoek naar de co÷rdinatie: afstemming tussen de plannen in hun voorbereidende en uitvoerende context

    4.1. De beleidsvoorbereiding en een eerste stap in de richting van beleidsuitvoering (1990-1999)

        4.1.1. Het teloorgaan van de Groene Hoofdstructuur en haar betekenis voor VEN-IVON

        4.1.2. De opmaak van het Decreet Natuurbehoud en de inhoud ervan met betrekking tot de ruimtelijke ordening

        4.1.3. De opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de inhoud ervan met betrekking tot  het gebiedsgericht natuurbeleid

        4.1.4. Een eerste stap in de richting van beleidsuitvoering (1997-1999)

    4.2. Beleidsuitvoering van het VEN-IVON en het RSV

        4.2.1. Uitvoering met Dua en Van Mechelen (1999-2003) : VEN fase 1

            4.2.1.1. AMBTELIJKE AFSTEMMING: DE VERAF-WERKGROEP

    4.3. Afstemming door of in samenwerking met andere actoren: het AGNAS-project

        4.3.1. De totstandkoming van het AGNAS-project

        4.3.2. De pilootregio Haspengauw-Voeren

        4.3.3. De afbakening in de overige regioĺs van het buitengebied

 

5. Conclusies in verband met co÷rdinatie

    5.1. Co÷rdinatie in de fase van beleidsvoorbereiding

    5.2. Co÷rdinatie in de fasen van beleidsuitvoering

    5.3. Co÷rdinatie tussen de beleidsplannen volgens de theoretische instrumenten van Guy Peters

        5.3.1. Dimensies van co÷rdinatie toegepast op onze case

        5.3.2. Structuren van co÷rdinatie toegepast op onze case

        5.3.3. Processen van co÷rdinatie toegepast op onze case

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

BIJLAGEN

home lijst scripties inhoud volgende