They won't sit down and wait for relief. Beeldvorming van interne migratie in de Verenigde Staten 1935-1941. (Sammy Claeys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

SAMENVATTING

Deze scriptie poogt een licht te werpen op de migratie binnen de Verenigde Staten vanaf 1935 tot 1941.  We vertrekken vanuit de vaststelling dat de Verenigde Staten een veilige haven is geweest voor vele migranten door de eeuwen heen en dat het land groot is geworden door migratie.  De idealen die uit deze migratie-ervaring zijn voortgekomen vinden we  samengebald in de ‘frontier-theorie’ (°1893) van de historicus J.F. Turner (1861-1932).  In dit onderzoek zullen we op zoek gaan naar restanten van die migratie-idealen in het bronnenmateriaal van ‘The Committee to Investigate the Interstate Migration of Destitute Citizens’ van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Voor dit onderzoek is een methode van inhoudsanalyse opgebouwd rond drie vragen die peilen naar de oorzaken en gevolgen van de interne migratie en de maatregelen die in dit verband dienen genomen te worden.  De vragen zijn voorgelegd aan drie soorten bronnen.
In de eerste plaats aan de verslagen van hoorzittingen die de commissie over het onderwerp heeft gehouden.  Deze verslagen laten 371 getuigen aan het woord die werden onderverdeeld in drie klassen nl. betrokkenen (migranten en residentiëlen), ambtenaren (federale, deelstatelijke en lokale) en onafhankelijken (wetenschappers, vakbondslui, hulporganisaties, …).

Ten tweede wordt de vragenbatterij voorgelegd aan het finale rapport van de commissie dat aanbevelingen bevat evenals een overzicht van de door de commissie verkregen informatie, die ruimer is dan de hoorzittingen alleen. 

In de derde plaats worden de vragen losgelaten op een selectie van documenten uit de ‘Congressional Record’.  Die selectie bevat een verzameling van speeches en debatten die in het Huis van Afgevaardigden rond dit onderwerp zijn gevoerd.

Voordat we tot de eigenlijke analyse van de bronnen zijn overgegaan, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontstaanscontext en opbouw van de verschillende bronnen, wat ook in het betoog is verwerkt.

Uit de resultaten van de inhoudsanalyse hebben we ten eerste een overzicht gedestilleerd van de onderwerpen die in het debat rond de interne migratie aan bod komen.  Als grote oorzaak wordt gewezen op de problemen in de landbouw
( o.a. ‘The Dust Bowl’) en als gevolgen van de interne migratie staan vooral de daling van de levenstandaard in de schijnwerpers.  De belangrijkste maatregelen waarvan men denkt dat ze moeten genomen worden is het verder zetten en uitbreiden van de hulp verstrekt door de federale overheid.  Dit is enigszins eigenaardig omdat de Amerikanen niet echt bekend staan als een zeer overheidslievend volk.
Hierbij is het niet onbelangrijk te constateren dat de discussiepunten die we op het spoor komen dezelfde zijn die we zouden verwachten bij een onderzoek naar internationale migratie (problemen van werkgelegenheid, sociale ondersteuning, uitwijzing, …).  Maar deze discussiepunten worden in tegenstelling tot de internationale migratie niet in verband gebracht met nationaliteit of etnie, omdat het een vooral blanke migratie betreft binnen de grenzen van de Verenigde Staten. 

De resultaten van de inhoudsanalyse stelden ons ook in staat voor de bestudeerde periode drie verschillende soorten migratietypes te onderscheiden die elk op hun beurt dominant waren in de beeldvorming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.  We onderscheiden de stedelijke migrant die per uitstek hooggeschoold is en op zoek naar werk binnen een stedelijke omgeving, de migrant van het platteland die meestal als laaggeschoolde zijn heil zoekt in seizoensarbeid en de defensie migrant die werk hoopt te vinden in de defensie-industrie.

Als laatste punt hebben we getracht de grote lijnen van het migratiedebat in kaart te brengen.  Deze lijnen concentreren zich vooral rond het recht op migratie en de rol van de verschillende overheden en hun relatie tot de burger.

We konden besluiten dat de idealen zoals beschreven in de ‘frontier-theorie’ aanwezig zijn in het debat rond de interne migratie, maar enkel gebruikt worden om de vrije migratie binnen de Verenigde Staten te verdedigen en dat uitgesproken link met de opwaartse sociale mobiliteit is verdwenen.  De idealen van de ‘frontier-theorie’ worden in de commissie met verve verdedigd maar moeten optornen tegen de praktische belemmeringen en problemen die migratiestromen met zich meebrengen.  Het principe van het recht op migratie houdt stand, maar de praktische invulling blijk niet zo gemakkelijk in overeenstemming te brengen met het principe.

home lijst scripties inhoud vorige volgende