Naar een ontspannen arbeidsmarkt

over een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg

 

Hanne Dillen

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van :
Licentiaat in de Sociale Wetenschappen
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Antwerpen

 

Promotor: Prof. Dr. Lieve De Lathouwer

Medebeoordelaar:Prof. Dr. Ilse Loots
 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING: NAAR EEN ONTSPANNEN ARBEIDSMARKT: OVER EEN NIEUW EVENWICHT TUSSEN ARBEID EN ZORG

    1. PROBLEEMSTELLING

        1.1 SITUERING VAN DE COMBINATIEPROBLEMATIEK

        1.2 PROBLEEMSTELLING

        1.3 INHOUD VAN DE EINDVERHANDELING

    2. RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK

        2.1 INLEIDING

        2.2 ONTSTAAN VAN DE ONDERZOEKSTHEMATIEK ‘ARBEID EN ZORG’

        2.3 GROEIENDE POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGSTELLING VOOR DE COMBINATIE
                        VAN HET BEROEPS- EN HET GEZINSLEVEN

    3. METHODOLOGIE

 

DEEL 1: ARBEID EN ZORG

    1. INLEIDING

    2. THEORETISCH KADER

        2.1 INLEIDING

        2.2 DEFINIËRING VAN HET BEGRIP ARBEID: WAT IS ARBEID?

        2.3 DE TRANSITIONELE ARBEIDSMARKT (TAM)

        2.4 DE KEUZEBIOGRAFIE OF NIEUWE LEVENSLOOP

    3. VAN KOSTWINNERMODEL NAAR COMBINATIEMODEL

        3.1 INLEIDING

        3.2 EVOLUTIE VAN DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD IN BELGIË

        3.3 DE ARBEIDSVERDELING VAN VOLWASSEN MANNEN EN VROUWEN BINNEN GEZINNEN
                        TUSSEN 1800 EN 1950

        3.4 DE ARBEIDSVERDELING VAN VOLWASSEN MANNEN EN VROUWEN BINNEN GEZINNEN
                        IN DE TWINTIGSTE EEUW

        3.5 DE HEDENDAAGSE ARBEIDSVERDELING VAN VOLWASSEN MANNEN EN VROUWEN BINNEN GEZINNEN

    4. BESLUIT

 

DEEL 2: INTERNATIONELE SITUATIESCHETS: VERGELIJKING TUSSEN VERSCHILLENDE MODELLEN VAN WELVAARTSSTATEN.

    1. INLEIDING: TYPOLOGIEËN VAN WELVAARTSSTATEN

        1.1 DE TYPOLOGIE VAN TITMUSS

        1.2 DE TYPOLOGIE VAN ESPING-ANDERSEN

        1.3 DE TYPOLOGIE VAN LEIBFRIED

    2. BASISKENMERKEN VAN DE DRIE TYPES VAN WELVAARTSSTATEN ZOALS OMSCHREVEN
                        DOOR GØSTA ESPING-ANDERSEN

        2.1 INLEIDING

        2.2 DE SOCIAAL-DEMOCRATISCHE WELVAARTSSTAAT

        2.3 DE CONSERVATIEF-CORPORATISTISCHE WELVAARTSSTAAT

        2.4 DE LIBERALE WELVAARTSSTAAT

    3. ZORGDIMENSIES IN DE DRIE TYPES VAN WELVAARTSSTATEN ZOALS OMSCHREVEN
                        DOOR GØSTA ESPING-ANDERSEN

        3.1 INLEIDING

        3.2 HET RECHT OP TIJD OM TE ZORGEN

        3.3 HET RECHT VAN KINDEREN OM ZORG TE ONTVANGEN

        3.4 BELEIDSPAKKETTEN TER ONDERSTEUNING VAN WERKENDE OUDERS

    4. VERGELIJKENDE CONCLUSIES

 

DEEL 3: HOE COMBINEREN? MOGELIJKE OPLOSSINGEN OP MICRO-, MESO- EN MACRO-NIVEAU …

    1. INLEIDING

    2. MICRO-NIVEAU: STRATEGIEËN OP GEZINSNIVEAU

        2.1 INLEIDING

        2.1 STRATEGIE 1: DE ZORGVOORZIENING INTERN REGELEN

        2.2 STRATEGIE 2: COMBINEREN VAN ARBEID EN ZORG

    3. MESO-NIVEAU: GEZINSVRIENDELIJK BEDRIJFSBELEID

        3.1 INLEIDING

        3.2 WERKTIJDREGELING: GLIJDENDE WERKUREN

        3.3 VERLOFREGELING: DE VRIJHEID VAN OPNAME VAN WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN

        3.4 WERKPLAATSREGELING EN WERKORGANISATIE: THUISWERKEN

        3.5 MATERIËLE EN FINANCIËLE VOORZIENINGEN

    4. MACRO-NIVEAU: HET OVERHEIDSBELEID

        4.1 INLEIDING

        4.2 MOEDERSCHAPVERLOF

        4.3 VADERSCHAPSVERLOF

        4.4 OUDERSCHAPSVERLOF

        4.5 LOOPBAANONDERBREKING EN TIJDSKREDIET

        4.6 VOORSTEL TOT HERVORMING: TIJDSPAREN

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende