De precontractuele informatieplicht
in het verbintenissenrecht.

 

Stefan Polakiewiez

 

VERHANDELING
JURIDISCHE VAARDIGHEDEN III
 

2e kandidatuur Rechten
Universiteit Antwerpen
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Situering van de casus en het rechtsprobleem

    1.1 Arrest Hof van Beroep te Antwerpen, 20 oktober 1998

    1.2 Toelichting en afbakening van het rechtsprobleem

    1.3 Historisch-maatschappelijke inleiding en verantwoording

 

2. Nadere begripsbepaling

    2.1 Onderscheid tussen verbintenis en verplichting

    2.2 Onderscheid naar inhoudelijke draagwijdte

    2.3 Een onderscheidend criterium voor de precontractuele en contractuele  informatieplicht

    2.4 Precontractuele aansprakelijkheid

 

3. Precontractuele grondslagen

    3.1 Het bestaan van de toestemming

        3.1.1 De informatieplicht als voorwaarde voor het bestaan van de toestemming

        3.1.2 Contractuele gebondenheid en het rechtmatig opgewekte vertrouwen

    3.2 De integriteit van de toestemming

        3.2.1 De wilsgebreken

            3.2.1.1 De dwaling

            3.2.1.2 Het bedrog

        3.2.2 De culpa in contrahendo

            3.2.2.1 Grondslag

            3.2.2.2 Draagwijdte en schadevereiste

 

4. De gemeenrechtelijke gronden versus art. 30 W.H.P.C.

 

5. Besluit

 

6. Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende