De invloed van belangengroepen
op de beleidsvorming

Onderzoek naar de rol van de Boerenbond tijdens
het overleg rond de financiering van de BSE-testen

 

Ria Binst

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. M. BRANS
Verslaggever : Prof. Dr. M. HOOGHE

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Beleid

1.1. De beleidscyclus en de deelprocessen

1.1.1. De agendavorming

1.1.2. De beleidsvorming

1.2. Besluit

 

2. Belangengroepen

2.1. Definitie van belangengroepen

2.2. Typologie van pressiegroepen

2.3. Functies van belangengroepen

2.4. Invloedsuitoefening

2.5. Overige aspecten van pressiegroepen

2.5.1. De objecten

2.5.2. De middelen

2.6. Besluit

 

3. Beleidsnetwerken

3.1. Definitie van beleidsnetwerken

3.2. Componenten van beleidsnetwerken

3.3. Theoretische situering

3.3.1. Korte literatuurstudie

3.3.2. Typologie van beleidsnetwerken

3.4. Plaats van de Boerenbond binnen een beleidsnetwerk: agrarisch neo-corporatisme

3.5. Besluit

 

4. Onderzoeksopzet

4.1. De onderzoeksvraag

4.1.1. Onderzoeksvragen met betrekking tot “beleid”

4.1.2. Onderzoeksvragen met betrekking tot “belangengroepen”

4.1.3. Onderzoeksvragen met betrekking tot “beleidsnetwerken”

4.2. Onderzoeksmethoden

4.2.1. Overzicht van het onderzoeksmateriaal

4.3. Korte evaluatie van de gebruikte bronnen en de werkwijze

4.4. Besluit

 

5. Arena-analyse

5.1. De verschillende overheidsdiensten

5.1.1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister

5.1.2. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

5.1.3. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

5.2. De landbouworganisatie Boerenbond

5.2.1. De structuur van de landbouworganisatie Boerenbond

5.2.2. Het huidige ledenaantal

5.2.3. De Boerenbond: aanwezig in de organen van de overheid

5.3. Andere betrokken organisaties

5.3.1. Federatie Voedingindustrie

5.3.2. Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) en Algemeen Boerensyndicaat (ABS)

5.3.3. Overige organisaties

5.4. Besluit

 

6. Case: ‘De financiering van de BSE-testen’

6.1. Chronologische schets van het overleg

6.1.1. Hoe het allemaal begon…

6.1.2. De zoektocht naar een duurzame oplossing

6.1.3. Het ontwerp-KB van minister van Volksgezondheid Demotte

6.1.4. De reacties op het ontwerp-KB

6.1.5. Het akkoord van 26 februari 2004

6.1.6. Het einde van het BSE-dossier

6.2. Analyse van het overleg

6.2.1. Vaststellingen met betrekking tot “beleid”

6.2.2. Vaststellingen met betrekking tot “belangengroepen

6.2.3. Vaststellingen met betrekking tot ‘beleidsnetwerken’

6.3. Besluit

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende