Oorlog zonder einde.  De herdenking van de Eerste Wereldoorlog te Ieper. (Menno Claes)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

ARCHIEF

 

1  UITGEGEVEN ARCHIEF

 

In de stadsbibliotheek te Antwerpen werden volgende stukken geraadpleegd:

De Standaard. Dagblad voor staatkundige, maatschappelijke en economische belangen, juli 1926 – november 2000.

Het Laatste Nieuws, oktober 1960 – november 2000.

Het Volk, juli 1926 – november 2000.

 

In de centrale bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent werden volgende stukken geconsulteerd:

DE V.O.S., weekblad van den Vlaamschen oud-strijdersbond, november 1918 – april 1940

DE VLAAMSCHE OUDSTRIJDER. Orgaan van het nieuw Verbond der Vlaamsche Oudstrijders, oktober 1945 – november 2000.

 

In de stedelijke bibliotheek Ieper werden volgende stukken doorgenomen:

Het Ypersche. Weekblad voor het Arrondissement Yper. Orgaan der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. la Région D’ Ypres. Journal Hebdomadaire de l’ Arrondissement d’ Ypres. Organe des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc, 1920 – 1945.

Het Ypersch Nieuws. Onafhankelijk Nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Yper, 1947 - 1970.

Het Wekelijks Nieuws., Nieuwsweekblad voor West-Vlaanderen, 94ste jaargang, januari - december1998.

 

In het documentatiecentrum van het In Flanders Fields Museum werden volgende stukken nagekeken:

IFFM MAGAZINE, jaargang 1-3, april 1998 – juni 2001.

 

In het stadsarchief van Ieper werd volgend document geconsulteerd:

N.I.S., Stativaria nr. 21.Ieper.

 

 

2  ONUITGEGEVEN ARCHIEF

 

In het stadsarchief van Ieper werd volgende archiefbundel geraadpleegd:

J. CLAERBOUT, De Ieperse Furie. 27 juni 1926, s.l., 1975. Deze bundel omvat:

           

·        Politiebevel, uitgevaardigd door de Ieperse burgemeester Colaert op 25 juni 1926, aangaande het verzekeren van de rust en de orde op de dag van de onthulling. (afschrift).

·        Officieel programma van de onthulling. (afschrift).

·        Lijst van de gesneuvelde Ieperlingen aan wie het monument is opgedragen (155 in totaal). (afschrift)

·        Afschrift van het artikel uit Het Ypersche…van 3 juli 1926

·        Enkele fotokopies van foto's van de plechtigheden, alsook een tekening van de charge van de ordetroepen.

·        Afschrift van een artikel uit het tijdschrift De Poperinghenaar, getiteld “DE SLAG VAN IEPER”, s.l., s.d.

·        Afschrift van een artikel uit het weekblad Vlaanderen van 10 juli 1926, overgenomen uit het Nederlandse blad De Tijd, getiteld: “Naar aanleiding van een monument-onthulling in het Vlaamsche Land.”

·        Samenvatting van de toespraak van Borgignon op de zevende IJzerbedevaart.

·        Beschouwingen rond de incidenten (vermoedelijk van de hand van de samensteller van de bundel).

·        Afschrift van een artikel van Edgard Missiaen in De Werkman van zondag 4 juli, onder de titel “Ongeoorloofde handelswijze”.

·        Lijst van de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen, voortkomend uit de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1926.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende