Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584). (Charlotte Coudeville)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Langs deze weg wil ik graag een aantal mensen bedanken die me bij het tot stand komen van deze licentiaatsverhandeling hebben geholpen. Mijn oprechte dank gaat vooreerst uit naar dr. Anne-Laure Van Bruaene. Haar raadgevingen en suggesties hebben mij zeer goed geholpen bij de redactie van dit werk. Haar deur stond altijd open om mij te helpen bij de oplossing van de problemen waarmee ik gedurende dit onderzoek werd geconfronteerd. Ik wens ook prof. dr. Hilde Symoens en prof. dr. René Vermeir te bedanken.

 

De medewerkers van het Stadsarchief van Brugge, het Rijksarchief van Brugge en het Bisschoppelijk Archief te Brugge waren steeds bereid mij te helpen. Hiervoor van harte bedankt. Ook dhr. Ludo Vandamme, die de calvinistische kerkorganisatie te Brugge al uitgebreid heeft bestudeerd, heeft mij geholpen met zijn suggesties.

 

Tenslotte wil ik mijn ouders, broer, vrienden en medestudenten bedanken voor de steun die ze me in de afgelopen twee jaar hebben gegeven.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende