Alternatieve Olympiades in het interbellum. Een onderzoek naar de receptie in de Belgische dagbladpers (1919-1937). (Joep Vanderbeke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord Vooraf

 

Met grote waardering wil ik allen danken die, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, bij het tot stand komen van deze eindverhandeling waren betrokken.

 

In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan onze promotor, Prof. Dr. Dries Vanysacker, om zijn welwillende hulp en reacties bij het doornemen van deze verhandeling.

 

Heel in het bijzonder gaat mij dank uit naar de vrienden van de Augustijnenstraat, Tine, Jakob, Miet, Evelien en Rupert voor de stimulerende sfeer en de morele steun die me ons gaven.

 

Tot slot wil ik heel in het bijzonder mijn ouders bedanken voor de morele steun en de mogelijkheid die zij me gaven om deze eindverhandeling te schrijven.

 

 

Joep Vanderbeke

Leuven, juni 2005

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende