They won't sit down and wait for relief. Beeldvorming van interne migratie in de Verenigde Staten 1935-1941. (Sammy Claeys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

APPENDIX I

Deze appendix geeft een overzicht van de cijfers die van belang waren bij het voorbereiden van de inhoudsanalyse.

a) de hoorzitting

Bepaling van het aantal te onderzoeken getuigen :

Op basis van

Totaal aantal

Burgers

Ambtenaren

Onafhankelijke

Index

371

35%

42%

23%

Hits

245

47%

34%

19%

Indeling volgens themata; deze indeling gebeurt op basis van de sector waarin de getuigen zijn tewerkgesteld of waarmee ze vooral te maken hebben op het tijdstip van de getuigenis.

Themata

Landbouw

Welfare/relief

Arbeid

(¹ landbouw)

Varia

Totaal

Index

31%

17%

19%

33%

371

Hits

33%

15%

37%

15%

245

 

Migrerenden

38%

 

62%

 

86

 

Residents

48%

 

34%

18%

29

 

Onafhankelijken

30%

43%

15%

12%

46

 

Federale ambten.

45%

6%

17%

31%

35

 

Staatsambten.

10%

32%

26%

32%

31

 

Lokale ambten.

6%

27%

11%

56%

18

Betrokkenen

Zoals reeds aangegeven is deze klasse nogmaals ingedeeld in 2 subgroepen nl. migrerenden en residents.  Het is de bedoeling dat we beide groepen van dichterbij bekijken.

Ten eerste de migrerenden.

BEROEP

Landbouwsector

Niet-landbouwsector

Werkloos/ geen opleiding

 

Landbouwer

Landarbeider

 

 

 

 

 

 

 

Vak (opleiding)

33%

5%

44%

18%

Voor migratie

32%

5%

51%

12%

Op tijdsstip van de getuigenis

12%

25%

21%

41%

We bemerken dat vóór het tijdstip van migratie, slechts 12% van de getuigen in deze klasse werkloos was, terwijl op het tijdstip van de getuigenis dit oploopt tot 41%.
Het valt ook op dat het aantal migranten dat als landarbeider werkt op het tijdsstip van de getuigenis veel hoger ligt dan het aantal vóór de migratie, deze beweging lijkt gelinieerd aan het verschillend aantal landbouwers vóór de migratie en op het tijdstip van de getuigenis.

GEZIN

Getrouwd

Single

Niet gegeven

 

Kinderen

 

77%

20%

3%

geen

26%

 

 

 

 

[ 1 – 3 ]

35%

 

Mannen

Vrouwen

Niet gegeven

[ 4 – 6 ]

20%

 

61%

18%

21%

[ 7 -    [

9%

 

 

 

 

Niet gegeven

8%

Het grootste deel van de getuigen binnen deze klasse blijkt getrouwd, is overwegend mannelijk en heeft reeds kinderen.

Als we de leeftijdscurve bekijken merken we enkele verschillen t.o.v. een standaardpatroon.  We zien duidelijk de pieken rond 25j-30j en 40j-45j, die theoretisch rond de adolescentie zouden moeten zitten, maar die hier wijzen op de slechte economische omstandigheden. 

De meest voorkomende[123]

Vertrekplaats

Verblijfadres

Tussenstop

Aantal hits

(1)

Nebraska*

Washinghton DC*

Californië*

Californië*

(2)

Missouri

Californië*

Arkansas

Nebraska*

(3)

Oklahoma*

Illinois*

Colorado

Illinois*

(4)

Pennsylvania

Nebraska*

Texas

Washinghton DC*

We zien heel duidelijk dat de staten waar de commissie een hearing heeft georganiseerd uitdrukkelijk aanwezig zijn.

Ten tweede de residents.

BEROEP

Landbouwsector

Niet-landbouwsector

Werkloos/ geen opleiding

 

 

 

 

Vak (opleiding)

48%

34%

17%

Op het tijdsstip van getuigenis

41%

31%

27%

Hier zien we dat de werkloosheid gestegen is, waarschijnlijk ten gevolge van de economische depressie in de jaren dertig.  Het feit dat een groot percentage werkzaam is in de landbouwsector heeft vooral te maken met het feit dat de residents vooral afkomstig zijn uit de landbouwstaten Oklahoma* en Alabama*.

APPENDIX II

Deze appendix geeft een overzicht van de gegevens zoals deze gebruikt zijn bij de bespreking van de inhoudsanalyse.

I. DE ‘HEARING’

a) De betrokkenen

Zoals reeds aangegeven is deze klasse nogmaals ingedeeld in 2 subgroepen nl. migrerenden en residents.  Het is de bedoeling dat we beide groepen van dichterbij bekijken.

Met betrekking tot deze klasse zijn alleen de antwoorden op de vraag m.b.t. tot de redenen van migratie weergegeven omdat de andere vragen op onvoldoende wijze konden beantwoord worden (zie hoofdstuk II).

Ten eerste de migrerenden:

Redenen voor migratie

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

3%

14%

72%

10%

Dat de meest opgegeven redenen voor migratie te maken hebben met de landbouw komt vooral voort uit het feit dat het merendeel van de getuigen in deze klasse afkomstig is uit de landbouwstaten Oklahoma* en Alabama*.

Ten tweede de residents

Waarom migreren de anderen?

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

18%

38%

30%

14%

De redenen die de migrerenden in de eerste plaats aanhalen als oorzaak voor migratie hebben dus te maken met de situatie op de arbeidsmarkt ( lonen, vraag naar arbeid, … ).

Op de tweede plaats komen de problemen in de sector van de landbouw.  Men verwijst hierbij naar langdurige droogte , sprinkhanenplagen, lage prijzen, mechanisatie e.d.m.

b) De onafhankelijken

De klasse van de onafhankelijken bestaat uit : wetenschappers ( 28%), vertegenwoordigers van de industrie ( 13%); hulporganisaties ( 39%) en vakbonden ( 19%).

Waarom migreren de anderen ?

Levensomstandigheden

Arbeidmarkt

Landbouw

Varia

 

17%

20%

32%

29%

Er blijkt een klein overwicht m.b.t. landbouw, hoewel het verschil met levensomstandigheden en arbeidsmarkt als reden voor migratie niet zo groot zijn.

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens –standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in het productie – proces

Problemen in de landbouw

 

9%

68%

23%

0%

0%

Bij de gevolgen van migratie ligt de nadruk vooral op de daling van de levensstandaard. 
Merkwaardig is dat de hulporganisaties, die geen subsidies krijgen van de overheid, nauwelijks melding maken van financiële problemen.  Duidelijk is wel dat migratie de levensstandaard doet dalen, waarbij men in tijden van economische depressie waarschijnlijk onder het minimum dreigt te zakken.

Overheids – Maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

8%

8%

28%

23%

32%

We constateren dat in de klasse van de onafhankelijken het meeste aantal maatregelen die als oplossing zijn voorgesteld bestaan uit een algemene vraag om overheidsoptreden, gevolgd door sociale ondersteuning en landbouw.

Van 64% van de getuigenissen van deze klasse kon een residentie vastgesteld worden, waarvan 66% uit staten komt waar de committee een hearing organiseerde.

c) De Ambtenaren

Ten eerste de federale ambtenaren.

Waarom migreren de anderen?

Levensomstandigheden

Arbeidmarkt

Landbouw

Varia

 

16%

20%

54%

10%

Het feit dat een groot deel van de ambtenaren de landbouw als belangrijkste reden voor migratie zien is een duidelijke weerspiegeling dat de meerderheid er ook beroepshalve mee te maken heeft.  Nadruk komt te liggen op het wegtrekken van boeren door droogte, lage prijzen, mechanisatie e.d.m. met gevolgen voor de levensstandaard en de arbeidsmarkt.

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen van de overheden

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Ontstaan van negatieve connotatie

Problemen in de landbouw

 

12%

56%

21%

11%

0%

Naast reden van migratie zien ze het dalen van de levensstandaard ook als gevolg van migratie.  Opvallend is dat ze de problemen in de landbouw niet toeschrijven aan de interne migratie.

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

6%

7%

25%

37%

24%

Blijkbaar moeten er aanpassingen gebeuren in de landbouwsector, maar die moeten gepaard gaan met sociale ondersteuning door de overheid.

Van 54% van de federale ambtenaren kon geen residentie vastgesteld worden, 20% van de federale ambtenaren komt uit staten waar de commissie een hearing organiseerde.

Ten tweede de Staatsambtenaren.

Waarom migreren de anderen?

Levensomstandigheden

Arbeidmarkt

Landbouw

Varia

 

22%

26%

36%

16%

Redenen voor migratie worden duidelijk gelinieerd aan enerzijds de landbouw (droogte, lage prijzen, edm.) en anderzijds de arbeidsmarkt (lonen, vraag naar arbeid, edm.).

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens –standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in het productie –proces

Ontstaan van negatieve connotatie

 

24%

41%

14%

0%

20%

Gevolgen van de migratie zijn de daling van de levensstandaard en daaraan gekoppeld het hoger verbruik van geldelijke middelen.  Verder ook het ontstaan van een negatieve connotatie m.b.t. de interne migratie, wat slaat op het in verband brengen van interne migratie met onrechtvaardigheden, criminaliteit, misbruik, fraude, edm. (zie later)

Overheids – De maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

6%

8%

21%

10%

54%

De staatsambtenaren spreken zich duidelijk het meest uit in algemene termen voor inmenging van de overheid.  Als ze dan toch hun standpunten naderbij verklaren, pleiten ze in de eerste plaats voor sociale ondersteuning.

De residentie van 38% van de staatsambtenaren is in één van de staten waar de commissie een ‘hearing’ organiseerde.

Ten derde de lokale ambtenaren.

Waarom migreren de anderen?

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

5%

36%

41%

18%

Als doorslaggevende reden voor migratie komt hier duidelijk de landbouwsector naar voor en in mindere mate de problemen in de arbeidsmarkt.

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens -standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in het productie – proces

Ontstaan van negatieve connotatie

 

30%

50%

10%

0%

10%

Als het op de gevolgen van migratie aankomt wordt er duidelijk de nadruk gelegd op de daling van de levensstandaard, gevolgd door een aanslag op de geldelijke middelen en het ontstaan van een negatieve connotatie.

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

0%

0%

21%

8%

69%

Ook hier spreekt de meerderheid zich enkel in algemene termen uit over de maatregelen die de overheid dient te nemen.

De residentie van 72% van de lokale ambtenaren is één van de staten waar de commissie een hearing organiseerde.

d) globaal : burgers, onafhankelijke en ambtenaren

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidmarkt

Landbouw

Varia

 

15%

27%

36%

21%

Vooral landbouw komt naar voor als oorzaak van migratie, gevolgd door de arbeidsmarkt.

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

16%

56%

17%

0%

10%

Bij de gevolgen van de interne migratie komt de nadruk duidelijk te liggen op de daling van de levensstandaard, gevolgd door problemen op de arbeidsmarkt, aanslag op geldelijke middelen en het ontstaan van een negatieve connotatie.

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

6%

8%

24%

25%

35%

Het meeste aantal voorstellen zijn dus duidelijk vrij algemeen.  Als er dan toch gepreciseerd wordt betreft het in de eerste plaats maatregelen m.b.t. tot landbouw en sociale ondersteuning.

Van 18% van de getuigenissen kon geen residentie vastgesteld worden. Van de getuigenissen komt 50% uit staten waar de commissie een hearing organiseerde.[124]

II. HET ‘REPORT’

a) Aanbevelingen van de commissie

De aanbevelingen van de commissie beslaan 3% t.o.v. het gehele document.

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidmarkt

Landbouw

Varia

 

19%

40%

19%

22%

 

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

5%

57%

0%

0%

38%

 

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

9%

11%

30%

17%

33%

b) Het technisch supplement

Dit technisch supplement beslaat 97% t.o.v. het totale document en bestaat uit 5 delen

Ten eerste een inleiding (6%)

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidmarkt

Landbouw

Varia

 

20%

27%

37%

16%

 

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

0%

78%

12%

0%

11%

 

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

3%

16%

27%

24%

30%

Ten tweede een gedeelte dat de ‘hearings’ samenvat (13%)

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

23%

15%

50%

12%

 

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

7%

57%

29%

0%

7%

 

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

4%

6%

24%

28%

38%

Ten derde een gedeelte over de defensie-industrie en migratie (16%)

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

2%

54%

2%

42%

 

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

0%

39%

61%

0%

0%

 

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

29%

29%

9%

4%

29%

Ten vierde een gedeelte over landbouw en migratie (26%)

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

11%

13%

59%

17%

 

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

0%

64%

28%

0%

8%

 

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

0%

15%

0%

85%

0%

Ten vijfde een gedeelte over niet-landbouw migratie (33%)

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

29%

40%

4%

27%

 

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

6%

49%

11%

0%

33%

c) Het document als geheel

Waarom migreert men?

Levensomstandigheden

Arbeidsmarkt

Landbouw

Varia

 

17%

27%

34%

22%

 

Gevolgen van migratie

Aanslag geldelijke middelen

Daling van de levens-standaard

Problemen
op de arbeidsmarkt

Problemen in de landbouw

Ontstaan van negatieve connotatie

 

3%

57%

23%

0%

17%

 

Overheids – maatregelen nodig voor

De industrie

De arbeidsmarkt

Sociale ondersteuning

De landbouw

Algemeen

 

6%

11%

24%

26%

33%

 

APPENDIX IV

Deze appendix bevat een trefwoordenlijst en een opsomming van de geselecteerde en dus bestudeerde artikels van het ‘Congressional Record’, dat werd geraadpleegd in het Roosevelt Study Center, Abdij 9, NL4330 LA Middelburg.

A national policy on migration [article published in social forces, may 1938 by Dr. Eric Beecroft], Extension of remarks of Hon. H. Jerry Voorhis of California in The House of Representatives, May 17, 1938, App. pp. 2017-2019.

Migration of destitute citizens across state lines, proceedings by John. H. Tolan in The House of Representatives, January 19, 1939, pp. 531-532.

Migration of destitute citizens persons, proceedings by Mr. Leland M. Ford in The House of Representatives, January 23, 1939, pp. 654-658.

The interstate-migration problem [Letter from Stephen Early and report of the administrator of the works progress Administration], Extension of remarks of Hon. Alfred J. Elliott of California in The House of Representatives, March 30, 1939, App. pp. 1236-1239.

Plight of the migrant, [Editorial Washington Post], Extension of remarks of Hon.John. Z. Anderson of California in The House of Representatives, July 17, 1939, App. pp. 3304-3305.

America’s homeless families, a problem that Congress must face, [ By Mr Voorhis], Extension of remarks of Hon. H. Jerry Voorhis of California in The House of Representatives, August 1, 1939, App. pp. 3734-3735.

The farm security administration and the migrant labor problem [ By Mr Voorhis], Extension of remarks of Hon. H. Jerry Voorhis of California in The House of Representatives, November 3, 1939, App. pp. 827-828.

Migratory farm families – what can be done for them, [ By Mr. Leavy ], Extension of remarks of Hon. Charles. H. Leavy of Washington in The House of Representatives, Ferbruary 29, 1940, pp. App. 1086-1088.

Special Order [ By Mr. Elliott ], proceedings in The House of Representatives, March 11, 1940, pp. 2676-2682.

The migrant problem in California, [ letter from Carey McWilliams ], Extension of remarks of Hon. Lee E Geyer of California in The House of Representatives, March 28, 1940, App. p.1766.

Problem of migration of people within the United States, [ article by Ludwell Denny], Extension of remarks of Hon. H. Jerry Voorhis of California in The House of Representatives, April 9, 1940, App. pp.1972-1973.

Interstate migration of destitute citizens [ By Mr. Tolan ], proceedings in The House of Representatives, April 22, 1940, pp. 4880-4884.

The migration problem [ From the Oakland (Calif.) Post-Enquirer of August 3, 1940], Extension of remarks of Hon. John H. Tolan of California in The House of Representatives, August 8, 1940, App. p. 5366.

Migratory Camps are no mystery,[ statement from United States department of agriculture, farm security administration], Extension of remarks of Hon. Reid F. Murray of Wisconsin in The House of Representatives, August 30, 1940, App. p. 5366.

The migrant problem, [ statement by Dr. Paul S. Taylor, professor of economics, University of California], Extension of remarks of Hon. John H. Tolan of California in The House of Representatives, December 12, 1940, App. pp. 6831-6833.

Migration and national defense, [ Radio interview of Hon. John H. Tolan, of California; Paul V. McNutt, federal security administration; and Chester C. Davis, of the defense advisory commission], Extension of remarks of Hon. John H. Tolan of California in The House of Representatives, January 22, 1941, App. pp. 214-215.

Migration camps, [ By Mr. Hoffman ], Extension of remarks of Hon. Clare E. Hoffman of Michogan in The House of Representatives, January 30, 1941, App. s.p..

Congress should enact a statue regulating interstate labor contractors, [ By Mr. Tolan of California], Extension of remarks of Hon. John H. Tolan of California in The House of Representatives, February 17, 1941, App. pp. 677-679.

[ Letters for Mr. Tolan of California ], proceedings in The House of Representatives, February, 1941, 1457.

Defense Migrations, [ Letter from P. G. Beck], Extension of remarks of Hon. John J. Sparkman of Alabama in The House of Representatives, March 5, 1941, App. pp. 998-999.

Interstate Migration, [ Letters to Hon. John J. Tolan and an editorial from the Washington Evening Star], Extension of remarks of Hon. John J. Sparkman of Alabama in The House of Representatives, March 14, 1941, App. p. 1171.

Migration of skilled workers, [ Article from the Sioux Falls Daily Argus-Leader], Extension of remarks of Hon. Francis Case of South Dakota in The House of Representatives, March 31, 1941, App. p. 1511.

Select committee to investigate national-defense migration, proceeding in The House of Representatives, March 31, 1941, pp. 2730-2735.

 

1935-1936

1937-1938

1939-1940

1/1-4/4/1941

Trefwoorden

Destitution
Interstate migration
J.H. Tolan
H.J. Voorhis
Transient

Destitution
Interstate migration
J.H. Tolan
H.J. Voorhis
Transient
J.J. Sparkman

Destitution
Interstate migration
Migrants
Migratory
J.H. Tolan
C.V. Parsons
J.J. Sparkman
F.C. Osomers
C.T. Curtis

 

Destitution
Interstate migration
Migrants
Migratory
Migration and
defense
Migration of skilled workers
Migration Camps
J.H. Tolan
C.V. Parsons
J.J. Sparkman
F.C. Osomers
C.T. Curtis

Aantal artikels geselecteerd

0

1

14

8

APPENDIX V

Deze appendix bevat enkele kaarten die van belang kunnen zijn geweest bij de opbouw van het betoog en waarnaar in de tekst is verwezen.

Deze kaarten zijn afkomstig uit:

D.J. BOGUE, Subregional migration in the U.S. 1935-1940.  Streams of migration between subregions.  A pilot study of migration flows between environments, Oford, Ohio, Univ. Scripts Foundation, 1957,
pp. 38-40.

L. LONG, Migration and residential mobility in the U.S.,  New York, Russel Sage Foundation, 1988, pp. 64-65.

 

 

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

[123] De staten met een * zijn staten waar de committee een hearing heeft georganiseerd.

[124] 10% Californië, 7% Illinois, 7% Nebraska, 7% New York, 7% Washinghton DC, 6% Alabama, 5% Oklahoma.