Toekomstperspectieven voor het Rekenhof bij de audit van de financiële beleids- en beheerscyclus in de federale overheid, na de Copernicushervorming: een aantal reflecties vanuit de praktijk.

 

Bart Put

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT POLITIEKE WETENSCHAPPEN, INSTITUUT VOOR DE OVERHEID
voor het behalen van de titel van Master in Overheidsmanagement en –beleid.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. BOUCKAERT

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1  DE FEDERALE OVERHEID SINDS COPERNICUS EN DE NIEUWE WETGEVING OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT: THEORETISCHE VERKENNING VANUIT DE INVALSHOEK VAN HET REKENHOF

    1.1 OPDRACHTEN VAN HET REKENHOF

        1.1.1 Algemene beschrijving

        1.1.2 Situering t.a.v. andere controleorganen binnen de federale overheid

    1.2 EEN NIEUWE BENADERING VAN DE FINANCIËLE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

        1.2.1 Van inputbegroting naar prestatiebegroting?

        1.2.2 Naar een economische boekhouding?

        1.2.3 Interne controle: COSO als norm … en risico

        1.2.4 Interne audit binnen de federale overheidsdiensten: vooralsnog een blinde vlek

 

HOOFDSTUK 2 EEN BLIK OP HET TERREIN: AARZELING EN GROEIPIJNEN

    2.1 DE CNOC-WETTEN EN HUN UITVOERING: EEN WERK VAN LANGE ADEM

    2.2 IMPLEMENTATIE VAN COPERNICUS: MANAGEMENTPLANNEN, BPR’S, INTERNE CONTROLE:
                     EERSTE SCHUCHTERE STAPPEN

        2.2.1 Een eerste round-up

        2.2.2 De BPR’s: interne controle verwerft een plaats

    2.3 HET REKENHOF ALS EXTERN AUDITOR: ANTICIPEREN OP EEN NIEUWE CONTROLEOMGEVING

 

HOOFDSTUK 3 TOEKOMST VOOR HET REKENHOF IN DE CYCLUS BEGROTING, BOEKHOUDING,AUDIT: RANDVOORWAARDEN EN KRITISCHE SUCCES- EN FAALFACTOREN

    3.1 MISSIE, WAARDEN EN STRATEGIE

    3.2 ORGANISATIE

    3.3 AUDIT- EN CONTROLEMETHODE

        3.3.1 Theoretisch kader voor financiële en rechtmatigheidscontroles

        3.3.2 Toepassing op de controle van de uitgavencyclus

        3.3.3 Doelmatigheidsonderzoek: uitkijken naar prestatiemeetsystemen in de federale overheid

 

BESLUIT

 

BIJLAGEN

 

BRONNEN

 

home lijst scripties inhoud volgende