Ketens van het heden

Determinanten van een oververtegenwoordiging van
Marrons in Surinaamse gevangenissen

een empirische bijdrage

 

Elke Van Hellemont

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. S. Parmentier

Deze thesis werd bekroond met de prijs van de
Nederlands-Belgische Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke Bestudering van het Recht (VSR).

home lijst scripties inhoud volgende

Download pdf-versie

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 Suriname en bevolking

    1 Inleiding

    2 Suriname geschetst

    3 Boslandcreolen, Bosnegers of Marrons

    4 De kustregio versus het binnenland

    5 Besluit

 

Hoofdstuk 2 Het theoretisch raamwerk

    1 Inleiding

    2 Bouwend op een evolutie: de funderingen van de GST

    3 De General Strain Theory van Robert Agnew

        3.1 De Blauwdruk van de GST

            3.1.1 De gemeenschapskarakteristieken

            3.1.2 De interveniėrende mechanismen

            3.1.3 Variabelen die de kans op een criminele respons conditioneren

            3.1.4 De criminaliteitscijfers: een direct en indirect effect op criminaliteit

        3.2 Wat te verstaan onder spanning?

        3.3 Wanneer leidt spanning volgens de GST tot criminaliteit?

    4 De werkelijkheid theoretisch kaderen; een kwestie van interpretatie?

        4.1 De keuze voor de General Strain Theory

        4.2 De aanloop naar het empirisch onderzoek

    5 Besluit

 

Hoofdstuk 3 Empirisch onderzoek naar een oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse gevangenissen

    1 Inleiding

    2 Methodologie: Het onderzoekstechnisch ontwerp

        2.1 Wat bevragen?: de kenmerken.

        2.2 Bij wie bevragen?: de onderzoekseenheden.

        2.3 Hoe bevragen?: de waarnemingsstrategie.

            2.3.1 Het meetinstrument

            2.3.2 De meetmethode

        2.4 Waar bevragen?: de setting van de interviews.

    3 Het kwantificerende luik: de gevangenisstatistieken

        3.1 Bespreking variabelen kwantificerend luik

        3.2 Beschrijvende statistiek: een schets van de gedetineerde marronpopulatie

            3.2.1 Het aandeel van Marrons in Surinaamse gevangenissen.

            3.2.2 De leeftijdsverdeling bij gedetineerde Marrons.

            3.2.3 Het opleidingsniveau bij Boslandcreoolse gedetineerden.

            3.2.4 Het delictsprofiel van Surinaamse Marrons

        3.3 Besluit kwantificerend deel:

    4 Het kwalitatieve luik: de leefwereld van gedetineerde Marrons

        4.1 Inleiding: de 2 luiken verbonden en de kunst van interpretatie.

        4.2 Gesprekken met Marrons: rapportage van de data

            4.2.1 De gemeenschapskarakteristieken

            4.2.2 De interveniėrende mechanismen

            4.2.3 Variabelen die de kans op een criminele respons conditioneren

            4.2.4 Het geaggregeerd negatief affect

        4.3 De zachte analyse

            4.3.1 Welke concrete gebeurtenissen ervaren Marrons als spanningsrijk?

            4.3.2 In welke mate ervaren ze deze als spanningsrijk?

            4.3.3 In welke mate dragen deze factoren bij tot boosheid?

            4.3.4 Welke factoren conditioneren een criminele respons bij hen?

        4.4 De interpretatie uit een Surinaamse beleving

            4.4.1 Een typologie van Boslandcreoolse gedetineerden

            4.4.2 Een specifieke spanningsvorm

            4.4.3 Teruggekoppeld naar de 4 vergelijkende subonderzoeksvragen

            4.4.4 Een samenvatting: de algemene onderzoeksvraag

 

Algemeen besluit

 

Literatuurbronnen

 

Lijst der afkortingen

 

Bijlagen

 

 

Samenvatting

 

Aan de hand van de General Strain Theory van Robert Agnew gaat deze verhandeling op zoek naar de determinanten van een oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse gevangenissen. Marrons zijn afstammelingen van de gevluchte Afrikaanse plantageslaven en vormen een in minderheid in het Latijns-Amerikaanse Suriname. De studie gebeurt door empirisch onderzoek dat plaats vond tijdens een 5 maand durend verblijf en werkende in de gevangenissen te Suriname. Het empirisch onderzoek bestaat uit een kwantificerend en kwalitatief luik. Het kwantificerend luik schetst de gedetineerde Marronpopulatie aan de hand van een eigenhandig ingevoerde dataset waarin de totale gevangenispopulatie van Suriname in de periode van 1 oktober tot 2 november 2005 is opgenomen. Het kwalitatief luik bestaat uit twee delen: ten eerste een zachte analyse en ten tweede een interpretatieve benadering. De zachte analyse van het kwalitatieve luik is gebeurd aan de hand van 16 semi-gestructureerde interviews met gedetineerde Marrons en een theoretische ruggengraat bestaande uit Agnew’s theorie. In de interpretatieve benadering wordt het kader opengetrokken en het onderzoek in de breder Surinaamse samenleving geplaatst. Het onderzoek combineert een criminologisch thema met een sociologische theorie en analysemethodes kenmerkend voor de antropologie.

 

Datum van inlevering: 21 augustus 2006

 

home lijst scripties inhoud volgende