Brugse haveninfrastructuur in de 18de eeuw (1700-1790) (Jorg Timmerman).

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Alvorens over te gaan tot de eigenlijke verhandeling, wens ik kort alle personen te bedanken, die mij bij deze speurtocht hebben geholpen.  Allereerst ben ik mijn promotor , prof. drs. J. Parmentier erkentelijk voor zijn continue hulp, alsook mijn thesiscommissarissen, prof. dr. J. Everaert en prof. dr. Ch. Vandenbroecke voor hun begeleiding.

Ook alle dames en heren professoren en assistenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent, die gedurende mijn studieperiode hebben bijgedragen aan mijn wetenschappelijke vorming, wil ik hierbij niet vergeten.

Dank aan de Hr. Van Craeynest voor de goede ontvangst.

Nog een woordje van dank aan de hr. M. Ryckaert, die steeds bereid was de nodige inlichtingen te verschaffen.

 

Vervolgens gaat mijn speciale aandacht uit naar mijn ouders, dank zij hun financiële steun en aanmoediging door dik en dun, kon deze verhandeling gerealiseerd worden.

Tot slot ook een woord van dank aan alle vrienden, kennissen en collega’s studenten, in wiens gezelschap het aangenaam verpozen was tussen het schrijven door, ondanks mijn soms weleens minder vrolijke momenten…

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende