Shaming reintegrative shaming?

Een kritische bespreking van
Braithwaites reintegrative shaming theorie

 

Lynn Theunissen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. I. Aertsen
Corrector: Luc Robert

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

 

DEEL 1: THEORETISCH KADER

        1. Over de auteur

            1.1. White-collar crime

            1.2. Bekritisering van het retributivisme en het utilitarisme

            1.3. Een grondlegger van het herstelrecht

            1.4. Aandacht voor de criminologie als wetenschap

            1.5.Toegekende prijzen

        2. De reintegrative shaming theorie

            2.1. Uitgangspunten

                2.1.1. Consensusmodel en ‘predatory crime’

                2.1.2. Het achterliggend mensbeeld

                2.1.3. Criminaliteit is geen sociaal construct

            2.2. Integratie van verschillende theorieën

            2.3. Wat is beschaming?.

            2.4. De werking van beschaming

            2.5. Reintegrative shaming in de Japanse samenleving

            2.6. Sociale voorwaarden voor beschaming

            2.7. Implicaties van de theorie

        3. Een normatieve theorie van de strafrechtsbedeling

            3.1. Republikanisme en Dominion

            3.2. Welk strafrechtssysteem?

            3.3. Link met de reintegrative shaming theorie

        4. Besluit.

 

DEEL 2: DE REINTEGRATIVE SHAMING THEORIE GEWIKT EN GEWOGEN

    Hoofdstuk 1: Bespreking van de gehanteerde concepten

        1. Inleiding

        2. Kritiek op enkele uitgangspunten

            2.1. Predatory crimes.

            2.2. Het consensusmodel

        3. De emotie schaamte

            3.1. Wat is schaamte?

            3.2. De culturele bepaaldheid van schaamte

            3.3. Niet-erkende schaamte

            3.4. Destructieve emotie.

            3.5. Tussen schuld en schaamte

            3.6. Besluit

        4. Shaming

            4.1. Shaming als centraal concept

            4.2. De juiste term.

            4.3. Niet op iedereen toepasbaar

            4.4. Beschaming als politieke praktijk

            4.5. Besluit

        5. Community.

            5.1. Een enge visie op de gemeenschap

            5.2. The good community

            5.3. Community en de Westerse samenleving.

            5.4. Besluit

        6. Bespreking van de Japanse samenleving

            6.1. De Japanse samenleving als rolmodel

            6.2. Disintegrative shaming in de gevangenis

            6.3. De Japanse samenleving onder de loep

            6.4. Besluit

        7. Een verklarende theorie?

            7.1. Subculturen

            7.2. Oorzaken van predatory crimes

            7.3. Dadergericht

        8. Besluit

    Hoofdstuk 2: Bespreking van de implementatie van de reintegrative shaming theorie

        1. Inleiding

        2. Beperkt empirisch materiaal

            2.1. Test van de theorie in Australisch rusthuizen

            2.2. Shame-based cultures als voorwaarde voor reintegrative shaming?

            2.3. ‘Bang jiao’ in Tianjin en Shanghai   

            2.4. Reintegrative shaming en recidivisme

            2.5. Attitude van ouders ten aanzien van pestgedrag

            2.6. Het effect van reintegrative shaming op predatory delinquency

            2.7. De RISE experimenten

            2.8. Besluit

        3. Moeilijkheden bij de implementatie van reintegrative shaming

            3.1. Hoe schaamte en beschaming meten?

            3.2. Hoe ziet een reintegrative shaming programma er uit?

            3.3. Reintegrative shaming door de politie.

            3.4. Formele inbedding van reintegrative shaming

            3.5. Besluit

 

ALGEMENE CONCLUSIES

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

SAMENVATTING

 

Deze eindverhandeling bespreekt op kritische wijze John BRAITHWAITES reintegrative shaming theorie. Volgens deze theorie is reintegrative shaming het middel tot criminaliteitsbeheersing. Disintegrative shaming daarentegen, sluit mensen uit van hun gemeenschap en leidt bijgevolg tot meer criminaliteit. In deze eindverhandeling analyseren we BRAITHWAITES theorie volgens het theoretisch model van BLOMBERG en COHEN. Door de gehanteerde concepten en implementatie van reintegrative shaming te bespreken, trachten we immers te komen tot een kritische weging van de theorie.

 

home lijst scripties inhoud volgende