De invloed van belangengroepen op de beleidsvorming. Onderzoek naar de rol van de Boerenbond tijdens het overleg rond de financiering van de BSE-testen. (Ria Binst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

X, Federale regering, Federale Overheid, s.d.,

     http://www.belgium.be/eportal/application?origin=aboutBelgium.jsp&event=

     bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage&navId=5898

     (WWW).

 

X, Missie, Federale Overheid, s.d.,

     http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=contentPage&docId=767

     2 (WWW).

 

X, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Federale

     Overheid, s.d.,

     http://www.belgium.be/eportal/application?origin=charterHome.jsp&event=b

     ea.portal.framework.internal.refresh&pageid=charterDetailPage&navId=365

     3 (WWW).

 

X, Missie  van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

     Federale Overheid, s.d.,

     http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=contentPage&docId=842

     9 (WWW).

 

X, Historiek, FAVV, s.d., http://www.favv-

     afsca.fgov.be/portal/page?_pageid=34,66751&_dad=portal&_schema=PORT

     AL (WWW).

 

X, Taken/Bevoegdheden, FAVV, s.d., http://www.favv-

     afsca.fgov.be/portal/page?_pageid=34,49090&_dad=portal&_schema=PORT

     AL (WWW).

 

X, FEVIA, FEVIA, s.d.,

     http://www.fevia.be/UPLOADS/nieuwsberichten/4744/Adv_NL.pdf

     (WWW).

X, Voedingsbeleid, FEVIA, s.d., http://www.fevia.be/pages/default.asp (WWW).

 

X, Bienvenue à la FWA, FWA, s.d., http://www.fwa.be (WWW).

 

X, Voorstelling ABS, ABS, s.d.,

     http://www.absvzw.be/index.php?display=page&id=8 (WWW).

 

X, Artikels in verband met het BSE-dossier, VILT, 2000-2004,

     http://www.vilt.be/nieuwsarchief (WWW).

 

BAARDA, D. B. en DE GOEDE, M. P. M., Basisboek Methoden en Technieken,

     Houten, Stenfert Kroese, 2000, 304 p.

 

BERRY, J. M., Lobbying for the People: the political behaviour of public interest

     groups, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1977, 331 p.

 

BÖRZEL, T., “Organizing Babylon – On the different conceptions of policy

     networks” in Public Administration, 76, (1998), pp. 253-273.

 

BRANS, M., en VANCOPPENOLLE, D., Consultatiecodes voor

     beleidsambtenaren: een internationale verkenning, Leuven, Steunpunt

     beleidsrelevant onderzoek -Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2003, 74 p.

 

BRANS, M., VANCOPPENOLLE, D., VERHOEST, K. en LEGRAIN, A., De

     inrichting van de beleidsondersteunende functie in een verzelfstandigd

     overheidslandschap, Leuven, Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke

     Organisatie Vlaanderen, 2003, 194 p.

 

DE BRUIJN, J. A. en TEN HEUVELHOF, E. F., Sturingsinstrumenten voor de

     overheid. Over complexe netwerken en een tweede generatie

     sturingsinstrumenten, Leiden, Stenfert Kroese, 1991, 191p.

 

DE JONG, J. J., BROUWER, M. J. en VAN DOORN, J. J. A. (red.),

     Pressiegroepen. De invloed van georganiseerde groepen op het maatschappelijke

     en politieke leven, Utrecht / Antwerpen, Spectrum, 1959, 103p.

 

DE RYNCK, F., Streekontwikkeling in Vlaanderen. Bestuurskundig bekeken.

     Besturingsverhoudingen en beleidsnetwerken in bovenlokale ruimtes,

     Leuven, Katholieke Universiteit Leuven – Faculteit Sociale Wetenschappen

     (Departement Politieke Wetenschappen), 1995 (Diss. Doc.), 432p.

 

DEZEURE, K., De macht van de Boerenbond, onderzoek naar de politieke

     beïnvloedingskanalen van 1991 tot 2003, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven

     – Faculteit Sociale Wetenschappen (Departement Politieke Wetenschappen),

     2004 (Diss. Lic.), 157p.

 

DYE, T. R., Understanding public policy, New Jersey, Englewood Cliffs, 1995,

     342p.

 

HART, H., VAN DIJK, J., DE GOEDE, M., JANSEN, W. en TEUNISSEN, J.,

     Onderzoeksmethoden, Amsterdam, Boom, 1999, 381p.

 

HOOGERWERF, A. (red.), Verkenningen in de politiek, deel I, Alphen aan den Rijn,

     Samsom Uitgeverij, 1976, 260p.

 

HOOGERWERF, A. en HERWEIJER, M. (eds.), Overheidsbeleid: een inleiding in

     de beleidswetenschap, Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij, 1998, 402 p.

 

HOPPE, R. en VAN DE GRAAF, H., Beleid en politiek, een inleiding tot de

     beleidswetenschap en de beleidskunde, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 1996, 499

     p.

 

HOWLETT, M. en RAMESH, M., Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy

     Subsystems, Oxford, Oxford University Press, 1995, 239 p.

 

GREENSTEIN, F. I. en POLSBY, N. W. (eds.), Nongovernmental politics,

     Massachusettes, Addison-Wesley Publishing Company, 1975, 285 p.

 

KUYPERS, G., Beginselen van beleidsontwikkeling (deel A), Muiderberg, Dick

     Countinho, 1980, 355 p.

 

LELOUP, E., BSE/FAVV-kosten: het verhaal van een jaar syndicale strijd, Leuven, 13.12.2004, (Memo) ongepag.

 

LELOUP, E., Gesprek inzake de financiering van de BSE-testen, Leuven, 12.07.2005 (Persoonlijke mededeling).

 

MAES, R., en JOCHMANS, K. (red.), Inleiding tot de bestuurskunde (Deel 3),

     Brussel, Studiecentrum Open Hoger Onderwijs, 1996, 360 p.

 

MARIEN, S., Een integrale aanpak en de vorming van beleidsnetwerken ter

     bevordering van een inclusief gemeentelijk jeugdbeleid, Leuven, Katholieke

     Universiteit Leuven – Faculteit Sociale Wetenschappen (Departement Politieke

     Wetenschappen), 2000 (Diss. Lic.), 133 p.

 

NORTON, P. (ed.), Parliaments and Pressure Groups in Western Europe, London

     & Portland, Frank Cass Publishers, 1991, 181 p.

 

PETERS, G., The politics of bureaucracy, London, Routledge, 1989, 303 p.

 

RICHARDSON, J. J. (ed.), Pressure Groups, New York, Oxford University Press,

     1993, 272 p.

 

SAENEN, R., Gesprek inzake de financiering van de BSE-testen, Leuven, 12.07.2005 (Persoonlijke mededeling).

 

SAENEN, R., Informatie betreffende formele mandaten, 27.02.2004, (Memo),

     ongepag.

 

SCHMITTER, P. C. en LEHMBRUCH, G. (eds.), Trends toward corporatist

     intermediation, London, Sage Publications, 1979, 328 p.

 

TRUMAN, D. B., The governmental process: political interests and public opinion,

     New York, Knopf, 1958, 544 p.

 

VAN WAARDEN, F., “Dimensions and types of policy networks” in European

     journal of political research, 21, (1992), pp 29-52.

 

VERDONCK, I., Een wetenschapssociologische exploratie van processen van

     probleemconstructie, een actor-netwerk interpretatie van de BSE-crisis, Leuven,

     Katholieke Universiteit Leuven – Faculteit Sociale Wetenschappen (Departement

     Sociologie), 1999 (Diss. Lic.), 100 p.

 

WILSON, G. K., Interest Groups, Oxford, Basil Blackwell Ltd, 1990, 198 p.

 

 

Lijst van afkortingen

 

ABS: Algemeen Boerensyndicaat

BB: Boerenbond

BEMEFA: Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten

BIRB: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

BIVEX: Belgische federatie van de vleesindustrie

BSE: Boviene Spongiforme Encefalopathie

BVK: Belgische Vereniging van de Kalverhouders

COPA: Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union, de koepel van de Europese landbouworganisaties

CRB: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CSPO: Confederatie van de Social Profit Organsiaties

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FEDIS: Belgische Federatie van de Distributieondernemingen

FENAVIAN: Federatie van de Belgische vleeswarenindustrie

FEVIA: Federatie van de Voedingsindustrie

FOD: Federale Overheidsdienst

FWA: Fédération Wallonne de l'Agriculture [overkoepeling van de twee grote regionale landbouworganisaties UPA (Unions Professionnelles Agricoles) en AAB (Alliance Agricole Belge)]

IVK: Instituut voor de Veterinaire Keuring

KB: Koninklijk Besluit

NAR: Nationale Arbeidsraad

NFV: Nationale Federatie van Veehandelaars

NVS: Nationaal verbond van Slachthuizen en Vleesuitsnijderijen

UNEGA: federatie van Belgische vetsmelters

UNIZO: Unie van Zelfstandige Ondernemers

VBO: Vereniging van Belgische Ondernemers

VEPEK: Vereniging van Pluimveehouders

VEVA: Vereniging van varkenshouders

VILT: Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende