De leerkracht tussen norm en praktijk. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen na WO II. (Nele Muys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

1. Leerplannen

 

- Bijlage in verband met taxonomie

 

- systematische voorstelling van lestabellen

 

- lijst met doelstellingen

 

 

2. Handboeken

 

- Handboeken o.b.v. H. Van Daele

 

- Handboeken o.b.v. A. De Baets

 

- Handboeken o.b.v. R. De Keyser

 

- Handboeken, aanwezig in vaklokaal (Ugent) in 5.09

 

- Handboeken uit archief Spaenhier (Koekelare)

 

- Lijst met thesissen, doctoraten,… gemaakt rond handboeken

 

 

3. Enquête

 

- brief opgesteld voor scholen

 

- vragenlijst

 

 

Bijlage in verband met de taxonomie

 

De eerste fase, het leerproces, wordt vaak gespiegeld aan het gedragsniveau:

 

 

Wat onderzoeken?

Hoe onderzoeken?

In welke situatie?

Weten

de reproductie

laten herkennen (aanduiden, onderstrepen,…), laten herinneren (opnoemen, opschrijven, imiteren, …)

die gelijkt opde leersituatie

Inzien

de logische reproductie

laten uitleggen, het essentiële laten aangeven,het niet bepalende laten afwijzen,laten demonteren,…

die een beroep doet op de leersituatie

Toepassen

de toepassing op vraag

gevarieerd laten toepassen (productief),laten vinden van nieuwe middelen (creatief), laten vergelijken met structuren (evaluatief)

in nieuwe situaties die aangeboden worden

Integreren

de spontane toepassing

door observatie

in meer open, existentiële situaties

 

In de eerste kolom zijn de vier verschillende fasen van het leerproces opgenomen. Ze gaan van een meer partiele vorming naar een integrale vorming. De tweede kolom geeft aan wat de leerstof inhoud. Bij het weten gaat het eigenlijk om de feiten die nodig zijn als uitgangspunt. De derde kolom geeft aan hoe de leerstof moet aangebracht worden, en in de laatste kolom staat de methode van evalueren.

 

 

De tweede fase is de leerstof. We herkennen daarin de verschillende soorten doelstellingen (cognitief, vaardigheden, attitudes):

De leerlingen starten bij de feiten om zich de wetenschappelijke historische methode eigen te maken en zo de vaardigheden onder de knie te krijgen. Via het leggen van verschillende relaties kunnen zij structuren uitbouwen en zo de geschiedenis in een schema gieten. Bij de methode wordt de nadruk gelegd op het aanpakken van de problemen. Mogelijke methodes zijn bijvoorbeeld de diachronisatie of synchronisatie.

 

Het laatste onderdeel, de transfermogelijkheid:

 

 

 

 

 

 

 

Structuur en timing van de leerplannen (leerplan: D/1972/1662/87)

 

 

PROGRAMMA A

Oude taal - Wetenschap

met

Moderne talen – Wetenschap

PROGRAMMA B

Moderne talen – Techniek

met

Kunst – Techniek

PROGRAMMA C

Oude taal – Moderne talen

met

Moderne talen – Kunst

en

Moderne talen - Sport

Eerste orientatiejaar

1.

sociaal –economisch, cultureel

overzicht

(4 lessen)

2.

verplicht thema: mens, wetenschappen en maatschappij (12 lessen)

 

3.

keuzethema’s

of leerplan: programma A

1.

sociaal –economisch, cultureel

overzicht

(4 lessen)

2.

verplicht thema: mens, techniek en maatschappij (12 lessen)

 

3.

keuzethema’s

of leerplan: programma B

1.

sociaal –economisch, cultureel

overzicht

(4 lessen)

2.

verplicht thema: mens, kunst en maatschappij (12 lessen)

 

3.

keuzethema’s

of leerplan: programma C

Tweede orientatiejaar

4.

synchronisch herhalend overzicht

(4lessen)

5.

keuzethema’s:

ten minste twee

 

(12 lessen)

of leerplan: programma A

4.

synchronisch herhalend overzicht

(4 lessen)

5.

keuzethema’s:

ten minste twee

 

(12 lessen)

of leerplan: programma B

4.

synchronisch herhalend overzicht

(4 lessen)

5.

keuzethema’s:

ten minste twee

 

(12 lessen)

of leerplan: programma C

 

6.

algemene synthese:

politieke organisatievormen (12lessen)

 

6.

algemene synthese:

politieke organisatievormen (12lessen)

 

6.

algemene synthese:

politieke organisatievormen (12lessen)

 

 

Doelstellingen en methodologische richtlijnen

(leerplan D/1974/1984/19)

….

10. De cognitieve of inhoudelijk doelstellingen van het geschiedenisonderwijs in de determinatiegraad vinden hun concrete en volledige uitwerking in de formulering van de leerdoelen van iedere lessenreeks en les.

Het cognitieve doelstellingenpakket wordt ontwikkeld volgens de essentiële didactische principes, zoals:

 

- het analytisch-thematische principe dat de historische leerinhoud een hoge graad van differentiering verleend;

- het genetisch-ontwikkelende principe dat de geschiedenis en de historische fenomenen erkent als een groeiproces;

- het systematisch-structurerende principe dat het complexe historische gebeuren vat in zinvolle samenhangen;

- het actualiseringsprincipe dat niet alleen datgene wat nog in deze tijd invloed heeft releveert maar ook zoekt naar voorbeelden en ideeën uit het verleden in functie van de huidige problemen;

- het universele-cultuurantropologische principe dat in het verleden steeds zoekt naar het beeld van de mens en de mensengroepen;

- het filosofische principe dat in de geschiedenis zoekt naar de modellen ie de grote drijfkrachten en de evolutielijnen van de ontwikkeling verklaren;

- het sociologisch principe dat in de geschiedenis zoekt naar typen van gedragingen en gedragingsmechanismen.

 

11. De pragmatische of operationele doelstellingen van het geschiedenisonderwijs in de determinatiegraad laten toe een systeem van technische en intellectuele vaardigheden aan te leren, die onmisbare verworvenheden en bestanddelen van de algemene, maatschappelijke en culturele vorming zijn.

Het pragmatische doelstellingenpakket is gebaseerd op de componenten van de leer-werkmethode, zo o.m.:

 

- het gebruik van alle ter beschikking staande hulpmiddelen voor het verwerven van alle noodzakelijke informaties;

- het ordenen van de informatie in een referentiekader van de historische dimensie én van de menselijke activiteiten;

- het extraheren van de relevante gegevens uit de informatieve veelheid;

- het omzetten van informatie in andere vormen van communicatie;

- het aanleren van werkmethoden voor de benadering van historische en andere problemen;

- het initiëren in het bronnenonderzoek en de problemen van de geschiedwetenschap;

- het interpreteren van bronnenmateriaal;

- het definiëren van de begrippen in hun historische contekst[sic];

- het onderscheiden van oorzaken en aanleidingen, structurele en specifieke kenmerken, collectieve en individuele motieven;

- het zich inleven in de motieven, belangstellingen, ervaringen en verwachtingen van anderen

- het benaderen van situaties en gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven;

- het overbrengen van reeds verworven kennis in nieuwe probleemstellingen

- het verwerven van een historisch basisweten voor de benadering van andere vormingselementen en onderwijsinhouden;

- het ontwikkelen van een kritisch apparaat voor de evaluatie van resultaten en vaststellingen;

- het ontdekken van niet geëxpliciteerde bedoelingen in de gegevens;

- het reconstrueren van historische situaties en gebeurtenissen in hun specifieke kenmerken;

- het nuanceren van de verklaringsmogelijkheden voor historische en andere verschijnselen;

- het plaatsen van feiten en gebeurtenissen in hun tijdsgebonden samenhang;

- het analyseren van de componenten van de historische wording;

- het inzien van de verandering en van het veranderlijke in de verwezenlijking van de historische mens

- het ervaren dat de problemen en inzichten van deze tijd belangrijke impulsen vormen voor het onderzoek in het verleden.

 

12.De affectieve of emotionele doelstellingen van het geschiedenisonderwijs in de determinatiegraad beogen de ontwikkeling van een reeks houdingen t.o.v. de onvervreemdbare waarden in het universeel streven van de mens.

Het engagement van het vak in het affectieve gebied heeft o.m. betrekking op volgende attitudes:

 

- het afwijzen van alle vooroordelen;

- het streven naar rechtvaardigheid;

- het erkennen van het recht op menswaardig leven;

- het samenwerken met anderen;

- het erkennen van de gelijkwaardigheid van allen;

- het eerbiedigen van de persoonlijke vrijheid;

- het eerbiedigen van het andersdenken en van de andersdenkende;

- het opnemen van verantwoordelijkheden.

 

Handboeken o.b.v. H. Van Daele

persoonsnaam

titel

druk

plaats uitgeverij

uitgeverij

datum

aantal pagina's

illustraties

kaarten

tabellen

Andriessen, Baudouin

Van Clodovech tot de vrede van Westfalen

III

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1954

258

Ja

Ja

Nee

Andriessen, Baudouin

Van Clodovech tot de vrede van Westfalen

IV

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1961

264

Ja

Ja

Nee

Baudouin

De nieuwe tijd

 

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1956

270

Ja

Ja

Nee

Baudouin

De nieuwe tijd

II

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1959

271

Ja

Ja

Nee

Corijn

Algemene en nationale geschiedenis. Deel II: De nieuwe en nieuwste tijden

II

Luik

Dessain

1953

308

Ja

Ja

Ja

Corijn

Algemene en nationale geschiedenis. Deel I: De middeleeuwen en het begin der nieuwe tijden

III

Luik

Dessain

1955

263

Ja

Ja

Ja

J.B. & J.H.

Geschiedenis van België in beeld voor de 2de graad

 

Brussel - Namur - Doornik

De Procure

1951

48

Ja

Ja

Nee

Denorme, Devos, Martony

ABC van de geschiedenis. I. Middeleeuwen en renaissance

 

Antwerpen

De Sikkel

1955

128

Nee

Nee

Ja

Denorme, Devos, Martony

ABC van de geschiedenis. I. Middeleeuwen en renaissance

III

Antwerpen

De Sikkel

1960

128

Nee

Nee

Ja

Denorme, Devos, Martony

ABC van de geschiedenis. II. Van absolutisme naar democratie

 

Antwerpen

De Sikkel

1956

128

Nee

Nee

Ja

Denorme, Devos, Martony

ABC van de geschiedenis. II. Van absolutisme naar democratie

II

Antwerpen

De Sikkel

1957

128

Nee

Nee

Ja

Denorme, Devos, Martony

ABC van de geschiedenis. II. Van absolutisme naar democratie

III

Antwerpen

De Sikkel

1960

128

Nee

Nee

Ja

Denorme, Devos, Martony

ABC van de geschiedenis. III. Oudheid en vroegere middeleeuwen. België in zijn politieke en territoriale ontwikkeling

 

Antwerpen

De Sikkel

1956

128

Nee

Nee

Ja

Destoop

Handleiding bij het onderwijs in de algemene geschiedenis.Oudheid-middeleeuwen-moderne tijden

VII

Brugge

Beyaert

1954

248

Ja

Nee

Nee

Gysels, Dorchy

Middeleeuwen en nieuwe tijden tot 1961

 

Luik

Sciences et Lettres

1952-53

289

Ja

Ja

Nee

Gysels, Dorchy, Philippe (ill.)

Middeleeuwen en nieuwe tijden tot 1961

 

Luik

Sciences et Lettres

1952

289

Ja

Ja

Nee

Gysels, Dorchy

Nieuwe en nieuwere tijden (van het einde van de XVIe eeuw tot 1848). Deel V

 

Luik

Sciences et Lettres

1954

519

Ja

Ja

Nee

K.E.R., Eysermans

Ons landje vroeger en nu. Geschiedenis van ons land, Deel III

VII

Lier

J. Van In & C°

1961

167

Ja

Ja

Nee

Hébette, Sieben(herwerkt)

Belgische geschiedenis gesteund op de aanschouwelijke en actieve methode. Tweede graad.

V

Lier

J. Van In & C°

1951

144

Ja

Ja

Nee

Hébette, Sieben(herwerkt)

Belgische geschiedenis gesteund op de aanschouwelijke en actieve methode. Derde graad.

VII

Lier

J. Van In & C°

1952

175

Ja

Ja

Nee

K.E.R.

Ons landje vroeger en nu. Geschiedenis van ons land. Deel I, 2de graad

XI

Lier

J. Van In & C°

1951

68

Ja

Nee

Nee

Poukens

Geschiedenis van België

VIII

Brussel-Gent-Leuven-Luik

Standaard Boekhandel

1952

364

Ja

Ja

Ja

Uytterhoeven

Geschiedenis der middeleeuwen

 

Brussel

De Boeck

1953

243

Ja

Ja

Nee

Van Bever

Geschiedenis van België

V

Lier

Van In

1950

199

Ja

Ja

Ja

Van Cappel, Viaene

Beknopte schets van de algemene geschiedenis. Boek II: De middeleeuwen vanaf de kruistochten. De nieuwe tijden

 

Brugge

Vandemoortele

1950

152

Ja

Nee

Nee

Van Dorpe

Uit voorbije tijden. De Europese geschiedenis van de aanvang tot de vrede van Westfalen

 

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1954

152

Ja

Ja

Nee

Van Dorpe

Uit voorbije tijden. De wereldgeschiedenis van de vrede van Westfalen tot heden

III

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1958

203

Ja

Ja

Nee

Van Dorpe

Uit voorbije tijden. De Europese geschiedenis van de aanvang tot de vrede van Westfalen

IV

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1959

1600

Ja

Ja

Nee

Van Dorpe

Uit voorbije tijden. De wereldgeschiedenis van de vrede van Westfalen tot heden

IV

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1960

202

Ja

Ja

Nee

Van Dorpe

Uit voorbije tijden. De Europese geschiedenis van de aanvang tot de vrede van Westfalen

V

Antwerpen

De Nederlandsche Boekhandel

1960

160

Ja

Ja

Nee

Schmets, Grootaers

Leergang in de geschiedenis ten dienste van het middelbaar onderwijs. De Belgische geschiedenis

 

Namen

Wesmael-Charlier

1947

317

Ja

Nee

Ja

 

Handboeken o.b.v. A. De Baets

titel

uitgeverij

jaar

ABC van de geschiedenis

De Sikkel

1955-56

Algemene beschavingsgeschiedenis voor middelbaar en normaalonderwijs

Van In

1948-52

Algemene en Belgische geschidenis

Wesmael-Charlier

1955-57

Algemene en nationale geschiedenis

Dessain

1950-51

Als in een spiegel

Plantyn

1981-83

Atlas-handboek der geschiedenis van België

Wasmael-Charlier

1948-49

Het avontuur van de mensheid

Van In

1960-63

Beknopt handboek voor algemene geschiedenis

de Procure

1954-55

De belgische geschiedenis in de algemene geschiedenis

Wesmael-Charlier

1951-52

Beschavingen

Concentra/Plantyn

1977-80

Beschavingsgeschiedenis

Dessain

1952-53

Chrono

De Nederlandsche Boekhandel

1982

Cultuurgetijden

Van In

1958-64

Documentatiemappen Geschiedenis en Maatschappij

De Nederlandsche Boekhandel

1974-

Geschiedenis in evolutie

De Sikkel

1984

Geschiedenis van Belgie in het kader van de algemene geschiedenis

De Boeck

1949-50

Handboeken in Geschiedenis

De Vlam

1955-64

Hanboeken voor geschiedenis

Standaard

1953-58

Handboeken voor het onderwijs in de geschiedenis

De Garve

1954-55

Historia. Hanboeken van geschiedenis voor het Middelbaar onderwijs

De Nederlandsche Boekhandel

1954-56 / 1954-57

Historische units

De Nederlandsche Boekhandel

1972-77

Janus

De Sikkel

1976-81 / 1984

'n Kijk op nu en toen

Standaard

1978-1983

Kruispunten

Van In

1984

Leerboeken in de geschiedenis

Sciences et lettres

1951-55

Levend Verleden

De Nederlandsche Boekhandel

1969-71

De ontwikkeling van de westerse cultuur

De Sikkel

1953-60

De scheppende mens

Van In

1964

Sporen

Wolters-Leuven

1984

Sprekend Verleden

Ontwikkeling

1961-64

Tijdspiegel

De Nederlandsche Boekhandel

1975

Tijdstroom

Plantyn

1966-72

 

Handboeken o.b.v. R. De Keyser

reeks

Algemene Leiding

auteur

titel

uitgeverij

jaar

uitgave

pp

ondnet

ondtype

werkboek

handleiding

Chrono

Vermander

Vandepitte

5: Achttiende en negentiende eeuw. De opgang van liberalisme, nationalisme en socialisme

De Nederlandsche Boekhandel

1984

 

224

KO.

Type I

Nee

Nee

Chrono

Vermander

Teetaert

6: Het eigen tijdsgebeuren, 20ste eeuw

De Nederlandsche Boekhandel

1982

 

128

KO.

Type I

Nee

Nee

Documentatiemappen

De Corte, Willems

Van de Meerssche, Van de Voorde, Verrelst

De 19de-20ste eeuw, dl 1 de westerse samenleving

De Nederlandsche Boekhandel

1983

II

223

KO.

Type I

Nee

Nee

Documentatiemappen

De Corte, Willems

Hulstaert, Van De Voorde, Willems

De 19de-20ste eeuw, dl 2 de mundiale samenleving

De Nederlandsche Boekhandel

1982

 

247

KO.

Type I

Nee

Nee

Historia

Dierickx, Vermander

Van Meensel, Baudouin

De Nieuwe tijd (enk.cyclus)

De Nederlandsche Boekhandel

1971

XI

271

KO.

Type II

Nee

Nee

Historia

Dierickx, Vermander

Dierickx

De Nieuwste Geschiedenis (enk.cyclus)

De Nederlandsche Boekhandel

1969

VI

293

KO.

Type II

Nee

Nee

Historia

Dierickx, Vermander

Dierickx

Geschiedenis van België en van onze eigen tijd (enk.cyclus)

De Nederlandsche Boekhandel

1980

XII

327

KO.

Type II

Nee

Nee

Historia

Dierickx, Vermander

Van Wambeke

Eigentijdse geschiedenis van 1939 tot heden (enk.cyclus)

De Nederlandsche Boekhandel

1971

II

115

KO.

Type II

Nee

Nee

Historia

Dierickx, Vermander

Andriessen, Baudouin, Meensel

Van Cholodvech tot de Vrede van Westfalen (dub. Cyclus)

De Nederlandsche Boekhandel

1970

VIII

264

KO.

Type II

Nee

Nee

Historia

Dierickx, Vermander

Dierickx

Van de Vrede van Westfalen tot de Tweede Wereldoorlog (1648-1939)(dub.cyclus)

De Nederlandsche Boekhandel

1972

VIII

320

KO.

Type II

Nee

Nee

Historia

Dierickx, Vermander

Dierickx

Geschiedenis van België en van onze eigen tijd (dub.cyclus, zelfde als enk.cyclus)

De Nederlandsche Boekhandel

1980

XII

327

KO.

Type II

Nee

Nee

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Morren

Nationalisme, imperialisme en kolonialisme in de 19de eeuw (19/T)

De Nederlandsche Boekhandel

 

 

0

KO.

 

Nee

Nee

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Vos

Van vorstelijk absolutisme naar parlementaire democratie (19/R)

De Nederlandsche Boekhandel

1974

 

40

KO.

 

Nee

Ja

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Van de Voorde

De technische vooruitgang ontketende economische en maatschappelijke revoluties (19/E)

De Nederlandsche Boekhandel

1972

 

40

KO.

 

Nee

Ja

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Turkry

De eeuw van positivisme, wetenschap en onderwijs (19/I)

De Nederlandsche Boekhandel

1974

 

40

KO.

 

Nee

Ja

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Verrelst

De godsdienst in de 19de eeuw (19/G)

De Nederlandsche Boekhandel

 

 

0

KO.

 

Nee

Nee

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Devos, De Jong

Kunst in de 19de eeuw (19/K)

De Nederlandsche Boekhandel

1975

 

40

KO.

 

Nee

Nee

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Van de Voorde

De staat ten dienste van persoon en gemeenschap? (20/R)

De Nederlandsche Boekhandel

1973

 

40

KO.

 

Nee

Nee

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Van de Voorde

Zelfbeschikkingsrecht voor de jonge landen in de wereld van haaien en sardines? (20/Rbis)

De Nederlandsche Boekhandel

1973

 

40

KO.

 

Nee

Ja

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Camerlinckx

Crisissen en groei van de economie in de 20ste eeuw (20/E)

De Nederlandsche Boekhandel

 

 

0

KO.

 

Nee

Nee

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Turkry

De eeuw van de automatisatie en van de ruimte vaart (20/I)

De Nederlandsche Boekhandel

1975

 

40

KO.

 

Nee

Nee

Historische Units

Arras, Camerlinckx, Verrelst, Walgrave, Willems

Van Mulders

Kunst van de 20ste eeuw (20/K)

De Nederlandsche Boekhandel

1977

 

40

KO.

 

Nee

Nee

Levend Verleden

Vermander

Vandemeulebroucke

4. Middeleeuwen en Nieuwe Tijd

De Nederlandsche Boekhandel

1982

VIII

140

KO.

Type II

Nee

Nee

Levend Verleden

Vermander

Demoen

5. Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd

De Nederlandsche Boekhandel

1984

VII

144

KO.

Type II

Nee

Nee

Levend Verleden

Vermander

Teetaert

6. Nieuwste Tijd van 1870 tot heden

De Nederlandsche Boekhandel

1982

 

147

KO.

Type II

Nee

Nee

Levend Verleden

Vermander

Teetaert

De Laatste honderd jaar

De Nederlandsche Boekhandel

1978

II

64

KO.

Type II

Nee

Nee

Tijdspiegel

Vermander

Laitem

5. Van verlichting tot wereldoorlog, ca 1750-1919. Het toekomstoptimisme van de achttiende eeuw in de perspectief van onze tijd (+ bijlage met kaarten)

De Nederlandsche Boekhandel

1983

II

359

KO.

Type I

Nee

Ja

Tijdspiegel

Vermander

Vandepitte

6. Twintigste eeuw. De problematiek van vrede, welvaart en welzijn en een mundiale samenleving (+ bijlage met kaarten)

De Nederlandsche Boekhandel

1975

 

328

KO.

Type I

Ja

Ja

Tijdspiegel

Vermander

Vandepitte

6a. Twintiste eeuw. De problematiek van vrede, welvaart en welzijn in een mundiale samenleving

De Nederlandsche Boekhandel

1988

 

96

KO.

Type I

Nee

Nee

Janus

Morren

Bergen, Linksens, Meyers, Morren, Sfingopoulos, Turkry

Janus 3A. Andboek geschiedenis voor het 1e determinatiejaar

De Sikkel

1981

 

476

RO

Type I

Nee

Nee

'n Kijk op nu en toen

Geivers

Adams, Beens, Faes, Monthaye, Mullens, Vandeplas, Vanhoof

'n Kijk op nu en toen 5

Standaard

 

 

0

KO.

Type I

Nee

Ja

'n Kijk op nu en toen

Geivers

Adams, Beens, Faes, Monthaye, Mullens, Vandeplas, Vanhoof

'n Kijk op nu en toen 6

Standaard

1987

 

136

KO.

Type I

Nee

Ja

Cultuurgetijden

Van Houtte

Demey, Van Houtte

De Nieuwe Tijden (ca. 143-1789) (enk.cyclus)

Van In

s.d.

 

213

KO.

Type II

Nee

Nee

Cultuurgetijden

Van Houtte

Demey, Van Houtte

Van de moderne naar de hedendaagse wereld (enk,cyclus)

Van In

1971

III

280

KO.

Type II

Nee

Nee

Cultuurgetijden

Van Houtte

Van Houtte, Voeten

Geschiedenis van België (enk.cyclus)

Van In

s.d.

 

307

KO.

Type II

Nee

Nee

Het avontuur der mensheid

Van Houtte

Demey, Van Houtte

IV. Van de Vde tot de XVIIde eeuw (dub.cyclus)

Van In

1963

 

292

KO.

Type II

Nee

Nee

Het avontuur der mensheid

Van Houtte

Demey, Van Houtte

V. Van de XVIIde eeuw tot heden

Van In

1966

 

349

KO.

Type II

Nee

Nee

Het avontuur der mensheid

Van Houtte

Van Houtte, Voeten

Geschiedenis van België

Van In

s.d.

 

307

KO.

Type II

Nee

Nee

 

Handboeken, aanwezig in vaklokaal (Ugent) in 5.09

reeks

Auteur

titel

olv

uitgeverij

jaar

druk

pp

werkboek

handleiding

Chrono

Bulckens

4: Nieuwe Tijden

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1992

 

159

Nee

Nee

Chrono

Vandepitte

5: 18de-19de eeuw. De groei van een moderne samenleving

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1993

 

160

Nee

Nee

Chrono

Declerck, Messiaens, Van Damme

6: Het eigentijdse gebeuren

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1994

 

184

Nee

Nee

Chrono

Vandepitte

5: 18de-19de eeuw

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1984

 

224

Nee

Nee

Chrono

Teetaert

6: Het eigentijdse gebeuren

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1989

III

128

Nee

Nee

Historia

Van Dorpe

Uit voorbije tijden, Deel II: Van de vrede van Westfalen tot heden

Dierickx

De Nederlandsche Boekhandel/ Antwerpen-Utrecht

1973

IX

220

Nee

Nee

Historia

Dierickx

Geschiedenis van Belgie en onze eigen tijd

Dierickx

De Nederlandsche Boekhandel/ Antwerpen-Utrecht

1972

X

327

Nee

Nee

Historia

Dierickx

Van de Vrede van Westfalen tot de tweede wereldoorlog

Dierickx

De Nederlandsche Boekhandel/ Antwerpen-Utrecht

1972

VIII

320

Nee

Nee

Historia

Van Meersel, Baudouin

De Nieuwe tijden

Dierickx

De Nederlandsche Boekhandel/ Antwerpen-Utrecht

1981

XI

271

Nee

Nee

Cultuurgetijden

Demey, Van Houtte

De Nieuwe tijden

Van Houtte

J.Van In & C°

s.n.

II

213

Nee

Nee

Cultuurgetijden

Demey, Van Houtte

Van de moderne naar de hedendaagse wereld

Van Houtte

J.Van In & C°

1960

 

304

Nee

Nee

Cultuurgetijden

Van Houtte, Voeten

Geschiedenis van België

Van Houtte

J.Van In & C°

s.n.

 

307

Nee

Nee

Tijdspiegel

Laitem

Van Verlichting tot Wereldoorlog

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1993

 

256

Nee

Nee

Tijdspiegel

Laitem

Van Verlichting tot Wereldoorlog

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1989

 

256

Nee

Nee

Tijdspiegel

Vandepitte

20ste eeuw

Vermander

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1990

 

320

Nee

Nee

Geschiedenis

Adams, Geivers

Geschiedenis 5

 

Den Gulden Engel

1993

 

128

Ja

Nee

'n Kijk op nu en toen

Geivers

Revoluties, liberalisme en nationalisme, imperialisme

 

 

1983

 

 

Nee

Nee

'n Kijk op nu en toen

 

Van Wereldoorlog I tot wereldoorlog II, de naoorlogse evolutie, spanningen en trends

 

 

1987

 

 

Nee

Nee

Beschavingen

Verschaffel, De Vroede, Heus, Dupon

5: de Nieuwste Tijd 1750-191

 

Plantijn

1996

III

228

Nee

Nee

Beschavingen

Verschaffel, Stael, Heus, De Vroede

Beschavingen 6

 

Plantijn

1994

 

296

Nee

Nee

Documentatiemappen Geschiedenis

Smits, Van de Voorde, Van Looveren

Europa en de nieuwe wereld, 1790-1918

Willems, De corte

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1993

 

300

Nee

Ja

Documentatiemappen Geschiedenis

Smits, Van de Voorde, Van Ransbeeck

De wereld en Europa, 1918-heden

Willems, De Corte

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1994

 

336

Nee

Ja

Fundamenten

Martens, Neutelaers, Nuytten, Ulens, Van Dooren

De wording van de moderne samenleving, 1750-1918

 

Wolters

1993

I

366

Nee

Nee

'n Kijk op de actualiteit

Geivers, David

'n Kijk op de actualiteit

 

Standaard Uitgeverij Antwerpen

1973

 

126

Nee

Nee

Nu en toen

Geivers

Onze eeuw toen

 

Standaard Uitgeverij Antwerpen

1981

II

125

Nee

Nee

Nu en toen

Geivers, David

Onze eeuw nu

 

Standaard Uitgeverij Antwerpen

1982

II

128

Nee

Nee

Cultura

Mullens, Swerts, Medaer, Vanhoof

5,1 en 5,2

 

Standaard Uitgeverij Antwerpen

1993

 

144

Nee

Nee

Cultura

Mullens, Swerts, Meyers, Nijssen

6,1 en 6,2

 

Standaard Uitgeverij Antwerpen

1995

 

101

Nee

Nee

Levend Verleden

 

Nieuwe tijden en Nieuwste tijden 1648 - 1715 - 1870

Vermander, Demoen

De Nederlandsche Boekhandel

1979

V

 

Nee

Nee

Storia

 

Storia 5

Goris

Van In

2001

 

167

Nee

Ja

Storia

 

Storia 6

Goris

Van In

2002

 

183

Nee

Ja

Historia

 

Historia 5

 

 

2001

 

 

Nee

Nee

Historia

 

Historia 6 : Units

 

 

2002

 

 

Nee

Nee

Memo

Morren

6A: De internationale samenleving

Brabants, Schuermans

De Sikkel

1993

 

123

Nee

Nee

Memo

Morren

6B: De geschiedenis van België

Brabants, Schuermans

De Sikkel

1994

 

206

Nee

Nee

Tekens

De Prins, Mullens, Swerts

5.2: Naar een industriele samenleving

 

De Boeck

2003

II

152

Nee

Nee

Tekens

De Prins, Mullens, Swerts

6.2: De grote versnelling

 

De Boeck

2002

 

160

Nee

Nee

Anno

Adams, Martens, Vangansbeke

Anno 6

 

Van In

 

 

289

Nee

Nee

 

Handboeken uit archief Spaenhier (Koekelare)

reeks

auteur

titel

uitgeverij

jaar

druk

pp

werkboek

handleiding

Documentatiemappen geschiedenis

Smits, Van de Voorde, Van Ransbeeck

De wereld en Europa 1918-heden

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1994

 

336

Nee

Ja

 

Van Wambeke

Eigentijdse geschiedenis 1939 tot heden

De Nederlandsche Boekhandel

1970

II

115

Nee

Nee

Levend Verleden

Vermander, Demoen

Nieuwe tijden en Nieuwste tijden 1648 - 1715 - 1870

De Nederlandsche Boekhandel

1979

V

0

Nee

Nee

Cultura

Mullens, Swerts, Medaer, Vanhoof

5,1 en 5,2

Standaard Uitgeverij Antwerpen

1993

 

144

Nee

Nee

Cultura

Mullens, Swerts, Meyers, Nijssen

6,1 en 6,2

Standaard Uitgeverij Antwerpen

1995

 

101

Nee

Nee

Historische Units

Morren

Nationalisme, imperialisme en kolonialisme in de 19de eeuw (19/T)

De Nederlandsche Boekhandel

s.n.

 

40

Nee

Nee

Historische Units

Vos

Van vorstelijk absolutisme naar parlementaire democratie (19/R)

De Nederlandsche Boekhandel

1974

 

40

Nee

Nee

Historische Units

Devos, de Jong

Kunst in de 19de eeuw (19/K)

De Nederlandsche Boekhandel

s.n.

 

40

Nee

Nee

Historische Units

Van De Voorde

De technische vooruitgang ontketende economische en maatschappelijke revoluties (19/E)

De Nederlandsche Boekhandel

1972

 

40

Nee

Ja

Historische Units

Turkry

De eeuw van positivisme, wetenschap en onderwijs (19/I)

De Nederlandsche Boekhandel

0

 

0

Nee

Ja

Historische Units

Van Mulders

Kunst van de 20ste eeuw

De Nederlandsche Boekhandel

1971

 

44

Nee

Nee

Historische Units

Camerlinckx

Crisissen en groei van de economie in de 20ste eeuw

De Nederlandsche Boekhandel

s.n.

 

48

Nee

Nee

Historische Units

Turkry

De eeuw van de automatisatie en van de ruimtevaart

De Nederlandsche Boekhandel

s.n.

 

40

Nee

Nee

Historische Units

Van de Voorde

Zelfbeschikkingsrecht voor de jonge landen in de wereld van haaien en sardines? (20/Rbis)

De Nederlandsche Boekhandel

1973

 

40

Nee

Ja

Tijdspiegel

Laitem

Van Verlichting tot wereldoorlog

De Nederlandsche Boekhandel

1993

 

256

Nee

Ja

Tijdspiegel

Vandepitte

De 20ste eeuw

De Nederlandsche Boekhandel

1988

VII

320

Nee

Ja

Chrono

Vandepitte

18de en 19de eeuw

De Nederlandsche Boekhandel

1984

 

224

Nee

Nee

Chrono

Vandepitte

De groei van een moderne samenleving

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1993

 

160

Nee

Nee

Chrono

Teetaert

Het eigen tijdsgebeuren

De Nederlandsche Boekhandel

1982

 

128

Nee

Nee

Chrono

Delcerck, Messiaen, Van Damme

Het eigen tijdsgebeuren

De Nederlandsche Boekhandel/Pelckmans

1994

 

184

Nee

Nee

Fundamenten

Nuytten

Focus op de Koude oorlog

Wolters Leuven

1995

 

81

Nee

Nee

Fundamenten

Martens, Neutelaers, Nuytten, Ulens, Van Dooren

De wording van de moderne samenleving 1750-1918

Wolters Leuven

1993

 

366

Nee

Nee

Historia

Dierickx

Van de vrede van Westfalen tot de tweede wereldoorlog

De Nederlandsche Boekhandel

1969

VII

320

Nee

Nee

Historia

 

De nieuwste geschiedenis

De Nederlandsche Boekhandel

1969

VI

0

Nee

Nee

Historia

 

Geschiedenis van Belgie

De Nederlandsche Boekhandel

1965

 

0

Nee

Nee

Sprekend Verleden

Geschiedenis in het onderwijs

Sprekend Verleden VI

Ontwikkeling Antwerpen

1964

 

353

Nee

Nee


 

Lijst van thesissen, doctoraten,…gemaakt rond geschiedenishandboeken[457]

 

IN GENT

 

 

 

IN LEUVEN

 

 

 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 

 Vakgroep Nieuwste Geschiedenis

 

x maart 2003

 

 

Geachte heer/mevrouw directeur,

 

Ik ben studente geschiedenis 1ste lic., aan de RUG. Ik maak mijn scriptie over “De evolutie van de geschiedenisdidactiek in België na WO II. Mijn promotor is Prof. Dr. Bruno De Wever.

 

Ik heb reeds een theoretische schets gemaakt van de evolutie van de geschiedenisdidactiek, waarvoor ik mij gebaseerd heb op tijdschriften en officiële bronnen van het departement Onderwijs, zoals bijvoorbeeld de leerplannen.

 

Nu wil ik echter kijken hoe deze veranderingen op het veld, tussen de schoolmuren, zijn toegepast. Met andere woorden, ik wil nagaan hoe de theorie in praktijk is omgezet. Een van de belangrijkste onderdelen van mijn proefstuk is daarom het afnemen van een enquête bij licentiaten geschiedenis. De enquête is te vinden op het internet:

 

www.vvlg.be

 

Mag ik u vriendelijk vragen uw leerkrachten geschiedenis te verzoeken deze enquête de komende weken (tot 1juli!) in te vullen. Ze zouden mij daarmee een grote dienst bewijzen en mij bij mijn thesis een belangrijke stap vooruit helpen.

 

Indien u geïnteresseerd bent in resultaten die de enquête-analyse opgeleverd hebben, ben ik bereid deze u door te sturen vanaf het moment dat ze beschikbaar zijn.

 

Dank bij voorbaat voor uw medewerking

 

Beleefde groeten,

Nele Muys

 

Voor meer informatie, vragen en / of opmerkingen, aarzel niet mij te contacteren:

 

Nele Muys

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[457] Deze lijst is niet volledig maar geeft het fragmentarisch karakter van de schoolboekanalyse goed weer!