Een Standaard in Vlaanderen? Vlaams-Katholieke krant op zoek naar kwaliteit en politieke invloed 1947-1976. (Karel Van Nieuwenhuyse)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

BIJLAGE 1:

OVERZICHT CAMPAGNES, PERMANENTE EN LOSSE ZORGEN VAN DE STANDAARD IN DE PERIODE 1947 - 1976

 

DE VLAAMSE EN TAALKWESTIE

1. Onderwijs

- taalwetten in het onderwijs     1949

- onderwijs                  1953

- Vlaamse achterstand in het onderwijs            1959

- losse zorg: naleving taalwetten, geen afbraak ervan  1964 t.e.m. 1968

- de naleving der taalwetten      1966

 

2. Vlaams(-katholieke) benoemingen

- benoemingen in de Raad van State                1947

- ambt van vaste wervingssecretaris                 1949

- Vlaamse benoemingen           1950

- Vlaamse benoemingen           1951

- de benoemingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 1952

- Vlaamse benoemingen           1953

 

3. Dynamitering van de IJzertoren

- de dynamitering IJzertoren     1948

- opblazen van de IJzertoren: schuldigen moeten worden gestraft         1949

- de dynamitering van de IJzertoren                  1950

- de dynamitering van de IJzertoren                  1951

- de dynamitering van de IJzertoren                  1952

 

4. Bestuur en administratie

- taalwetten in het bestuur        1949

- de hervorming van de bestuurlijke taalwetgeving        1950

- tegen ongelijke taalrollen        1950

- tegen ongelijke taalrollen        1952

- voor Vlaamse vertegenwoordiging op de wereldtentoonstelling          1956

- wereldtentoonstelling 1957

- losse zorg: Vlaamse gelijkberechtiging wereldtentoonstelling            1958

- baron Guillaume en de Boemerangkwestie     1960

- tegen taalwantoestanden in het NWOI en NWOS     1962

- taalwantoestanden in het atoomcentrum van Mol       1963

- losse zorg: naleving taalwetten, geen afbraak ervan  1964 t.e.m. 1968

- de naleving der taalwetten      1966

- het NFWO                1967

 

5. Gerecht en magistratuur

- tegen ongelijke taalrollen        1950

- taaltoestanden in de magistratuur                   1963

- losse zorg: taalwantoestanden in het gerecht 1963

- losse zorg: naleving taalwetten, geen afbraak ervan  1964 t.e.m. 1968

- de naleving der taalwetten      1966

 

6. Voor Vlaamse eendracht

- voor Vlaamse eendracht: tegen scheurlijsten  1950

- voor Vlaams-katholieke eendracht rond de CVP      1951

- voor Vlaams-katholieke eendracht                1952

 

7. Taalrol en aanwezigheid van Vlamingen op buitenlandse zaken en handel en in de diplomatie

- taalrol op buitenlandse zaken en handel         1952

- tegen ongelijke taalrollen        1952

- Vlaamse benoemingen           1953

- de taalrol op buitenlandse zaken en handel en in de diplomatie           1954

- losse zorg: vernederlandsing en vervlaamsing diplomatie       1960 t.e.m. 1963

- losse zorg: vernederlandsing en vervlaamsing diplomatie       1965 - 1966

- vernederlandsing van de diplomatie                1961

- vernederlandsing en vervlaamsing van de diplomatie  1965

 

8. Economie en industrie in Vlaanderen

- losse zorg: nieuwe industrieën in Vlaanderen            1950 – 1951

- losse zorg: Vlaamse structurele werkloosheid en industrialisatie van Vlaanderen 1952

- over de deficitaire Waalse mijnen                  1954

- over de Belgische mijnsector             1956

- losse zorg: tegen compensaties van Limburgse mijnen naar Borinage               1957 - 1958

- enquête over streekeconomie                        1958

- streekplanning in Vlaamse provincies 1959

- de mijn- en kolenkwestie       1959

- wat er in huis komt van een sleutelplan           1959

- economische streekontwikkeling                    1961

 

9. Vlamingen in Kongo

- cultuur- en levenskansen van Vlamingen in Kongo     1958

- tegen Kongominister Petillon              1958

 

10. De vernederlandsing van het bedrijfsleven

- nieuwe taalwetten nodig? Vernederlandsing bedrijfsleven       1958

- vernederlandsing van het bedrijfsleven           1961

- losse zorg: naleving taalwetten, geen afbraak ervan  1964 t.e.m. 1968

- de naleving der taalwetten      1966

 

11. Het Rode Kruis

- het Rode Kruis                      1958

- de hervorming van het Rode Kruis                 1959

- losse zorg: het Rode Kruis   1960

- het Rode Kruis                      1961

- het Limburgse Rode Kruis     1962

 

12. Taal en Vlaamse aanwezigheid in het leger

- taalevenwicht in het leger       1961

- losse zorg: taalevenwicht in het leger            1961

- bij ons in Duitsland                1962

- geen functionele klassen in het leger   1962

- zo werd de Vlaamse achterstand in het leger bestendigd        1963

- losse zorg: vervlaamsing en vernederlandsing leger   1963

- losse zorg: naleving taalwetten, geen afbraak ervan  1964 t.e.m. 1968

- de naleving der taalwetten      1966

- vervlaamsing van het leger     1968

- taaltoestanden in het leger      1969

- losse zorg: vervlaamsing en vernederlandsing leger   1969

 

13. De splitsing van de KUL

- Leuven op het kruispunt        1962

- losse zorg: statuut KUL       1962

- splitsing KUL                        1963

- losse zorg: vernederlandsing KUL               1964

- vernederlandsing van de KUL                       1965

- splitsing van de KUL 1966

- losse zorg: overheveling Franstalige vleugel KUL naar Wallonië       1967

- splitsing van de KUL 1968

 

14. De volks- en talentelling van 1947 met pleidooi voor aanpassing parlementszetels

 

a. de volkstelling van 1947 en de zetelaanpassing

- de volks- en talentelling van 1947                  1947

- de volkstelling te Ronse         1948

- zetelaanpassing na volkstelling 1947  1949

- protest tegen onjuiste volkstelling met alarm voor Brussel en taalgrens           1949

- aanpassing van de parlementszetels aan het bevolkingscijfer   1956

- zetelaanpassing                      1957

- losse zorg: aanpassing parlementszetels aan het bevolkingscijfers      1958

 

b. tegen de talentelling van 1947

-         de talentelling van 1947      1950

-         de talentelling en de vastlegging der taalgrens         1951

-     tegen de talentelling en voor de vastlegging van de taalgrens          1954

 

15. Tegen een nieuwe talentelling + voor de vastlegging van de taalgrens

 

a. tegen een nieuwe talentelling

- tegen een nieuwe talentelling              1959

- losse zorg: tegen een nieuwe talentelling in 1960      1959

- tegen een nieuwe talentelling              1960

- tegen onwettige talentellingen             1962

 

b. over de taalgrens

- een oplossing voor het taalgrensprobleem      1961

- de Vlaamse betoging van 22 oktober 1961

- de Vlaamse betoging te Brussel op 14 oktober          1962

- herrie in de Voerstreek          1962

- het eerste wetsontwerp-Gilson                      1962

- losse zorg: vastlegging taalgrens                   1964

 

16. Het probleem-Brussel, de randgemeenten en Vlaams-Brabant

 

a. Bestuur, administratie en begrenzing

- toepassing taalwetten in Brussel                     1947

- Vlaams-Brabant bedreigd      1960

- tegen tweetaligheid voor Vlaams-Brabant      1962

- het tweede wetsontwerp-Gilson                    1962

- operatie opdroging olievlek    1963

- waarheen met de randgemeenten?                 1963

- tweede ontwerp-Gilson         1963

- het taalcompromis van de regering                 1963

- voor toepassing taalwetten en de oprichting van de vaste taalcommissie         1964

- losse zorg: idem                   1964

- losse zorg: naleving taalwetten, geen afbraak ervan  1964 t.e.m. 1968

- Brussel, hart van Europa?      1966

- de structuur van Brussel         1966

- menselijke problemen in Brusselse ziekenhuizen         1966

- de naleving der taalwetten      1966

- het probleem Brussel 1968

- federaties wachten op uitvoeringsbesluiten     1974

- symposium samenwerking Nederlands- en Franstaligen         1974

- afschaffing van de randfederaties                   1975

- Nols en de naleving der taalwetten                 1975

- losse zorg: tegen niet naleven taalwetten door Nols  1976   

 

b. de Kerk en parochies te Brussel

- voor Nederlands in de Brusselse parochiekerken      1955

- volkstaal en liturgie in Brussel             1966

- taalgebruik in parochies van Brusselse agglomeratie   1966

 

c. onderwijs te Brussel

- Vlaams onderwijs in Brussel              1947

- taalwetten in het onderwijs     1949

- onderwijs                  1953

- het derde wetsontwerp-Gilson                       1962

- derde ontwerp-Gilson           1963

- Nederlands onderwijs in Brussel                    1965

- de naleving der taalwetten      1966

 

17. Culturele autonomie

- voor culturele zelfstandigheid voor Vlaanderen          1957

- splitsing van het ministerie van nationale opvoeding en cultuur            1962

- splitsing van het ministerie van nationale opvoeding en cultuur            1963

- culturele autonomie                1965

 

18. De grondwetsherziening en staatshervorming

- de grondwetsherziening         1963

- de grondwetsherziening         1964

- losse zorg: aanpassing zetels en grondwetsherziening           1964

- aanloop tot grondwetsherziening                    1965

- losse zorg: grondwetsherziening                   1965

- de structuur van Brussel         1966

- grondwetsherziening en nieuwe staatsstructuur voor België    1968

- de grondwetsherziening         1969

- permanente zorg: grondwetsherziening en staatshervorming            1969 t.e.m. 1973

- staatshervorming en grondwetsherziening       1970

- de staatshervorming               1971

- de staatshervorming               1972

- de staatshervorming en de regeringsvorming  1973

- de staatshervorming               1973

- regering, grondwetsherziening en gewestvorming       1974

- de staatshervorming               1975

 

19. Andere

- De Standaard keert zich tegen eisenpakket La Libre Belgique        1949

- permanente zorg: Vlaanderen en Europese integratie          1953

- permanente zorg: studie (nog geen invoering) van federalisme         1953

- Vlaamse inwijkelingen in Wallonië                 1958

- de Vlaamse politiek van de regering   1960

- de affaire-Paardekooper       1962

- praten met Walen                  1967

- vijfjarenplan in vooruitzicht van separatisme   1967

- financiële wantoestanden aan de ULB           1969

- Waalse kredieten aan Vlaams-Brabant en Voeren     1972

- Franse missen aan de kust uitgesloten?          1966

 

REPRESSIE, EPURATIE, VALS VERZET en AMNESTIE

- tegen doodstraf, repressie en epuratie, en voor amnestie        1947 t.e.m. 1954

- waarom werd dhr. Herman De Vos door de communisten vermoord?  1948           

- losse zorg: liquidatie repressie en epuratie, voor amnestie     1955 t.e.m. 1958

- tegen Merchiers inzake amnestie                    1958

- tegen repressie en epuratie, en voor amnestie 1959

- losse zorg: liquidatie repressie en epuratie, voor amnestie     1960 - 1961

 

DE STANDAARD TEGENOVER DE CVP

- de CVP moet zich sterk tonen                       1947

- De Standaard als zweepkrant tegenover de CVP     1947

- De Standaard tegenover de CVP                 1947

- De standaard tegenover de CVP                 1948

- verruimingsoperatie van de CVP                   1949

- de verkiezingen van juni         1949

- losse zorg: herschrijven CVP-kerstprogramma 1945 op Vlaams vlak  1949

- de oprichting van een Vlaamse parlementaire groep   1950

- de koningskwestie                 1950

- voor Vlaamse eendracht: tegen scheurlijsten  1950

- De Standaard tegenover de CVP                 1950

- de houding van De standaard tegenover de CVP en de homogene CVP-regering    1951

- voor Vlaams-katholieke eendracht rond de CVP      1951

- De Standaard  tegenover de CVP                1951

- voor Vlaams-katholieke eendracht                1952

- tegen de nieuwe beweging van Saint-Remy    1953

- De Standaard  tegenover de CVP                1953

- voor de splitsing van de CVP                        1954

- parlementsverkiezingen 11 april                     1954

- raadgevingen naar de CVP toe                      1956

- CVP en de middenstand        1958

- stem op de CVP                   1958

- de houding van De standaard tegenover de CVP-regering   1958

- vervaldag 12 oktober            1958

- een jaar na 1 juni 1958          1959

- De Standaard  tegenover CVP en verkiezingen van 26 maart + regeringsvorming1961

- De Standaard  tegenover de CVP                1963 t.e.m. 1966

- voor de splitsing van de CVP                        1964

- De Standaard  tegenover de CVP                1968 t.e.m. 1971

- De Standaard  tegenover regeringsvorming   1968

- de staatshervorming               1971

- voorzittersverkiezing in de CVP                     1972

- regering, grondwetsherziening en gewestvorming       1974

 

LEGER

- tegen de socialisten m.b.t. de dienstplichtverlenging    1952

- enquête over de reorganisatie van het leger    1957

- malaise bij de officieren         1961

- bij ons in Duitsland                1962

- voorwaarts... mars!               1964

- zijn er nog dienstplichtigen nodig?                  1965

 

ONDERWIJS

 

a. schoolstrijd en schoolpact

- tegen Huysmans en de etatisatie van het onderwijs     1948

- losse zorg: gelijkberechtiging vrij middelbaar onderwijs        1948

- de schoolstrijd                       1954

- tegen Collard en zijn onderwijspolitiek           1955

- permanente zorg: de schoolstrijd                1956

- losse zorg: onderwijs en schoolstrijd            1957

- onderwijs en schoolstrijd       1958

- onderwijskwestie                   1963

- Vermeylen en zijn secretaris-generaal            1969

- colloquium over schoolpactherziening            1970

b. universitair onderwijs

- universitaire knelpunten          1959

- tegen de invoering van een maturiteitsexamen 1964

- universitaire expansie 1964

- colloquium over universitaire problemen        1964

- financiële wantoestanden aan de ULB           1969

- schacht in niemandsland: een colloquium        1972

- symposium over leraarsopleiding aan de universiteit   1973

- universiteit op de korrel         1975

 

c. andere

- knelpunten in het technisch onderwijs 1964

- over geschiedenisonderwijs   1967

- achterstallige wedden in het katholiek onderwijs        1970

 

BESTUUR EN ADMINISTRATIE

 

a. openbare diensten en administratie

- wanorde in openbare diensten                       1963

- ministerie van openbaar ambt             1966

- openbaar ambt in de branding: een colloquium           1967

 

b. parlement

- tegen een verhoging der parlementaire wedden          1947

- colloquium over het parlement en zijn problemen       1967

- losse zorg: herwaardering parlement en zijn controletaak     1971 t.e.m. 1975

- enquête                     1973

- losse zorg: tegen uithollen parlementaire macht door vakbond          1975   

 

DE KONINGSKWESTIE

- de koningskwestie                 1947 t.e.m. 1950

 

DE STANDAARD TEGENOVER EEN AANTAL BEVOLKINGSCATEGORIEËN

 

a. de middenstand

- overdreven strenge controle op de middenstand        1947

- losse zorg: de middenstand  1947 – 1948

- permanente zorg: de middenstand               1949 - 1967

- CVP en de middenstand        1958

- middenstand met gedoofde lichten                 1972

 

b. de vrouw

- vrouwen aan de arbeid          1961

- vrouw en maatschappij          1965

- losse zorg: vrouwenemancipatie en – problematiek  1971 t.e.m. 1975

- losse zorg: abortus               1973

 

c. het gezin

- losse zorg: voor een gezinspolitiek (t.v.v. grote gezinnen)     1947 t.e.m. 1967

- colloquium over encycliek Humanae Vitae     1968

 

d. de landbouw

- losse zorg: de land- en tuinbouw                  1949 t.e.m. 1957

- permanente zorg: de land- en tuinbouw      1958 t.e.m. 1967

 

e. de werkgevers

- permanente zorg: de werkgevers                1961 t.e.m. 1963

 

MUTUALITEITEN, MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID EN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (ZIV)

- de staat mag geen verlies van de socialistische mutualiteit dekken      1949

- losse zorg: hervorming maatschappelijke zekerheid  1949

- de hervorming van de maatschappelijke zekerheid     1953

- de hervorming van de ziekteverzekering         1954

- tegen Troclet en zijn hervorming der maatschappelijke zekerheid       1955

- tegen Glorieux (Algemeen Belgisch Geneesherenverbond)     1956

- permanente zorg: hervorming maatschappelijke zekerheid              1955

- permanente zorg: hervorming ZIV              1956

- losse zorg: hervorming maatschappelijke zekerheid  1958

- losse zorg: hervorming ZIV  1959 t.e.m. 1961

- sanering van de maatschappelijke zekerheid  1960

- het gewaarborgd weekloon   1960

- de ZIV                      1963

- de ZIV                      1964

- hervorming van de sociale zekerheid  1970

- NV Cardionics                      1970

- symposium artsen                  1973

- losse zorg: tegen de te grote macht van dokters en mutualiteiten       1974

 

FINANCIEEL, SOCIAAL-ECONOMISCH EN INDUSTRIEEL BELEID

 

a.      financieel-economisch beleid

- economisch beleid                 1949

- tegen devaluatie, voor stabilisatie van lonen en prijzen            1950

- de Belgische economie en het peil der lonen en prijzen          1951

- tegen de manipulatie van het indexcijfer         1954

- tegen het financieel beleid van de regering      1956

- tegen de financiële politiek van de paarse regering     1957

- sanering van de gemeentefinanciën                 1960

- voor vlottrekken van de openbare financiën   1960

- rond eenheidswet                  1960

- nood aan tewerkstelling         1961

- de fiscale hervorming 1962

- colloquium over Belgische economie en financiën       1964

- financiële sanering                  1966

- colloquium ‘welvaart zoekt kapitalen’            1967

- colloquium over financiën       1970

- monetair colloquium               1972

- de oliecrisis                1974

- spaaridee                   1974

- beleid weet nog geen weg met recessie en inflatie      1975

- herstelplan doorgelicht           1975

- voor een inkomensbeleid       1975

- hoe erg wordt structurele werkloosheid in België       1976

 

b.      industrie en investeringen

- investeringen en industrialisatie                       1953

- industrial research               1968

- België en de multinationals     1974

 

c.       mijn- en steenkolenkwestie

- over de deficitaire Waalse mijnen                  1954

- over de Belgische mijnsector             1956

- losse zorg: tegen compensaties van Limburgse mijnen naar Borinage               1957 - 1958

- het oude zwarte land              1958

- de mijn- en kolenkwestie       1959

- steenkolenpolitiek gebrekkig              1962

 

d.      streekeconomie

- losse zorg: nieuwe industrieën in Vlaanderen            1950 – 1951

- losse zorg: Vlaamse structurele werkloosheid en industrialisatie van Vlaanderen 1952

- enquête over streekeconomie                        1958

- streekplanning in Vlaamse provincies 1959

- economische streekontwikkeling                    1961

- welke streekpolitiek? 1962

- colloquium over federale of nationale economie         1968

 

e.   De Standaard tegenover het economisch beleid

- het land waarin wij werken    1974

- colloquium over ‘het land waarin wij werken’            1975

 

f.   andere

- losse zorg: voorstander van Benelux- en ware economische Europese samenwerking 1949

- sociale programmatie 1963

 

ENERGIEBELEID

- wat met de watt                     1962

- colloquium over aardgas        1965

- colloquium over Belgische energiepolitiek      1966

- energie en energiebeleid         1975

 

DE VAKBONDEN EN SYNDICALE ACTIE

- tegen communistische stakingsopruiers          1948

- losse zorg: arbeidersklasse – ACW             1949 t.e.m. 1951

- tegen de te nauwe binding LCM – ACW      1957

- tegen de te nauwe binding LCM – ACW      1958

- rond eenheidswet                  1960

- het probleem van de vakbonden                    1961

- vijf weken onrust                   1961

- over de stakingen en geweldplegingen rond de eenheidswet   1961

- voordelen aan gesyndiceerden                       1962

- losse zorg: tegen uithollen parlementaire macht door vakbond          1975   

 

DE STANDAARD TEGENOVER DE REGERING, VORMING EN BELEID ERVAN (M.I.V. VERKIEZINGEN)

- voor persvrijheid                   1947

- losse zorg: tegen elke inbreuk op persvrijheid          1947

- De Standaard tegenover de regering 1948

- de verkiezingen van juni         1949

- voor Vlaamse eendracht: tegen scheurlijsten  1950

- de koningskwestie (parlementsverkiezingen van 4 juni)          1950

- de houding van De Standaard tegenover de CVP en de homogene CVP-regering    1951

- parlementsverkiezingen van 11 april   1954

- tegen de socialistisch-liberale regering            1954

- zo benoemt de linkse regering                        1958

- vier jaar links beleid               1958

- stem op de CVP                   1958

- de houding van De Standaard tegenover de CVP-regering   1958

- vervaldag 12 oktober            1958

- een jaar na 1 juni 1958          1959

- de Vlaamse politiek van de regering   1960

- tegen de vorming van een zakenkabinet         1960

- problemen van morgen          1961

- De Standaard tegenover CVP en verkiezingen van 26 maart + regeringsvorming      1961

- de parlementsverkiezingen van 23 mei en de regeringsvorming           1965

- De Standaard  tegenover de nieuwe regering            1966

- de benoemingen van PVV-minister Grootjans           1967

- De Standaard tegenover regering(svorming) 1968

- staatshervorming en grondwetsherziening (gemeenteraadsverkiezingen)         1970

- drie jaar wetstraat                  1971

- de staatshervorming               1971

- regeringsvorming                   1972

- De Standaard tegenover de regering 1973

- de staatshervorming en de regeringsvorming  1973

- taken na 10 maart                  1974

- partijen voor de kiezers         1974

- regering, grondwetsherziening en gewesthervorming   1974

- de aankoop van vliegtuigen    1975

 

CORRUPTIE

- de zaak Socobelge                1951

- tegen de liberale burgemeester Van Glabbeke (Oostende)     1955

- het corruptieschandaal op buitenlandse zaken en handel        1956

- IVPO                        1971

- enquête                     1973

- Ibramco                    1973 - 1974

- het RTT-schandaal                1973 t.e.m. 1975

- losse zorg: De Standaard is tegen corruptie e.d.     1973 t.e.m. 1975

- subsidies aan bedrijven          1974

- onthullingen van De Standaard                     1974

- zaak-Van Mechelen              1975

 

KONGO

- losse zorg: Kongo                1956 - 1957

- Van Kongo naar Kongostaat 1958

- tegen Kongominister Petillon              1958

- Kongo                       1959

- de Kongocrisis                      1960

- losse zorg: Kongo                1961

- Katanga en de Kongolese chaos                   1962

- Kongo-bestek                       1963

 

VERKEERSWEZEN

- het Moerdijkkanaal               1957

- onze maritieme toekomst wordt gekelderd     1962

- waarom verliest SABENA geld?                   1967

 

VARIA

- over krotwoningen                 1948

- subsidies aan jeugdbewegingen                      1949

- optreden tegen de communistische motie – Lalmand  1949

- losse zorg: voor Europese eenmaking          1952

- tegen de socialisering van het NIR                 1954

- enquête over prostitutie         1957

- bibliotheeknood in Vlaanderen                      1960

- socialistische verdeeldheid     1961

- België en de technische hulp              1962

- NILOS                     1962

- sanering van de vleesmarkt    1963

- België’s ontwikkelingshulp     1964

- de rijkswachter: vriend en mens                     1964

- België lelijk land                    1967

- hoe democratisch is Europa?             1970

- losse zorg: milieuzorg           1970 t.e.m. 1975

- colloquium bibliotheekwezen             1972

- colloquium Europese eenmaking                    1972

- het stinkt ook visueel 1973

- colloquium over Europese veiligheid en samenwerking           1974

- losse zorg: fusie van gemeenten                    1974 - 1975

- het nieuwe BRT-statuut         1975

- Nederland een gids?              1975

 

 

 

BIJLAGE 2:

LIJST VAN DE GENOEMDE STANDAARD-REDACTEURS (VOORAL VOOR BINNENLAND, BUITENLAND EN ECONOMIE)

 

In deze lijst werden er per genoemde (vaste) Standaard-redacteur summier enkele gegevens opgenomen, voor zover we die konden achterhalen. We geven geboorteplaats en -datum, eventueel ook sterfdatum, het studiediploma, de functies die betrokkene uitoefende vóór zijn komst naar De Standaard-Het Nieuwsblad en eventueel na vertrek, en de functies die de betrokkene uitoefende binnen de redactie van De Standaard-Het Nieuwsblad.

 

•  Adriaensens, Rob (alias Zeger van Grasdonck)

     -   in de periode 1947-50 reporter bij De Standaard

     -   vertrok in 1950 naar Kongo om er in het onderwijs te gaan werken

 

•  Boedts, Jan

     -   reporter bij De Standaard in de jaren ‘70

 

•  Bohets, Jan

     -   ° Boortmeerbeek, 11 februari 1944

     -   licentiaat economische wetenschappen aan de K.U.Leuven

     -   sinds 1967 op De Standaard als redacteur economie

     -   vanaf 1 april 1971 chef redactie economie

 

•  Boodts, Guido

     -   vervoegde op het einde van de jaren ’60 de rangen van de economieredactie

 

•  Bostoen, Lode

     -   ° Roeselare, 17 november 1931

     -   licentiaat rechten aan de K.U.Leuven

     -   redacteur van het Vlaamse Jezuïetenblad De Linie

     -   vervoegde in februari 1962 de Standaard -rangen

     -   aanvankelijk redacteur buitenland, in 1964 overgeheveld naar binnenland

     -   in 1967 werd hij chef bureauredactie binnenland

     -   werd in 1976 (na het faillissement) hoofdredacteur van De Standaard

 

•  Brumagne, Sylvain

     -   vervoegde op het einde van de jaren ’60 de rangen van de economieredactie

 

•  Butstraen, Raf

     -   redacteur cultuur

     -   op het einde van 1976 filmredacteur voor De Standaard

 

•  Cambier, Arthur

     -   ° Moerbeke, 5 maart 1931; + Madeira, 13 februari 1977

     -   licentiaat kerkelijk recht aan de K.U.Leuven en licentiaat sociale wetenschappen in Parijs

     -   lid van de Congregatie van Scheut

     -   vóór 1965 leraar

     -   trad in februari 1965 tot De Standaard toe als redacteur voor de religieuze berichtgeving

 

•  Cambré, Rita

     -   redactrice binnenland in de jaren ’70

 

•  Croonenberghs, Mathieu

     -   ° Maaseik, 8 oktober 1904; + Ukkel, 15 mei 1976

     -   licentiaat rechten aan de K.U.Leuven

     -   advocaat bij de balie van Tongeren tot in 1940

     -   oktober 1940 chef van het Commissariaat -generaal voor Prijzen en Lonen

     -   1941 directeur -generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

     -   oktober 1942 tot maart 1943 dienstdoend gouverneur van de provincie Brabant

     -   in 1943 chef der Vlaamse afdeling van het secretariaat         -generaal van Binnenlandse Zaken

     -   in 1944 tot drie jaar gevangenisstraf veroodeeld wegens collaboratie

     -   werd in 1947 verantwoordelijke van de redactionele documentatiedienst van De Standaard

 

•  De Belder, Hein (alias Bruno Bartels)

     -   ° 7 november 1939

     -   licentiaat en doctor in de Germaanse filologie

     -   tussen 1964 en 1967 los medewerker bij De Standaard

     -   trad op 1 september 1967 in vaste dienst als redacteur cultuur

     -   begin 1967 werd hij overgeheveld naar de bureauredactie

     -   werd in 1971 chef van de bureauredactie

     -   werd in 1980 redactiesecretaris

 

•  de Boer, Kees

     -   Nederlander

     -   werkte op het socialistische dagblad Het Vrije Dagblad in Amsterdam

     -   werd in 1961 verantwoordelijke voor de redactionele lay      -out van De Standaard

 

•  De Bruyne, Hector

     -   ° Gouda, 1 maart 1917; + Antwerpen, 19 mei 1995

     -   licentiaat handels - en consulaire wetenschappen Ufsia

     -   vanaf 1942 redacteur van Volk en Staat

     -   in 1946 veroordeeld tot 10 jaar hechtenis (kwam in 1948 wegens zware ziekte vrij)

     -   licentiaat economie aan de R.U.Gent (1949       -53)

     -   1953 -61 hoofdredacteur van Avond   -Echo

     -   1961 -64 economieredacteur bij De Standaard

     -   1964 -71 redacteur beurs en financiën bij Gazet van Antwerpen

     -   begin 1971 werd hij algemeen directeur van De Financieel   -Economische Tijd

     -   1971 -85 VU -Senator

 

•  De Cock

     -   economieredacteur op het einde van de jaren ’40

 

•  De Donder, Vic

     -   licentie filosofie aan de R.U.Gent

     -   sinds mei 1967 reporter

 

•  De Geest, Herman

     -   redacteur buitenland en medewerker van de ‘Standaard der Jeugd’ op het einde van de jaren ‘40

     -   verliet de krant in juni 1951 om de leiding van de studiedienst van de LCM op te nemen

 

•  Dejonghe, Huib

     -   ° Egem, 2 november 1931

     -   diploma normaalschool Torhout (1950); diploma sociaal assistent aan de School voor Maatschappelijk Dienstbetoon in Roeselare (1955)

     -   aanvankelijk hoofdredacteur van Film en Televisie (ledenblad van de Katholieke Filmliga)

     -   trad op 1 maart 1960 in dienst als omroepredacteur (radio en televisie)

 

•  Delafortrie, Luc

     -   ° Aalst, 22 februari 1912; + Ursel, 2000

     -   licentiaat handelswetenschappen aan de R.U.Gent

     -   in de jaren ’30 werkzaam als handelsreiziger

     -   na de Tweede Wereldoorlog inkoopchef bij een West-Vlaams bedrijf

     -   vanaf januari 1954 tot in het najaar van 1964 redacteur binnenland op De Standaard

     -   vanaf einde 1964 secretaris van Intermixt

 

•  De Lentdecker, Louis

     -   ° Dendermonde, 22 april 1924; + Brussel, 2000

     -   humaniora en toneelopleiding

     -   1945     -46 redacteur bij Het Volk

     -   vanaf april 1947 reporter en redacteur bij de nieuwsdienst van De Standaard-Het Nieuwsblad

 

•  De Maegt, Joris

     -   ° 1897; + 5 mei 1954

     -   redacteur bij Het Laatste Nieuws (o.m. voor film)

     -   vanaf mei 1947 redactiesecretaris bij De Standaard

 

•  De Pauw, Freddy

     -   in 1971 redacteur buitenland bij De Standaard

 

•  De Ridder, Hugo

     -   ° Borgerhout, 18 juni 1932

     -   opleiding filosofie

     -   vanaf 1954 werkzaam op het Instituut voor Documentatie (Inbel)

     -   vanaf 1956 tevens werkzaam als parlementsverslaggever voor Het Handelsblad

     -   in 1961 werd hij secretaris van Leo Tindemans (nationaal secretaris CVP)

     -   op 5 januari 1966 redacteur binnenland bij De Standaard

     -   werd in de jaren ’80 zelfstandig publicist

 

•  de Roeck, Jef

     -   in de jaren ’70 redacteur cultuur bij De Standaard

 

•  De Roey, Johan

     -   in de jaren ’60 en ’70 redacteur cultuur bij De Standaard

 

•  Despiegelaere, Guido

     -   vanaf 1968 redacteur binnenland bij De Standaard

     -   verliet jaren na het faillissement de krant, en ging na een tussenstop bij Knack aan de slag

 

•  De Vroede, Maurits

     -   vanaf 1947 enkele jaren buitenlandredacteur bij De Standaard

     -   werd later professor aan de K.U.Leuven

 

•  D’haese, Bert

     -   ° 5 juni 1889; + 20 oktober 1982

     -   in de jaren ’20 hoofdredacteur van Ons Vaderland

     -   1936 Kamerlid voor het VNV, in 1939 VNV -Senator

     -   bij het begin van de Duitse bezetting in 1940 kort verbonden aan Het Algemeen Nieuws

     -   vanaf 1947 tot aan zijn pensioen leidend binnenlandredacteur op De Standaard

 

•  D’Haese, Marcel

     -   ° Avelgem, 16 mei 1891; + Brussel, 30 juli 1975

     -   geen familie van Bert D’haese

     -   licentiaat Romaanse en Germaanse filologie aan de R.U.Gent

     -   na 1918 werkzaam als leraar in Nederland

     -   later medewerker van de studiedienst van de Kredietbank

     -   vanaf 1947 tot aan zijn pensioen in 1967 redacteur economie op De Standaard

 

•  Doornaert, Mia

     -   vanaf 1971 werkzaam als redactrice buitenland op De Standaard

 

•  Dumont, Johan

     -   in de jaren ’70 rewriter op De Standaard

 

•  Dupré, Jos

     -   ° Veerle, 8 juli 1928

     -   licentiaat rechten

     -   redacteur bij Het Nieuws van den Dag in de jaren ’50

     -   kwam na de overname in dienst van De Standaard als redacteur economie

     -   werd in 1963 directeur van de Intercommunale Zuiderkempen

     -   werd in 1966 directeur van de Economische Raad van de provincie Antwerpen

     -   werd in 1974 CVP-Kamerlid

     -   staatssecretaris voor streekeconomie

 

•  Durnez, Gaston

     -   ° Wervik, 9 september 1928

     -   opleiding aan de Praktische Handelsschool in Koekelberg

     -   in 1945 journalist bij De Nieuwe Standaard

     -   tussen 1948 en 1953 verslaggever bij Het Nieuws van den Dag

     -   vanaf 1953 tot in 1966 werkzaam op de redactie binnenland en de nieuwsdienst van De Standaard -Het Nieuwsblad

     -   tussen 1966-68 redacteur voor België bij de bladen van de Brabantse Pers (Nederland)

     -   in 1968 -69 redacteur bij Het Volk

     -   vanaf december 1969 terug werkzaam bij De Standaard als redacteur cultuur

 

•  Fonteyn, Guido

     -   vóór 1975 werkzaam bij de Gazet van Antwerpen

     -   vanaf 1975 werkzaam als binnenlandredacteur op De Standaard

 

•  Francois, Willy

     -   ° Leuven, 1932

     -   licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan de K.U.Leuven

     -   tussen 1959 en 1962 redacteur bij De Linie

     -   1962     -69 verantwoordelijkheid over Zondagmorgen, een weekblad van de Standaard         -groep

     -   vanaf 1969 reporter bij De Standaard -Het Nieuwsblad

 

•  Fransen, Piet

     -   ° 1913; + 1983

     -   priester en hoogleraar aan de K.U.Leuven vanaf 1969

     -   schreef tot de komst van Arthur Cambier in 1966 religieuze bijdragen voor De Standaard

 

•  Goossens, Paul

     -   ° Mechelen, 11 januari 1943

     -   in 1968 licentiaat economie aan de K.U.Leuven

     -   tussen 1969    -71 freelance journalist

     -   1971     -72 redacteur bij het weekblad Vrijdag

     -   vanaf 1972 deeltijds medewerker van de Antwerpse Volkshogeschool Elckerlyc

     -   1973     -78 redacteur economie bij De Standaard

     -   1978     -91 hoofdredacteur De Morgen

     -   vanaf 1991 zelfstandig journalist

 

•  Grauls, Jan

     -   ° Hasselt, 19 april 1887; + Astene, 5 februari 1960

     -   doctor Germaanse filologie aan de K.U.Leuven

     -   leraar in Luik, ambtenaar in het ministerie van Landbouw (1911) en kabinetsmedewerker

     -   in het interbellum werkzaam in de vertaaldienst van het ministerie van kunsten en wetenschappen; in 1938 directeur van het middelbaar en hoger onderwijs op het ministerie

     -   op 24 september 1942 benoemd tot (oorlogs)burgemeester van Groot    -Brussel

     -   1959-60 redacteur bij De Standaard voor de rubriek ‘Uit de taaltuin’

 

•  Grauwels, Jos

     -   historicus

     -   werkzaam tussen 1947 -50 als eerste parlementair redacteur bij De Standaard

     -   in maart 1950 benoemd op het Rijksarchief van Hasselt

 

•  Grijsseels, Jos

     -   rewriter op De Standaard in de jaren ’70

 

•  Grimonpont, Marcel

     -   lid van de bureauredactie van De Standaard in de jaren ’60 en ’70

 

•  Haezen, Guy

     -   1963     -68 redacteur economie bij De Standaard

     -   vanaf 1968 werkzaam bij de Financieel  -Economische Tijd

 

•  Hemmerechts, Karel

     -   ° Grimbergen, 20 oktober 1925

     -   licentiaat Germaanse filologie aan de K.U.Leuven

     -   1948     -52 parlementair redacteur De Standaard

     -   vanaf 1952 werkzaam bij de NIR en later de BRT (eerst radio, vervolgens televisie); directeur informatie bij de BRT-televisie

 

•  Housen, Leo

     -   ° Beek, 26 april 1907; + 13 juni 1973

     -   aanvankelijk kapucijn (verliet de orde in 1952)

     -   tussen 1952    -72 binnenlandredacteur bij De Standaard en vanaf de tweede helft van de jaren ‘60 verantwoordelijk voor de Brusselse editie van Het Nieuwsblad

 

•  Kindt, Guido

     -   rewriter bij De Standaard in de jaren ’70

 

•  Lamote, Jos

     -   ° 1918

     -   redacteur bij De Courant in 1938  -39

     -   na de Tweede Wereldoorlog redacteur bij Het Nieuws van den Dag

     -   vanaf 1951 verantwoordelijk voor een Vlaams weekblad De Week in Kongo

     -   vanaf 1 augustus 1960 werkzaam voor Zondagmorgen, een weekblad van de Standaard-groep

     -   later reporter voor De Standaard  -Het Nieuwsblad

 

•  Leysen, Mark

     -   licentiaat economie aan de K.U.Leuven

     -   redacteur economie bij De Standaard vanaf 1973        -74

 

•  Meeuwissen, Piet

     -   ° Hasselt 23 juni 1909; + 26 juni 1968

     -   landbouwingenieur en licentiaat politieke en sociale wetenschappen

     -   in 1936 particulier secretaris van Gustaaf Sap

     -   in 1937 algemeen secretaris van het Boerenfront

     -   onder de oorlog verantwoordelijke van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie

     -   sinds 1962 directeur bij het Instituut voor Gemeentelijke Organisatie, Planning en Advies

     -   1967     -68 administratief   -organisatorisch coördinator bij de bureauredactie van De Standaard     -Het Nieuwsblad

 

•  Melis, Willem

     -   ° Kemzeke 31 juli 1907; + Sint -Niklaas 9 maart 1984

     -   doctor in de rechten aan de R.U.Gent

     -   tot 1947 advocaat en ambtenaar

     -   in 1947 hoofdredacteur van De Standaard         -Het Nieuwsblad

     -   vanaf 1948 terug advocaat in Sint-Niklaas

 

•  Moustie, Jan

     -   ° Kester, 14 mei 1912

     -   werkzaam op Het Nieuws van den Dag

     -   in 1957, na de overname, werkzaam als redacteur binnenland bij De Standaard

 

•  Muys, Hans

     -   vanaf 1966 werkzaam op De Standaard als redacteur buitenland

     -   vanaf 1 april 1973 chef buitenland

     -   in 1991 hoofd redactie buitenland De Morgen

 

•  Oosterwijk, Herman (alias Joris K.)

     -   ° 1902; + 1960

     -   redacteur bij diverse Belgische en Nederlandse kranten

     -   in 1960 een half jaar verantwoordelijk voor de rubriek ‘Uit de taaltuin’

 

•  Peeters, André

     -   lid bureauredactie De Standaard in de jaren ’70

 

•  Picard, Leo

     -   ° Antwerpen, 4 november 1888; + Gent, 26 november 1981

     -   licentiaat geschiedenis aan de R.U.Gent

     -   werkzaam als archivaris en journalist

     -   1947 -56 chef buitenland van De Standaard

 

•  Renard, Stefaan

     -   redacteur buitenland De Standaard in de jaren ’70

 

•  Rosseels, Maria

     -   ° 1916

     -   opleiding regentaat

     -   werkzaam als lerares aan de Vrije Normaalschool in de Kempen en vervolgens redactiesecretaresse bij de uitgeverij van de VVKS

     -   1947 -76 lid bureauredactie en vervolgens redactrice cultuur op De Standaard

 

•  Ruys, Manu

     -   ° Antwerpen, 25 februari 1924

     -   licentiaat Germaanse filologie aan de K.U.Leuven (1944        -48)

     -   werkzaam op De Standaard vanaf februari 1949 als redacteur binnenland

     -   tevens werkzaam op het Beknopt Verslag van de Kamer vanaf de beginjaren ’50

     -   vanaf 1955 was Ruys chef van de redactie binnenland

     -   op 20 maart 1975 werd Manu Ruys politiek hoofdredacteur

     -   in 1982 werd Ruys lid van de raad van bestuur van de VUM

     -   in 1989, na zijn pensionering, werd hij lid van het directiecomité, tot mei 1997

 

•  Saen, Remi

     -   ° 23 februari 1893; + 3 augustus 1977

     -   in de jaren ’20 al werkzaam op De Standaard

     -   redactiesecretaris De Standaard  -Het Nieuwsblad vanaf 1947

 

•  Schoemans, Roger

     -   lid bureauredactie Het Nieuwsblad in de jaren ’70

 

•  Schrooten, Leo

     -   ° Antwerpen, 1940

     -   licentiaat financiën en economie aan de K.U.Leuven

     -   sinds 1970 redacteur economie bij De Standaard

 

•  Serruys, Elie

     -   ° Schuiferskapelle 26 augustus 1912; + 4 augustus 1983

     -   doctor in de rechten aan de K.U.Leuven

     -   1938 -39 redacteur bij De Courant, en in 1939 redacteur bij Het Belang van Limburg

     -   1945  -46 politiek redacteur bij Het Volk

     -   vanaf 1947 tot midden jaren ‘50 leidend binnenlandredacteur bij De Standaard

 

•  Smets, Frans

     -   ° Sauvegarde, 1912

     -   redacteur bij De Dag in de jaren ’30

     -   na de oorlog redacteur bij het weekblad De Linie

     -   1962 -68 chef bureauredactie De Standaard -Het Nieuwsblad

     -   werkzaam vanaf 1968 op de Financieel  -Economische Tijd

 

•  Staes, Paul

     -   in de jaren ’70 aanvankelijk regionaal redacteur Het Nieuwsblad, later reporter De Standaard     -Het Nieuwsblad

     -   werkzaam binnen Agalev en later CVP

 

•  Stuckens, Tilly

     -   studies aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen

     -   1954 -57 redactrice bij Het Nieuws van den Dag

     -   vanaf 1957 werkzaam als redactrice bij De standaard (afdeling reporters)

 

•  Toelen, Gust

     -   ° Turnhout, 15 mei 1920; + Schepdaal, 20 januari 1986

     -   werkzaam op De Standaard vanaf 1947 (achtereenvolgens als corrector, redactiesecretaris, Brussels correspondent en kleinkunstredacteur)

 

•  Uytterhoeven, Jozef

     -   ° 15 oktober 1890; + 21 februari 1959

     -   historicus en pedagoog

     -   leraar in Antwerpse athenea

     -   rector van de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen

     -   1947     -55 administratief hoofd van de redactie van De Standaard -Het Nieuwsblad

 

•  Van Cauteren, Marc

     -   licentiaat economie

     -   werkzaam op De Standaard als redacteur van in het begin van de jaren ‘70

 

•  Vanden Bavière, Paul

     -   redacteur buitenland bij De Standaard in de jaren ’70

 

•  van den Eynden, Ludo

     -   lid bureauredactie De Standaard in de jaren ’70

 

•  van der Hallen, Oscar

     -   ° Lier, 28 augustus 1903; + Santa Cruz, 3 augustus 1979

     -   doctor in de Germaanse filologie aan de K.U.Leuven (1926)

     -   werkzaam als leraar Nederlands in het interbellum

     -   taalrevisor en vertaler voor De Standaard tussen 1947         -50

 

•  Van der Mueren, Karel

     -   eind jaren ’50 - begin jaren ’60 buitenlandredacteur De Standaard

     -   in de eerste helft van de jaren ’60 overgegaan naar het Nederlandse De Tijd

 

•  Vanderostyne, Mon

     -   reporter De Standaard -Het Nieuwsblad in de jaren ’70

 

•  Vanderstraeten, Paul

     -   1964     -68 redacteur economie bij De Standaard

     -   vanaf 1968 werkzaam op de Financieel-Economische Tijd

 

•  Van De Voorde, Urbain

     -   ° Blankenberge, 27 november 1893; Leuven, 16 juli 1966

     -   vanaf 1947  redacteur cultuur bij De Standaard

 

•  van de Weghe, Jan

     -   1947     -50 reporter voor De Standaard  -Het Nieuwsblad

     -   in 1950 vertrokken naar Kongo, waar hij in de journalistiek werkzaam bleef

 

•  Vandeweghe, Luc (alias E. Troch)

     -   ° Oostende, 19 februari 1914; + Brussel, 25 juli 1985

     -   licentiaat filosofie (1936) en moderne geschiedenis (1937) aan de K.U.Leuven

     -   1940 leraar aan het Koninklijk Atheneum in Mechelen

     -   onder de oorlog kortstondig meegewerkt aan het VNV -blad De Nationaalsocialist

     -   1947     -50 redacteur bij De Nieuwe Gids

     -   1950     -76 redacteur buitenland De Standaard, rubriekchef buitenland, directeur van de redactie (1960 -76)

 

•  Van Dijck, J.G.R.

     -   ° Geel, 15 april 1902; + Borgerhout, 23 april 1973

     -   ingenieur

     -   leidde in de jaren ’30 de Vlaamse Industriële Radio -Onderneming

     -   na de Tweede Wereldoorlog leraar in een technische school in Antwerpen

     -   verantwoordelijk voor de radio - en televisieberichtgeving

 

•  Vandriessche, Luc

     -   lid bureauredactie Het Nieuwsblad in de jaren ’70

 

•  Van Gasse, Armand

     -   vanaf halfweg september 1967 chef technische redactie van De Standaard

 

•  Van Gastel, Luc

     -   ° Antwerpen, 20 maart 1926

     -   diploma journalistenschool

     -   redacteur op Het Handelsblad

     -   vanaf 1957 redacteur bij De Standaard-Het Nieuwsblad

     -   in 1975 journalistiek hoofdredacteur van De Standaard

 

•  Van Hoof, Guido

     -   ° Schaarbeek, 29 juli 1926

     -   licentiaat rechten en filosofie aan de K.U.Leuven

     -   1 december 1953 - 28 februari 1954 redacteur bij Het Nieuws van den Dag

     -   van maart 1954 t.e.m. juli 1955 redacteur bij het jezuïetenweekblad De Linie

     -   vanaf 22 maart 1957 werkzaam op De Standaard, lid van de bureauredactie, en tussen 1965-90 chef van de redactie cultuur

 

•  Van Moll, Hendrik

     -   ° Maaseik, 15 april 1934

     -   tot aan de overname in 1959 werkzaam bij De Gentenaar

     -   vanaf 1959 redacteur buitenland bij De Standaard

     -   van begin de jaren ’60 tot in 1973 redactiechef buitenland

 

•  Van Mossevelde, Pol

     -   redacteur bij De Standaard in de jaren ’70

 

•  van Nierop, Maarten

     -   ° Den Haag, 13 mei 1912; + Wilrijk, 19 juli 1979

     -   onder de oorlog werkzaam als correspondent in Berlijn voor een Nederlands persbureau

     -   vanaf 1952 werkzaam in drukkerij Lannoo, vanaf 1964 in Standaard Uitgeverij

     -   vanaf 1961 verantwoordelijk voor de rubriek ‘Uit de taaltuin’

 

•  Van Nieuwenborgh, Marcel

     -   redacteur cultuur bij De Standaard in de jaren ’70

 

•  Vanstappen, Alfons

     -   ° Mechelen, 30 december 1928

     -   licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan de K.U.Leuven

     -   eerste helft jaren ’50 redacteur bij Het Nieuws van den Dag

     -   tweede helft jaren ’50 - 1964 redacteur binnenland bij De Standaard

     -   secretaris van Jos De Saeger

     -   gemeenteraadslid en schepen van financiën in Mechelen jaren ’60

 

•  Verbeeck, Jos

     -   uitgetreden priester

     -   eerste helft jaren ’50 redacteur economie op De Standaard

 

•  Verleyen, Francis

     -   ° Mechelen, 1 maart 1941; + tweede helft jaren ‘90

     -   licentiaat moderne geschiedenis aan de K.U.Leuven

     -   werkzaam op het rijksarchief

     -   van maart 1969 tot in februari 1972 aanvankelijk buitenland- en later binnenlandredacteur bij De Standaard

     -   vanaf 1 maart 1972 werkzaam bij Knack, waar hij later hoofdredacteur werd

 

•  Vlaeminck, Mark

     -   reporter bij De Standaard   -Het Nieuwsblad in de jaren ’70

 

•  Weckx, Jan

     -   1946-47 werkzaam op Het Nieuws van den Dag

     -   vanaf 1947 redactiesecretaris (avonddienst) De Standaard

 

•  Wildiers, Norbert Max

     -   ° Antwerpen, 29 juli 1904; + Ekeren, 17 augustus 1996

     -   licentiaat biologie aan de K.U.Leuven

     -   leraar

     -   startte mee de Standaard der Letteren op, en schreef als ‘Scrutator’ beschouwende stukken in De Standaard

 

•  Wouters, Philip

     -   ° Huizingen, 21 april 1924

     -   aanvankelijk werkzaam bij de RTT

     -   verantwoordelijk voor de Gentse berichtgeving van De Standaard -Het Nieuwsblad van 1947 tot 1959

     -   1959-65 reporter voor De Standaard  -Het Nieuwsblad

     -   in 1965 aan de dienst rewriting en de bureauredactie gehecht

     -   in 1976, na het faillissement, wetenschapsredacteur voor De Standaard

 

 

 

BIJLAGE 3:

DE MATE VAN OBJECTIVITEIT IN DE STANDAARD: TWEE ARTIKELS TER VERGELIJKING (1950 en 1965)

 

1.      Artikel in De Standaard van woensdag 26 juli 1950.

 

Het artikel (waarvan de originele spelling en lay-out werden behouden) verscheen op de eerste bladzijde, met een vervolg op pagina vier. Het werd niet ondertekend. Het eerste deel van het artikel betreft berichtgeving, het tweede deel lijkt meer op een reportage. Het artikel is exemplarisch voor de berichtgeving van De Standaard in de eerste jaren. Van een scheiding tussen informatie en commentaar is geen sprake. Bovendien wordt een erg smalende en grove toon aangeslagen.

(Dr. Rinchard waarvan sprake in het artikel was een dokter en Waals communist, die na de oorlog werd beschuldigd van wandaden onder de oorlog.)

 

Rinchard krijgt  navolgers.

SOCIALISTEN EN COMMUNISTEN VERANTWOORDELIJK VOOR TALRIJKE BOMAANSLAGEN.

Geen algemene staking in Wallonië. Het rode opzet eens te meer  mislukt.

 

De handlangers van de socialisten en de communisten zijn flink op weg om de reputatie van de sinistere dr. Rinchard te overtreffen. Nu ze ondervonden hebben dat ze de arbeiders niet meer kunnen warm maken voor hun verloren zaak, nu ze vaststellen dat niemand zich nog door hun drogredenen laat verblinden en ze er niet in slagen stakingen en onlusten uit te lokken hebben ze hun toevlucht genomen tot de tactiek die de Belgen vroeger tegenover de bezetter gebruikten: de sabotage en de bomaanslagen.

Zij kunnen niet meer rekenen op de steun van de massa, die hun spel doorziet, en daarom laten zij de vuile intimidatiekarweitjes opknappen door betaalde boeven en avonturiers – wellicht ook vreemde luizen – die alleen ‘s nachts durven buiten komen en menen dat ze met de bomaanslagen iets aan de terugkeer van de koning zullen veranderen. Zowat in alle streken van Wallonië werden aanslagen gepleegd, meestal op de spoorwegen. Het is natuurlijk nog amateurswerk, wat een bewijs is dat de specialisten van het Verzet zich tot dergelijke lage daden niet laten verleiden. De aanslagen vernielen telkens heel zeker 10 tot 15 CENTIMETER spoorstaven.

Dat is het resultaat van de rode oppositie: tien centimeter stukgeslagen spoorstaaf. Wij zijn beslist – en gelukkig voor dit vreedzame land met zijn vreedzame burgers – een heel eindje van de geweldige machtsdemonstrering die ons met zoveel tamtam werden aangekondigd…

 

AANSLAG OP DE LIJN BRUSSEL-NAMEN

In de nacht van Maandag op Dinsdag omstreeks 0.30 uur ontploften twee tijdbommen op de spoorlijn Brussel-Namen op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde, niet ver van het station van Watermaal. De bommen vernielden ongeveer twintig centimeter spoorweg. Niet ver vandaan heeft men op de opgehoogde spoorweg van Schaarbeek naar Halle een pak springstof in ongeschonden staat teruggevonden. Een andere ontploffing heeft een stuk rail vernield ter hoogte van de kattenbrug, op 500 meter aan de overkant van het station te Bosvoorde. In de nabijheid heeft men een tweede pak springstof ontdekt. Onmiddellijk werd door de rijkswacht een onderzoek ingesteld. Het blijkt dat de aanslagen het werk zijn van eenzelfde groep. Er zijn gelukkig geen personen door de aanslagen getroffen. Ten gevolge van deze aanslagen werd het verkeer tussen Namen en Luik slechts zeer korte tijd onderbroken. (Zie verder blz. 4)

 

OVERVLOED VAN AANSLAGEN

In regeringskringen zegt men dat te Quenast in diezelfde nacht ongeveer twintig signalisatiekabels langs het spoor werden doorgesneden. Te Jemeppe-sur-Meuse werd een rail opgeblazen, te Roux vloog een electrische paal in de lucht. In de nabijheid van het station te Roux werd daarenboven een dynamietlading gevonden die moest dienen om een mastvan de electrische leiding te doen springen. De lading werd door de bevoegde diensten verwijderd. Tevens worden kleine aanslagen gemeld op spporweginrichtingen, o.m. seincabines te Eigenbrakel, Klabbeek, Tilly, Braquenies, Bergen en Nijvel. Te Corroy-le-Chateau nabij Namen werd de electrische centrale gesaboteerd, zodat de streek gedurende een uur zonder stroom was. Ook te Genval, te Ter Hulpen en te Rixensart werden lichte bomaanslagen steeds op de spoorwegen gepleegd.

Dinsdag te 2u 30 ‘s ochtends is op de spoorweg Ciney-Statte , nabij Hoei, ter hoogte van de brug Haspengouw-Condroz eveneens een aanslag gepleegd. Het verkeer werd echter niet onderbroken. Op de plaats van de aanslag vond men een aansteker. Overal werd door de rijkswacht een streng onderzoek ingesteld.

 

SPIJKERS OP DE WEG

Eveneens in de nacht van Maandag op Dinsdag werden op de weg van Brussel naar Charleroi, tussen Genappe en Waterloo, spijkers gestrooid. Dientengevolge leden vier en zestig auto’s bandbreuk. Verder wordt gemeld dat een bomaanslag werd gepleegd op de spoorlijn Doornik-Eddingen tussen Lessen en Lessen-Groeven, terwijl te Thieu een signalisatiekabel van de spoorlijn La Louvière-Bergen werd stukgesneden. Ook op de spoorlijn Namen-Tienen werd te Cognelee een aanslag gepleegd. Het verkeer werd echter niet onderbroken.

 

DE REACTIE BIJ DE BEVOLKING

Al die aanslagen, in totaal zijn er ongeveer 50 geweest, uitsluitend in Wallonië, hebben op de bevolking een zeer slechte indruk gemaakt. Het is klaar dat die aanslagen geïnspireerd zijn door de vergaderingen van het beruchte Comité voor gemeenschappelijke actie. De bedoeling van de rode voormannen is het verkeer zoveel mogelijk te ontredderen. Zij zien zich verplicht hun toevlucht tot dergelijke maatregelen te nemen omdat zij ondervinden dat de arbeiders niet willen staken om politieke redenen. Daarom trachten zij het verkeer stil te leggen en aldus onrechtstreeks staken van het werk in de verschillende nijverheidscentra te bekomen.

Gisteren hebben we Waals-Brabant doorkruist en we konden vaststellen dat de aanslagen een zeer slechte indruk maken op de bevolking. De arbeiders hebben een hekel aan geweld en aan dergelijke bomaanslagen.

-Het is precies of “zij” de mensen hier voor Duitsers nemen, zei ons een arbeider.

Naar verluidt zijn in verscheidene gemeenten en steden de leden van de actiecomité’s reeds vergaderd om de reactie van de bevolking te onderzoeken. Zij zouden ontsteld geweest zijn over de heftige reacties van het publiek, dat in Wallonië zeer ontevreden is. Vermoedelijk zullen die comité’s dan ook weldra hun toevlucht moeten nemen tot andere maatregelen, willen zij niet al hun vrienden verliezen.

 

ALGEMENE STAKING VOLKOMEN MISLUKT.

De socialistische kranten hebben gedreigd met algemene staking in Waals-Brabant. Dinsdagochtend meldde Le Peuple triomfantelijk dat in Wallonië de algemene staking begonnen was, dat in de Luikse kolenmijnen 8000 arbeiders in staking waren, dat in Tubbeke en te Nijvel alles stil lag, dat zowel de arbeiders van de metaal- als van de bouwnijverheid en de houtnijverheid in staking waren gegaan. Volgens de krant waren te Quenast alle steengroeven gesloten en was ook alle werk neergelegd te Court St. Etienne.

Wij zijn gisternamiddag naar de meeste van deze gemeenten gereden. We werden verrast door de kalmte en de rust die er heerst. Nergens merkt men veel volk en ook nergens ziet men stakers of stakingspiketten. De kroegjes, die bij stakingen anders stampvol zijn, liggen nu verlaten. Wij zijn op inlichtingen uitgegaan en we vernamen dat er op de meeste van die plaatsen inderdaad weinig of niet gewerkt wordt… om de goede reden dat schier al de personeelsleden met vacantie zijn!

 

KUISVROUWEN STAKEN BIJ GEBREK AAN STAKERS!

In een metaalfabriek te Nijvel hebben al de… kuisvrouwen het werk neergelegd. Al de andere arbeiders konden het niet want ze zijn met vacantie. Het plaatselijk comité van het ABVV heeft dan een motie bekend gemaakt waarin gezegd wordt, heel ernstig, dat de arbeiders met vacantie, solidair zijn… met de stakende kuisvrouwen.

In geheel Waals-Brabant is de toestand nagenoeg dezelfde. Weliswaar wordt hier en daar het werk neergelegd, doch dat is op zeer kleine schaal, zodat men het niet merkt. De socialisten hebben een staking uitgeroepen in Waals-Brabant omdat ze weten dat daar de meeste bedrijven stilliggen of op halve kracht werken ten gevolge van de vacantieperiode. Meer is er in die streek niet gebeurd.

Het ABVV heeft zelfs getracht de trambedienden tot staking te bewegen doch dat is jammerlijk mislukt. De militanten van de rode troepen hebben dan niet aangedrongen en bepalen zich vooralsnog bij ronkende moties.

Zelfs in die rode streken van Waals-Brabant prijkt op menige woning de nationale driekleur nergens merkt men, ondanks de beweringen van Le Peuple, detachementen van rijkswachters. De gewone rijkswachters doen gezapig hun dagelijks “tournéetje” en praten met de mensen. Over geheel de streek is het kalm en rustig zoals in een vacantieperiode.

In de bouwnijverheid wordt echter flink gewerkt en ook aan de wegen is men druk bezig… Het rode opzet is beslist deerlijk mislukt.

 

DE “GROTE MANIFESTATIE” TE BRUSSEL

De communisten hadden gisteravond weer al de ‘travailleurs’ opgeroepen omin de straten van Brussel te betogen tegen de terugkeer van de koning. Volgens de aankondiging zou het een grote manifestatie worden, zou het iets “de jamais vu” zijn.

Omstreeks zeven uur hadden de haantjes vooruit van de communisten eindelijk een tweehonderd manifestanten samen gekregen en ze wandelden heen en weer tussen het Noordstation en de Beurs. Voortdurend brulden zij ‘abdication’ en ‘Leopold au poteau’. Zij werden begeleid door het bekende fluitjesconcert, doch hadden weinig succes. Het publiek keek de “stoet” onverschillig aan. Onder de tweehonderd schreeuwers waren er heel wat vreemdelingen: de joden vormden de kerngroep en naast hen zag men enkele negers en ander vreemd gespuis, dat hier ‘s nachts het leven onveilig maakt. De Joden stapten voorop en roerden de grote trom.

Ze schreeuwden over vaderlandsliefde en over verzet. Ze riepen dat ‘België zuiver moest blijven’. Op het De Brouckèreplein hield één van die belhamels een korte rede, waarin hij “het Proces van de koning” maakte.

Enkele politieagenten volstonden om de “stoet” vrij kalm te houden.

Het ware misschien goed, dat de vreemdelingenpolitie opnieuw duchtig aan het werk ging. Er loopt hier teveel gespuis rond, dat zich hier ten koste van relletjes een situatie wil maken.

Te 7.30u was gelukkig alles voorbij.

Ondertussen stonden aan het kasteel te Laken duizenden en duizenden mensen te betogen voor de Koning. Een sterke afvaardiging uit Zele werd opgemerkt in talrijke auto’s en vrachtwagens. Voortdurend werden nog bloemen naar het kasteel gebracht, dat thans helemaal in een bloementuin is omgetoverd.

 

EEN WAARSCHUWING VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Het ministerie van binnenlandse zaken deelt mede: Er werden aanslagen gepleegd op de spoorweglijnen. Bij deze gelegenheid wordt er aan herinnerd, dat het verboden is de spoorbaan te betreden. De personen die dit verbod zouden overtreden, stellen zich niet alleen bloot aan vervolgingen maar ook aan grote gevaren.

 

TWEE AANHOUDINGEN

Twee secretarissen van de afdeling Vilvoorde van het ABVV zijn aangehouden en naar het paleis van Justitie overgebracht. Naar verluidt staan deze aanhoudingen in verband met de bomaanslagen.

 

 

2.      Artikel in De Standaard van maandag 14 juni 1965

 

Het betreft hier een verslag (opnieuw in de originele spelling en lay-out) van een algemene partijraad van de BSP. De krant brengt een objectief verslag, waarin niet de minste subjectieve ondertoon valt te bespeuren. Het enige element waarin de (anonieme) redacteur subjectief kon zijn, is in de selectie van onderwerpen aan bod gekomen op de algemene partijraad.

 

Stijgende welvaart oorzaak van verburgerlijking

SOCIALISTISCH PROGRAMMA VOORBIJGESTREEFD?

Vraagt Collard op partijraad

 

Wij mogen niet vergeten dat het aantal arbeiders steeds vermindert en dat de tertiaire sektor aangroeit. Wij evolueren van welvaart naar hogere welstand. Van die verburgerlijking heeft de PVV geprofiteerd. Is ons programma voorbijgestreefd? Over een gebeurlijke wijziging moet een nieuw kongres zich uitspreken. Zo sprak voorzitter Leo Collard in zijn verkiezingsanalyse, zaterdag voor de algemene raad van de socialistische partij in het Achturenhuis te Brussel. De raad was bijeengeroepen om de politieke toestand te bespreken.

 

De vergadering werd voorgezeten door oud-minister Victor Larock, die een korte inleiding hield: drie weken scheiden ons thans van verkiezingen, die voor ons zeer nadelig zijn uitgevallen. Het kiezerskorps heeft altijd gelijk. Ook indien zijn uitspraak onder heel wat opzichten onrechtvaardig is. Onrechtvaardig vooral jegens heel wat onbaatzuchtige militanten die zich hebben afgesloofd, en jegens vele kameraden die onverdiend hun mandaat verloren.

Wij moeten dan ook solidair zijn. En aan de revanche denken. Indien de partij in de eerste plaats denkt aan de belangen van de arbeiders, mogen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

 

ONPOPULAIR

Onmiddellijk daarop kwam voorzitter Collard op de tribune om in een uitvoerige bespreking de oorzaken van de verkiezingsnederlaag te bespreken en tevens het politiek beleid van de partij.

Hij citeerde eerst een aantal cijfers.

De achteruitgang van de BSP bedraagt voor het hele land 8,1 t.h. De CVP verloor 7,1 t.h. De PVV wint 9,22 t.h., de kommunisten winnen 1,95 t.h., de Volksunie gaat met 3,40 t.h. vooruit en de FDF met 2,40 t.h.

Het socialistische stemmenverlies kwam vooral de rechterzijde ten goede. Vooral in het Waalse land en te Brussel, want de socialistische achteruitgang is in Vlaanderen relatief geringer. Toch blijft de BSP de sterkste partij in Wallonië; zij blijft de tweede partij in Vlaanderen en valt te Brussel van de eerste plaats terug naar de tweede. De PVV wordt nummer één te Brussel; zij is nummer twee in Wallonië en nummer drie in Vlaanderen.

De nederlaag, aldus Collard, is in de eerste plaats te wijten aan de onpopulariteit van de regeringsactie. Niet aan de formule zelf. De BSP besliste in 1961 op haar congres met 80 t.h. van de uitgebrachte stemmen toe te treden tot een regering met de CVP. Wij wilden na de CVP-PVV-regering van Eyskens een grootscheepse heropleving tot stand brengen. In december 1964, vrijwel op ‘t einde van het regeringsbeleid, en nadat elkeen de gelegenheid had gekregen het pro en het contra van dit beleid te beoordelen, keurde het kongres met ruim 90 t.h. van de stemmen de regeringsaktie goed; het kongres stelde vast dat de regering haar sociaal programma vrijwel volledig had uitgevoerd.

Het heeft dan ook geen zin vandaag het werk van de ministers af te breken.

 

WAAROM?

Toch werd de regering niet door de kiezers gevolgd. Waarom niet? Omdat:

·        de belastinghervorming niemand voldoening heeft geschonken;

·        de houders van koloniale schuldbrieven ontevreden bleven;

·        de hervorming van de ziekteverzekering op zichzelf een verbetering betekende, maar een nadelige psychologische weerslag had;

·        het parlementaire debat over de schadevergoeding voor de kleine incivieken een slechte indruk maakte.

Er zijn echter nog diepere oorzaken. Na de (renardistische) stakingen van 1961 zijn er in de partij moeilijkheden ontstaan. In feite heeft de BSP na die periode het gevaarlijkste moment van haar bestaan beleefd. Er werd hard gewerkt om de breuk te vermijden en de eenheid te herstellen, maar dat belette de partij aan andere problemen te denken. Te Luik, te Namen en in Waals Brabant hebben wij zo een deel van ons vlees en van ons bloed verloren.

 

VOORBIJ

Wat moet er nu gedaan worden? Voor alles, moeten wij de socialistische trefkracht herstellen. Het kontakt met de georganiseerde arbeiders terug verbeteren. Wij moeten een deel van die arbeiders heroveren en tevens onze propaganda richten op de andere sociale standen. Wij mogen niet vergeten dat het aantal arbeiders vermindert en dat de tertiaire sektor steeds belangrijker wordt.

Niet de beginselen moeten worden herzien, maar wel de formuleringen van de methode. Wij staan immers voor de overgang van de welvaart naar hogere welstand.

De PVV heeft geprofiteerd van de gevolgen van de ‘verburgerlijking’ en vat gekregen op een aantal arbeiders en zelfstandigen.

Is ons programma voorbijgestreefd of hebben een aantal arbeiders de indruk, dat zij het socialistische programma voorbijgestreefd hebben?

Wij moeten bewijzen dat alleen het socialisme de hogere welstand kan realiseren. Over de gebeurlijke wijziging van ons programma moet een kongres zich uitspreken.

 

KRITIEK

Tijdens de namiddagvergadering hoorde de raad diverse opmerkingen. Sommige leden spraken zich uit voor een oppositiekuur, andere voor een regering met de CVP “op basis van een kort en duidelijk programma”. Van Brusselse zijde werd aangedrongen op een “liberaler” taalpolitiek.

Kamerlid Glinne (Charleroi) oefende kritiek op de wijze, waarop de partij haar leden aan het woord laat. Hij verklaarde zich weinig geestdriftig over de regering, viel heftig uit tegen de “caids” of de partijbonzen en bepleitte een terugtrekking in de oppositie.

 

OPFRISSEN

Minister Spaak beantwoordde de kritiek: Als de zaken verkeerd lopen, is het gemakkelijk te zeggen, dat de ministers de schuldigen zijn. Leburton kreeg triomfantelijk applaus voor zijn wet, toen het kongres ze goedkeurde. Op taalgebied is het kompromis der socialisten op weinig na het kompromis der Belgen geworden.

Ons programma, aldus Spaak, moet enkel worden opgefrist. Ook het probleem van onze struktuur is aan de orde. Wij belijden een humanistische leer. Dit betekent niet dat met het traditioneel socialisme moet gebroken worden.

Spaak handelde verder over de politieke toestand. Indien er een CVP-PVV-akkoord tot stand komt, moeten wij weten welke zin wij aan de oppositie geven. Er zouden geen twaalf maanden nodig zijn om een CVP-PVV-regering ten val te brengen. Maar wij mogen niet vergeten dat de PVV slechts 48 zetels op 212telt. Haar zege brengt haar op politiek gebied niet veel vooruit.

De regering heeft zeker vergissingen begaan. De PVV-overwinning moet ons doen nadenken. Maar wij mogen de PVV niet achterna lopen. Indien de socialisten dat gaan doen, zeg ik: zonder mij! De informatie over de regeringsaktie werd slecht verzorgd. Misschien moest er soms wat radicaler zijn opgetreden. Misschien had men de regering op bepaalde ogenblikken beter ten val gebracht?

We mogen zelfs de vraag stellen, of er in wat de PVV verdedigt, niets voorkomt dat onze aandacht verdient. En hier is er inderdaad een belangrijk punt: de liefde voor de vrijheid. Ik geloof niet dat wij wetten hebben, die strijdig zijn met de vrijheid. Maar als een burger een wet moet naleven, die hij niet begrijpt, dan denkt hij onvermijdelijk dat de staat hem onderdrukt en bedriegt.

In verband met de informatieopdracht van de h. De Schryver zei Spaak: Wij willen enkel over een grondwetsherziening praten. Met de PVV hebben wij geen uitstaans meer, na de verklaring van de h. Vanaudenhove, volgens welke de PVV niet met de socialisten wil regeren. Bijgevolg bestaat er ook geen reden meer om met de h. De Schryver over de sociale en ekonomische aspekten van een regeringsprogramma te spreken. Wij moeten vooral zorgen dat de grondwetsherziening niet voor de derde maal mislukt. Sommige zaken moeten wellicht herzien worden. De taalproblemen kunnen niet worden opgelost, wanneer men er een overdreven belang aan hecht. Zij moeten deel uitmaken van het regeringsprogramma.

Voor de rest blijf ik erbij dat de regering goed bestuurd heeft.

 

VOORRANG

Collard hield de slotrede en trok de besluiten.

Hij zei dat de grondwetsherziening voorrang heeft: het is het probleem van het evenwicht tussen de taalgemeenschappen, dat ons bijna verdeeld heeft. Het kompromis heeft de eenheid hersteld. De moeilijkheden mogen niet opnieuw beginnen. Er is geen regering mogelijk zonder dat dit probleem geregeld is. Wij hebben een akkoord met de CVP. Heeft de PVV andere voorstellen, dan zijn wij bereid ze te onderzoeken.

De h. Vanaudenhove wil van geen drieledige regering weten; wij ook niet. Wil de PVV onderzoeken of zij met de CVP kan regeren, dan is dat haar taak; wij hebben er geen uitstaans mee.

Collard besloot: het is niet korrekt vandaag aan te vallen, wat men vroeger heeft goedgekeurd. Wij hebben in de leiding het maximum gedaan om de partij steeds over de regeringsaktie in te lichten, en om ze bij die aktie te betrekken. De beslissingen van de ministers werden steeds toegejuicht. Wij hebben trouwens meer kongressen gehouden dan welke partij ook. Over enkele weken zal een nieuw kongres zeer belangrijke beslissingen te nemen hebben betreffende de regeringsvorming. Men zal zich er daarna aan moeten houden.

 

3.      Een commentaarartikel in De Standaard van woensdag 16 juni 1965 van Manu Ruys bij het artikel verschenen op maandag 14 juni 1965 over de algemene partijraad van de BSP

Twee dagen na de publicatie van bovenstaand artikel verscheen een commentariërend artikel van de hand van Manu Ruys rond de partijraad. De rustige, beheerste toon van het commentaar steekt schril af tegen de schreeuwerige, grove en smalende toon die in de beginjaren van het herverschijnen van de krant in 1947 werd aangeslagen.

WORDT BSP MODERN?   

De regeringskrisis blijft, ook al is zij dan haar vierde week ingetreden, een kortlopende moeilijkheid. De uitkomst ligt, hoe dan ook, in het verschiet. Daarnaast worden de partijen, vooral die van de oude koalitie, gekonfronteerd met een probleem dat heel wat verder reikt dan de vorming van een kabinet. Men zou het kunnen noemen: de ontdekking door de politici van de metamorfose van het kiezerskorps. Vooral de socialisten, die de zwaarste klap uit hun parlementaire geschiedenis moesten inkasseren, denken er hard over na. Voorzitter Collard formuleerde het zo op de jongste BSP-raad: “Is ons programma voorbijgestreefd of hebben honderdduizenden arbeiders de indruk dat zij het programma hebben voorbijgestreefd?” In die vraag ligt het hele probleem opgesloten.

In afwachting van het onderzoek dat de BSP haar studiediensten wel zal opdragen, hebben de meest intelligente socialistische leiders uit de verkiezingsnederlaag reeds het besluit getrokken, dat het ouvriërisme heeft afgedaan. Zij zijn er niet blind voor, dat de partij vooral aan rechts verloren heeft. De massa van de ontrouwe kiezers verwachtte dus blijkbaar van de BSP geen linkser koers, maar was ontgoocheld omdat zij te weinig oog had voor de nieuwe oriëntering van de maatschappij. Collard heeft het (laattijdig) op de raadsbijeenkomst erkend: “Wij evolueren van welvaart naar hogere welstand.” De socialistische partij heeft tot haar schade moeten ondervinden, dat de oude leer van Quaregnon met haar anti-kapitalistische slogans geen vat meer heeft op een bevolking, die steeds meer waarde gaat hechten aan de persoonlijke eigendom en verlangt dat de staatsleiders efficiënte managers zouden zijn, en geen fanatieke doktrinairen.

Niet iedereen in de BSP ziet het zo. Een minderheid kan zich niet losrukken van de antieke leerstellingen; zij pleit voor een beklemtoning van het “gauchisme”. Maar heel wat aanduidingen wijzen erop dat de meest bekwame politicipolitici de les begrepen hebben en een moderner koers willen varen.

Het experiment-Deferre in Frankrijk dat aanstuurt op een brede federatie van socialisten en progressistische katolieken, bekoort ook bepaalde Belgische kringen. De kaarten zijn bijons wel anders uitgedeeld. De CVP is de MRP niet. En er ontbreekt de gaullistische uitdaging. Maar het lijdt geen twijfel dat er iets in het Belgische socialisme is losgekomen, dat de BSP spoedig voor een politieke optie zou kunnen plaatsen. En niet alleen de BSP. De beslissende keuze kan nog enkel worden verdaagd, wanneer de socialisten in de oppositie zouden gaan. Als de koalitie echter wordt voortgezet, zal de samenwerking met de CVP, waarin de kristen-democraten relatief sterker werden, maar eveneens voor minder-doktrinaire opvattingen toegankelijk worden, de partijpolitieke verhoudingen in ons land grondig revolutioneren.

(M. Ruys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende