Zwarte vlucht?

Witte invasie?

De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool

 

Murielle Mattelaer

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Sociologie.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: J.C.Verhoeven
Verslaggever: J.Swyngedouw

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De onderwijspositie van allochtonen

    Inleiding

    1. Allochtonen – een begripsomschrijving

    2. De migratiegeschiedenis van België

    3. De onderwijspositie van allochtonen in Vlaanderen

        3.1. De democratisering van het Vlaamse onderwijs?

            3.1.1. Ongelijke kansen

                3.1.1.1. Het economische kapitaal

                3.1.1.2. Het culturele kapitaal

                3.1.1.3. Het sociale kapitaal

            3.1.2. Ongelijke behandeling

        3.2. Allochtonen in het onderwijs: een schetsmatige voorstelling

            3.2.1. Het ontbreken van voor- en vroegschoolse educatie

            3.2.2. Verhoogde deelname aan het buitengewoon onderwijs

            3.2.3. Schoolse achterstand

            3.2.4. Oververtegenwoordiging in het beroepssecundair onderwijs

            3.2.5. Voortijdig schoolverlaten

            3.2.6. Doorstroming naar en participatie aan het hoger onderwijs

            3.2.7. Lagere schoolprestaties

    Besluit

 

Hoofdstuk 2: Etnische (de)segregatie in het onderwijs

    Inleiding

    1. Etnische segregatie in het onderwijs

        1.1. Witte en zwarte scholen

        1.2. Ontstaan van etnische segregatie in het onderwijs

            1.2.1. Residentiële segregatie

            1.2.3. Het toelatingsbeleid van scholen

            1.2.2. Witte vlucht

        1.3. Buitenlandse voorbeelden van etnische segregatie in het onderwijs: de Verenigde Staten

    2. Etnische desegregatie in het onderwijs

        2.1. Gemengde scholen

        2.2. Maatregelen om etnische desegregatie in het onderwijs te bereiken

            2.2.1. Spreidingsbeleid

            2.2.2. Kwaliteitsverbetering

                2.2.2.1. Magneetscholen

                2.2.2.2. Magneetmaatregelen

                2.2.2.3. De perceptie van onderwijskwaliteit

    3. Gevolgen van etnische desegregatie in het onderwijs

        3.1. Bedoelde gevolgen van etnische desegregatiemaatregelen in het onderwijs

            3.1.1. Gevolgen voor leerlingen

                3.1.1.1. Academische prestaties

                3.1.1.2. Voertaal op school

                3.1.1.3. Sociale gevolgen op lange termijn

            3.1.2. Gevolgen voor leerkrachten

                3.1.2.1. Lesgeven in concentratie- en gemengde scholen

                3.1.2.2. Perceptie van leerlingen

            3.1.3. Gevolgen voor ouders

                3.1.3.1. Multiculturele aantrekkingskracht of witte vlucht

                3.1.3.2. Allochtone ouders: participatie en betrokkenheid

        3.2. Belemmerende gevolgen van etnische desegregatiemaatregelen in het onderwijs

    Besluit

 

Hoofdstuk 3: het Vlaamse gelijkekansenbeleid

    Inleiding

    1. De beginjaren 1950 tot 1970

    2. Eind jaren 1980: het rapport D’Hondt

    3. De jaren 1990

        3.1. Het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB)

            3.1.1. Inhoud

            3.1.2. Evaluatie

        3.2. Het non-discriminatiebeleid

            3.2.1. Context

            3.2.2. Inhoud

            3.2.3. Evaluatie

        3.3. Het ‘onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers’

        3.4. Het zorgverbredingsbeleid (ZVB)

            3.4.1. Inhoud

            3.4.2. Evaluatie

    4. Vanaf het jaar 2000

        4.1. Het tijdelijke project bijzondere noden (BN)

        4.2. Het gelijke onderwijskansendecreet

            4.2.1. Context

            4.2.2. De drie luiken van het GOK-decreet

                4.2.2.1. Het absolute recht op inschrijving

                4.2.2.2. Lokale overlegplatforms (LOP’s)

                4.2.2.3. Geďntegreerd ondersteuningsaanbod

            4.2.3. De indicatoren voor GOK-ondersteuning

            4.2.4. De overgang van voorgaande beleidsmaatregelen naar GOK

    Besluit

 

Hoofdstuk 4: methodologisch kader

    Inleiding

    1. De relatie tussen theorie en empirie in kwalitatief onderzoek

    2. De verschillende fasen om tot een grounded Theory te komen

        2.1. De exploratiefase

            2.1.1. Situering van het onderzoek

            2.1.2. Onderzoeksinstrument: het halfgestructureerde interview

            2.1.3. Selectie van de respondenten

            2.1.4. Toegang tot het veld

            2.1.5. Verloop en transcriptie van de interviews

            2.1.6. Het ethische aspect van kwalitatief onderzoek

        2.2. De coderingsfase

            2.2.1. Een explorerende analyse

            2.2.2. Het coderen

            2.2.3. Naar een integratie van de onderzoeksbevindingen

    3. De methodologische kwaliteit van kwalitatief onderzoek

        3.1. Betrouwbaarheid

        3.2. Geldigheid

    Besluit

 

Hoofdstuk 5: analyse

    Inleiding

    1. De school vňňr de herprofilering

        1.1. Evolutie naar een situatie van etnische segregatie

        1.2. De lessituatie in een concentratieschool

        1.3. Het contact met de allochtone ouders

        1.4. Het beeld van de school

    2. De herprofilering

        2.1. Context

        2.2. Het nieuwe pedagogische project van de school

            2.2.1. Interculturele school

            2.2.2. Ervaringsaanbiedende en dynamisch lerende school

            2.2.3. Muzisch-creatieve school

            2.2.4. Sportieve school

            2.2.5. Kleinschalige school

        2.3 De betrokkenen over het verloop van de herprofilering

    3. De school negen jaar nŕ de herprofilering

        3.1. De leerlingenpopulatie: van witte vlucht naar witte invasie?

        3.2. De nieuwe lessituatie in een gemengde school

            3.2.1. Grote niveauverschillen binnen de gemengde klas

            3.2.2. Meer respons tijdens de lessen

            3.2.3. Verwachtingen van leerkrachten

            3.2.4. De sfeer binnen het leerkrachtenteam

            3.2.5. Contact met de ouders

            3.2.6. De rol van de directie

        3.3. Autochtone ouders over de streep halen

            3.3.1. De bekendheid van de school

            3.3.2. Bepalende factoren bij de schoolkeuze van autochtone ouders

            3.3.3. De onderwijskwaliteit en het “spook” van het niveau

            3.3.4. Het oudercomité: inspraak op maat van de autochtone ouders

            3.3.5. Het contact tussen ouders

        3.4. Intercultureel onderwijs: ideaal of realiteit?

        3.5. Het gelijke onderwijskansenbeleid

            3.5.1. Het aantal doelgroepleerlingen

            3.5.2. Het GOK-actieplan

            3.5.3. Betekent het GOK-beleid een reële verandering?

    Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Referenties

 

Bijlagen

 

Lijst van afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende