Receptiegeschiedenis van dr. Spock in Vlaanderen (jaren ’50 en ’60). (Anne-Greet Denolf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Archiefbronnen

 

* Niet-uitgegeven bronnen

 

KADOC: Archief CMBV

- Doos 65: redactieraad “De Vrouw”. Verslagen en briefwisseling. 1956-1974, 1 omslag.

- Doos 379: redactie “De Vrouw in Middenstand en Burgerij”. Diverse briefwisseling van M. A. Jacobs en F. Broekaert - De Somer 1950-1952 en 1963.

- Doos 381: met onder andere voorlichtingsvergadering met Annemie Coppieters “En nu komt de baby”, Leuven, 10 maart 1967, werkdocumenten, teksten.

 

* Uitgegeven bronnen

 

- BAHAIRE (E.), BBC-documentaire, 1998, Histories.

- Jaarverslagen NWK, 1950-1970

 

* Periodieken (voor geraadpleegde jaren: zie schema in bijlage)

 

1. Medisch niveau

 

Acta Pediatrica Belgica

Maandschrift voor Kindergeneeskunde

Sint-Lucasblad

 

2. Nationaal Werk voor Kinderwelzijn

 

Het Kind

 

3. Kinderverzorgsters en –verpleegsters

 

Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegsters

Verpleegster en Gemeenschapszorg

Verplegenden en Gemeenschapszorg

De Vroedvrouw

 

4. Zuilen

 

KATHOLIEK

 

Vrouw en Huis

Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift

Tijdschrift voor Opvoedkunde

 

CMBV

 

De Vrouw in Middenstand en Burgerij

 

KAV

 

Vrouwenbeweging

Vrouw en Wereld

Dageraad

Moeder- en Kinderzorg

Berichtenblaadje ten gerieve van de comitéleden der aangesloten raadplegingen

Start in het leven

Houdt het roer recht

Helpende handen

Ontmoeting KAV

 

KVLV

 

Bij de haard

Bestuursblad van de Boerinnengilden

Brieven aan jonge moeders

Brieven aan jonge gezinnen

 

SOCIALISTISCH

 

De Stem der Vrouw

 

BGJG

 

De Bond

5. Commercieel

 

Ouders van Nu

Goed Nieuws voor de Vrouw

Rosita

Libelle

Het Rijk der Vrouw

Sextant

 

Literatuurlijst

 

Boeken

 

- AKKERMAN-ZAALBERG VAN ZELST (M.) e.a., Ouderbegeleiding nader bekeken: schouders onder ouders, Lisse, Swets en Zeitlinger, 1998, 229 p.

 

- BADINTER (E.), De mythe van de moederliefde. Geschiedenis van een gevoel, Utrecht, Bijleveld, 1983, 272 p.

 

- BAKKER (N.) en WUBS (J.), A mysterious success: Doctor Spock and the Netherlands in the 1950s, Groningen, Universiteit Groningen, paper for the European Social Science History Conference, 2000, 11 p.

 

- BALTHAZAR (H.) e.a., De massa in verleiding, de jaren ’30 in België, Brussel, ASLK, 1994, 318 p.

 

- BETTELHEIM (B.), Niet volmaakt maar goed genoeg. Over het opvoeden van kinderen, Contact, Amsterdam, 1991, 443 p.

 

- BRACKE (N.), CELIS (K.), e.a., Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1999, 498 p.

 

- BURGIERE (A.), Histoire de la famille, 2. Le choc des modernités, Parijs, Colin, 1986, 560 p.

 

- BYL (B.), Het beeld van de moeder in het ledenblad van KAV (1940-1970, Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981, 128 p., (vakgroep historische pedagogiek).

 

- CEULEMANS (L.) en ALGOED (P.), Gezin en gezinsopvoeding in de vulgariserende vrouwenpers (1945-1970), Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaats-verhandeling), 1983, 2 volumes, (vakgroep historische pedagogiek).

 

- CLEVERLEY (J.) en PHILLIPS (D.), From Locke to Spock: influential models of the child on modern thought, Carlton, Melbourne University Press, 1979, 120 p.

 

- COLEN (W.), Geschiedenis van de geheime zone: onanievertogen van Tissot tot dr. Spock in wetenschapshistorisch en cultuurhistorisch perspectief (1760-1945), Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1992, 220 p., (vakgroep nieuwste tijden).

 

- DELAISI DE PARSEVAL (G.) en LALLAMAND (S.), L’art d’accommoder les bébés. 100 ans de recettes Françaises de puériculture, Parijs, Seuil, 1980, 276 p.

 

- DAMSMA (D.), Het Hollands huisgezin (1560-heden), Utrecht, Kosmos, 1993, 160 p.

 

- DASBERG (L.), Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel, Boom, Meppel, 1975, 204 p.

 

- DE PAEPE (M.), De pedagogisering achterna. Aanzet tot de genealogie van de pedagogische mentaliteit in de voorbije 250 jaar, Leuven, Acco, 1998, 285 p.

 

- DE SCHRIJVER (R.), Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa, Leuven, Universitaire Pers, 1997, 426 p.

 

- DE VISSCHER (R.), KAV: Gezin, gezinsplanning, seksualiteit en feminisme 1950-1980. Enkele aspecten, Brussel, VUB (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985, 154 p., (vakgroep moderne geschiedenis).

 

- DEVLIN (V.), Motherhood: from 1920 to the present day, Edinburgh, Polygon, 1995, 394 p.

 

- DE WEERDT (D.), De dochters van Marianne. 75 jaar SVV, Antwerpen, Hadewijch, 1977, 352 p.

 

- EHRENREICH (B.) en ENGLISH (D.), Voor haar eigen bestwil: 150 jaar advies van experten aan vrouwen, Amsterdam, Bert Bakker, 1979, 334 p.

 

- FRIEDAN (B.), The feminine mystique, Londen, Victor Gollanz ltd, 1963, 410 p.

 

- GOBYN (R.) e.a., De fifties in België, Brussel, ASLK-galerij, 1988, 328 p.

 

- GOFFIN (C.), De visie van KVLV op de opvoedingstaken van de moeder. Een analyse van het ledenblad (1949-1978), Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981, 199 p., (vakgroep historische pedagogiek).

- GRANT (J.), Raising baby by the book, the education of American mothers, New Haven, Yale University Press, 1998, 309 p.

 

- HAYS (S.), The cultural contradictions of motherhood, New Haven, Yale University Press, 1996, 252 p.

 

- HOOGHE (M.), Golden sixties 1958-1973. België in de jaren zestig, Brussel, Ludion, 1999, 207 p.

 

- HOOGHE (M.), Het wordt nooit meer zoals vroeger. België een halve eeuw modern 1945-1995, Leuven, Van Halewijck, 1995, 136 p.

 

- KNIBIEHLER (Y.), La révolution maternelle. Femmes, maternité, citoyenneté depuis 1945, Parijs, Librairie Académique Perrin, 1997, 370 p.

 

- KOOY (G.), Gezinsgeschiedenis: 4 eeuwen gezin in Nederland, Assen, Van Gorcum, 1985, 212 p.

 

- KRUITHOF (B.), NOORDMAN (J.) e.a., Pedagogisch werk in de samenleving, de ontwikkeling van professionele opvoeding in Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw, Leuven, Acco, 1987, 252 p.

 

- KRUITHOF (B.), NOORMAN (J.) en DE ROOY (P.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, inleiding bronnenonderzoek, Nijmegen, SUN, 1982, 447 p.

 

- LASCH (C.), De cultuur van het narcisme, Amsterdam, Arbeiderspers, 1980, 360 p.

 

- LEDOUX (M.), Introduction à l’oeuvre de Françoise Dolto, Parijs, Editions Rivages, 1995, 295 p.

 

- LORENZ (C.), De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis, Amsterdam, Boom, 1998, 399 p.

 

- MAIER (T.), Dr. Spock, an American life, New York, Harcourt Brace & Company, 1998, 520 p.

 

- MEAD (M.) en WOLFENSTEIN (M.), Childhood in contemporary cultures, Chicago, The University of Chicago Press, 1955, 471 p.

- MINTZ (S.), en KELLOGG (S.), Domestic revolutions. A social history of American family life, New York, The free press, 1988, 316 p.

 

- MITFORD (J.), The trial of dr. Spock: the rev. William Sloane Coffin, jr., Michael Ferber, Mitchell Goodman and Markus Raskin, Londen, Mac Donald, 1969, 272 p.

 

- MONSTREY (A.), Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en zijn pedagogische werkzaamheden (1947-heden), Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981, meervoudig gepagineerd, (vakgroep historische pedagogiek).

 

- PARIAS (L.) en REMOND (R.), Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, 4. L’école et la famille dans une société de mutation (1930-1980), Parijs, Nouvelle Librairie de France, 1981, 730 p.

 

- PEETERS (H.) e.a., Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland, Nijmegen, SUN, 1988, 256 p.

 

- PEERS-GEUENS (R.), CMBV. Een vrouwenbeweging in expansie 1950-1987, Brussel, CMBV, 1987, 155 p.

 

- ROSENBERG (C.), The family in history, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1975, 210 p.

 

- SCHAFFER (R.), Moeder en baby: wat is nu eigenlijk moederschap?, Amsterdam, Kosmos, 1978, 106 p.

 

- SINGER (E.), Kinderopvang en de moeder-kindrelatie, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1989, 310 p.

 

- SOMMERVILLE (C.), Geschiedenis van het kind, Houten, Fibula, 1982, 229 p.

 

- SPOCK (B.), Baby- en kleuterverzorging, s’ Graveland, De Driehoek, 1950, 479 p.

 

- SPOCK (B.), Dr. Spock over ouderschap. Ouderschap als inspirerende opgave, Ede, Z&K, 281 p.

 

- STEVERLYNCK (C.), Als de ooievaar komt. Vrijen, trouwen en moeder worden in de twintigste eeuw, Tielt, Lannoo, 2000, 246 p.

- STEVERLYNCK (C.), Kleine martelaars. Een verhaal over de geschiedenis van misbruikte kinderen, onbekwame opvoeders, ontregelde gezinnen en grootscheepse heropvoedingsprogramma’s in België (ca. 1800-1950), Leuven, KUL (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1996, 733 p., (vakgroep historische pedagogiek).

 

- TILANUS (C.), Voorlichting tijdens zwangerschap en opvoeding. Een onderzoek naar voorlichting aan aanstaande moeders en vaders van jonge kinderen, Utrecht, Nederlandse Stichting voor gezondheidsvoorlichting en –opvoeding, 1977, 191 p.

 

- VANDEMEULEBROECKE (L.), Wordt gezinsopvoeding anders? Verslag van een studiedag gehouden te Leuven op 30 maart 1982, Leuven, Acco, 1983, 114 p.

 

- VANDENBROEKE (C.), Vrijen en trouwen van de middeleeuwen tot heden: seks, huwelijk en liefde in historisch perspectief, Brussel, Elsevier, 245 p.

 

- VANDENBULCKE (B.), Inhoudsanalyse van het tijdschrift Ouders van Nu (okt. ’67 – dec. ’79), Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1982, 360 p., (vakgroep historische pedagogiek).

 

- VAN SETTEN (H.), In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw, Nijmegen, SUN, 1987, 200 p.

 

- VELLE (K.), Lichaam en hygiëne, Leuven, Kritak, 1984, 164 p.

 

- VELLE (K.), De nieuwe biechtvaders. De sociale geschiedenis van de arts in België, Leuven, Kritak, 1991, 352 p.

 

- VINCENT (G.), Geschiedenis van het persoonlijk leven, 5. Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd, Amsterdam, Agon, 1990, 532 p.

 

- ZWAAN (T.) (red.), Familie, huwelijk en gezin in West-Europa, Boom, Open Universiteit, 1993, 390 p.

 

Artikels

 

- “Aparte kantjes van bekende wereldburgers: opvoedingsgoeroe dr. Spock slechte vader”, Het Nieuwsblad, 9 juni 1997.

 

- BACH (W.), “The influence of psychoanalytic thought of Benjamin Spock’s Baby and Child Care”, Journal of the history of behavioral sciences, 1974, 10, pp. 91-94.

 

- BAKKER (N.), “Ouderadvisering in historisch perspectief. Over de geschiedenis van opvoedingsvoorlichting en opvoedingsonzekerheid”, pp. 17-34, in: AKKERMAN-ZAALBERG VAN ZELST (M.) e.a., Ouderbegeleiding nader bekeken: schouders onder ouders, Lisse, Swets en Zeitlinger, 1998.

 

- BANE (M.), “A review of Child Care Books”, Harvard educational review, 1973, 43, pp. 669-680.

 

- BARNES (B.), “Pediatrician Benjamin Spock dies”, The Washington Post, 17/3/1998, p. A01.

 

- BEEREKAMP (H.), “Knuffels”, Inhoud radio en televisie, op: www.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/08/07/Rtv/01.html.

 

- CLERCX (L.), “Kinderen in het gezin”, pp. 129-137, in: KOOY (G.), Gezinsgeschiedenis, Assen, Van Gorcum, 1985.

 

- DAMS (K.), “Elke dag een koude douche: Frans Daels over opvoeding”, paperversie van het artikel te verschijnen in Pedagogiek, 2001, 6 p.

 

- DE PAEPE (M.) en VAN CROMBRUGGE (H.), “Parent-child relationships in the post-war Flemish family: a shift from command to negotiation?”, paper, 1999, 9 p.

 

- DE SWAAN (A.), “Kinderen in de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding”, Tijdschrift voor orthopedagogiek, 1980, 19, 3, pp. 153-165.

 

- DE WEVER (B.), “Frans Daels”, pp. 898-900, in: DE SCHRIJVER (R.) (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lanoo, 1998.

 

- “Dolto Françoise”, pp. 226-229, in: ROUDINESCO (E.) en PLON (M.), Dictionnaire de la psychanalyse, Parijs, Fayard, 1997, 1191 p.

 

- “Dr. Benjamin Spock (1903-1998)”, op: www.drspock.com.

 

- ELDER (G.), “Scarcity and prosperity in postwar childbearing: explorations from a life course perspective”, Journal of family history, 1981, 6, 4, pp. 410-433.

 

- GAUS (H.), “Een oude tijd voorbij, een nieuwe tijd aangebroken. Het belang en de studie van de alledaagsheid”, pp. 16-44, in: GOBYN (R.) e.a., De fifties in België, Brussel, ASLK-galerij, 1988.

 

- GORDON (M.), “Infant Care revisited”, Journal of marriage and the family, 1968, 30, pp. 578-583.

 

- GRAEBNER (W.), “The unstable world of Benjamin Spock: social engineering in a democratic culture, 1917-1950”, Journal of American history, 1980, 67, 3, pp. 612-629.

 

- HERMANS (A.), “Omtrent verantwoordelijkheid en deskundigheid inzake gezinsopvoeding”, pp. 19-38, in: KRUITHOF (B.), DEKKER (J.) e.a., Pedagogisch werk in de samenleving, de ontwikkeling van professionele opvoeding in Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw, Leuven, Acco, 1987.

 

- HERMANS (A.), “Opvattingen over gezinsopvoeding. Enkele ontwikkelingslijnen sedert de Eerste Wereldoorlog”, pp. 1-27, in: VANDEMEULEBROECKE (L.), Wordt gezinsopvoeding anders? Verslag van een studiedag gehouden te Leuven op 30 maart 1982, Leuven, Acco, 1983.

 

- HULBERT (A.), “The Century of the Child”, The Wilson Quarterly, 1999, 25 p., op: http://wwics.si.edu/OUTEACH.WQ/WQSELECT.HULBERT.htm.

 

- “Kriekemans Albert”, Standaard encyclopedie voor Opvoeding en Onderwijs, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1979, deel 3, p. 106.

 

- MATTHEWS (F.), “The utopia of human relations: the conflict-free family in American social thought, 1930-1960”, Journal of the history of behavioral sciences, 1988, 24, 4, pp. 343-362.

 

- Mc. LAUGHLIN (M.), “Benjamin Spock dead at 94”, World Socialist Web Site, 18/3/1998.

 

- MULDER (E.), “Elias en opvoeding”, pp. 23-27, in: KRUITHOF (B.), NOORDMAN (J.) en DE ROOY (P.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, inleiding bronnenonderzoek, Nijmegen, SUN, 1982.

 

- s.n., “Never too old to recover. How dr. Benjamin Spock lived to 90 (and beyond)”, op: http://sunfower.signet.com.

 

- OLDEN (C.), “Notes on child-rearing in America”, Psychoanalytic study of the child, 1952, 7, pp. 387-392.

 

- SCHOLLIERS (P.), “Vreugde heerst aan den dis. Een essay over de huisvrouw en de voeding van arbeiders in de politieke economie van België (1840-1940)”, pp. 73-97, in: Voeden en opvoeden. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, Amsterdam, Stichting Beheer IISG, 1999, 19.

 

- SIMON (F.), “De pedagogisering van de massa”, pp. 178-195, in: BALTHAZAR (H.) e.a., De massa in verleiding, de jaren ’30 in België, Brussel, ASLK, 1994.

 

- “Spock Benjamin”, Encyclopaedia Britannica, www.britannica.com.

 

- “Spock”, Ouders van Nu, 1998, 8, pp. 92-96.

 

- STEPHANY (P.), “Een nieuwe Belle Epoque”, pp. 44-56, in: GOBYN (R.) e.a., De fifties in België, Brussel, ASLK-Galerij, 1988.

 

- STEVERLYNCK (C.), “Toen kwamen de artsen… ook bij de moeder. Over de medicalisering van bewust ouderschap, zwangerschap, bevalling en kraamzorg”, Pedagogisch tijdschrift, 1990, 15, 2, pp. 91-101.

 

- TURKLE (S.), “Tough love: an introduction to Françoise Dolto’s When parents separate”, 1995, op: www.mit.edu:8001/people/sturkle/dolto.html.

 

- VAN DER LEE (P.), “B. Spock. Het oerboek over kinderen en ouderschap. Twee jaar na de dood van B. Spock beleeft zijn boek een opvallende wedergeboorte. De herziene versie van de opvoedbijbel is een bestseller. Het geheim? Spock geeft geruststelling – U weet meer dan uzelf denkt!”, Psychologie magazine, 2000, 19, 7-8, pp. 18-19.

 

- VAN HALST (I.), “Opvoeden is een groeiproces. Oefenschool voor ouders”, Kerk en Leven, 2001, 12 september, p. 16.

 

- VERBRUGGEN (P.), “Het land waar de vrouw een mens is… De visie van socialisten op gezin, huwelijk en seksualiteit van het interbellum tot vandaag”, pp. 79-111, in: BRACKE (N.), CELIS (K.) e.a., Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1999.

 

- VEREECKEN (K.), “Dr. Spock bracht warmte in onze opvoeding”, Libelle, 1998, pp. 108-111.

 

- VERMEYLEN (K.), “Moeder- en kinderzorg in het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (1919-1940). Een historisch-pedagogische verkenning”, pp. 39-46, in: KRUITHOF (B.), DEKKER (J.) e.a., Pedagogisch werk in de samenleving, de ontwikkeling van professionele opvoeding in Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw, Leuven, Acco, 1987.

 

- VERWEY-JONKER (H.), “De man/vrouw relatie: een machtsbalans”, pp. 154-166, in: KOOY (G.), Gezinsgeschiedenis, Assen, Van Gorcum, 1985.

 

- WAYNE CARP (E.), “Spock on the examining table”, Reviews in American history, 2000, 28, 6, pp. 128-133.

 

- WEISS (N.), “Mother, the invention of necessity: dr. Benjamin Spock’s Baby and Child Care”, American Quaterly, 1977, 39, 5, pp. 519-546.

 

- WOLFENSTEIN (M.), “Fun morality: an analysis of recent American child-training literature”, Journal of social issues, 1951, 7, 4, pp. 15-25.

 

- WUBS (J.), “Vaders gezin, moeders verantwoordelijkheid. Opvoedingsvoorlichting in Nederland over moeders en vaders, 1945-1995”, op: http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/ped/pw.cgi/2001-01/000011/article_content.htm.

 

- ZUCKERMAN (M.), “Dr. Spock: the confidence man”, pp. 179-207, in: ROSENBERG (C.), The family in history, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1975.

 

Bezochte instellingen:

 

- AMSAB, Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent

- De Bond, Brussel

- CGSO, Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding, Gent

- KADOC, Katholiek Archief- en Documentatiecentrum, Leuven

- KBR, Koninklijke bibliotheek, Brussel

- Kind en Gezin, Brussel

- KUL, Centrale bibliotheek, bibliotheek pedagogie, Leuven

- RUG, Centrale bibliotheek, bibliotheek pedagogie, Gent

- Zusters van Liefde, Gent

 

Contactpersonen

 

· Ouders

 

- Beeckmans Francine, Brasschaat (1965, 1967, 1970), 8/12/2001.

- Mevr. Bogaert-Lammens, Wetteren (1959, 1961, 1963, 1965), 18/2/2002.

- Coppens Aline, Edegem (1967, 1970), 19/12/2001.

- Dauwe Janine, Eeklo (1960, 1961, 1965, 1969), 17/12/2001.

- Deckers Frank, Bazel (1948, 1950, 1953), 22/11/2001 + 30/11/2001.

- De Vetter Ivan, Nazareth (1971, 1972, 1976), 10/12/2001.

- Fransen Josee, Hoogstraten (1960, 1961, 1963, 1965, 1967), 29/11/2001.

- Fransen Maria-Leonia, Hoogstraten (1959, 1960, 1961, 1963, 1965), 29/11/2001.

- Fransen Marleen, Lochristi (1964, 1965, 1969), 24/11/2001 + 28/11/2001.

- Indigne Paula, Schilde (1963, 1964, 1967, 1972), 15/11/2001.

- Joos Christiane, Mechelen (1979, 1981), 7/12/2001.

- Lammens Jef, Gent (1963, 1964, 1966), 29/1/2002.

- Scohy Daisy, Assebroek (1974, 1977), 20/12/2001.

- Smet Suzy, Destelbergen (1965, 1970), 30/11/2001.

- Mevr. Vandeveire-Brahm, Gent (1948, 1952), 18/2/2002.

- Van Driessche Margriet, Zele (1944, 1945, 1947, 1953, 1956), 22/2/2002.

- Vanhecke Bea, Assenede (1979, 1980), 14/12/2001.

- Van Leeuwen Mariette, Gent (1947, 1950), 15/1/2002.

- Verhulst Yvonne, Handzame (1947, 1949, 1953), 21/2/2002.

- Vos Els, Gent (1945, 1946, 1950, 1952), 29/1/2002.

 

· Artsen

 

- Dr. Blancke Leo, Kasteelstraat 25, 9470 Denderleeuw, 22/2/2001.

- Dr. Hendrickx Guy, Molsekiezel 165, 3920 Lommel, 6/2/2001.

- Dr. Standaerd Roelina, Tijgerstraat 14P, 9000 Gent, 15/1/2002.

- Dr. Timmermans Jean, Sportlaan 23, 3690 Bree, 17/1/2002.

- Dr. Van Heule Roger, Jan Van Rijswijcklaan 95, 2018 Antwerpen, 5/12/2001.

- Dr. Van Hille Jouel, Beukenlaan 42, 9971 Lembeke, 12/1/2002.

- Dr. Van Kerckvoorde José, Heihoek 1, 9971 Lembeke, 12/1/2002.

- Dr. Van Werveke Sylvia, Bergbosstraat 51, 9820 Merelbeke, 23/2/2001.

- Dr. Vercruysse Guido, Wijnenburgstraat 28, 8000 Brugge, 23/1/2002.

 

· Verpleegsters

 

- Yvonne Van Breda, Leuven, 25/11/2001.

 

Varia

 

- De Spanjaard, De Standaard, 27/03/2001: oproep voor cursussen kinderverzorgsters- en verpleegsters.

- De Spanjaard, De Standaard, 15/11/2001: oproep voor respondenten (ouders van jaren ’50 en ’60).

- De grote beer, Radio 2, 28/11/2001, oproep voor respondenten (ouders van jaren ’50 en ’60).

 

Bijlagen

 

1. Schema doorgenomen tijdschriften

2. Artikels met letterlijke verwijzingen naar “dr. Spock”

3. Data van Nederlandstalige heruitgaven van The Common Sense Book of Baby and Child Care (voor zover teruggevonden)

4. Data van Franstalige heruitgaven van The Common Sense Book of Baby and Child Care (voor zover teruggevonden)

5. Vragenlijst voor de ouders

6. Vragenlijst voor de dokters

 

 

Lijst van afkortingen

 

AMSAB: Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, vanaf 1999: Instituut voor Sociale Geschiedenis

BCC: Baby and Child Care

BGJG: Bond der Talrijke Gezinnen, vanaf 1927: Bond der Kroostrijke Gezinnen, vanaf 1960: Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, vanaf 2002: Gezinsbond

CBGS: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie

CGSO: Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding

CMBV: Christelijke beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen, vanaf 2001: Markant

KADOC: Katholiek Archief- en Documentatiecentrum

KAV: Christelijke Arbeidersvrouwenbeweging

KBR: Koninklijke Bibliotheek Brussel (Albertina)

K&G: Kind en Gezin

KVLV: Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, vanaf 1975: Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen

NVKVV: Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegsters

NWK: Nationaal Werk voor Kinderwelzijn

SANE: National Committee for a Sane Nuclear Policy

SBA: Stadsbibliotheek Antwerpen

SBP: Société Belge de Pédiatrie

UG: Universiteit Gent

VKVV: Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegsters

VVK: Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende