De waarheid of zijn verhaal

een historische studie van de memoires van

Gaston Eyskens

 

Wim Soetewey

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E. Gerard

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

    HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING

 

    HOOFDSTUK 2: DE MEMOIRES : KENMERKEN, BRONNENMATERIAAL EN ONTSTAAN

        2.1 DE KENMERKEN VAN HET GENRE

        2.2 DE ARCHIEVEN VAN GASTON EYSKENS

        2.3 VAN ARCHIEF TOT MEMOIRES: EEN EVOLUTIE.

 

DEEL 1: DE VLAAMSE HOUDING VAN GASTON EYSKENS

    HOOFDSTUK 3: ZIJN AANDEEL IN DE VLAAMSE BEWEGING VAN DE JAREN DERTIG

        3.1 HET IDEE VAN HET FEDERALISME

            3.1.1 Nieuw Vlaanderen

            3.1.2 Een blauwdruk voor Vlaanderen

        3.2 VLAAMSE CONCENTRATIE OF IETS ANDERS?

            3.2.1 Een Vlaamse Concentratie

            3.2.2 Of een andere vorm van concentratie?

        3.3 KATHOLIEKE PARTIJ: HERVORMING EN SAMENWERKING

            3.3.1 Het beginselakkoord KVV VNV

            3.3.2 Verzet en mislukking

            3.3.3 Spreekverbod en verdere afloop

    HOOFDSTUK 4: ZIJN INVLOED OP DE ECONOMISCHE POLITIEK

        4.1 DE VOORBEREIDING EN HET ONTSTAAN

        4.2 DE EXPANSIEWETTEN

        4.3 DE ECONOMISCHE EN SOCIALE GEVOLGEN

    HOOFDSTUK 5: LEUVEN VLAAMS EN HET PLAN G. EYSKENS

        5.1 DE GROEI VAN DE UNIVERSITEIT EN DE BIJKOMENDE SPANNINGEN

        5.2 CHRONOLOGIE VAN DE POLITIEKE GEBEURTENISSEN

        5.3 HET PLAN-G. EYSKENS VOOR DE UNIVERSITEIT

    HOOFDSTUK 6: DE GRONDWETSHERZIENING

        6.1 DE GRONDWETSHERZIENING: EEN ALGEMEEN OVERZICHT.

            6.1.1 De verschillende problemen

            6.1.2 Eerste meningsverschillen en stemmingen

            6.1.3 De werkgroep der 28

            6.1.4 Het globale voorstel van de regering

            6.1.5 Het verdere verloop van de besprekingen

        6.2 HET AANDEEL VAN G. EYSKENS IN DE GRONDWETSHERZIENING

            6.2.1 De eerste voorstellen en problemen

            6.2.2 De werkgroep van 28

            6.2.3 Het globale voorstel van de regering

            6.2.4 Oude en nieuwe moeilijkheden voor G. Eyskens.

            6.2.5 Het definitieve succes

        BESLUIT: DE VLAAMSE HOUDING VAN EYSKENS

 

DEEL 2: DE PERIODE 1959 - 1961

    HOOFDSTUK 7: DE KONGO KWESTIE

        7.1 DE NIEUWE KONGO-POLITIEK

        7.2 DE RONDETAFELCONFERENTIE: DE WEG NAAR ONAFHANKELIJKHEID

        7.3 DE ONAFHANKELIJKHEIDSPLECHTIGHEID EN TOENEMENDE SPANNINGEN

        7.4 HET AFGLIJDEN NAAR DE CHAOS

        7.5 EEN MISLUKTE DEKOLONISATIE?

    HOOFDSTUK 8: DE STAKING TEGEN DE EENHEIDSWET

        8.1 DE VOORAFGAANDE GEBEURTENISSEN

        8.2 DE EENHEIDSWET: DE INHOUD.

        8.3 DE REACTIE OP HET ONTWERP

        8.4 STAKINGEN EN DE DRUK OM TOEGEVINGEN TE DOEN

        8.5 DE NABESCHOUWING VAN G. EYSKENS

    BESLUIT: DE PERIODE 1958 1961

 

SLOTBESCHOUWING

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende