Het psychotisch discours
in dialogisch perspectief.

 

Mikhail Bakhtins taalfilosofie en de psychoanalyse van de schizofrene psychose.

 

Arne Saeys

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Psychologie.

Academiejaar: 2003-2004

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 

Promotor: Prof. Dr. Jan Godderis

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1. Verklaren, begrijpen, interpreteren en dialogeren

    1. Nosologie: van Kraepelin tot DSM-IV 

    2. Jaspers’ methodologie

        2.1. Ontwikkeling van de persoon

        2.2. Empathisch begrijpen vs interpreteren

    3. Fenomenologisch begrijpen

    4. Psychoanalytisch interpretaties

    5. Sociale verhoudingen

 

Hoofdstuk 2. Taal en de Ander: Bakhtin & Lacan

    I. De symbolische orde en de psychose

        1. De symbolische orde

        2. De verwerping van de Vader-metafoor

    II. Taal: Structuralisme & dialogisme

        1. Het taalsysteem en het individuele spreken

        2. Het probleem van de verwijzing 

        3. De gelaagdheid van de taal .

        4. Bemiddeling van het onmiddellijke

        5. Metafoor en metonymie

             5.1. Jakobsons metafoor en metonymie

             5.2. Jakobsons functies van de taal

             5.3. Lacans metafoor en metonymie

             5.4. Metafoor en cultuur

        6. Omtrent betekenis

        7. De Ander en de anderen in het discours

            7.1. Het gedeelde subject

            7.2. De geadresseerde ander

            7.3. Dubbelstemmig discours

                 7.3.1. De vrije indirecte rede

                 7.3.2. Het gelijk gerichte dubbelstemmige woord

                 7.3.3. Het verschillend gerichte dubbelstemmige woord

                 7.3.4. Interne en externe dialoog

            7.4. De polyfone auteur

    III. Subject: Psychoanalyse & literaire creatie

        1. Het Spiegelstadium en de Dubbelganger

        2. Auteur en Held

        3. De sociale band 

        4. Het dialogische zelf

        5. ‘Het onbewuste is gestructureerd als een taal’

        6. Het groteske lichaam & de driften

    IV. Besluit: Taal, subject & lichaam

 

Hoofdstuk 3. De schizofrene psychose: taal en subject

    I. Het psychotisch discours

        1. Een discours zonder referentie

        2. Neologisme, refrein en onderbreking

        3. Dromen en associaties

        4. De hallucinatie

    II. De psychotische structuur

        1. Mislukking van de Symbolische identificatie

        2. Mislukking van de Imaginaire identificatie

        3. De horror van het Reële

    III. Psychose en sociale band

    IV. De breuk in ‘het dialogische zelf’

        1. De narratieve structuur in de psychose 

        2. Positieve en negatieve symptomen

        3. Afwezigheid van een handelende protagonist

        4. Intersubjectiviteit als bedreiging

        5. De ‘psychotische structuur’ en de dialogische ontwikkeling

    V. Het groteske en het schizofrene lichaam 

        1. Niet-symbolisatie van het lichaam

        2. Lust en onlust

        3. De verwerping van het groteske lichaam

    VI. Besluit: Taal, structuur en lichaam in de psychose

 

Hoofdstuk 4. Therapie en dialoog

    1. Narratieve transformaties

    2. Dialogische overdracht

    3. Het groteske lichaam in therapie

    4. De Open-Dialoog-Benadering

    5. Besluit

 

Conclusie

 

Referenties

 

 

Samenvatting

 

Saeys, Arne. Het psychotisch discours in dialogisch perspectief. Mikhail Bakhtins taalfilosofie en de psychoanalyse van de schizofrene psychose.

 

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de Psychologie, september 2004.

Leiding: Prof. Dr. Jan Godderis

 

 

 Deze literatuurstudie tracht bestaande fenomenologische en psychoanalytische betekenissen die aan het psychotisch discours verleend zijn in het licht te plaatsen van de taalfilosofische noties van de Russische linguïst Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Bakhtin heeft evenwel zelf nooit iets over psychopathologie geschreven. Zijn reflecties betreffen in hoofdzaak het proces van literaire creatie zoals bijvoorbeeld in het werk van Dostojevski en Rabelais. Bakhtin is echter meer dan een literatuurwetenschapper. Vanuit zijn literatuurtheorie ontwikkelde hij een heel eigen filosofie die in grote mate toepasbaar is op domeinen ver buiten de literatuurtheorie.

Bakhtin stelt dat de mens op de eerste plaats een talig en cultureel subject is. Deze zienswijze toont overeenkomsten met de structuralistische visie op taal en subject van Jacques Lacan. Gezien de baanbrekende opvattingen van Lacan inzake de psychose lijkt het interessant zijn visie op taal en subject met die van Bakhtin te vergelijken. Beiden beklemtonen het belang van de taal in de subjectwording. Er zijn evenwel verschillen in hun taalopvattingen. Het probleem van de verwijzing, betekenisverlening, metaforisatie, dubbelstemmig discours en andere taalfenomenen worden uitgebreid besproken. Het wordt duidelijk dat Lacans benadering een grote nadruk legt op het structurerende van de taal. Bakhtin daartegenover stelt dialogische relaties boven het systeem van de taal. Waar Lacan de taal voornamelijk ziet als de structuur die orde schept in de sociale relaties tussen mensen, zal Bakhtin de rol van de taal vooral zien als datgene wat mensen met elkaar verbindt. Na een confrontatie tussen structuralistische en dialogische taalopvattingen wordt het belang van het Spiegelstadium bij Lacan vergeleken met het proces van de literaire creatie bij Bakhtin. In de de-individualisering van het menselijke subject wordt een belangrijk punt van overeenkomst gevonden tussen beide denkers. Waar het subject bij Lacan slechts verdeeld wordt door dé Ander, drijft Bakhtin de verdeling van het subject nog verder door. Uiteindelijk belandt men bij een ‘meerstemmig’ of ‘dialogisch zelf’, dat uit zovele posities bestaat, dat er een levendige innerlijke dialoog kan plaatsvinden. Ook het lichaam wordt bij Bakhtin ontdaan van zijn individualiteit, wanneer hij spreekt over het ‘groteske lichaam’. In de carnavalsgemeenschap overschrijdt het groteske lichaam zijn grenzen, waardoor het een sociale betekenis krijgt.

In een volgend luik worden de implicaties van deze bevindingen voor het spreken van de psychoticus uitgewerkt. Eerst worden de merkwaardigheden uit het psychotisch discours bekeken vanuit een linguïstisch standpunt. Daarna volgt een psychoanalytische interpretatie van de psychotische taalfenomenen en de hallucinatie. Het ontbreken van een symbolische bemiddeling in de psychose staat centraal. Lacan beschrijft vandaar uit de psychotische structuur. Door een mislukking van een symbolische en een imaginaire identificatie zou het subject ten prooi vallen aan de horror van het reële. De psychoticus plaatst zich buiten de taal als sociale band met de Ander. Geïnspireerd door Bakhtins filosofie werd recentelijk een theorie uitgewerkt die het psychotische subject vanuit een dialogisch perspectief bekijkt. Centraal staat de breuk in het ‘dialogische zelf’. Het psychotische subject zou moeilijkheden hebben om zich te positioneren in de interne en externe dialoog. Vanuit een integratie van de theorie van het ‘dialogische zelf’ en de psychoanalyse zouden we kunnen zeggen dat de psychotische structuur gekenmerkt wordt door een verstoorde dialogische positionering tegenover de Ander(en). Tenslotte wordt de houding van de psychoticus ten opzichte van het eigen lichaam besproken. Het lichaam zou niet gesymboliseerd zijn en zou beheerst worden door de ‘doodsdrift’. Vanuit Bakhtin kunnen we stellen dat de psychoticus het groteske lichaam verwerpt.

Uit de hier voorgestelde visies vloeien een aantal psychotherapeutische praktijken voort. De narratieve benadering van het ‘dialogische zelf’ richt zich op het versterken van de innerlijke dialoog. De psychoanalyse gaat dieper in op het verschijnsel van de overdracht in de externe dialoog. Er wordt gesteld de overdracht te laten plaatsgrijpen op het niveau van het lichamelijke. Tenslotte wordt vanuit een systemische hoek het belang van een Open Dialoog met allen die betrokken zijn bij de crisis van de psychoticus benadrukt, zodat de psychose vanuit de dialoog een gedeelde betekenis kan krijgen.

 

home lijst scripties inhoud volgende