Polderbesturen in het Waasland

gedurende de Franse tijd.

 

door Bart Verelst

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. Eric Thoen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1.   Inleiding

 

2.   Periodisering, ruimtelijke beperkingen en motivatie

      a. De Franse Tijd

      b. De casus Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas

            1.   Indijking van de polders        

            2.   Beschrijving van de polders

            3.   De “Generaliteyt van de Vrye Polders vanden Lande van Waes ende Beveren”

            4.   Verwijzingen naar het verleden

 

3.   Historisch overzicht: de polderbesturen in de Middeleeuwen en het Ancien Régime

      a. Oorsprong van de polders

      b. Een praktisch overzicht van de indijkingswerken

      c.  De situatie op het einde van het Ancien Régime

 

4.   Organisatorische aspecten van het polderbestuur tijdens de Franse Periode

      a. De Algemene Vergadering

            1.   Samenstelling

            2.   Samenkomsten

            3.   Bevoegdheden

      b. Het Dagelijks Bestuur

            1.   Samenstelling

            2.   Samenkomsten

            3.   Bevoegdheden

            4.   Het Dagelijks Bestuur van de Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas

      c.  De ingelanden en pachters

      d. Onderlinge bijstand tussen de polders

      e. Plaats van de polder in de Franse politieke inrichting

 

5.   De polder als functioneel-constructief orgaan

      a. De taken van  de polder

            1.   De juridische bevoegdheden

            2.   Administratieve taken

            3.   De praktische taken van de polder

            4.   Werken opgedragen door een hogere overheid   

      b. De financiële organisatie binnen de polder

            1.   Het geschot

            2.   Suatiegelden en andere kosten in de Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas

            3.   Controle op de uitgevoerde werken

 

6.   Invloed van het Franse regime op de polderbesturen

      a. De Franse Tijd als overgangsperiode

            1.   Algemeen

            2.   De prefect van het Scheldedepartement

            3.   De documenten van rekwestmeester Maillard

            4.   De decreten van 1811

 

7.   De Nederlandse polders tijdens de Franse Periode

            a. Het karakter van de Nederlandse polders en wateringen

b. De Nederlandse polders en wateringen onder Frans Régime    

 

8.   De polder als geografisch-agrarische entiteit

      a. Het ontstaan van de polders in het Waasland

            1.   De periode voor de eerste indijkingen

            2.   Overstromingen en herindijkingen

      b  Landschappelijke kenmerken van de polders

            1.   Algemeen

            2.   Percellering rond de Franse Periode

      c   De industrie en landbouw in de polders gedurende de Franse periode

 

Besluit

 

Bibliografie

Archiefbronnen

 

home lijst scripties inhoud volgende