Een Standaard in Vlaanderen? Vlaams-Katholieke krant op zoek naar kwaliteit en politieke invloed 1947-1976. (Karel Van Nieuwenhuyse)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

ARCHIEVEN

Archief ACW (KADOC, Leuven)

In dit archief namen we de verslagen van het hoofdbestuur en nationaal bureau van het ACW-MOC, en van het bureau van het ACW, d.i. het dagelijks bestuur, onder de loupe.

Archief Bedevaart naar de Graven van de IJzer (= het zogenaamde IJzerbedevaartcomité) (ADVN, Antwerpen)

We bekeken correspondentie, verslagen van vergaderingen van de Algemene Comitévergadering en nota’s. Het archief bevat evenwel weinig bruikbare gegevens.

Archief Boerenbond (KADOC, Leuven)

Archief CVP-PSC (KADOC, Leuven)

Archief NV De Standaard (ARA, Brussel)

Archief van het Koninklijk Paleis (Koninklijk Paleis, Brussel)

Notulen ministerraad

Archief Kultuurraad voor Vlaanderen (AMVC, Antwerpen)

Archief rectoraat KUL (rectoraat KUL, Leuven)

Archief Verbond der Vlaamse Academici en archief Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond (universiteitsarchief KUL, Leuven)

Archief Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens en archief Vereniging van Vlaamse Academici (ADVN, Antwerpen)

Archief Vlaamse Volksbeweging (ADVN, Antwerpen)

Archief vzw De Schakel (AMVC, Antwerpen)

Knipselarchief LVV: steekproef Het Volksbelang (liberaal archief, Gent)

Notulen partijbureau BSP-POB (AMSAB, Gent)

Papieren Lode Bostoen (privé-bezit, Bertem)

Papieren Frans De Pauw (universiteitsarchief VUB, Brussel)

Papieren Hugo De Ridder (privé-bezit, Antwerpen)

Papieren Raymond Derine (ADVN, Antwerpen)

Papieren Jos De Saeger (KADOC, Leuven)

Papieren rector A. Descamps (universiteitsarchief KUL, Leuven)

Papieren August De Schryver (KADOC, Leuven)

Papieren Albert De Smaele (privé-bezit, Jezus-Eik)

Papieren Pieter De Somer (privé-bezit, Leuven)

Papieren Gaston Durnez (privé-bezit, Itegem)

Papieren Gaston Eyskens (ARA, Brussel)

Papieren Hendrik Fayat (AMSAB, Gent en universiteitsarchief VUB, Brussel)

Papieren Aloïs Gerlo (universiteitsarchief VUB, Brussel)

Papieren Frans Grootjans (Liberaal Archief, Gent)

Papieren Robert Houben (KADOC, Leuven)

Papieren Arthur Janssen (bibliotheek Godgeleerdheid KUL, Leuven)

Papieren Louis Kiebooms (KADOC, Leuven)

Papieren Theo Lefèvre (KADOC, Leuven)

Papieren Ludovic Moyersoen (KADOC, Leuven)

Papieren Paul-Willem Segers (KADOC, Leuven)

Papieren kardinaal Suenens (aartsbisschoppelijk paleis, Mechelen)

Papieren Jozef Uytterhoeven (universiteitsarchief KUL, Leuven)

Papieren Robert Vandekerckhove (KADOC, Leuven)

Papieren kardinaal Van Roey (aartsbisschoppelijk archief, Mechelen)

Papieren André Vlerick (KADOC, Leuven)

 

INTERVIEWS

 

Een overzicht van de geïnterviewden, met vermelding van de functies die ze in de periode 1947-76 uitoefenden. Alle personen werden persoonlijk geïnterviewd (waarbij het interview op twee uitzonderingen na op band werd opgenomen), tenzij anders vermeld (per brief of telefonisch):

Vic Anciaux: telefonisch op 29/11/99

Jan Bohets: 11/10/99

Lode Bostoen: 7/6/99

Maurice Brébart: 9/7/99

W. Brieven: 12/1/00

Yvette Butzler-Vanneste: per brief 6/7/99

Willy Claes: 15/2/00

Maurits Coppieters: per brief op 5/11/99 en 29/2/00

Georges Debunne: per brief 6/3/00

Willy De Clercq: telefonisch op 24/9/99

René De Feyter: 18/10/99

Luc Delafortrie: per brief 21/1/99

Louis De Lentdecker: 8/9/99

Frans De Pauw: 19/1/00

Andries Dequae: 19/11/99

Clem De Ridder: 8/6/99

Hugo De Ridder: 28/9/99 en 18/11/99

Albert De Smaele: 18/2/99, 25/2/99, 4/3/99, 10/3/99, 25/3/99, 30/3/99, 21/4/99, 28/4/99 en 6/6/00

Luc D’hoore: 22/10/99

Jos Dupré: 14/9/99

Gaston Durnez: 26/4/99 en 16/6/99

Mark Eyskens: per brief 18/10/99

Guido Fonteyn: 17/1/00

Pierre Harmel: 12/10/99

Karel Hemmerechts: 22/2/99

Jan Hinnekens1/9/99

Vaast Leysen: 7/1/00

Leo Lindemans: per brief op 16/6/99 en 23/6/99

Albert Maertens: 2/7/99

Fons Margot: 4/9/99

Evrard Raskin: per brief 27/9/99

Raf Renard: 19/5/99

Manu Ruys: 17/11/99

Hugo Schiltz: 24/11/99

Leo Schrooten: 8/11/99

Tilly Stuckens: 7/2/00

Piet Van Brabant: 2/8/99

Michiel Vandekerckhove: 21/6/99

Jef Van der Perre: telefonisch op 8/12/99

Gaby Vandeputte: 17/8/99

Luc Van Gastel: per brief op 10/9/99

Frans Van Mechelen: 2/12/99

Jacques Van Offelen: per brief 16/6/99

Toon Van Overstraeten: per brief 13/10/99

Adriaan Verhulst: 5/5/99

Jan Verroken: 1/6/99

Interviews met prominente CVP-politici (KADOC, Leuven)

 

DAG- EN WEEKBLADEN

 

De (Nieuwe) Standaard 1944-47: dag-aan-dag lectuur voor de ganse periode

De Standaard 1947-76: dag-aan-dag lectuur voor de ganse periode (tweemaal).

Artikels (uit dagbladen, tenzij anders vermeld):

De Nieuwe Gids (katholiek, Brussel).

Gazet Van Antwerpen (katholiek, Antwerpen).

Het Volk (katholiek, Gent).

’t Pallieterke (Vlaams-nationalistisch weekblad, Antwerpen).

Wij (Vlaams-nationalistisch weekblad, Brussel).

Het Laatste Nieuws (liberaal, Brussel).

De Nieuwe Gazet (liberaal, Antwerpen).

Volksgazet (socialistisch, Antwerpen).

Vooruit (socialistisch, Gent).

La Libre Belgique (katholiek, Brussel).

Le Soir (neutraal, Brussel).

La Dernière Heure (liberaal, Brussel).

Le Peuple (socialistisch, Brussel).

La Nation Belge (neutraal, Brussel).

etc.

Deze artikels werden ofwel aangetroffen in archieven, ofwel opgezocht n.a.v. een verwijzing in De Standaard.

 

TIJDSCHRIFTEN

Al deze tijdschriften werden volledig geconsulteerd, tenzij anders vermeld.

 

De kleine krant. Personeelsblad van de Standaardgroep. Brussel, 1961-1976. (niet volledig)

 

De Nieuwe Maand. Leuven, 1958-1993. (voortzetting van: De Maand. Algemeen tijdschrift voor culturele en sociale bezinning.)

 

De pers – la presse. Driemaandelijkse uitgave van de Belgische vereniging van de Dagbladuitgevers vzw. Brussel, 1954-1976.

 

Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving. Leuven, 1945-   (voortzetting van: Kultuurleven. Maandschrift voor hernieuwing der geesteskultuur.)

 

Le journaliste – de journalist. Maandblad van de Beroepsgroeperingen der Belgische Dagbladpers. Brussel, 1953-1965.

 

Officieel Jaarboek van de Belgische Pers. Uitgegeven door de Algemene Belgische persbond. Brussel, 1950-1976.

 

PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN

 

Parlementaire handelingen Kamer, Brussel.

Gewone en buitengewone zittingsjaren 1947-76 (niet systematisch)

Parlementaire handelingen Senaat, Brussel.

Gewone en buitengewone zittingsjaren 1947-76 (niet systematisch)

Parlementaire stukken Kamer, Brussel.

Gewone en buitengewone zittingsjaren 1947-76 (niet systematisch)

Parlementaire stukken Senaat, Brussel.

Gewone en buitengewone zittingsjaren 1947-76 (niet systematisch)

 

GECITEERDE GEDRUKTE BRONNEN EN WERKEN

 

Anthierens, J. De IJzertoren. Onze trots en onze schande. Leuven, 1997.

 

Bal, N. De mens is wat hij doet. BRT-memoires. Leuven, 1985.

 

Barclay, H. “Vers la TV publicitaire. L’opération De Smaele”. Europe magazine, 26 (1969) 8-13.

 

Beelen, J. e.a. De geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding. Antwerpen, 1994.

 

Beerten, W. Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l’Union Démocratique Belge 1944-1947. Brussel, 1990.

 

Beerten, W. “L’union démocratique belge, une expérience avortée” in: Le rassemblement des progressistes 1944-1976. Parijs-Brussel, 1999, 23-51.

 

Beke, W. “Een partij op zoek naar haar plaats in de macht. De CVP-PSC tijdens de homogene regeringen (1950-1954)”. Res publica. Tijdschrift voor Politologie, XLII (2000) 483-501.

 

Beyens, N. De betovering van het papier. Journalistieke cultuur in België 1950 - 1980. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Moderne Geschiedenis, 2000.

 

Bijdragen tot de communicatiewetenschap. Liber amicorum ter nagedachtenis van Prof. dr. N. De Volder. Leuven, 1970.

 

Biondi, P. De CVP in haar beginjaren (1945-1950). Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke Wetenschappen, 1996.

 

Blumler, J.G. en Gurevitch, M. “Policians and the Press: An Essay on Role Relationships” in: D.D. Nimmo en K.R. Sanders (ed.). Handbook of policial communication. Beverly Hills-Londen, 1981, 467-496.

 

Blumler, J.G. en Gurevitch, M. The Crisis of Public Communication. Londen-New York, 1995.

 

Bonneure, K.; Leys, E. en Janssens, V. Markante vrouwen. Miet Smet. Tilly Stuckens. Rita Mulier. Brussel, 1997.

 

Boone, L. Krantenpluralisme en informatiebeleid. Ontstaan, evolutie en toekomst van de overheidshulp aan de Pers en aan Belga. Leuven, 1978.

 

Boone, L. “Twee kantekeningen bij verleden, heden en toekomst van de Belgische dagbladpers”. Massacommunicatie, 1 (1972) 17-24.

 

Bosman, L. “De Vlaamse Beweging na 1945: actualisering van de historische dualiteit” in: E. Witte; J.C. Burgelman en P. Stouthuysen (eds.). Tussen Restauratie en Vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische Politiek (1944-1950). Brussel, 1989, 225-262.

 

Bouveroux, J. “De Volksunie en de media”. De Nieuwe Maand, 24 (1981) 133-140.

 

Bouveroux, J. “Massamedia en parlementaire verslaggeving”. Res Publica, 31 (1989) 189-193.

 

Bracke, M. en Denuit-Somerhausen, C. “De representatieve functie van de koning” in: C. Koninckx en P. Lefèvre (red.). Boudewijn. Een koning en zijn tijd. Tielt, 1998, 48-71.

 

Brepoels, J.; Huyse, L.; Schaevers, M. en Vandenbroucke, F. (red.) Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar socialistische partij. Leuven, 1985.

 

Briffaerts, J. “De schoolstrijd in Belgisch-Congo (1930-1958)” in: E. Witte; J. De Groof en J. Tyssens (red.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Brussel, 1998, 331-358.

 

Brion, R. en Moreau, J.-L. De Generale maatschappij van België 1822-1997. Antwerpen, 1998.

 

Brouwers, L. Vijftig jaar christelijke werkgeversbeweging in België, een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis. 1920-73. II De christelijke werkgeversbeweging na de oorlog 1945-1972. Brussel, 1974.

 

Buyse, A. “Cuba, België en de Koude Oorlog” in: M. Van den Wijngaert en L. Beullens (red.). Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog 1947-1989. Tielt, 1997, 117-122.

 

Campé, R.; Dumon, M. en Jespers, J.-J. Radioscopie de la presse belge. Verviers, 1975.

 

Childs, H.R. De publieke opinie. Utrecht-Antwerpen, 1968.

 

Coninckx, D. “Brussel en de socialisten (1945-1961)” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) I. Brussel, 1989, 327-354.

 

Cops, L. “De kalvarie van een persmagnaat. De ‘moordenaars’ van De Standaard”. Exclusief, 11 (1987) 49-70.

 

Crauwels, H. De redders van De Standaard. Brussel, 1986.

 

Curran, J.; Gurevitch, M. en Woollacott, J. “The Study of the Media: Theoretical Approaches” in: O. Boyd-Barrett en P. Braham (ed.). Media, Knowledge and Power. Londen-Sydney, 1987, 57-79.

 

De Belder, H. “E. Troch-Luc Vandeweghe of het dubbele stempel op deze krant”. De Standaard (16 februari 1979).

 

De Bens, E. De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944). Antwerpen-Utrecht, 1973.

 

De Bens, E. De Pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen. Tielt, 1997.

 

De Bock, W.; Cappelle, J.; Dumont, S.; Maesschalk, A.; Legros, F. en Graindorge, M. Extreem-rechts en de staat. Berchem, 1981.

 

De Boer, C. en Brennecke, S.I. Media en publiek. Theorieën over media-impact. Amsterdam, 1995.

 

Debongnie, P. Les amis de Paul Vanden Boeynants et leurs affaires. Brussel, s.d.

 

De Borger, E. De oorzaken en het verloop van de val van de Belgische regeringen tussen 1950 en 1961 betreffende de regeringen Pholien, Van Houtte, Van Acker IV, Eyskens II, Eyskens III. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke Wetenschappen, 1987.

 

De Bruyne, A. Bijdragen tot de Geschiedenis van een Generatie. Een liber Amicorum voor mr. Willem Melis (31 juli 1907-1977). Kemzeke, 1977.

 

De Groof, J. “Het schoolpact van 1958. Algemeen kader. Enkele specifieke beschouwingen” in: E. Witte; J. De Groof en J. Tyssens (red.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Brussel, 1998, 627-656.

 

De Groof, R. “De rol van de drie Fondsen als Vlaamse drukkingsgroepen in het taapolitiek besluitvormingsproces rond Brussel (1958-1963)” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) I. Brussel, 1989, 191-233.

 

De Koster, M. “Rol en houding van de BSP-PSB bij de opstelling en toepassing van het schoolpact” in: E. Witte; J. De Groof en J. Tyssens (red.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Brussel, 1998, 555-586.

 

De Lentdecker, L. “IJzerbedevaart en IJzertoren” in: F. Becuwe en L. De Lentdecker. Van IJzerfront tot zelfbestuur. Veurne, 1993, 51-94.

 

De Lentdecker, L. Requiem voor Leopold III. Brussel, 1983.

 

De Lentdecker, L. Van L.D.L. tot Louis De Lentdecker. Memoires. Antwerpen, 1997.

 

De Lentdecker, L. Wâpi Kongo? Blanken en zwarten in de wilde Kongo. Antwerpen, 1955.

 

Delwit, P. “L’accueil mitigé des socialistes” in: Le rassemblement des progressistes 1944-1976. Parijs-Brussel, 1999, 85-126.

 

De Metsenaere, M. “De taalverhoudingen sinds Hertoginnedal” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) II. Brussel, 1989, 37-58.

 

De Metsenaere, M. “De talentelling van 1947” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) I. Brussel, 1989, 175-190.

 

De Metsenaere, M. en Deweerdt, M. “De taalgrens” in: R. De Schryver; B. De Wever; G. Durnez; L. Gevers; P. Van Hees en M. De Metsenaere (red.) Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging III. Tielt, 1998, 2949-2962.

 

De Nolf, R. “Le pouvoir de la presse” in: G. Thoveron en C. Doutrelepont (ed.). La presse: pouvoir en devenir. Brussel, 1996, 81-87.

 

Denuit, D. Fernand Demany. Mousquetaire de la résistance. Le Front de l’Indépendance. Le faux ‘Soir’. Brussel, 1982.

 

Deprez, K. en Vos, L. Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000. Over Belgen, Vlamingen, Walen, Franstaligen, Brusselaars, Duitstaligen, Fransen, Groot-Nederlanders en Nieuwe Belgen. Antwerpen-Baarn, 1999.

 

De Ridder, H. De keien van de Wetstraat. Leuven, 1983.

 

De Ridder, H. Geen blad voor de mond. Notities voor een biografie. Tielt, 2001.

 

De Ridder, H. Geen winnaars in de Wetstraat. Leuven, 1986.

 

De Ridder, H. Omtrent Wilfried Martens. Tielt, 1991.

 

De Ridder, H. RTT. Zes maanden met dossier Demaegt. Antwerpen-Utrecht, 1974.

 

De Ridder, H. en Verleyen, F. Waar is nu mijn mooie boomgaard? 10 politieke portretten. Tielt-Utrecht, 1971.

 

Derine, R. Repressie zonder maat of einde? Terugblik op de collaboratie, repressie en amnestiestrijd. Leuven, 1977.

 

De Schryver, R.; De Wever, B.; Durnez, G.; Gevers, L.; Van Hees, P. en de Metsenaere, M. (red.) Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 3 dln. Tielt, 1998.

 

De Staercke, A. De Vlaamse vleugel van de Christelijke Volkspartij ten aanzien van de Vlaamse ontvoogding 1958-1965. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Moderne Geschiedenis, 2000.

 

Dewachter, W. en Das, E. Politiek in België. Geprofileerde machtsverhoudingen. Leuven, Amersfoort, 1991.

 

Dewachter, W.; Swaelen, F.; Van den Wijngaert, M. en Nothomb, C.-F. Tussen staat en maatschappij 1945-1995. Christen-democratie in België. Tielt, 1995.

 

Deweerdt, V. De vastlegging van de taalgrens. Communautaire conflictbeheersing en politieke besluitvorming in het begin van de jaren 1960. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Moderne geschiedenis, 2000.

 

De Wever, B. “Het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog. Verrijzenis of herrijzenis?” Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 2 (1997) 277-290.

 

De Winter, L. Evolutie van de particratie in het Belgische politiek bestel na de Tweede Wereldoorlog. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke Wetenschappen, 1980.

 

De Witte, L. Crisis in Kongo. De rol van de Verenigde Naties, de regering-Eyskens en het koningshuis in de omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mobutu. Leuven, 1996.

 

De Witte, L. De moord op Lumumba. Leuven, 1999.

 

D’Haese-Tinel, A. “Willem Melis als journalist” in: A. De Bruyne. Bijdragen tot de Geschiedenis van een Generatie. Een Liber Amicorum voor mr. Willem Melis (31 juli 1907-1977). Kemzeke, 1977, 189-190.

 

D’Haeze, M. “De fiscale hervorming” in: Dries Dequae 70. Een verdienstelijk leven door vrienden getekend. Tielt, 1986, 83-92.

 

Dujardin, V. Gaston Eyskens tussen koning en regent. België 1949-1950, een sleuteljaar. Antwerpen, 1996.

 

Dujardin, V. Jean Duvieusart (1900-1977). Europe, Wallonie-Bruxelles, Léopold III. Gerpinnes, 2000.

 

Dumoulin, M. Spaak. Brussel, 1999.

 

Durnez, G. De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant 1914 – 1948. Tielt, 1985.

 

Durnez, G. De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant. Van 1948 tot de VUM. Tielt, 1993.

 

Durnez, G. Maria Rosseels. Beveren, 1981.

 

Durnez, G. Spoedbericht. Een reportage in de krantenwereld. Leuven, 1963.

 

Durnez, G. “Willem Melis, hoofdredacteur van De Standaard” in: A. De Bruyne. Bijdragen tot de Geschiedenis van een generatie. Een liber amicorum voor mr. Willem Melis (31 juli 1907-1977). Kemzeke, 1977, 169-188.

 

Dyer, C.S. en Nayman, O.B. “Under the Capitol Dome: Relationships Between Legislators and Reporters”. Journalism Quarterly. Devoted to Research and Commentary in Journalism and Mass Communication, 54 (1977) 443-453.

 

Economische Raad voor Vlaanderen 1952-1971. Brussel, 1971.

 

Eyskens, G. Het laatste gesprek. Herinneringen aan veertig jaar politiek leven. Een interview van Jozef Smits. Kapellen-Brussel, 1988.

 

Eyskens, G. e.a. Het land waarin wij werken. Een doorlichting van het Belgisch economisch systeem. Antwerpen-Amsterdam, 1975.

 

Fabre, J. André Leysen. Wil de echte André Leysen opstaan? Wommelgem, 1988.

 

Fauconnier, G. Massamedia en samenleving. Inleiding tot de wetenschappelijke studie van de massacommunicatie. Leuven-Amersfoort, 1983.

 

Fayat, H. Volharding. Memoires van een Brusselse Vlaming III. Antwerpen, 1988.

 

Fransen, J. en Raemdonck, L. “De liberale partij en de schoolkwestie: schoolstrijd, schoolpact en oprichting van PVV-PLP (1945-1961)” in: E. Witte; J. De Groof en J. Tyssens (red.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Brussel, 1998, 529-554.

 

Gerard, E. “Boudewijn, de regering en de binnenlandse politiek” in: C. Koninckx en P. Lefèvre. Boudewijn. Een koning en zijn tijd. Tielt, 1998, 114-135.

 

Gerard, E. “De christelijke arbeidersbeweging als massabasis van de Vlaamse Beweging” in: K. Deprez en L. Vos. Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000. Over Belgen, Vlamingen, Walen, Franstaligen, Brusselaars, Duitstaligen, Fransen, Groot-Nederlanders en Nieuwe Belgen. Antwerpen-Baarn, 1999, 126-135.

 

Gerard, E. (red.) De Christelijke Arbeidersbeweging in België. 2 dln. Kadoc-studies 11. Leuven, 1991.

 

Gerard, E. “De christelijke mutualiteiten” in: E. Gerard (red.) De Christelijke Arbeidersbeweging in België II. Leuven, 1991, 66-271.

 

Gerard, E. “De katholieken, de Vlaams-Waalse betrekkingen en het probleem Brussel (1944-61)” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) I. Brussel, 1986, 273-296.

 

Gerard, E. “De Senaat 1918-1970” in: V. Laureys e.a. (red.). De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831-1995. Tielt, 1999, 140-213.

 

Gerard, E. en Beke, W. “Tussen subsidariteit en pluralisme. De CVP en de wetgeving-Harmel (1950-1954)” in: Witte, E.; De Groof, J. en Tyssens, J. (red.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Brussel, 1998, 497-528.

 

Gerard, E. en van den Wijngaert, M. In het teken van de regenboog. Geschiedenis van de katholieke partij en van de christelijke volkspartij. Kapellen, 1985.

 

Gerard-Libois, J. en Heinen, J. Belgique-Congo 1960. Le 30 juin pourquoi, Lumumba comment, le Portefeuille pour qui. Brussel, 1989.

 

Ghijs, I. 100 jaar Gazet van Antwerpen. Antwerpen, 1991.

 

Gol, J. Le monde de la presse en Belgique. Brussel, 1970.

 

Goossens, M. Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement 1970-1995. Brussel-Kapellen, 1995.

 

Graber, D.A. (ed.) Media power in politics. Washington, 1994.

 

Haagdorens, L. “De mobilisatie van de katholieke zuil in de schoolstrijd tijdens het eerste jaar van de regering van Acker (mei 1954-juli 1955)”. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XV (1984) 3-70.

 

Haagdorens, L. “De mobilisatie van het ‘Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens’ voor de marsen op Brussel (1959-1963)” in: Taal en Sociale Integratie 8, Brussel, 1986, 85-183.

 

Hancké, L. Travaillisme? De toekomst der arbeidersbewegingen in België. Antwerpen-Brussel, 1968.

 

Hannotte, M. “Het Algemeen Belgisch Vakverbond of de vernieuwing van het syndicalisme 1945-1970” in: L. Peiren en J.-J. Messiaen. Een eeuw solidariteit 1898-1998. Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging. Deurne-Antwerpen, 1997, 73-89.

 

Hauspie, J. Golfslag (1946-1950): een gedurfd jongerenavontuur in het naoorlogse culturele Vlaanderen. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Germaanse filologie, 1989.

 

Helmers, H.M.; Mokken, R.J.; Plijter, R.C. en Stokman, F.N. Graven naar macht. Op zoek naar de kern van de Nederlandse economie. Amsterdam, 1975.

 

Hemmeryckx, R. De Kongolese onafhankelijkheid en de Belgische publieke opinie. Opinies, feiten en getuigenissen over de gebeurtenissen in Belgisch Kongo 1959-1960. Licentiaatverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, dept. Politieke en Diplomatische Wetenschappen, 1967.

 

Hendriks, A. “Inhoudsanalyse van dagbladen. Methode en proeve van toepassing” in: Bijdragen tot de communicatiewetenschap. Liber amicorum ter nagedachtenis van Prof. dr. N. De Volder. Leuven, 1970, 71-114.

 

Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963). Acta van het colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 okober 1988. 3 dln. Brussel, 1989.

 

Heylen, G. en Heylen-Kiebooms, B. Louis Kiebooms. Christen-democratisch journalist en politicus. Vijf jaar politieke gevangene en voorvechter van de amnestiegedachte. Kapellen, 1995.

 

Hoflack, K. De achterkant van de premier. Gesprekken met zeven regeringsleiders. Leuven, 1995.

 

Hoflack, K. Monologen met Hugo Schiltz. Leuven, 1992.

 

Huberts, L.W.J.C. en Kleinnijenhuis, J. (red.) Methoden van invloedsanalyse. Amsterdam-Meppel, 1994.

 

ID. en ID. “Tracering van macht en invloed: een inleiding” in: L.W.J.C. Huberts en J. Kleinnijenhuis (red.). Methoden van invloedsanalyse. Amsterdam-Meppel, 1994, 13-37.

 

Huberts, L.W.J.C. “Intensieve procesanalyse” in: L.W.J.C. Huberts en J. Kleinnijenhuis (red.). Methoden van invloedsanalyse. Amsterdam-Meppel, 1994, 38-60.

 

Hugaerts, F. Het Volk negentig jaar (1891 – 1981). Kroniek der naoorlogse decenniën. Gent, 1981.

 

Huyse, L. De gewapende vrede. Politiek in België na 1945. Leuven, 1993.

 

Huyse, L. en Dhondt, S. Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952. Leuven, 1991.

 

Huyse, L. en Hoflack, K. Onverwerkt verleden. Een naschrift. Leuven, 1994.

 

 

Huyse, L. en Hoflack, K. (red.) De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België 1944-1950. Leuven, 1995.

 

Jacobs, J. Kinderen van Hercules. Een sportjournalist blikt terug. Tielt, 1999.

 

Jacquemin, N. en van den Wijngaert, M. O dierbaar België. Ontstaan en structuur van de federale staat. Antwerpen-Baarn, 1996.

 

Jansen, C.H. Politiek en dagbladjournalistiek. Muiderberg, 1987.

 

Jansen, W. en van den Wittenboer, G.L.H. (red.) Sociale netwerken en hun invloed. Meppel-Amsterdam, 1992.

 

Jansen, W. en van den Wittenboer, G.L.H. “Sociale netwerken en hun invloed” in: W. Jansen en G.L.H. van den Wittenboer (red.). Sociale netwerken en hun invloed. Meppel-Amsterdam, 1992, 9-16.

 

Jonckheere, W.R. Jan Verroken. Van Harmelcentrum tot Hertoginnedal als ‘architect’ van de taalwetgeving. Wielsbeke, 1992.

 

Jonckheere, W. en Todts, H. Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, 1979.

 

Joostens, N. De totstandkoming van de wet tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (9 augustus 1963). Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Moderne Geschiedenis, 2000.

 

Koninckx, C. en Lefèvre, P. Boudewijn. Een koning en zijn tijd. Tielt, 1998.

 

Kurgan-van Hentenrijck, G.; Jaumain, S. en Montens, V. Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les réseaux. Brussel, 1996.

 

Lagrou, P. “Welk vaderland voor de vaderlandslievende verenigingen? Oorlogsslachtoffers en verzetsveteranen en de nationale kwestie, 1945-1958”. Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 1 (1997) 156-161.

 

Lamberty, M. e.a. Twintig eeuwen Vlaanderen. VI. De Vlaamse Beweging III, na 1940. Hasselt, 1979.

 

Lamberty, M. e.a. Twintig eeuwen Vlaanderen. VIII. De Vlaamse Gemeenschap II. Hasselt, 1979.

 

Lamberty, M.; Van Roosbroeck, R.; Vandekerckhove, M.; Van Isacker, K.; Roppe, L. en Willemsen, A.W. (red.) Twintig eeuwen Vlaanderen. 15 dln. Hasselt, 1972-1979.

 

Laporte, C. L’affaire de Louvain 1960-1968. Parijs-Brussel, 1999.

 

Lemaître, H. Les gouvernements belges de 1968 à 1980. Processus de crise. Stavelot, 1982.

 

Leysen, A. Krisissen zijn uitdagingen. Vrijmoedige overwegingen van een ondernemer. Tielt-Weesp, 1984.

 

Lindemans, J. “Recente ontwikkelingen inzake rechtspersoonlijkheid van vakbonden” in: J. Lindemans; P. Tommissen en R. Baeyens (red.) Liber amicorum aangeboden aan Raf Hulpiau ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Gent, 1978, 195-199.

 

Luyckx, K. Het zal je kind maar wezen... Een openhartig gesprek met de stichters over de Volksunie vroeger en nu: Walter Couvreur, Frans van der Elst, Rudi van der Paal, Herman Wagemans. Gent, 1989.

 

Luykx, Th. “De ontwikkeling van de Nederlandstalige pers in Vlaanderen” in: Twintig eeuwen Vlaanderen IX. De Vlaamse Gemeenschap III. Facetten van de sociaal-culturele ontwikkeling tot heden. Hasselt, 1978, 153-197.

 

Luykx, Th. Evolutie van de communicatiemedia. Brussel, 1978.

 

Luykx, Th.; Lamberty, M. en Wildiers, F. Bijdrage tot de geschiedenis van de economische bewustwording in Vlaanderen. Veertig jaar Vlaams Economisch Verbond 1926-1966. Antwerpen, 1967.

 

Luykx, Th. Ontwikkeling van de Belgische pers sedert de Tweede Wereldoorlog (1947-1974). Gent, 1974.

 

Luykx, Th. en Platel, M. Politieke geschiedenis van België II. Van 1944 tot 1985. Antwerpen, 1985.

 

Luyten, D. en Wouters, N. “Bekaert, baron Léon A.” in: R. De Schryver; B. De Wever; G. Durnez; L. Gevers; P. Van Hees en M. De Metsenaere (red.) Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging I. Tielt, 1998, 428-429.

 

Luyten, D. “Economie” in: R. De Schryver; B. De Wever; G. Durnez; L. Gevers; P. Van Hees en M. De Metsenaere (red.) Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging I. Tielt, 1998, 1023-1044.

 

Luyten, D. Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Brussel, 1997.

 

Luyten, D. Sociaal-economisch overleg in België sedert 1918. Brussel, 1995.

 

Mampuys, J. “De christelijke vakbeweging” in: E. Gerard (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België. Leuven, 1991, 146-270.

 

Martens, P. De zuidnederlandse taalgrens voor het Belgisch parlement. S.l., 1962.

 

Massamedia en politiek. Liber memorialis Theo Luykx. Antwerpen, 1982.

 

Mc Quail, D. “Processes of Media Effects” in: o. Boyd-Barrett en P. Braham (ed.). Media, Knowledge and Power. Londen-Sydney, 1987, 80-107.

 

Mc Quail, D. “The influence and effects of mass media” in: D.A. Graber (ed.). Media power in politics. Washington, 1994, 7-24.

 

Merckx, L. De faillissementen binnen het concern De Standaard. Licentiaatverhandeling, Universiteit Antwerpen, dept. Rechten, s.d.

 

Merrill, J.C. en Fisher, H.A. The world’s great dailies. Profiles of Fifty Newspapers. New York, 1980.

 

Michielsen, F. “De Volksunie en het probleem Brussel” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) I. Brussel, 1989, 235-276.

 

Moons, W. Het taboe van Vlaanderen. Veertig jaar na de aanslag. Antwerpen-Weesp, 1986.

 

“Morphologie des groupes et entreprises de presse I”. CRISP courrier hebdomadaire nr. 680. Brussel, 1975.

 

“Morphologie des groupes et entreprises de presse II”. CRISP courrier hebdomadaire nr. 681. Brussel, 1975.

 

Nefors, P. Industriële collaboratie in België. De Galopindoctrine, de Emissiebank en de Belgische industrie in de Tweede Wereldoorlog. Leuven, 2000.

 

Paletz, D.L. en Entman, R.M. Media. Power. Politics. New York-Londen, 1981.

 

Parmentier, S. “Het Nederlandstalig verenigingsleven te Brussel: van dieptepunt naar ongekende hausse. De jaren ’60 als aanloopperiode” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) II. Brussel, 1989, 99-120.

 

Pasture, P. “Herstel en expansie (1944-1960)” in: E. Gerard (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België I. Leuven, 1991, 244-281.

 

Pasture, P. “In de welvaartstaat (1960-1973)” in: E.Gerard (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België II. Leuven, 1991, 298-348.

 

Pasture, P. Kerk, politiek en sociale actie. De unieke positie van de christelijke arbeidersbeweging in België. Leuven-Apeldoorn, 1992.

 

Pauwels, L. (ed.) en Verstraete, P.J. Vlaamse macht. In herinnering aan Lode Claes (1913-1997). Wijnegem, 1998.

 

Peeters, R. Moraal en euthanasie. Een case-study: het softenonproces te Luik. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Sociologie, 1974.

 

Raskin, E. Van binnenuit bekeken. De herinneringen van een V.U.-parlementslid. Antwerpen-Amsterdam, 1980.

 

Peiren, L. “Syndicalisme tussen welvaart en crisis: het ABVV op de drempel van de 21e eeuw” in: L. Peiren en J.-J. Messiaen. Een eeuw solidariteit 1898-1998. Geschiedenis van de socialistische vakbeweging. Deurne-Antwerpen, 1997, 89-109.

 

Platel, M. Het nieuwe België. Andere Belgen. 1830 - Het Sint-Michielsakkoord. Knokke-Heist, 1993.

 

Prevenier, W. “De taalkundige splitsing: 1968-1979” in: A. Verhulst en H. Hasquin (red.). Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 341-352.

 

Prevenier, W. en Pareyn, L. “De oprichting van de PVV/PLP en haar gevolgen: 1958-1969” in: A. Verhulst en H. Hasquin (red.). Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 331-340.

 

Rooij, M. “De pers en haar politieke taak” in: H. Daalder e.a. Mensen en machten. Reeks: Mens en medemens. Aspecten der sociale werkelijkheid. Utrecht-Antwerpen, 1965, 25-47.

 

Rooij, M. Kranten. Dagbladpers en maatschappij. Amsterdam, 1974.

 

Rosseels, M. Gesprekken met gelovigen en gelovigen en ongelovigen. Van polemiek tot dialoog. Antwerpen-Utrecht, 1967.

 

Ruys, M. Achter de maskerade. Over macht, schijnmacht en onmacht. Kapellen, 1996.

 

Ruys, M. De Vlamingen. Een volk in beweging. Een natie in wording. Tielt-Amsterdam, 1980.

 

Ruys, M. Een levensverhaal. Tielt, 1999.

 

Ruys, M. Over de drempel van de angst. Kapellen, 1998.

 

Ruys, M. Vijfentwintig jaar Kongo-Zaïre. Brussel, 1985.

 

Ruys, M. Waarom Lumumba moest sterven. Kapellen, 2000.

 

Rydant, A. “De communautaire krachtverhoudingen in de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, de ‘eenheid’ toegelicht (1961-1963)” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) I. Brussel, 1989, 297-314.

 

Saey, P.; Kesteloot, C. en Vandermotten, C. “Ongelijke economische ontwikkeling aan de basis van de federalisering” in: Deprez, K. en Vos, L. Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000. Over Belgen, Vlamingen, Walen, Franstaligen, Brusselaars, Duitstaligen, Fransen, Groot-Nederlanders en Nieuwe Belgen. Antwerpen-Baarn, 1999, 207-217.

 

Schaevers, M. “Humo sprak met Manu Ruys”. Humo, 26 oktober 1989.

 

Schaevers, M. “Ten huize van Manu Ruys”. Humo, 28 november 1991.

 

Scriba [Herman De Ceuster] “Het intellectueel peil van de Vlaamse pers”. De Maand, 9 (1966) 65-72.

 

Seberechts, F. Niets dan het welzijn van ons volk. Het Vlaamse Kruis 1927-1997. Antwerpen, 1997.

 

Seymour-Ure, C. “National Daily Papers and the Party System” in: Royal Commission on the Press (ed.). Studies on the Press. Londen, 1977, 159-202.

 

Seymour-Ure, C. The political impact of mass media. Londen, 1974.

 

Seymour-Ure, C. The Press, Politics and the Public. An essay on the role of the national press in the British political system. Londen, 1968.

 

Smits, J. Democratie op straat. Een analyse van de betogingen in België. Leuven, 1984.

 

Smits, J. (red.) Gaston Eyskens. De memoires. Tielt, 1993.

 

Staes, P. De zachtgekookte eitjes. Een politieke vertelling over het Groene Fabriekje. Groot-Bijgaarden, 1996.

 

Stappers, J.G.; Reijnders, A.D. en Möller, W.A.J. De werking van massamedia. Een overzicht van inzichten. Amsterdam, 1990.

 

Stengers, J. “De confrontatie van de partij met het algemeen enkelvoudig stemrecht: 1919-1961” in: A. Verhulst en H. Hasquin (red.). Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 119-132.

 

Stéphany, P. La Libre Belgique. Histoire d’un journal libre 1884 – 1996. Louvain-la-Neuve, 1996.

 

Strijpens, H. “Luc Delafortrie” in: Aalsterse gesprekken. S.l., 1982, 17-36.

 

Tessens, L. Het faillissement van de Standaardgroep. Materiaalverzameling en explorerend onderzoek. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Communicatiewetenschappen, 1978.

 

Theunissen, P. 1950: ontknoping van de koningskwestie. Antwerpen-Amsterdam, 1984.

 

Timperman, S. “1945-1954: Le PSB s’ouvre aux classes moyennes”. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVIII (1998) 445-498.

 

Todts, H. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden I. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1944-1954. Leuven, 1961.

 

Todts, H. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965. Leuven, 1961.

 

Todts, H. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. België op de tweesprong. Leuven, 1971.

 

Todts, H. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden IV. De onvoltooide symfonie: van gemeenschap tot gemeenschap. Leuven, 1975.

 

Todts, H. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden V. Onomkeerbaar en voorlopig. Leuven, 1982.

 

Troch, E. [Vandeweghe, L.] Amerika-Rusland-China. Een internationale driehoeksverhouding. Leuven, 1972.

 

Troch, E. De grote dooi. 1950-1960. Tien jaar wereldpolitiek in vogelvlucht. Antwerpen-Amsterdam, 1960.

 

Troch, E. Vier miljard gijzelaars. Wereldpolitiek 1945 tot heden. Antwerpen-Amsterdam, s.d.

 

Tyssens, J. “De Mouvement Populaire Wallon en de kwestie Brussel (1961-1964)” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) I. Brussel, 1989, 373-402.

 

Tyssens, J. De schoolkwestie in de jaren vijftig. Van conflict naar pacificatie. Brussel, 1997.

 

Tyssens, J. Om de schone ziel van ’t kind... Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek. Gent, 1998.

 

Tyssens, J. “Zaaien in de Tuin van Akademos. Over het ontstaan van de Vrije Universiteit Brussel op het einde van de jaren zestig” In: E. Witte en J. Tyssens (ed.). De Tuin van Akademos. Studies n.a.v. de vijfentwintigste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel. Brussel, 1995, 23-134.

 

Vaast Leysen. Een realistisch idealist. Tielt, 1991.

 

Van Den Driessche, P. Manu Ruys. Waarnemer in de stroomversnelling. Standpunten en getuigenissen. Tielt, 1989.

 

Van den Wijngaert, M. en Beullens, L. (red.) Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog 1947-1989. Tielt, 1997.

 

Van den Wijngaert, M. en Henau, B. “De lange weg naar het kerstprogramma (1936-1951)” in: W. Dewachter; F. Swaelen; M. Van den Wijngaert en C.-F. Nothomb. Tussen staat en maatschappij 1945-1995. Christen-democratie in België. Tielt, 1995, 28-42.

 

Van den Wijngaert, M.; Goossens, M. en Van Echelpoel, J. “De Senaat 1970-1995” in: V. Laureys e.a. (red.). De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831-1995. Tielt, 1999, 214-297.

 

Vandeputte, R. De christelijke volkspartij 1944-1988. Wezen en ontwikkelingen. Brussel, 1991.

 

Vandeputte, R. De schoolkwestie en de Guimardstraat: een historisch overzicht 1944-1988. Tielt, 1990.

 

Vandeputte, R. Economische geschiedenis van België, 1944-1984. Tielt-Weesp, 1985.

 

Vandeputte, R. Sociale geschiedenis van België 1944-1985. Tielt, 187.

 

Van der Biesen, W. “De dagbladpers in België 1958 – 1968” in: Bijdragen tot de communicatiewetenschap. Liber amicorum ter nagedachtenis van Prof. dr. N. De Volder. Leuven, 1970, 199-235.

 

Van Der Biesen, W. De verkiezingspropaganda in de democratische maatschappij. Een literatuur-kritische studie en een inhoudsanalyse van de verkiezingspropaganda van 1958 in de katholieke pers en in de propagandapublicaties van de CVP. Doctoraatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Communicatiewetenschappen, 1973.

 

Van der Elst, F. De bewogen jaren. Mijn memoires 1920-1958. Tielt-Weesp, 1985.

 

Van der Elst, F. Twintig Jaar Volksunie (1954-1974). Een beknopt overzicht van de wording, de stichting en de geschiedenis van de Vlaams-nationale partij. Brussel, 1974.

 

Van De Voorde, A. André Vlerick, een minister-manager. Een politieke biografie: van Vlaamse streekeconomie tot financiën. Tielt, 1996.

 

Vandewalle, E. “De dagbladpers in Vlaanderen”. Ons Erfdeel, 13 (1970) 56-76.

 

Van Gastel, L. Tot Sjiva moe wordt. Leuven, 1959.

 

Van Hees, P. en Willemsen, A.W. (ed.) Geyl en Vlaanderen. III 1933-1966. Uit het archief van prof. dr. P. Geyl. Brieven en notities. Antwerpen-Amsterdam, 1975.

 

Van Hoof, G. Leuven-Louvain. Lier, 1966.

 

Vanlandschoot, R. Michiel Vandekerckhove. Leven en werk. Lauwe, 1980.

 

Van Mechelen, F. en Dumon, W. Het Davidsfonds. Sociologische doorlichting van een culturele vereniging. Leuven, 1964.

 

Van Molle, L. Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990. Kadoc-studies 9. Leuven, 1990.

 

Van Molle, L. Vrouw en politiek in België. Tielt, 1998.

 

Van Nieuwenhuyse, K. Het conflict Sap – Van Zeeland en de weerslag op de Belgische politiek. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Moderne Geschiedenis, 1997.

 

Van Overstraeten, T. Dossier Limburg: de grote staking. Hasselt, 1970.

 

Van Overstraeten, T. Op de barrikaden. Het verhaal van de Vlaamse Natie in wording. Tielt, 1984.

 

Van Rompuy, V. “De economie van eind 1944 tot heden” in M. Lamberty e.a. Twintig Eeuwen Vlaanderen VIII. De Vlaamse Gemeenschap II. Hasselt, 1978, 213-234.

 

Vanthemsche, G. De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963. Brussel, 1995.

 

Vanthemsche, G. “De reorganisatie van het Belgisch patronaat: van Centraal Nijverheidscomité naar Verbond der Belgische Nijverheid (1946)” in: E. Witte; J.C. Burgelman en P. Stouthuysen. Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de Belgische naoorlogse politiek (1944-1950). Brussel, 1990, 109-166.

 

Van Waterschoot, J. In de tent van de veldheer. Een visie op Gaston Eyskens. Zellik, 1993.

 

Van Waesberghe, P. “Ter lering of vermaak. De diverse soorten dagbladen” in: J. Bardoel en J. Bierhoff (red.). Media in Nederland. II Pers, boeken, informatiestromen, reclame. Amsterdam, 1981, 53-82.

 

Velaers, J. “De beste krachten van een generatie: de CVP tegenover de staatshervorming (1968-1995)” in: W. Dewachter; F. Swaelen; M. Van den Wijngaert en C.-F. Nothomb. Tussen staat en maatschappij 1945-1995. Christen-democratie in België. Tielt, 1995, 384-412.

 

Velaers, J. en Van Goethem, H. Leopold III. De Koning, het land, de Oorlog. Tielt, 1994.

 

Verbruggen, F. “De Standaard: Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus, en Kristus voor de vrije markteconomie!” Links, 10 juli 1976.

 

Verbruggen, F. “De Standaard (2): In het voetspoor van Mc Carthy: Geen rode dictatuur in Vlaanderen!” Links, 7 augustus 1976.

 

Verbruggen, F. “De Standaard (slot): De nieuwe ideologie: het repressief-‘progressieve’ denken”. Links, 14 augustus 1976.

 

Vercaeren, E. Het Comité voor Vrijheid en Democratie. Een studie over het katholieke verzet tegen de onderwijsmaatregelen van de regering Van Acker (1954-1958). Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke Wetenschappen, 1968.

 

Verhaeghe, S. Tony Herbert. Een politieke biografie. Licentiaatverhandeling, R.U.Gent, dept. Politieke Wetenschappen, 1988.

 

Verhulst, A. “De Vlaamse kwestie: 1914-1971” in: A. Verhulst en H. Hasquin (red.). Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 219-228.

 

Verhulst, A. “Het Willemsfonds en vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging (1951-1976)” in: Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976. Kapellen, 1977, 7-32.

 

Vermeylen, P. Een gulzig leven. Leuven, 1984.

 

Verroken, J. Twintig jaar Vlaamse weerbaarheid. De Vlaamse CVP leidt de Vlaamse ontvoogdingsbeweging. Lier, s.d.

 

Verstraeten, H. Pers en macht. Een dossier over de geschreven pers in België. Leuven, 1980.

 

Vinks, J. Van repressie tot egmont. 35 jaar Vlaamse strijd. Brecht-Antwerpen, 1980.

 

Vlaamse portretten deel 2. Ten huize van Luc Delafortrie. Antwerpen, 1992, 51 – 88.

 

Vlerick, C. Voor eeuwig! Tielt, 1993.

 

Vos, L.; Derez, M.; Depraetere, I. en Van der Steen, W. Studentenprotest in de jaren zestig. De Stoute Jaren. Tielt, 1988.

 

Vos, L. “Terugblik op roerige jaren. De Leuvense studentenbeweging sinds de jaren zestig”. Onze Alma Mater, 32 (1978) 223-242.

 

Welkom. Onthaalbrochure NV De Standaard en NV Periodica. Brussel, 1967.

 

Wils, L. Histoire des nations belges. Belgique, Flandre, Wallonie: quinze aiècles de passé commun. Ottignies, 1996.

 

Wils, L. Honderd jaar Vlaamse Beweging. III Geschiedenis van het Davidsfonds in en rond wereldoorlog II. Leuven, 1989.

 

Wils, L. Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de Lage Landen. Leuven-Apeldoorn, 1992.

 

Witte, E.; Burgelman, J.C. en Stouthuysen, P. Tussen Restauratie en Vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische politiek (1944-1950). Brussel, 1989.

 

Witte, E.; Craeybeckx, J. en Meynen, A. Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen, 1997.

 

Witte, E.; De Groof, J. en Tyssens, J. (red.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Brussel, 1998.

 

Witte, E. “Hertoginnedal 1963-1988. Ontstaan en evolutie van een taalcompromis” in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) II. Brussel, 1989, 19-36.

 

Witte, E. Media en politiek. Een inleiding tot de literatuur. Brussel, 1991. (De uitgave van 1996 is ongewijzigd t.o.v. die van 1991.)

 

Witte, E. Politiek en democratie. Omtrent de werking van de Westerse democratieën in de 19de en 20ste eeuw. Brussel, 1990.

 

Witte, E. “Tussen restauratie en vernieuwing. Een introductie op de Belgische politieke evolutie tussen 1944 en 1950” in: E. Witte; J.C. Burgelman en P. Stouthuysen (eds.). Tussen Restauratie en Vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische politiek (1944-1950). Brussel, 1989, 13-58.

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

Abako

Alliance des Bakongo

ABN

Algemeen Beschaafd Nederlands

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

Acapsul

Association du Corps Académique et du Personnel Scientifique de l’Université de Louvain

ACLVB

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACOD

Algemene Centrale van de Openbare Diensten

ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond

ACVW

Algemene Christelijke Verbond der Werkgevers

ACW

Algemene Christelijke Werknemersbeweging

ADVN

Archief- en Documentatiecentrum van het Vlaams-Nationalisme

AFP

Agence France-Presse

AMSAB

Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging

AMVC

Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven

ANZ

Algemeen Nederlands Zangverbond

AP

Associated Press

ARA

Algemeen Rijksarchief

ASLK

Algemene Spaar- en Lijfrentekas

AVOHV

Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond

AVV-VVK

Alles Voor Vlaanderen - Vlaanderen Voor Kristus

BBL

Bank Brussel Lambert

BEF

Belgische Frank

BRT

Belgische Radio- en Televisieomroep

BSP

Belgische Socialistische Partij

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CCOD

Christelijke Centrale van de Openbare Diensten

CIM

Centrum voor Informatie over de Media

CIP

Centrum voor Informatie aan de Pers

CURO

Christelijke Unie van personeelsleden bij het Rijksonderwijs

CVP

Christelijke Volkspartij

DEVEA (OFADI)

Dienst voor Publicitaire Verspreidingsanalyse

EGKS

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

FDF

Front Des Francophones

Ibramco

Iranian-Belgian Refining and Marketing Company

III

Société d’Implantation en d’Investissement Immobiliers

KADOC

Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum

KAJ

Katholieke Arbeidersjeugd

KAV

Katholieke Arbeidersvrouwen

KP

Kommunistische Partij

KSA

Katholieke Studenten Actie

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

KULAK

Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk

KVHV

Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond

KVL

Katholieke Vlaamse Landsbond

KVOHV

Katholiek Vlaams Oud Hoogstudenten Verbond

KVV

Katholieke Vlaamse Volkspartij

LBC

Landelijke Bedienden Centrale

LCM

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

LVV

Liberaal Vlaams Verbond

MOC

Mouvement des Ouvriers Chrétiens

MPW

Mouvement Populaire Wallon

NBB

Nationale Bank van België

NCMV

Nationaal Christelijk Middenstandsverbond

NFWO

Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

NILOS

Nationaal Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Sport

NIM

Nationale Investeringsmaatschappij

NIR

Nationaal Instituut voor Radio-omroep

NMBS

Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen

NMKN

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid

NSKO

Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

NV

Naamloze Vennootschap

PAG

Pluralistische Actiegroepen

PC

Parti Communiste

PLP

Parti de la Liberté et du Progrès

PSB

Parti Socialiste Belge

PSC

Parti Social-Chrétien

PTT

Posterijen, Telegrafie en Telefonie

PVV

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

RIZIV

Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RSZ

Rijkssociale Zekerheid

RTB

Radio - Télévision Belge

RTT

Regie van Telegraaf en Telefoon

RUG

Rijksuniversiteit Gent

RW

Rassemblement Wallon

SA

Société Anonyme

SS

Schutz Staffel

TASS

Telegrafnoje Agentsvo Sovjetskavo Sojoeza

UCL

Université Catholique de Louvain(-la-Neuve)

UDB

Union Démocratique Belge

Ufsia

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen

ULB

Université Libre de Bruxelles

UPI

United Press International

USSR

Unie van Socialistische Sovjet Republieken

VAB

Vlaamse Automobilisten Bond

VBN

Verbond van Belgische Nijverheden

VBO

Verbond van Belgische Ondernemingen

VEV

Vlaams Economisch Verbond

VKSJ

Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd

VLP

Vereniging van Leuvense Professoren

VMO

Vlaamse Militanten Organisatie

VN

Verenigde Naties

VNV

Vlaams Nationaal Verbond

VOK

Vrouwenoverlegkomitee

VOS

Vlaamse Oudstrijders(bond)

VTB

Vlaamse Toeristen Bond

VTM

Vlaamse Televisie Maatschappij

VUB

Vrije Universiteit Brussel

VU

Volksunie

VUM

Vlaamse Uitgeversmaatschappij

VVB

Vlaamse Volksbeweging

VVKS

Vlaamse Vereniging van Katholieke Scouts

VZW

Vereniging Zonder Winstoogmerk

ZIV

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende