Van de klas naar de Kamer. Leerkrachten in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (1950-1959). (Brecht Sabbe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Uitgegeven overheidspublicaties

 

Annales Parlementaires de Belgique. Chambre des Représentants. Parlementaire Handelingen van België. Kamer der Volksvertegenwoordigers, 1950-1959.

Annales Parlementaires de Belgique. Sénat. Parlementaire Handelingen van België. Senaat, 1950-1959.

Beknopt Verslag van de handelingen der Belgische Wetgevende Kamers. Kamer der Volksvertegenwoordigers, 1950-1959.

Compte Rendu analytique des discussions des Chambres Législatives de Belgique. Chambre des Représentants, 1950-1959.

Documents Parlementaires. Chambre des Représentants. Parlementaire Stukken. Kamer der Volksvertegenwoordigers, 1950-1959.

 

Le Parlement belge. La Chambre des Représentants. Het Belgisch Parlement. De Kamer van Volksvertegenwoordigers. Brussel, 1938.

Chambre des représentants. Notices biographiques. Kamer van volksvertegenwoordigers. Levensberichten. Brussel, 1962.

         

Kamer van Volksvertegenwoordigers. Organen - de commissies. Info steekkaart nr. 12.2. 2000. http://www.dekamer.be/info/indexcard/is012~02n.pdf.

Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bevoegdheden. Info steekkaart nr. 11. 1999. http://www.dekamer.be/info/indexcard/is011n.pdf.

Kamer van Volksvertegenwoordigers. Samenstelling. Toestand op 1 januari 2002.  Info steekkaart nr. 10.  2002. http://www.dekamer.be/info/indexcard/is010n.pdf.

 

Ministère de l'Instruction Publique. Rapport triennal. Années 1945-1946-1947. Brussel, 1948.

Ministerie van Openbaar Onderwijs. Het onderwijs in België. Brussel, 1959.

Ministerie van Wetenschappen en Kunsten. Leidraad voor wie leeren wil. Brussel, 1921.

 

Annuaire administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du Royaume. Brussel, 1950.

Annuaire administratif et judiciaire de Belgique. Administratief en gerechtelijk jaarboek voor België. Brussel, 1969.

 

Niet-uitgegeven parlementaire bronnen

 

BRUSSEL. Paleis der Natie. Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Dienst Documentatie en Archief.  Indeling in beroepscategorieën, Buitengewone Zitting 1954.

BRUSSEL. Paleis der Natie. Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Dienst Documentatie en Archief.  Fichier Biographique / Biografisch Register.

 

Wetten en geglosseerde wetteksten

 

BAUWENS, L. Code de l'enseignement moyen et de l'enseignement normal moyen. Brussel, 1929.

BAUWENS, L. Code de l'enseignement normal-Commissions mixtes de l'enseignement et des litiges. Brussel, 1953.

BAUWENS, L. Code général de l'enseignement primaire et normal. I. Partie doctrinale. Brussel, 1923.

BAUWENS, L. L'enseignement primaire en Belgique. s.l., 1908.

BAUWENS, L. Wetgeving van het lager onderwijs. Brussel, 1938.

Besluit van de Regent houdende ontbinding van de Wetgevende Kamers en van de provinciale raden. Belgisch Staatsblad, 30 april 1954, 3394.

CRAENEN, G. en DEWACHTER, W. De Belgische grondwet van 1831 tot heden. Nederlandse en Franse teksten. Amersfoort en Leuven, 1986.

DELCROIX, A. Wettelijke bepalingen in voege voor de gemeenteverkiezingen. Gemeentekieswet. Wettelijke bepalingen samengevoegd door het Koninklijk besluit van 4 augustus 1932 (met de wijzigingen eraan toegebracht door de wet van 30 juli 1938). Bepalingen van het Kieswetboek van 12 augustus 1928 - 26 april 1929 op de gemeenteverkiezingen toepasselijk. Brussel, 1946.

Parlementair handboek.  Brussel, 1950.

Verklaring van herziening van de Grondwet. Belgisch Staatsblad, 14 maart 1954, 1822-1831.

Verklaring van herziening van de Grondwet. Belgisch Staatsblad, 30 april 1958, 3284-3286.

 

Kranten

 

Het Laatste Nieuws, 86e jaargang nr. 204, 3 september 1973. "Overlijden van Destenay noopt wellicht tot regeringswijziging".

Het Laatste Nieuws, 86e jaargang nr. 205, 4 september 1973. "Maurice Destenay".

La Libre Belgique, 90e jaargang nr. 246, 3 september 1973. "M. Destenay, ministre d'Etat et bourgmestre de Liège".

Le Soir, 87e jaargang nr. 203, 2-3 september 1973. "Bourgmestre de Liège et ministre d'Etat M. Maurice Destenay est mort".

Le Soir, 87e jaargang nr. 204, 4 september 1973. "Maurice Destenay".

OTTE, A. "Voor Freddy Feytons bestond kloof met burger niet", De Standaard, 79ste jaargang nr. 6, 9 januari 2002, 3.

VAN DUPPEN, J. "Meer emotionele betovering in het parlement alstublieft", De Morgen, 24ste jaargang nr. 7, 10 januari 2002, 22[660].

WOUTERS, A.  "Kamer breekt debat wetsontwerp euthanasie helemaal open", De Standaard, 79ste jaargang nr. 44, 21 februari 2002, 3.

 

Werken

 

AERTS, R., DE LIAGRE BÖHL, H., DE ROOY, P. en TE VELDE, H. Land van kleine gebaren.  Een politieke geschiedenis van Nederland, 1780-1990.  Nijmegen, 1990.

ALMOND, G.A. en VERBA, S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, 1963.

ANKERSMIT, F. R. Macht door representatie. Exploraties III: politieke filosofie. Kampen en Kapellen, 1997.

BAETEN, W. Status quaestionis van de aggregatie hoger secundair onderwijs in België.  Scriptie, Katholieke Universiteit Leuven, fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, afd. Didactiek en Psychopedagogiek, 1977.

BALMOND, P. "Le renouveau de l'histoire politique" in: G. BOUDÉ en H. MARTIN (red.) Les écoles historiques. Parijs, 1997, 363-389.

BARBRY, R., DEPAEPE, M. en SIMON, F. Van pap- tot kleuterschool of hoe kinderen in de loop van de 19e en 20e eeuw kleuters werden. Ieper, 2000.

BATON, P. Inadaptés scolaires et enseignement spécial. Brussel, 1962.

BEKE, W. en GERARD, E. "Tussen subsidiariteit en pluralisme. De CVP, het episcopaat en de wetgeving-Harmel (1950-1954)" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 497-528.

BEYEN, M. "Een vruchtbaar modewoord: politieke cultuur".  Mededelingenblad Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis, XXII (2000) 11-14.

BOECKX, A. De rijksmiddelbare normaalschool in België vanaf haar ontstaan tot de eerste wereldoorlog. Bijdrage tot de geschiedenis van de opleiding der leerkrachten in het lager secundair onderwijs. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 1970.

BOSMANS-HERMANS, A., D'HOKER, M. en DE VROEDE, M. Geschiedenis van de opvoedkunde. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, Aggregatie HSO, s.d.

BOTS, M. "Laïciteit en onderwijs" in: H. HASQUIN en A. VERHULST (red.) Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 145-162.

BOTS, M. en PAREYN, L. Internet-versie van de Beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990. 2001. http://www.liberaalarchief.be/vraagbaak_A-Z-BIB.htm.

BRACOPS, J. "La politique scolaire du ministre Harmel".  Ligue de l'enseignement. Documents. CXL (1953) 1-4.

BUYSE, R. "De parlementaire commissies". Politica. Berichten, VI (1956) 264-270.

CAMMAER, H. Circulatietabel van de Belgische elite. Leuven, 1977.

CAMMAER, H. Omschrijving van de elite in België. Leuven, 1977.

CAYROL, R., PARODI, Y. en YSMAL, C. Le député français (Fondation nationale des sciences politiques. Travaux et recherches de science politique XXIII). Parijs, 1973.

CELIS, K. "Vertegenwoordiging in vrouwelijk meervoud. Behartiging van vrouwenbelangen en 'vrouwelijke' vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement, 1995-1999". Res Publica, XLIII (2001) 571-594.

CONINCKX, D.J.L. "De sociaal-politieke samenstelling van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (8 augustus 1870 - 15 mei 1880)". Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, XVII (1986) 339-377.

COOLSAET, R. België en zijn buitenlandse politiek. 1830-1990. Leuven, 1998.

CRAEYBECKX, J., MEYNEN, A. en WITTE, E. Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden.  Antwerpen en Brussel, 1997.

CULLUS, Ph. "La Ligue de l'Enseignement de 1950 à 1959. De la lutte à l'espoir, et à la déception" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 587-623.

DAEMEN, H. "Het begrip politieke cultuur in de politicologie" in: H. RIGHART (red.) De zachte kant van de politiek: opstellen over politieke culturen. 's-Gravenhage, 1990, 27-35.

DE BAERE, C., HELSEN, J. en VERBOVEN, J. (dir.) Nederlandse welsprekendheid (Keurboeken voor middelbaar- en normaalonderwijs XXVI). Antwerpen, 1957.

DE BUYSER, P. "De arbeidershogeschool. Een parel van geestelijke verheffing".  Doèn, magazine voor de leden van de SP, LXXXVIII (2001) 18-19.[661]

DE CEULAER, D. "De vierde graad: een pedagogisch en politiek strijdpunt van het C.O.V. tijdens de jaren vijftig".  Christene school, XXVII (1993) 332-340.

DE CEULAER, D. De verlenging van de leerplicht: veertig jaar Belgische onderwijspolitiek (Studia Paedagogica. New Series X). Leuven, 1990.

DE CLERCK, K. "En toen werd de lerarenopleiding aan de universiteiten toevertrouwd…" in: M. D'HOKER en M. DEPAEPE (red.) Onderwijs, opvoeding en maatschappij in de 19de en 20ste eeuw. Liber Amicorum prof. dr. Maurits De Vroede. Amersfoort en Leuven, 1987.

DE CLERCK, K. Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch onderwijs. 2. 20ste eeuw. Antwerpen, 1975.

DE CROO, H.F. en HUENENS, R. Het parlement aan het werk. De taak van de hedendaagse volksvertegenwoordiging. Brussel, 1966.

DE DONDER, J. Het levend geweten. 40 jaar CVP-jongeren in Vlaanderen. Antwerpen, 1991.

DE GROOF, R. en TYSSENS, J. De schoolkwestie in België (1830-1958) (Postacademische colleges voor leerkrachten geschiedenis, syllabus nr. 19). Gent, 1994.

DE GROOF, R. en TYSSENS, J. De schoolkwestie in België (1830-1958) - Documenten  (Postacademische colleges voor leerkrachten geschiedenis, syllabus nr. 19). Gent, 1994.

DE KOSTER, M. "Rol en houding van de BSP bij de opstelling en toepassing het schoolpact. Van vertrouwen naar vastberadenheid" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 555-586.

DE MEERLEER, A. "De commissies en de afdelingen in de kamer van volksvertegenwoordigers". Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, XIII (1958) 95-102.

DE MEESTER, A.M.L. "Buitengewoon onderwijs". Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs, I (1950) 203-207.

DE METSENAERE, M. "De talentelling van 1947". Taal en sociale integratie, XI (1988) 175-190.

DE METSENAERE, M. "Talentellingen". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, III (1998) 2950-2956.

DE METSENAERE, M. "Transmutatieklassen". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, III (1998) 3097-3098.

DE PAEPE, J.-L. en RAINDORF-GERARD, C. (dir.) Le parlement belge 1831-1894. Données biographiques. Brussel, 1996.

DE PEUSSELEIR, J. Ontwikkeling, inhoud en organisatie van de middelbare technische normaalschoolleergangen en -scholen. Een intern vergelijkend onderzoek naar de verschillende vormen van pedagogisch-didactische opleiding van leraren voor het jongensnijverheidsonderwijs in België. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 1971.

DE SCHRYVER, R. "Gentenaars in de Wetstraat" in: T. LUYKX (red.) Liber Amicorum August De Schryver.  Minister van Staat.  Gent, 1968, 323-347.

DE SMAELE, H. "Baronnen in de politiek". Ons erfdeel, V (2001) 677-683.

DE SMAELE, H. "Helend strafrecht. Medische pathologie en juridische logica in het politieke debat over de hervorming van het strafrecht".[662]

DE SMAELE, H. "Het Belgische politieke discours en de 'eigenheid' van de vrouw aan het einde van de negentiende eeuw". Tijdschrift voor genderstudies, I (1998) 27-38.

DE SMAELE, H. "Politiek als hanengevecht of cerebraal systeem. Ideeën over politieke representatie en de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in België (1899)". Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CXIV (1999) 328-357.

DE VOS, C., MICHIELSEN, G., TALLOEN, J. en VAN RUYMBEKE, F. Het parlement, exponent van een democratische samenleving. 1831-1981. Brussel, 1981.

DE VROEDE, M. "De lange weg naar gelijkwaardigheid". Christene school, XXIV (1993) 282-293.

DE VROEDE, M., DEPAEPE, M., MINTEN, L. en SIMON, F. "L'enseignement primaire" in: D. GROOTAERS (dir.) Histoire de l'enseignement en Belgique. s.l., 1998, 111-191.

DE VROEDE, M., DEPAEPE, M., MINTEN, L. en SIMON, F. "L'enseignement maternel" in: D. GROOTAERS (dir.) Histoire de l'enseignement en Belgique. s.l., 1998, 192-220.

DE VROEDE, M., DEPAEPE, M. en SIMON, F. (red.) Geen trede meer om op te staan. De maatschappelijke positie van onderwijzers en onderwijzeressen tijdens de voorbije eeuw. Kapellen, 1993.

DE WEERDT, D. "Huysmans, Jan Jozef Camille". Nationaal biografisch woordenboek, XIII (1990) 410-426.

DE WEERDT, D. "Huysmans, Jan Jozef Camille". Nouvelle biographie nationale, I (1988) 181-189.

DE WEERDT, D. (red.) De dochters van Marianne.  75 jaar SVV.  Antwerpen, Baarn en Gent, 1997.

DE WINTER, L. The Belgian Legislator.  Thesis submitted for assessment with a view of obtaining the degree of the European University Institute Department of Political and Social Sciences.  Firenze, 1992.

DEBUYST, F. "Morfologie van het parlement". De maand, X (1967) 131-140.

DEBUYST, F. La fonction parlementaire en Belgique: mécanismes d'accès et images. Brussel, 1966.

DEFERME, J. "De schuld van het toeval. De Belgische Wet op de arbeidsongevallen (1903) als een breekpunt in het parlementaire sociale denken". Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XXVII (2001) 57-76.

DEFERME, J. "Geen woorden maar daden. Politieke cultuur en sociale verantwoordelijkheid in het België van 1886". Belgische tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, XXX (2000) 131-171.

DEFERME, J. "Sociale politiek als pijnstiller? Medische argumentatie en metaforiek in de parlementaire debatten over arbeidswetgeving, 1884-1914".662

DELWIT, P. en GOTOVITCH, J. (ed.) La peur du rouge. Brussel, 1996.

DENECKERE, G. en VAN MEULDER, G. "Christus' kudde de straat op. De schoolstrijd in de jaren vijftig in het licht van theoretische herformuleringen van collectieve actie" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 87-104.

DEPAEPE, M. "De medicalisering van opvoeding en onderwijs of de ontdekking van de markt van het kind door artsen. Een verkenning van het bestaande onderzoek met betrekking tot België en Nederland (1860-1914)". 662

DEPAEPE, M. "De opleiding van leerkrachten voor het lager onderwijs. Historisch perspectief" in: Honderdvijftig jaar onderwijzersopleiding Tielt. 1849-1999. Tielt, 2000, 21-31.

DEPAEPE, M. "Lager onderwijs". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, III (1998) 2239-2253.

DEPAEPE, M. De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit in de voorbije 250 jaar. Amersfoort en Leuven, 1998.

DEPAEPE, M. 'Meester na God'? Over mythes en realiteiten van het onderwijsberoep (Centrum Permanente Educatie, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Flyer 1). Tielt, 1998.

DEPAEPE, M. Voortgezet onderwijs in historisch-pedagogisch perspectief. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, fac. Wijsbegeerte en Letteren, 1991.

DEPAEPE, M., DE VROEDE, M., LORY, J., SIMON, F., DE MUNTER, F. en VREUGDE, C. Maatschappelijk profiel van de leerkrachten basisonderwijs tijdens de laatste halve eeuw. Exploratie op basis van een enquête. Brussel, 1992.

DEPAUW, S.  Cohesie in de parlementsfracties van de regeringsmeerderheid.  Een vergelijkend onderzoek in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (1987-1997). Doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politologische Wetenschappen, 2000.

DEPRAETERE, H. en DIERICKX, J. De koude oorlog in België. Berchem, 1985.

DESCHOUWER, K. "Onderzoekscommissies en de politiek" in: C. FIJNAUT, L. HUYSE en R. VERSTRAETEN (red.) Parlementaire onderzoekscommissies. Mogelijkheden, grenzen en risico's. Leuven, 1998, 11-35.

D'HOKER, M. "De ontwikkeling van het technisch onderwijs voor jongens in België, ca. 1830-1914" in M. DE VROEDE (red.) Arbeid en onderwijs in België en Nederland in de 19de en 20ste eeuw. Mededelingen tijdens het colloquium, te Leuven gehouden op 21 november 1981. Gent, 1984, 25-41.

D'HOKER, M. "De pedagogisch-didactische opleiding van de leraar technisch onderwijs in België. Een lange lijdensweg - ca. 1830-1960" in: J.J.H. DEKKER e.a. (red.) Pedagogisch werk in de samenleving. De ontwikkeling van professionele opvoeding in Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw. Amersfoort en Leuven, 1987, 141-150.

DHONDT, S. en HUYSE, L. (red.) Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België, 1942-1952. Leuven, 1991.

DIERICKX, G. "Parlementaire debatten en politieke taal". Res Publica, I-II (1980) 259-288.

ELLIS, J.D. The Physician-Legislators of France.  Medecine and Politics in the Early Third Republic, 1870-1914.  Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne en Sydney, 1990.

ETZIONI, A. The Semi-Professions and Their Organisations. Teachers, Nurses, Social Workers. New York, 1969.

FIERS, S.  Vijftig jaar volksvertegenwoordiging.  De circulatie onder de Belgische parlementsleden 1946-1995 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.  Nieuwe reeks I).  Brussel, 2000.

FLAGOTHIER, L. en FLAGOTHIER, R. Inventaire d'archives du fonds Isabelle Blume (Fondation Louis de Brouckère. Catalogue n° 1). Brussel, 1980.

FLAGOTHIER, L. en FLAGOTHIER, R. Inventaire d'archives du fonds Max Buset (Fondation Louis de Brouckère. Catalogue n° 2). Brussel, 1982.

FRANSEN, J. en RAEMDONCK, L. "De liberale partij en de schoolkwestie: schoolstrijd, schoolpact en oprichting van PVV-PLP (1945-1961)" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 529-554.

GAUS, H. (ed.) Politiek biografisch lexicon.  Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980. Antwerpen, 1989.

Gedenkboek Willem Eekelers 1883-1954. Antwerpen, [1954].

GENDZEL, G. "Political Culture: Genealogy of a Concept". The Journal of Interdisciplinary History, XXVIII (1997) 225-250.

GERARD, E. "De Senaat, 1918-1970" in: V. LAUREYS en M. VAN DEN WIJNGAERT (red.) De geschiedenis van de Belgische Senaat, 1831-1995.  Tielt, 1999, 140-212.

GERARD, E. "Het voorzitterschap van Kamer en Senaat in België (1918-1974). Van parlementaire autonomie naar partijdige afhankelijkheid". Res Publica, I (1999) 121-155.

GERARD, E. en VOS, L. Hedendaagse geschiedenis. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1999-2000.

GERARD, E. Politieke geschiedenis van België. Beknopte notities bij de colleges. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke Wetenschappen, 2000-2001.

GOTOVITCH, J. "Blume-Grégoire Isabelle".  Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, I [1995] 142-144.

GOTOVITCH, J. Du rouge au tricolore. Les communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de l'histoire de la résistance en Belgique. Brussel, 1992.

GROOTAERS, J. "Vijfendertig jaar parlementaire meteorologie" in: T. LUYKX (red.) Liber Amicorum August De Schryver.  Minister van Staat.  Gent, 1968, 443-481.

GRUNER, E. Die Schweizerische Bundesversammlung 1920-1968. L'assemblée fédérale suisse 1920-1968. Bern, 1970.

GUBIN, E. en VAN MOLLE, L. Vrouw en politiek in België.  Tielt, 1998.

HANSON, M. "Middelbaar onderwijs". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, III (1998) 2253-2260.

HARDEWYN, A. "Het technisch onderwijs in België: nationaal beleid (1945-1958)" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 201-241.

HEMMERIJCKX, R. "Dejace, Théodore, Joseph". Nouvelle biographie nationale, IV (1997) 98-103.

Hendrik Heyman. Leven en werk (1879-1958). Leuven, 1984.

Histoire de la ligue de l'enseignement.  Brussel, 1990.

HOCEPIED, C. De Belgische Senaat vandaag (Eclectica LXII). Brussel, 1986.

HOFLACK, K. en HUYSE, L. "Repressie". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, III (1998) 2584-2602.

HUNIN, J. "Huysmans, Camille". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging. CD-Rom. Tielt, 1998.

HUNIN, J. Het enfant terrible Camille Huysmans, 1871-1968.  Amsterdam en Antwerpen, 1999.

HUYSE, L. De gewapende vrede. Politiek in België na 1945.  Leuven, 1986.

HUYSE, L. "Inleiding" in: C. FIJNAUT, L. HUYSE en R. VERSTRAETEN (red.) Parlementaire onderzoekscommissies. Mogelijkheden, grenzen en risico's. Leuven, 1998, 7-10.

JANSEN, H. "In memoriam. Hans Righart (1954-2001)". Tijdschrift voor geschiedenis, I (2002) 159-160.

JONCKHEERE, W.R. "Verroken, Jan". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging. CD-Rom. Tielt, 1998.

JONCKHEERE, W.R. Jan Verroken. Van Harmelcentrum tot Hertoginnedal als 'architekt' van de taalwetgeving. Wielsbeke, 1992.

Kerknet. Portret van de bisschop. 2001. http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Bisdommen/Antwerpen/ files/bispt.html

KERR, H.H. Parlement et société en Suisse. Saint-Saphorin, 1981.

KEYMOLEN, D. (red.) Stap voor stap. Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België. Brussel, 1991.

LAUREYS, V. "De Belgische prinsen in de Senaat" in: V. LAUREYS en M. VAN DEN WIJNGAERT (red.) De geschiedenis van de Belgische Senaat, 1831-1995. Tielt, 1999, 298-315.

LAUREYS, V. "Het Belgisch parlement en de wetgevende vergaderingen uit de 'Franse' en 'Hollandse tijd'" in: P. VAN DEN EECKHOUT  en G. VANTEMSCHE (ed.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België.  19e - 20e eeuw.  Brussel, 1999, 251-269.

LAUREYS, V. en VAN DEN WIJNGAERT, M. (red.) De geschiedenis van de Belgische Senaat, 1831-1995. Tielt, 1999.

Les Mayeurs de Sambreville. 2001. http://users.swing.be/jil/lacroix/lacroix.htm#emile.

LEWUILLON, I. "Busieau Marcel".  Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, I [1995] 253.

LINDEMANS, L., RENARD, R., VANDEVELDE, J. en VANDEZANDE, R. De taalwetgeving in België. Leuven, 1981.

LIPSET, S.M. en SCHWARTZ, M.A. "The Politics of Professionals" in: D.L. MILLS en H.M. VOLLMER (ed.) Professionalization. Englewood Cliffs en New Jersey, 1966, 299-310.

LOUSSE, E. "Van statencollege tot parlement" in: 500 jaar parlementair leven in België, 1464-1964. Leuven, 1966, 1-26.

LUYKX, T. Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden.  Amsterdam en Brussel, 1973.

MELS, C. en WILS, L. "Hendrik Heyman. Van flamingant tot christen-democraat". Wetenschappelijke tijdingen, III (1980) 169-186.

MELS, C. en WILS, L. "Hendrik Heyman. Van flamingant tot christen-democraat". Wetenschappelijke tijdingen, IV (1980) 227-250.

MINTEN, L. "Honderd jaar C.O.V.". Christene school, XXX (1993) 354-399.

MINTEN, L. m.m.v. DE VROEDE, M., DEPAEPE, M., LORY, J. en SIMON, F.  Les statistiques de l'enseignement en Belgique. Volume IV. L'enseignement primaire 1930-1992 (Archives générales du royaume, Studia 65). Brussel, 1996.

MOREELS, J.M. "Parlementaire procedure voor en na de tweede wereldoorlog" in: T. LUYKX (red.) Liber Amicorum August De Schryver.  Minister van Staat.  Gent, 1968, 535-571.

MORELLI, A. "Les médecins parlementaires belges (XIXe-XXe siècles)".  Socialisme, hors série II (1993) 9-18.

NEUVILLE, J. "Boutet Martin Julien Paul". Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, I [1995] 191.

NYE, R.A. Crime, Madness & Politics in Modern France. The Medical Concept of National Decline. Princeton, 1984.

ORBAN, P.M. "Het parlementair stelsel in België. Beschouwingen en herinneringen" in: 500 jaar parlementair leven in België, 1464-1964. Leuven, 1966, 223-265.

PLAVSIC, W. Monsieur le premier ministre. Vie et mœurs, œuvres et usages du premier ministre du roi des belges de 1830 à nos jours. Brussel, 1988.

PUISSANT, J. "Baccus Gaston". Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, I [1995] 48.

PUISSANT, J. "Bracops Joseph". Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, I [1995] 196-197.

PUISSANT, J. "Buset Max". Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, I [1995] 249-253.

RIGHART, H. De zachte kant van de politiek: opstellen over politieke culturen. 's-Gravenhage, 1990.

RIGHART, H. Politieke cultuur: een omgevingsverkenning.  Amsterdam, Boom en Meppel, 1989.

SCHANDEVYL, E. "Het beleid van Harmel en Collard inzake normaalscholen" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 243-299.

SIMON, F. en TYSSENS, J. "'Le reste n'est que de dosage': schoolstrijd en schoolpact als onderwijshistorische vraagstelling" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 19-38.

SOMERHAUSEN, M. "De parlementaire commissies". Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Jaarboek 1958-1959, VII (1959) 210-220.

STADEUS, G. Maurice Destenay, een biografie 1900-1973. Kandidatuursoefening, [universiteit Gent?], afdeling Politieke Wetenschappen, 1986.

TE VELDE, H. "Onderwijzers in parlementaire politiek.  Thorbecke, Guizot en het Europese doctrinaire liberalisme". Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, III (1998) 322-343.

TE VELDE, H. "Politieke cultuur en politieke geschiedenis".  Groniek, CXXXVII (1997) 391-401.

TYSSENS, J. "Expansie en subsidiebeleid in het middelbaar onderwijs: politieke conflicten rondom een sectorieel veranderingsproces in de jaren vijftig" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 107-168.

TYSSENS, J. "Het voormalige Ministerie van onderwijs en cultuur" in: P. VAN DEN EECKHOUT  en G. VANTEMSCHE (ed.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België.  19e - 20e eeuw.  Brussel, 1999, 460-468.

TYSSENS, J. De schoolkwestie in de jaren vijftig.  Van conflict naar pacificatie.  Brussel, 1997.

VAN DAELE, H. Camille Huysmans. Geschriften en documenten.  VI B Camille Huysmans en het onderwijs.  Amsterdam en Antwerpen, 1976.

VAN DE KLASHORST, G.O. "Politieke cultuur: het klassieke begrip en een nieuwe werkdefinitie" in: H. RIGHART (red.) De zachte kant van de politiek: opstellen over politieke culturen. 's-Gravenhage, 1990, 51-65.

VAN DEN BERGH, J.T.J. De toegang tot het binnenhof.  De maatschappelijke herkomst van de tweede-kamerleden tussen 1849 en 1970.  Weesp, 1983.

VAN DER CRUYSSEN, C. Het ministerie van onderwijs en cultuur (1878-1884, 1907-1991). Deel I. Organisatie (Miscellanae Archivistica Studia, LXIV). Brussel, 1995.

VAN DER CRUYSSEN, C. Het ministerie van onderwijs en cultuur (1878-1884, 1907-1991). Deel II. Bevoegdheden  (Miscellanae Archivistica Studia, LXXVIII). Brussel, 1996.

VAN DOORSLAER, R. en VERHOEYEN, E. De moord op Lahaut. Het communisme als binnenlandse vijand. Leuven, 1985.

VAN HASSEL, H. Sociografische aspekten van de Belgische senaat (1912-1958).  Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke en Sociale Wetenschappen, 1959.

VAN KEMMEL, L. Onverenigbaarheden met het parlementair mandaat in België.  Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, Staats- en Bestuurswetenschappen, 1979.

VAN MALDEREN, E. Ontwikkeling en actuele problematiek van de opleiding voor leraren voor het hoger secundair onderwijs in België. Bijdrage tot een comparatieve studie. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, fac. Psychologie en Pedagogisch wetenschappen, 1971.

VAN MOLLE, P. Le parlement belge 1864-1972. Het Belgisch parlement 1894-1972.  Antwerpen en Utrecht, 1972.

VAN VELTHOVEN, H. en WITTE, E. Taal en politiek. De Belgische casus in een historisch perspectief. Brussel, 1998.

VELLE, K. De nieuwe biechtvaders. De sociale geschiedenis van de arts in België. Leuven, 1991.

VERCAEREN, E. Het comité voor vrijheid en democratie. Een studie over het katholieke verzet tegen de onderwijsmaatregelen van de regering Van Acker (1954-1958). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke en Sociale Wetenschappen, 1968.

VERSTRAETEN, R. "De formele bevoegdheden en beperkingen" in: C. FIJNAUT, L. HUYSE en R. VERSTRAETEN (red.) Parlementaire onderzoekscommissies. Mogelijkheden, grenzen en risico's. Leuven, 1998, 49-74.

VERSTREPEN, E. Vademecum voor de onderwijzer. Brussel, 1958.

VERSTREPEN, E. Vademecum voor de onderwijzer. Wevelgem, 1954.

WEBER, M. Politiek als beroep. Baarn en Kapellen, 1999.

WILLEMS, F.E. "De evolutie van het buitengewoon onderwijs en de aanpassingsklassen" in: Geëngageerd en doelbewust leven. Vriendenboek Frans Valvekens. Brussel, 1977, 261-292.

WILLEMS, M. "Bibliografie van de studie van het Belgisch Parlement". Res Publica, I-II (1980) 289-301.

WILS, L. "Het Belgisch parlement als vertegenwoordiger van de natie" in: 500 jaar parlementair leven in België, 1464-1964. Leuven, 1966, 27-53.

WILS, L. "Heyman, Hendrik". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging. CD-Rom. Tielt, 1998.

WITTE, E. "Achiel Van Acker: premier van 'paarse' regeringen (1945-1946; 1954-1958)" in: M. GALLE en S. LOCCUFIER (red.) Facetten van honderd jaar politieke, economische en sociale geschiedenis.  Herdenking geboorte Achiel Van Acker 1898-1998.  Brussel, 2000, 47-75.

WITTE, E. "De voorlopers van het parlementologisch onderzoek in België". Res Publica, IV (1985) 429-455.

WITTE, E. "'Une question de conscience'. Over de houding van de Belgische katholieken tegenover het openbaar onderwijs en de betekenis van de schoolpactperiode (1945-1963) in deze relatie" in: J. DE GROOF, J. TYSSENS en E. WITTE (ed.) Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge. Brussel, 1999, 433-495.

WITTE, E. Disciplines in een LAT-relatie: hedendaagse politieke geschiedenis en politieke wetenschappen in België.  Onuitgegeven openingsrede n.a.v. het opnemen van de Francquileerstoel 2000-2001. Leuven, 26 februari 2001, 1-22.

WITTE, E. Politiek en democratie.  Omtrent de werking van de westerse democratieën in de 19de en 20ste eeuw.  Brussel, 1990.

WOUTERS, N. "Ligue de l'enseignement". Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, II (1998) 1889-1890.

 

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

ABVV: Algemeen Belgisch Vakverbond

ACOD: Algemene Centrale der Openbare Diensten

ACOD-O: Algemene Centrale der Openbare Diensten - sector Onderwijs

ACV: Algemeen Christelijk Vakverbond

ACW: Algemeen Christelijk werk(nem)ersverbond

AGALEV: Anders Gaan Leven

ARKO: Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs

AVBO: Algemeen Verbond tot Bevordering van het Officieel Onderwijs

BB: Belgische Boerenbond

BS: Belgisch Staatsblad

BSP: Belgische Socialistische Partij

BWP: Belgische Werkliedenpartij

CADEN: Comité d'Action pour la Défense de l'Ecole Nationale

CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst

CD&V: Christen-Democratisch & Vlaams

CGSP: Centrale Générale des Services Publics

CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding

COV: Christen Onderwijzersverbond

CPES: Centrale du Personnel Enseignant Socialiste

CRISP: Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques

CVP: Christelijke Volkspartij

DACOB: Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging

FBBR: Fichier Biographique / Biografisch Register

FGTB: Fédération Générale du Travail de Belgique

Ibidem: Zelfde laatstvernoemd auteur én zelfde laatstvernoemd werk

Idem: Zelfde als laatstvernoemde auteur

ITE: Internationale des Travailleurs de l'Enseignement

KB: Koninklijk Besluit

KMO: Kleine of Middelgrote Onderneming

LP: Liberale Partij

NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NCMV: Nationaal Christelijk Middenstandsverbond

NCVD: Nationaal Comité voor Vrijheid en Democratie

NEVB: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging

N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie

PAROLIS: Parliamentary On-Line Information System

PC(B): Parti Communiste (Belge)

PMS: Psycho-Medisch Sociaal centrum

PLP: Parti pour la Liberté et le Progrès

PSC: Parti Social Chrétien

PTT: Post, Telefoon en Telegrafie

SP-A: Sociaal Progressief Alternatief

SPIRIT: Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht

SVV: Socialistische Vooruitziende Vrouwen

ULB: Université Libre de Bruxelles

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation

VLD: Vlaamse Liberalen en Democraten

VU: Volksunie

VUB: Vrije Universiteit Brussel

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[660] Dit opiniestuk van de socialistische Vlaams volkvertegenwoordiger verscheen al op 12 december 2001 op zijn website (http://users.pandora.be/jan.van.duppen/j_uitlaat_betovering.htm) onder de titel: "Omdat meningen verschillen.  De noodzaak van een emotionele betovering in het parlementaire halfrond."

[661] Dit artikel is ook online raadpleegbaar: http://www.sp.be/common/showdocument.asp?iID=160.

[662] Dit artikel verschijnt binnenkort in: DE SMAELE, H., NYS, L., TOLLEBEEK, J. en WILS, K. (red.) De zieke natie: over de medicalisering van de samenleving 1860-1914. Groningen, 2002.