Devotie aan de grens. Bedevaartsplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17e en 18e eeuw. (Anne De Roeck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

5. Lijst van de afkortingen

 

BAA    : Bisschoppelijk archief Antwerpen

GA      : Gemeentearchief

HOK   : Jaarboek van de koninklijke Hoogstratense Oudheidkundige Kring

KA      : Kerkarchief

RAA    : Rijksarchief Antwerpen

SAH    : Stadsarchief Hoogstraten

SAT     : Stadsarchief Turnhout

 

 

6. Bibliografie

 

A. Bronnen

 

Bisschoppelijk archief Antwerpen

 

VAN DEN NIEUWENHUIZEN, J., De archieven van het bisdom Antwerpen 1559-1801, s.d., s.l.

 

Dekenale visitaties van de dekenij Hoogstraten

            A111/1-57, 1603-1660

            A121/1-71, 1661-1763

 

Parochialia

            Beerse en Vosselaar, nr. 21

            Hoogstraten, nr. 25, 32, 38, dossier Hoogstraten ‘Bloeddoek’

Meerle, nr. 25, 26, 42, 59, 75, 77, 79, 82, 83, 88

Brecht, Sint-Lenaarts, nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 27, 32.

Vlimmeren, nr. 4

 

Acta Episcopatus

            A10: Vlimmeren, Indulgentia pro festoSint- Quirini, 1619, fol 119

            A13: Brecht, Pro Capella Sancti Leonardi, 1644, fol 21-22

Hoogstraten, De Translatione SS Crucis Domini ex Boxtel, 1653, fol 98

Oud Turnhout, 1644, fol 22

            A23: Brecht, Reliqui S. Crucis et S. Rochis, 1719, fol 16

            A33: Oosthoven, Turnhout, reductio missae hebdomadalis, 1764, fol 233

            A36: Brecht, Advisamentum episcopi nullam esse necessitam, 1777, fol 109

Oosthoven, Fundatur missa hebdomadalis, 1776, fol 60

            A39: Oosthoven sub Oud-Turnhout, Reductio Missarum, 1788, fol 62

 

Rijksarchief Antwerpen

 

Algemeen rijksarchief en rijksarchief in de provincien. Rijksarchief te Antwerpen. Inventarissen van Kerkarchieven, 4dln., Brussel, 1979.

 

Oud Kerkarchief

            Baarle: nr. 21, kapel van Ulicoten, 1654-1698

            Beerse: nr. 6, rekeningen Sint-Corneliuskapel, 1734-1736, 1740-1742

nr. 8, rekeningen Sint-Corneliuskapel, 1644-1645, 1743-1745, 1793-1795

nr. 9, rekeningen Sint-Corneliuskapel, 1598-1604, 1629-1631, 1643, 1649- 1653, 1681-1701

Meerle:nr. 12, Register van de ontvangsten en uitgaven van de kapel van Meersel, 1736-1766

Brecht: nr 809(1512-1513)-1000(1798-1799), Sint-Lenaartskapel: rekeningen (via steekproeven doorgenomen)

 

Oud Gemeentearchief

            Vosselaar: nr. 17, kerkrekeningen 18e eeuw

 

Stadsarchief Turnhout

 

Beerse: Schepenregisters, 1038 (1679-1683), nr. 715, fol 42

Kapelmeesterrekeningen Sint-Antoniuskapel Oosthoven, 1736-1790, 1790-1802

Kapelmeesterrekeningen Onze-Lieve-Vrouw Oosthoven, 1749-1808

 

Stadsarchief Hoogstraten

 

Sint-Clemensparochie Minderhout

            Reeks A: Akten en brieven over relikwieën en aflaten, nr. 10, 17, 18

            Reeks F: Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-in-den-Akker

                        F.1-3: kapelrekeningen

                        F.4: bewijsstukken, contracten, documenten, nr. 1-5, 21, 21 bis

                        F.5: kopergravureprent Onze-Lieve-Vrouw-in-den-Akker

 

                        F.6: nr. 1-3 historische nota’s J. Kiebooms

nr. 4 getuigenissen en genezingen 1844-1873

            F. 7: Handschrift pastoor Buys

            Reeks J: Ordonnanties en Plakkaten

                        J. 81: nr. 2, 6

 

Sint-Salvatorparochie Meerle

Kerkelijk archief: nr.3: Brief van de provisor van de parochie over het bouwen van een veldkerk in Meerle.

Pastoraal archief: nr. 286: Beschrijving van pastoor van Nederven over wondere genezingen…

 

 

B. Studies

 

BOUTRY, Ph. en JULIA, D. ed., Pèlerins et pèlerinages dans l’Europe moderne (Collection de l’Ecole française de Rome 262), Rome, 2000.

 

BRAEKEN, L., De dekenij Herentals 1603-1669. Bijdrage tot de studie van het godsdienstig leven in het bisdom Antwerpen, Leuven, 1982.

 

CEYSSENS, L., De Minderbroeders te Turnhout (Campina Sacra VI), Antwerpen, 1937.

 

CEYSSENS, L., Studies over de Minderbroeders in de Antwerpse Kempen, Sint-Truiden, 1997.

 

CLAES, A., St.-Huibrecht en St.-Corneliuspelgrims te Beerse in 1682, in: Taxandria, 1955 (XXVII), blz. 92-93.

 

CLOET, M., Het gelovige volk in de 17e eeuw, in: BLOK, D.P. e.a. ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden. dl. 8, Haarlem, 1979, blz. 393-417.

 

CLOET, M., Het gelovige volk in de 18e eeuw, in: BLOK, D.P., e.a. ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden. dl. 9, Haarlem, 1980, blz. 396-412.

 

CLOET, M. e.a., Repertorium van de dekenale visitatieverslagen betreffende de Mechelse kerkprovincie (1559-1801), Leuven, 1989.

 

DE KOK, H. ed., Turnhout den eersten troost der staten, Turnhout, 1989.

 

DE KOK, H. en VAN AUTENBOER, E. ed., Turnhout. Groei van een stad, Turnhout, 1983.

 

DE MEYER, M., Overeenkomsten en verschillen tussen Middeleeuwse en Hedendaagse bedevaarten, in: Volkskunde, XLIX (1948), blz. 125-133.

 

DE MEYER, M., Volksbedevaarten in Vlaanderen, in: Volkskunde, XLV (1948), blz. 140-147.

 

DE MEYER, M., Wallfahrt-Pilgerfahrt-Bedevaart, in: Volkskunde, 65 (1964), blz. 66-68.

 

DE MOLDER, T., De Sint-Luciakapel te Meersel. Opbouw en stichter-1420, in: HOK, 4 (1936), blz. 368-372.

 

DE MOLDER, T., Geschiedenis van Oostmalle, Turnhout, 1947.

 

DUERLOO, L. en M. WINGENS e.a., Scherpenheuvel, het Jeruzalem van de Lage Landen, Leuven, 2002.

 

ETIENNE, S. en PIROTTE, J., Gids voor bedevaartplaatsen in België, Brussel en Knokke, 1994.

 

FONCKE, R., Rondom de verering van de H. Quirinus in onze gewesten, te Mechelen en voornamelijk te Haacht, in: Handelingen van de koninklijke Kring voor Oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, LIV (1950), blz. 59-80.

 

FOPPENS, F., Historia Episcopatus Sylvaeducensis, s.l., 1721.

 

GEYBELS, H., Langs deze weg zet gene voet. De kapellen van de provincie Antwerpen, Laakdal, 1997.

 

GIRALDO, W., Volksdevotie in Europees perspectief, in: Oostvlaamse Zanten, LXV (1990), blz. 191-197.

 

GOETSCHALCKX, P.J., Geschiedenis der parochieën van Brecht en St. Lenaarts, in: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, 8 (1909), blz. 116-148.

 

GOETSCHALCKX, P.J., Geschiedenis van de parochie Meerle, in: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant,9 (1910), blz. 41-80.

 

GOETSCHALCKX, P.J., Geschiedenis van het bisdom Antwerpen, 3 dln., Ekeren, 1910.

 

300 Jaar Minderbroeders Kapucijnen te Meersel-Dreef 1687-1987. Kronologisch en historisch overzicht van hun geschiedenis en invloed op de omgeving, Westerlo, 1987.

 

HEIDENDAL, F., Rijkevorsel van vroeger tot heden, s.l., s.d.

 

HEYLAERTS, J. Beknopte geschiedenis van OLV van Minderhout, 1904.

 

JANSEN, J.E., De Mariavereering te Turnhout, in: Taxandria, 15 (1943), blz. 109-121.

 

JANSEN, J.E., Turnhout in het heden en verleden, Brussel, 1978.

 

LAENEN, J., Introduction à l’histoire Paroissale du Diocèse de Malines. Les Institutions, Brussel, 1924.

 

LAUWERYS, J., De kapellekens van Hoogstraten, Brecht, 1933.

 

LAUWERYS, J., Gids voor Hoogstraten en omstreken, Hoogstraten, 1966.

 

LAUWERYS, J., Gids voor Hoogstraten. Voor vriend en vreemdeling, pelgrim en toerist, Hoogstraten, 1927.

 

LAUWERYS, J., Het H. Bloed van Boxtel-Hoogstraten, 3dln., in: HOK, 20-22 (1952-1954).

 

LAUWERYS, J., Hoogstraten, aloude vrijheid, Brecht, 1950.

 

Manuale van E.H. Waltman Van Dyck, Pastoor te Minderhout (1605-1668), in: HOK, 19 (1951), blz. 107-147

 

MARGRY, P.J., Bedevaartsplaatsen in Noord-Brabant, Eindhoven, 1982.

 

MARGRY, P.J. en CASPERS, C. ed., Bedevaartsplaatsen in Nederland, Amsterdam, 3 dln, 1997.

 

MARGRY, P.J., De bene-bedevaart: grensoverschrijdende begankenis tussen België en Nederland, in: Volkskunde 97 (1996), blz. 350-361.

 

MARINUS, M.J., De contrareformatie te Antwerpen (1585-1676): kerkelijk leven in een grootstad (Verhandeling van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der Letteren 155), Brussel, 1995.

 

MICHIELSEN, J., Geschiedenis der verwoesting van Brecht in 1584, Brecht, 1888.

 

MIGNE, P.J., Summa aurea de laudibus Beatissimae Virginis Mariae, dei gentricis sine labe conceptae, 12 dln., s.l., 1862.

 

MIRAEUS, A., Fasti Belgica et Burgondica, Brussel, 1622.

 

MUESEN, G., Meerle (vanaf zijn ontstaan tot 1568). Een dorp in het land van Hoogstraten. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1986.

 

MUESEN, G., Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen, in: HOK, 51 (1996).

 

PEETERS, R., Kempense zoengedingen en strafbedevaarten tot aan de vooravond van de beeldenstorm, in: Taxandria, XXVIII (1956), blz. 21-105.

 

PENDERS, F. De dekenij Herentals (1660-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Antwerpen, Leuven, 1993.

 

POLMAN, P., Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, 3dln., Hilversum, 1968.

 

POST, P. en VAN TONGEREN, L. ed., Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden, Kampen, 2001.

 

PRIMS, F., Het parochiewezen in de Antwerpse Kempen (Campina Sacra VIII), Antwerpen, 1948.

 

ROEGIERS, J., Kerk en Verlichting in de Zuidelijke Nederlanden, in: D.P. BLOK e.a. ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden. dl. 9, Haarlem, 1980, blz. 413-418.

 

ROMMENS, P., Geschiedenis van het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van Meerle, s.l., s.d.

 

ROOIJAKKERS, G., Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk, in: Biekorf, 87 (1987), blz. 415-416.

 

SCHOUTENS, S., Maria’s Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen, Aalst, 1905.

 

SCHROETER, S., Het retabel van de H. Quirinus te Loenhout, s.d., s.l.

 

SCHROETER, L., Volksbedevaarten voor ziekten van mens en dier in ’t arrondissement Turnhout, s.l., s.d.

 

STROOBANTS, A., Bedevaartvaantjes in Vlaanderen, Dendermonde, 2000.

 

TAMBUYSER, R., Kerkelijke en godsdienstige toestanden in de provincie Antwerpen, Antwerpen, 1961.

 

TEGENBOS, J., Onze Lieve Vrouw in de Akker te Minderhout, Hoogstraten, 1954.

 

THERRY, M., De religieuze beleving bij de leken in het 17de eeuwse bisdom Brugge (1609-1706) (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en .Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 50 nr. 128), Brussel, 1988.

 

THIJS, A.K.L., Devotieprenten en geloofsbeleving. De rol van de Antwerpse produktie uit de 17e en 18e eeuw, in: Oostvlaamse Zanten, 64 (1989), blz. 235-253.

 

THIJS, A.K.L, Over bedevaarten in Vlaanderen: van stichtelijke propaganda naar wetenschappelijke interesse, in: Volkskunde, 97 (1996), blz. 272-349.

 

THIJS, A.K.L., ‘Pelgrimstekens’ in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de contrarformatietijd. Jan en Peter Oris producenten van ‘tinnen vaantjes’, in: Oostvlaamse Zanten, 66 (1991), blz. 67-68.

 

TOEBAK, P.M., Kerkelijk en godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1850-1562. Dekenale visitatieverslagen als bron, Breda, 1995.

 

TURNER, V. en TURNER, E., Images and pilgrimage Christian culture. Anthropological perspectives, Oxford, 1978.

 

VAN AKEN, A.J., Geschiedenis van Loenhout, Antwerpen, s.d.

 

VAN AUTENBOER, E., Bedevaartgangers uit Turnhout in de 17e eeuw, in: Taxandria, LXII (1990), blz. 275-283.

 

VAN AUTENBOER, E., Volksdevoties te Oud-Turnhout, in: Taxandria, (XCVIII) 1976, blz. 307-321.

 

VAN DER LINDEN, R., Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes, Brugge, 1986.

 

VAN HAVER, J., Volksbedevaarten tegen ziekten van mens en dier in West-Brabant, in: De Brabantse Folklore, XXI (1949), blz. 1-143.

 

VAN HERDEGOM, G., Diva Virgo Candida, Candide Ordinis Praemonstratensis mater Tutelares et Domina Tribus Libris Distincta, Brussel, 1650.

 

VAN HERWAARDEN, J., Hebben christelijke bedevaarten een statusveranderend effect gehad? Commentaar op een antropologische beschouwing, in: Tijdschrift voor geschiedenis, 93 (1980), blz. 247-254.

 

VAN HERWAARDEN, J., Opgelegde bedevaarten: een studie over de praktijk van het opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late Middeleeuwen (ca. 1300-1550), Amsterdam, 1978.

 

VAN HERWAARDEN, J., Pelgrimstochten, Bussum, 1974.

.

VAN HEURCK, E., Les drapelets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins. Contribution à l’iconographie et à l’histoire de pèlerinages, Antwerpen, 1922.

 

VAN KIEL, H., Priesters en gelovigen in de dekenij Lier (1603-1661). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1988.

 

VAN NYEN, K., Beersse. Het Drieluik van den H. Cornelius, in: Oudheid en Kunst, 24 (1933), blz. 73-85.

 

VAN NYEN, K., De bedevaarten in de Kempen. Merksplas H. Rochus, in: Taxandria, IX (1937), blz. 136-146.

 

VAN NYEN, K., De kerk van Merksplas door de eeuwen heen, in: Taxandria, 10 (1936), blz. 92-141.

 

VAN NYEN, K., Sint Cornelius. Een volksheilige in ’t Vlaamsche land, Brecht, 1942.

 

VAN UDEN , M. en POST, P. ed., Christelijke bedevaarten. Op weg naar heil en heling, Nijmegen, 1988.

 

VAN RIEL, G., Heiligenverering en volksdevotie in het dekanaat Hoogstraten. Onuitgegeven Licentiaatsverhandeling, Leuven, 1973.

 

VAN ROEY, E., Notre Dame de Vosselaer, in: La vie diocésaine. Bulletin du diocèse de Malines, 2e deel, s.l., s.d., blz. 95-100.

 

VERDEGEM, M., Geschiedenis van de Corneliusbedevaart Machelen-gulde van 1643 tot 1820, Leuven, 1982.

 

VINKX, L., Het Heilig Bloed te Boxtel en Hoogstraten. De legende en de geschiedenis van de verering (1380-1987). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1987.

 

WABBENS, Ph., Een en ander over mijn parochie, Antwerpen, s.d.

 

WICHMANS, A., Brabantia Mariana Tripartita, Antwerpen, 1632.

 

WINGENS, M., Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw, Nijmegen, 1994.

 

WINGENS, M., ‘Van de handt des heeren geraeckt’ Miraculeuze genezingen in bedevaartsplaatsen nabij de grenzen van de republiek 1600-1800, Hilversum, 1993.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende