Georganiseerde misdaad in Zuid-Oost-Vlaanderen 1831-1867. (Thomas Schepens).

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  
 

BIBLIOGRAFIE

 

1. BIBLIOGRAFIEEN EN LITERATUUROVERZICHTEN

 

*   FRANCOIS, L. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Bibliografie van de licentiaats –en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten, buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis, 1975-1990. Gent, Academia Press, 1992, 545 p.

 

*    SPIERENBURG, P. Criminele geschiedenis, een literatuuroverzicht. In: Tijdschrift

voor sociale geschiedenis, XXIII, 1981, p.251-264.

 

*   TUINSTRA, T. en FABER, S. Bibliografie strafrechtsgeschiedenis, 1978-1983: strafrechtshistorische literatuur die der tafel kwam tijdens bijeenkomsten van de werkgroep strafrechtsgeschiedenis. Amsterdam, Nederlands centrum voor rechtshistorische documentatie, 1984, s.p.

 

*   VELLE, K. Recht en gerecht. Bibliografische inleiding tot het institutioneel onderzoek van de rechterlijke macht (1796-1994). Brussel, s.n., 1994, 762 p.

 

*   VERVAECK, S. Bibliographie de l’histoire de Belgique-Bibliografie van de geschiedenis van België, 1831-1865. Leuven, Nauwelaerts, 1965, 303 p.

 

 

2. ALGEMENE WERKEN

 

*   ADRIAENS, V. Liberalisme op het Zuid-Oostvlaamse platteland in de 19e eeuw. Gent, Liberaal Archief, 1991, 235 p.

 

*   ART, J. Landelijke religiositeit in Vlaanderen (19e-20e eeuw). Enkele bronnen. In: DE BOCK, R. en DOEHAERD, R. Heuristiek en Methodologie van de dorpsgeschiedenis. Antwerpen, s.n., 1980, p.105-106.

 

*   BERCKMANS, P. De ontwikkeling van de fabrieks –en seizoensarbeid in Vlaanderen. In: Van industrie tot erfgoed. Brussel, Stichting Monumenten en Landschapszorg, 165 p.

 

*   BLOM, J.C.H. en LAMBERTS, E. (eds.) Geschiedenis van de Nederlanden. Rijswijk, Nijgh en Van Ditmar, 1993, 411 p.

 

*   BRAET, J. Schetsen van het economische, sociale en politieke leven in Oost-Vlaanderen en in ’t bijzonder in de tweederangssteden, gedurende de XIXe eeuw. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1953.

 

*   COOLS, J. Verhanging, verdrinking, moord en zelfmoord te Haacht, 1815-1850. Haacht, Haachts Oudheid en Geschiedkundig Tijdschrift, 1990, p. 111-115.

 

*   CRAEYBECKX, J. Agrarisch bedrijf. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden, Nieuwste Tijden. Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 12, p. 20-33.

 

*   CRAEYBECKX, J. Boeren 1844-1894. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden, Nieuwste Tijden. Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 12, p. 99-120.

 

*   DENECKERE, G. Sire, het volk mort: collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1914. Gent, Hadewijch, 1994, 415 p.

 

*   DENECKERE, G. Norm en deviantie. Een bijdrage over diagnoses van collectieve populaire actie in de nieuwste geschiedenis. In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVI, 1990, p. 105-127.

 

*   DOEHAERD, R. (ed.) Geschiedenis van Vlaanderen. Van oorsprong tot heden. Brussel, s.n., 1983, 357 p.

 

*  DE SMET, L. Steden van Zuid-Oost-Vlaanderen: Geraardsbergen. In: Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor aardrijkskundige studies, XIX, 1950, s.p.

 

* GOOSSENS, C. De ontwikkeling van de proto-industrie in Oost-Vlaanderen.  Regionale en demografische implicaties (1650-1850). Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1984.

 

*   JACQUEMYNS, G. Histoire de la crise économique des Flandres. In: Académie royale de Belgique, XXVI, 1929, s.p.

 

*   KURGAN-VAN HENTENRYK, G. Industriële ontwikkeling. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden, Nieuwste Tijden. Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 12, p.34-42.

 

*   KURGAN-VAN HENTENRYK, G. Un pays si tranquille. La violence en Belgique au XIXe siècle. Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999, 252 p.

 

*   LUYKX, Th. en PLATEL, M. Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1944. Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, 404 p.

 

*   VANDENBROEKE, C. Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk. Beveren, Orbis en Orion, 1982, 301 p.

 

*   VANDEN EECKHOUT, P. en WITTE, E. Bronnen voor de studie van de hedendaagse Belgische samenleving. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandse boekhandel, 1986, 672 p.

 

*   VAN DER WEE, H. en HOUTMAN-DESMEDT, H. De wereldeconomie in opbouw 1750-1990. Leuven, University Press, 1992, 235 p.

 

*   WITTE, E. en CRAEYBECKX, J. (e.a.) Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen, Standaard, 1997, 478 p.

 

 

3. ALGEMENE WERKEN M.B.T. CRIMINALITEIT

 

* ARNOU, L. Strafwetboek. Wetboek van strafvordering en aanverwante wetten. Gent, Mys en Breesch, 1999, 476 p.

 

* BAAIJENS-VAN GELOVEN, Y.G.M. Strafwetgeving in de 19e eeuw. Tilburg, s.n., 1985, s.p.

 

* BELTJENS, G. Encyclopédie du droit criminel belge. Première partie. Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1901, 1263 p.

* BELTJENS, G. Encyclopédie du droit criminel belge. Première partie. Le code Pénal et les lois pénales spéciales.Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1903, s.p.

 

* BONGER, W.A. Criminalité et causes économiques. Amsterdam, Tierie, 1905, 750 p.

 

* Code Pénal. Edition parfaitement conforme à l’édition originale et seule officielle. Bruxelles et Gand, Gambier, 1810, s.p.

 

* Code Pénal avec la traduction flamande. Gent, Hoste, 1867, s.p.

 

* DE BUSSCHERE, M. Georganiseerde misdaad: een begripsomschrijving. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999.

 

* DEPACQZ, E. Ancien droit Belgique. Bruxelles, s.n., s.p.

 

* DE WINNE, J. Georganiseerde misdaad. Het crimineel milieu in België. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1977.

 

* DIEDERIKS, H.A.; FABER, S. en HUUSSEN, A.H. Strafrecht en criminaliteit. Zutphen, Walburg pers, 1988, s.p.

 

* DUPICHOT, J. Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, s.p.

 

* DUPONT-BOUCHAT, M.-S. La prostitution urbaine ou la marginalité intégrée. In: La ville et les femmes, p.65-80.

 

* DUPONT-BOUCHAT, M.-S. La criminalité féminine: constructions idéologiques et réalités sociales. In: Cahiers Marxistes, CXCI, 1993, p.27-46.

 

* EMSLEY, C. Crime and society in England, 1750-1900. Londen-New York, Longman, 1996, 312 p.

 

* ENSCHEDE, C. en HEIJDER, A. Beginselen van strafrecht. Deventer, Kluwer, 1974, 178 p.

 

* European Committee on Crime Problems, Report on Decriminalisation, Strasbourg: Council of Europe, 1980.

 

* FABER, S. en EGMOND, F. Nieuw licht op oude justitie: misdaad en straf ten tijde van de Republiek. Muideberg, Coutinho, 1989, s.p.

 

* FABER, S. Strafrechtspleging en criminaliteit in Amsterdam, 1680-1811. De nieuwe menslievendheid. Arnhem, Gouda Quint, 1983, s.p.

 

* FIJNAUT, C.; FABER, S. en VAN RULLER, S. Criminaliteit in de 19de eeuw. Hilversum, Verloren, 1989, s.p.

 

* FOUCAULT, M. Discipline, toezicht en straf: de geboorte van de gevangenis. Groningen, Historische Uitgeverij Groningen, 1989, 445 p.

 

* HEYVAERT, S. Twelve men good and true. Een doorlichting van de juryrechtspraak aan het hof van assisen van Brabant tussen 1831-1850. Leuven, KUL, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1988.

 

* HOBSBAWM, E.J. en ROSPARS, J.P. Les bandits. Paris, Paspero, 1972, s.p.

 

* HOBSBAWM, E.J. Primitive rebels. Studies in archiac forms of social movement in the 19th and 20th centuries. Manchester, Manchester University Press, 1974, s.p.

 

* KUNST, A.J.M. De historische ontwikkeling van het recht. Zwolle, s.n., 1968, s.p.

 

* LISSENBERG, E. (eds.) Tegen de regels. Een inleiding in de criminologie. Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1999, 377 p.

 

* MATTHIJS, J. Strafwetboek en wetboek van strafvordering met bijzondere wetten en besluiten. Gent, E. Story Scientia, 1998, 410 p.

 

* MOLHUYSSEN, P.C. Over de onveiligheid in vroeger tijd. In: Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, XIV, p.129-152.

 

* MUYLLE, H. Aspecten van de geschiedenis van de criminaliteit. Sociografie van de gevangenen van de gevangenis van Gent, volle 19e eeuw. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1977.

 

* ROBBERECHT, E. Armoede en criminaliteit. Een veelzijdige relatie. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1987.

 

* ROETS, A.-M. De sociale aspecten van de misdadigheid te Gent in de 18de eeuw. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981.

 

* ROVERS, B. Klassenjustitie: overzicht van onderzoek naar selectiviteit in de Nederlandse strafrechtsketen. Roterdam, Sectie strafrecht en criminologie EUR, 1999, s.p.

 

* SCHEGERS, L. De inwerking van de economische en sociale crisis op de criminaliteit in de provincie Antwerpen (1845-1855). Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1971.

 

* SMIDT, H.J. Geschiedenis van het wetboek van strafrecht. Haarlem, Tjeek Witlink, 1891, s.p.

 

* VALCKE, T. Van gemeenschapsregime naar celsysteem: de gevangenis van Veurne in de 19e eeuw. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1988.

 

* VAN DER LANDEN, D. Straf en maatregel. Arnhem, Gouda Quint, 1992, 524 p.

 

* VAN DER VENNET, I. Een vergelijkend criminaliteitsonderzoek tussen Vlaanderen en Ierland tijdens de hongersnood van 1845-1850. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1998. 

 

* VAN DE WIJNGAERT, C. Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Antwerpen, Maklu uitgevers, 1991, 855 p.

 

* VANHEMELRIJCK, F. Ellendelingen voor galg en rad 1400-1800. Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, 206 p.

 

* VANHEMELRIJCK, F. Misdaad en straf. Recent onderzoek naar de geschiedenis der criminaliteit. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 1978, p.177-206.

 

* VANHEMELRIJCK, F. Misdadigers tussen rechter en beul, 1400-1800. Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1985, s.p.

 

* VAN RULLER, S. en IPPEL, P. Diefstal, doodstraf en lijfsgenade in de 19e eeuw. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XXXIII, 1984, p. 3-33.

 

* WEBER, D. Homo Criminalis. Belgische parlementsleden over misdaad en strafrecht 1930-1940. Brussel, V.U.B. Press, 1996, s.p.

 

 

4. WERKEN M.B.T. BENDES UIT DE FRANSE TIJD EN DE 20E EEUW

 

*   BLOK, A. De bokkerijders: roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774). Amsterdam, Prometheus, 1992, 457 p.

 

*   BLOK, A. De rol van de vilders in de Bokkerijdersbenden. In: Volkskundig Bulletin, VI, 1982, p.119-142.

 

*   BLOK, A. Infame beroepen. In: Symposion, III, 1983, p.104-128.

 

*   BLOK, A. Over beroepen van de Bokkerijders in de landen van Overmaze. In: Tijdschrift voor criminologie, XX, 1978, p.154-175.

 

*   BLOK, A. The Bokkerijders Bands, 1726-1776. Preliminary notes on Brigandage in the Southern Netherlands. Amsterdam, Papers on European and Mediterranean studies, 1976, s.p.

 

*   BLOK, A. Wie waren de Bokkerijders? In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XIV, 1979, p.168-200.

 

*   BOON, L.P. en BOUTHOORN, W.L. De bende van Jan de Lichte. Amsterdam, Arbeiderspers, 1957, s.p.

 

*   COSSAERT, A. De bende van Sabas. s.l., s.n., 1893, s.p.

*   EGMOND, F. Banditisme in de Franse Tijd: profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1986, 196 p.

 

*   EGMOND, F. en NAAIJKENS, E. Op het verkeerde pad: georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800. Cambridge, Polity Press, 1993, 256 p.

 

*   ENGELEN, T. De Bokkerijders. Banditisme tijdens het Ancien Régime. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, VIII, 1977, p.169-196.

 

*   ENGELEN, T. De Bokkerijders. Banditisme tijdens het Ancien Régime II. Een repliek. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XIV, 1979, p.160-187.

 

*   ENGELEN, T. De Bokkerijders. Banditisme tijdens het Ancien Régime III. Een tripliek. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XVI, 1979, p.313-320.

 

*   GEREMIEK, B. Criminalité, vagabondage, pauperisme: la marginalité à l’aube des temps modernes. In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, XXI, 1974, p.337-375.

 

*   HERMANS, J. Een bokkerijder voor het gerecht te Antwerpen. In: Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse regio, XXXVI, 1988, p.4-15.

 

*   HOSTEN, E. en STRUBBE, E.I. De bende van Bakelandt, hare misdaden en veroordeling volgens het bewaarde procesbundel. Brugge, s.n., 1928, s.p.

 

*   JANSSENS, R. en SANGERS, W.(eds.) Bokkerijders tussen gisteren en morgen. Lanaken, Bijnens, 1987, 342 p.

 

*   KOLIOPOULOS, J.S. Brigands with a cause: brigandage and irredentism in modern Greece 1821-1912. Clarendon, Oxford, 1987, 342 p.

 

*   KÜTHER, C. Räuber und Gauner in Deutschland. Das organisierte Bandenwesen im 18. und frühen 19. jahrhundert. Göttingen, s.n., 1976, s.p.

 

*   MANSFELD, R.G. Een Joodse roversbende in Gelderland en Overijssel in de eerste helft van de 18de eeuw. In: Bijdragen en mededelingen Gelre, LX, 1961, p.185-208.

 

*   MARION, M. Le brigandage pendant le Directoire. In: Revue de Paris, XL, 1933, p.591-613.

 

*   MARION, M. Le brigandage pendant le Consulat. In: Revue des Deux-Mondes, 1933, p.97-128.

 

*   MICHIELS, J. De bokkerijders te Wellen en omliggende dorpen. s.l., s.n., 1947, s.p.

 

*   NOTTEBOOM, H. en VAN DE WALLE, R. De bende van Adegem. Maldegem, Albert van Hoestenberge, 1994, 144 p.

 

*  SCHAPENS, P. en VAN OIRSCHOT, A. Smokkelen in Brabant. Een grensgeschiedenis 1830-1970. Hapert, De Kemenpers, 1988, 176 p.

 

*   SIMONS, G. De bende van Jan de Lichte. In: Volkskunde, LXXIV, 1973, p.373-375.

 

*   TOP, S. Bakelandt in de geschiedenis van de volkskunde. In: Jaarboek van Westvlaamse Volkskundigen, I, 1975, p.7-15.

 

*   TOP, S. De bende van Bakelandt in de geschiedenis, de literatuur, het volkslied en het volksverhaal. Handzame, Familia et patria, 1983, s.p.

 

*   TOP, S. Lodewijk Bakelandt en zijn bende. Bijdrage tot de studie van de groepscriminaliteit rond 1800, vnl. in het Leiedepartement. Kortemark, s.n., 1983, s.p.

 

*   VAN DEN EERENBREEMT, H.F.J.M. Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminogene groepsvorming in de Meierij van ’s Hertogenbosch, 1795-1810. Tilburg, s.n., 1970, s.p.

 

*   VANDEPITTE, G. De bende Verstuyft-Van Hoe, 1918-1924. Oostkerke, Rond de Kerktorens, XXXV, 1993, p.37-53.

 

*   VAN DER LANS, S.R. De Meesener Bende, Episode uit den tijd der Limburgsche Bokkenrijders. Amsterdam, s.n., 1911, s.p.

 

*   VAN ’t HOF, W. Louis Paul Boon en de bende van Jan de Lichte. In: Ons erfdeel, XXII, 1979, p.325-339.

 

*   VIAENE, A. De bende van Salembier (1796-1798). Geschiedenis van de legende. In: Biekorf, LXXIII, 1972, p.9-10 en 257-270.

 

*   VIAENE, A. De binders in het Scheldedepartement. Verkenning van de groepscriminaliteit in Oost-Vlaanderen ten tijde van Salembier en Bakelandt, 1797-1806. In: Biekorf, LXXII, 1971, p.291-299.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende