Coördinatie tussen ruimtelijke ordening en natuurbeleid in Vlaanderen. Case study: het RSV en het VEN-IVON. (Steven D’Hont)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

X., Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, 5 april 2000

(intern document).

X., ALT de Administratie Land- en Tuinbouw, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, s.d.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/wieiswie/altob.html (WWW)

X., AMINAL, de Leefmilieu – administratie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, s.d.

http://www.mina.be/front.cgi?s_id=33 (WWW)

X., Beter bestuur: een visie op een transparant organisatiemodel voor de Vlaamse

administratie. Voorstellen van de Bijzondere Commissarissen voor de reorganisatie van het Vlaams overheidsapparaat, Brussel, onuitgegeven, 2000, 80-83. (via www.http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/documenten/index.htm)

X., Bijblijfblad, BBB:  de dertien beleidsdomeinen. Alle nieuwe structuren op een rij, Brussel,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 3 juli 2005, 26-27.

X., Building Policy coherence, tools and tensions; Public Management occasional papers  12,

Paris, OECD, 1996, p.44.

X., Criteria afbakening VEN 1e fase, s.d. (intern document).

X., Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, gecoördineerde versie van april 2004, Brussel,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004, 594.

X., Overleg projectleider VERAF en Afdeling Ruimtelijke planning, 19 juli 2000 (intern

document).

X., Relatie VEN en ruimtelijke ordening,, 12 mei 2003 (intern document).

X., Website van de VLACORO, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, s.d.,

http://www.vlacoro.be/html/nl/content2_2.html (WWW)

Afdeling Ruimtelijke planning van de Administratie Ruimtelijke Ordening Monumenten en

landschappen en Huisvesting, Nota aan de minister van ruimtelijke ordening, 7 juli 2003 (intern document).

Afdeling Ruimtelijke planning van de Administratie Ruimtelijke Ordening Monumenten en

landschappen en Huisvesting, Voorstel van samenwerking tussen ARP en de VLM, 20 februari 1998 (intern document).

Afdeling Ruimtelijke planning en Vlaamse Landmaatschappij, Samenwerkingsovereenkomst

in het kader van de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, Brussel, 14 juli 2005 (intern document).

E. BALDEWIJNS, Infobrochure Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Brussel, Ministerie

van de Vlaamse Gemeenschap, 1997, p. 83.

D. BOGAERT, Natuurbeleid in Vlaanderen: natuurontwikkeling en draagvlak als

vernieuwingen?, Brussel, Instituut voor Natuurbehoud, 2004, p. 337.

D. BOGAERT en P. LEROY, “Het Vlaams Ecologisch Netwerk als natuurconflict, verwarde

beleidsvoering en georganiseerd hindermacht”, in Landschap WLO, 21, (2004), 4, pp.211-224.

B. BOUCKAERT en T. DEWAELE, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaamse

Gewest, Brugge, Vanden Broele, 2004, p. 404.

G. BOUCKAERT, A. LEGRAIN, K. VERHOEST, Over samenwerking en afstemming:

instrumenten voor een optimale beleids- en beheerscoördinatie in de publieke sector, Gent, Academia Press, 2003, p. 307.

G. BOUCKAERT, B.G. PETERS, K. VERHOEST, The coordination of public sector

organizations: shifting patterns of  public management, Northampton, Edward Elgar, wordt verwacht.

G. CELEN, “De krijtlijnen van het Decreet Natuurbehoud beleidsmatig gezien” in Tijdschrift

voor agrarisch recht, 21, (1998), pp. 101-112.

G. CELEN, De diverse rollen van Griet Celen in de afbakening van de natuur- en

bosstructuur, Brussel, 23/03/2006, (persoonlijke mededeling).

G. CELEN/S. D’HONT, De VLM als organisatie in het afbakeningsproces van natuur en

landbouw, Brussel, 19/04/2006 (persoonlijke mededeling).

G. CELEN, De rol van de vertegenwoordigers  van de Vlaamse regering in de raad van

bestuur van de VLM, 26/04/2006 (Email).

M. DECOCK, Antwoord op vraag i.v.m. de Europese rechtsprocedure tegen Vlaanderen

inzake Speciale Beschermingszones,25/04/2006 (Email).

Decreet betreffende het Natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21/10/1997, Belgisch

Staatsblad, 10/01/1998.

G. DEJONGH en P. VAN WINDEKENS, De Vlaamse Landmaatschappij: de zorg voor de

open ruimte in Vlaanderen van 1988-2001, Brussel, De Vlaamse Landmaatschappij, 2001, p.120.

K. DECLEER, T. ADRIAENS, V. GOETHALS, e.a., “VEN-IVON” in M. DUMORTIER, L. DE BRUYN, M. HENS, e.a. (eds.) Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in

Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Brussel, INBO, 2005, 326-342.

K. DE ROO, “De totstandkoming van VEN-IVON” in E. KUIJKEN e.a. (eds.),

Natuurrapport 2001. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Brussel, Instituut voor Natuurbehoud, 2001, 362-379.

V. DUA, Vlaams Ecologisch Netwerk: Vlaanderen natuurlijk, wegwijs in het VEN, Brussel,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, s.d., p. 28.

J. GYSELS/S.D’HONT, De rol van de natuurvereniging in het afbakeningsproces van VEN-

IVON, Mechelen, 13/03/2006 (persoonlijke mededeling).

J. GYSELS, Handboek biodiversiteit in Vlaanderen en België, Turnhout, De Wielewaal,

Natuurvereniging vzw en Natuur- en Milieu-educatie De Wielewaal vzw, 1999, p.176.

C.S. HOLLING, D.W. SCHINDLER, B.W. WALKER, “Biodiversity in the functioning of

ecosystems: an ecological synthesis” in Ch. PERRINGS, K-G. MÄLER, C. FOLKE e.a. (eds.), Biodiversity loss: economic and ecological issues, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 332.

M. HOWLETT, M. RAMESH, Studying public policy, Toronto, Oxford University Press,

1995, p. 239.

W.J.M. KICKERT, E.-H. KLIJN, J.F.M. KOPPENJAN, Managing complex networks:

Strategies for the public sector, London, Sage, 1997, p. 206.

T. KELCHTERMANS, MINA plan 2000, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

1990, p. 123.

E. KUIJKEN/ S. D’HONT, De relatie van het INBO tot de Vlaamse regering en andere

agentschappen, B russel, 2/05/2006 (persoonlijke mededeling).

I. LOOTS en T. LEROY, “Conflicten bij de uitvoering van gebiedsgericht natuurbeleid: een

interpretatiekader”, in Landschap WLO, 21, (2004), 4, 199-209.

R. LIEKENS, W. VANDEVYVERE en P. VANWESENBEECK, ”De toepassing in de

praktijk van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen” in B. HUBEAU, J. VANDE LANOTTE (eds.), De recente evoluties in de ruimtelijke ordening en stedenbouw (1993-1997), Brugge, Die Keure, 1997, 51-74.

E. MARTENS, De rol van het Europees beleidsniveau in de beleidsdomeinen ruimtelijke

ordening en natuur, Brussel, 20/04/2006 (persoonlijke mededeling).

R. MEIKLEJOHN, “The economics of State Aid” in European Economy, 1999, 3, p.19.

D., NIJSSEN, P. MEIRE, Langetermijnvisie gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen,

Antwerpen, 2003, p. 292.

G. B. PETERS, Managing horizontal government, the politics of coordination, Ottawa,

Canadian Centre for management development, 1998, p. 69.

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand,

25/04/1979.

J. RUTTEN/S. D’HONT, coördinatie tussen de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en

natuur in Vlaanderen, Oud-Heverlee, 17/03/2006 (persoonlijke mededeling).

K. SANNEN/S. D’HONT, Het afbakeningsproces van VEN-IVON en coördinatie met de

ruimtelijke ordening hierin, 14/03/2006 (persoonlijke mededeling).

G. STERCKX en L. LOMMAERT/S. D’HONT, De planningsprocessen buitengebied en de

rol van het IN in de afbakening van de natuurlijke structuur, 08/03/2006 (persoonlijke mededeling).

G. THOMPSON, Between Hierarchies and markets: the logic and limits of Network forms of

organisation, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 272.

G. THOMPSON, J. FRANCES, R. LEVACIC, Markets, Hiërarchy and Networks, the

coordination of social life, London, Sage, 1991, p. 306.

G. VAN HOORICK, “Natuurbeleidsplanning en ruimtelijke planning. Hoe naar een

ecologisch netwerk?” in Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 21,

(2001), pp. 5-25.

G. VAN HOORICK, “Ruimtelijke ordening en milieu” in B. HUBEAU en W. VAN

DEVYVERE (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure,

2004, 951-997.

D. VAN MECHELEN, nota aan de leden van de Vlaamse regering, 10 december 2004 (intern document).

Vlaamse Regering, Aanvullend regeerakkoord van 6 juli 2001 (intern document).

Vlaamse Regering, Beslissing van de Vlaamse regering, 2 december 2005.

VLM, Verslag vergadering VERAF, 13 november 2000 (intern document).

VLM, Verslag vergadering VERAF, 28 november 2002 (intern document).

VLM, Verslag vergadering VERAF, 14 juli 2003 (intern document).

R.K. YIN, Case Study Research, Design and Methods, applied social research methods

series, volume 5, Thousand Oaks,  Sage, 2003, 177.

 

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende