Aspecten van sociale mobiliteit binnen de 18de-eeuwse Aalsterse ambachtswereld. Een prosopografische benadering. (Sven De Schryver)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

PROSOPOGRAFISCHE STUDIE

 

1. Verantwoording prosopografische studie

 

Het afdrukken van de databank omtrent ons prosopografisch onderzoek in de vorm van een bijlage biedt o.i. een dubbel voordeel. Enerzijds gaan er geen kostbare gegevens verloren, meer nog, wij hebben het gevoel dat de thesis op die manier meer tot haar recht komt, omdat deze collectieve biografieën een completer intermenselijk beeld schetsen. De informatie in de scriptie heeft immers noodgedwongen een selectief karakter, daar het nooit de bedoeling kan zijn elk ambachtslid individueel te behandelen. We werkten daarentegen wel met steekproeven om bepaalde indicaties en patronen naar voren te brengen. Bovendien kunnen aspecten uit de thesis zoals carrièrereconstructies meteen geverifieerd worden. Een complementair gebruik van a.h.w. een kwalitatieve thesis en een kwantitatieve databank biedt de lezer m.a.w. een steviger houvast. Anderzijds hopen wij bij deze een bescheiden hulpinstrument aan te bieden om verder historisch, demografisch of genealogisch vorsingswerk aan te moedigen.

 

Bij het aanleggen van de database opteerden we voor een 14-tal parameters (kolommen) ter systematische ordening van deze prosopografie. Achtereenvolgens waren dit: bronnaam, uniforme naam, aanspreking met “Sieur”, ambacht, functie, al of geen bestuurslid, datum van inschrijving, vrijwording of mandaat, status, cumulatie, leermeester, datum van overlijden, bron, varia. Uiteraard was het onmogelijk om bij elk onderzocht ambacht elke record in te vullen, vandaar dat het aantal kolommen varieert naargelang van het ambacht.

 

Wat de structuur van deze katern betreft, kozen we ervoor om per onderzocht ambacht een globaal alfabetisch ledenoverzicht te geven. Bij de verwerking van de gegevens hebben we – waar nodig – de originele schrijfwijzen van de persoonsnamen omgebogen tot een conforme schrijfwijze. De bedoeling was om op die manier aanverwante schrijfwijzen uit te sluiten, waardoor het traceren van bepaalde personen aanzienlijk vereenvoudigd werd. Toch is er een minderheid van persoonsnamen, waarbij we geen uitsluitsel konden geven omtrent de juiste identificatie. Daarnaast werden we geconfronteerd met het fenomeen van de zgn. ééndagsvliegen d.w.z. familienamen die in een ambacht slechts éénmaal voorkwamen. In beide gevallen hebben we de oorspronkelijke spelling grosso modo ongemoeid gelaten. Wat de bestuursleden betreft, kunnen er her en der overlappingen vastgesteld worden, zelfs binnen dezelfde ambtstermijn. Dit komt omdat we de namen uit de rekeningen combineerden met gegevens uit de stedelijke resoluties en wettelijke passeringen, waar we de smalle wetten opgetekend stonden.

 

We zijn ons echter bewust dat deze lijsten niet feilloos zijn, laat staan vrij van foutloze interpretaties of vergissingen. Met deze repertoria dient m.a.w. met de nodige omzichtigheid omgesprongen te worden.

 

 

2. Prosopografie van de geselecteerde ambachten   Volledige lijst in pdf

 

2.1. Bakkers, 1699-1791

 

Deze lijst is te bekijken in de vorm van een pdf-bestand

 

Bronnen:          SAA, OAA, nr. 205 (rekeningen van de bakkers)

 

SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25 en 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

Afkortingen:     D = deken

B = boekhouder

gezw = gezworene

M = meester

L = leerling

Z = meesterszoon

I = inwoner

V = vreemdeling

V+bd = vreemdeling gehuwd met een burgerdochter

fs. = filius, Sr = sieur

(N.)= néant (voornaam onbekend)

afg D of M = afgaande deken of meester

 

2.2. Kleermakers, 1699-1791

 

Deze lijst is te bekijken in de vorm van een pdf-bestand

 

Bronnen:          SAA, OAA, nr. 183 (rekeningen van de kleermakers)

 

SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25 en 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

2.3. Kousenmakers, 1771-1788

 

NAAM + VOORNAAM Sr FUNCTIE DATUM STATUS LEERMEESTER OPMERKINGEN
Adriaens Thomaes fs. Martinus
 
M 7 nov 1774 Z
 

 
De Klippel Jan Baptist fs. Emanuel
 
L 24 april 1773 I D'Haene Jan
 
De Neef Jacobus fs. Geeraert
 
L 28 jan 1778 Z De Neef Geeraert
 
De Neef Jacobus fs. Geeraert
 
M 16 apr 1782 Z
 

 
De Neef Joannes fs. Geeraert
 
M 24 juni 1788 Z
 

 
De Neef Joannes fs. Geeraert
 
L 28 jan 1778 Z De Neef Geeraert
 
De Neef Jubertus fs. Geeraert
 
L 28 jan 1778 Z De Neef Geeraert
 
De Pauw Joannes Josephus fs. Joannes
 
L 24 juni 1786 I D'Haene Joannes
 
D'Haene Jacobus fs. Gilermus
 
M 15 nov 1773 I
 

 
D'Haene Joannes fs. Joannes
 
L 12 maa 1771 Z D'Haene Jan
 
D'Haene Petrus Judocus fs. Joannes
 
L 15 jan 1776 Z D'Haene Jan leert bij zijn vader
Gijssens Ferdinand fs. Joannes
 
L 27 sep 1774 I D'Haene Jan
 
Luycx Albertus fs. Frans
 
L 15 jan 1772 I D'Haene Jan Bapt
 
Luycx Jacobus fs. Frans
 
L 15 jan 1772 I D'Haene Jan Bapt
 
Moreels Adrianus Emanuel fs. Judocus
 
L 9 sep 1776 I D'Haene Jan Bapt
 
Schellinck Egidius fs. Egidius
 
L 14 apr 1779 I D'Haene Jan Bapt
 
Siron Jan fs. Peeter
 
L 20 apr 1788 Z Siron Peeter leert bij zijn vader
Siron Simon fs. Xaverius
 
L 19 apr 1771 Z Siron Franciscus Xaverius leert bij zijn vader
Speliers Jacobus fs. Josephus
 
L 11 juni 1786 I Siron Franciscus Xaverius
 
Van Hole Franciscus fs. Peter
 
L 7 nov 1782 I De Neef Jacobus
 
Vervack Franciscus Josephus fs. Frans
 
L 18 sept 1787 I D'Haene Jacobus
 

 

Bronnen:          SAA, OAA, nr. 183 (rekeningen van de kleermakers)

 

2.4. Blauwververs, 1704-1795

 

Deze lijst is te bekijken in de vorm van een pdf-bestand

 

Bronnen:          SAA, OAA, nr. 223 (rekeningen blauwververs)

                        SAA, AOK, nrs. 716, 717 en 718 (ledenlijst + rekeningen blauwververs)

                       

SAA, OAA, nrs. 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25 en 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

2.5. Winkeliers, 1699-1793

 

Deze lijst is te bekijken in de vorm van een pdf-bestand

 

Bronnen:          SAA, OAA, nrs. 212, 213, 214 en 216 (rekeningen van de winkeliers)

 

SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25 en 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

 

3. Suggestie voor verder onderzoek

 

Bij de aanvang van ons onderzoek namen we ons voor om een zo breed mogelijk werkkader te creëren. Afgaande op de bronnen bleken er 9 ambachten in aanmerking te komen. Naarmate ons onderzoek vorderde, drongen er zich systematisch afbakeningen op. Uiteindelijk besloten we 4 ambachten te weerhouden om deze te onderwerpen aan een exhaustief prosopografisch onderzoek. Onderhavige lijsten betreffen bijgevolg gedeeltelijke reconstructies van ambachtsbesturen van de 5 overige ambachten, die weliswaar buiten ons onderzoeksdomein gevallen zijn. We besloten deze lijsten toch af te printen, bij wijze van suggestie voor verder onderzoek. Akkoord, het summiere bronnenmateriaal leent zich niet onmiddellijk tot grootschalige projecten. Laten we dan ondanks alles deze bronnen – hoe weinig ook – optimaal benutten. Vooral wat de 18de -eeuwse hoveniers en schoenmakers betreft, is er nog interessant onontgonnen archiefmateriaal voorhanden in de vorm van ambachtsrekeningen. 

 

3.1. Brouwers: bestuur, 1699-1791

 

NAAM + VOORNAAM Sr FUNCTIE DATUM WOONPLAATS
Appelman Judocus ja M 1706
 
Appelman Judocus ja M 1707-1708
 
Bayens Adrian ja M 1706
 
Bayens Adrian ja B 1700-1702
 
Bayens Adrian ja B 1702-1704
 
Bayens Adrian ja M 1707-1708
 
Biddelo Peter ja M 1750
 
Biddelo Peter ja M 1744
 
Breemaker Emanuel ja M 1717
 
Breemaker Emanuel ja M 1709-1710
 
Breemaker Hieronimus
 
M 1726
 
Cayman Rogier ja M 1699-1700
 
Danneels Jan ja D 1700-1702
 
De Craeker Frans
 
D 1761
 
De Craeker Frans
 
D 1754
 
De Craeker Frans
 
M 1750
 
De Craeker Jaspar ja M 1731-1732
 
De Craeker Jaspar ja M 1729
 
De Craeker Jaspar ja M 1717
 
De Craeker Jaspar ja M 1702-1704
 
De Craeker Jaspar ja M 1734
 
De Hert Judocus ja D 1699-1700
 
De Hert Judocus ja D 1709-1710
 
De Hert Judocus ja D 1702-1704
 
De Hert Romanus ja D+B 1744
 
De Hert Romanus ja M 1734
 
De Hert Romanus ja M 1731-1732
 
De Paepe Joannes Jacobus
 
D 1791
 
De Vis Jacobus
 
M 1791
 
De Weghe Jan ja D 1707-1708
 
De Weghe Jan ja D 1706
 
De Weghe Jan ja M 1700-1702
 
Dehaene Jan Baptist ja M 1702-1704
 
Dehaene Jan Baptist ja B 1709-1710
 
Dehaene Jan Baptist ja M 1699-1700
 
Dehaene Jan Baptist ja D 1726
 
Dehaene Jan Baptist ja D 1729
 
Dehaene Jan Baptist ja D 1731-1732
 
Dehaene Jan Baptist ja D 1717
 
Fobus Petrus Frans
 
M 1791
 
Janssens F. ja B 1729
 
Janssens Peter ja B 1717
 
Janssens Peter ja M 1726
 
Luycx (N.) ja B 1734 "In den beir"
Luycx Jacobus ja M 1744
 
Luycx Romanus
 
D 1750
 
Meert Joos ja B 1699-1700
 
Meert Joos d'oude ja M 1709-1710
 
Meert Joos d'oude ja M 1700-1702
 
Meert Judocus ja B 1731-1732
 
Meert Judocus ja B 1706
 
Meert Judocus ja M 1729
 
Meert Judocus ja B 1726
 
Meert Judocus ja B 1707-1708
 
Meert Judocus ja D 1734
 
Ponsel (N.)
 
M 1754
 
Ponsel Gabriel
 
M 1761
 
Van Der Meersche Jacobus
 
M 1761
 
Van Der Meersche Jacobus
 
M 1754
 

 

Bronnen:          SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25, 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

Afkortingen:     D = deken

M = gezworene meester

B = boekhouder

gezw = gezworene (kan zowel deken als gezworene meester zijn)[1]

(N.) = néant (voornaam onbekend)

 

3.2. Schoenmakers: bestuur, 1699-1791

 

NAAM + VOORNAAM Sr FUNCTIE DATUM WOONPLAATS
Bayens Jacobus
 
M 1761
 
Beeckman Christoffel
 
M 1734
 
Beeckman Christoffel
 
M 1744
 
Beeckman Christoffel
 
M 1750
 
Beeckman Christoffel
 
M 1754
 
Beeckman Christoffel
 
M 1761
 
Beeckman Frans
 
M 1731-1732
 
Beeckman Jan ja M 1699-1700
 
Beeckman Jan ja M 1700-1702
 
Boone Judocus
 
M 1761
 
Couck Martinus
 
B 1731-1732
 
Couck Matheus
 
B 1729
 
Coussens Guillelmus
 
M 1729
 
De Bundel Jan ja M 1702-1704
 
De Bundel Jan ja M 1700-1702
 
De Bundel Jan ja M 1699-1700
 
De Neve Philips
 
M 1731-1732
 
De Roover Christoffel ja B 1699-1700
 
De Roover Christoffel
 
B 1700-1702
 
De Valck (N.)
 
B 1744 Pontstraat
De Valck Adriaen
 
B 1726
 
De Valck Adriaen
 
M 1717
 
De Valck Adriaen
 
M 1729
 
De Valck Jan
 
M 1734
 
De Valck Jan Baptist
 
B 1750
 
De Vos Gillis
 
M 1744
 
De Vos Jan
 
B 1754
 
De Vos Jan Frans
 
B 1761-1764
 
De Vos Jan Frans
 
D 1764
 
D'Hoir (N.)
 
M 1744 Molenstraat
D'Hove Guilliam
 
M 1709-1710
 
D'Hove Guilliam
 
B 1707-1708
 
D'Hove Guilliam
 
B 1706
 
D'Hove Guilliam
 
M 1717
 
Doolaeghe Thomas
 
M 1791
 
f ja D 1699-1700
 
Fobé Joannes
 
B 1791
 
Hellinck Judocus
 
D 1761-1764
 
Hellinck Judocus
 
D 1754
 
Hellinck Judocus
 
D 1750
 
Le Corbisier (N.)
 
M 1709-1710
 
Le Corbisier (N.)
 
M 1726 Zoutstraatpoort
Le Corbisier Jan Baptist
 
D 1729
 
Le Corbisier Jan Baptist
 
D 1731-1732
 
Le Corbisier Petrus
 
D 1717
 
Meelian (N.) ja D 1700-1702
 
Meelian Marinus ja M 1709-1710
 
Meelian Marinus ja M 1702-1704
 
Moens Albert
 
M 1729
 
Moens Albert
 
B 1734
 
Moens Albert
 
M 1731-1732
 
Moens Francis fs. Albert
 
B 1764
 
Moens Jacobus
 
D 1707-1708
 
Moens Jacobus ja M 1702-1704
 
Moens Jacobus
 
D 1706
 
Moens Peter
 
M 1706
 
Moens Peter
 
M 1754
 
Moens Peter ja M 1700-1702
 
Moens Peter ja M 1699-1700
 
Moens Peter
 
M 1717
 
Moens Peter
 
M 1707-1708
 
Moens Servaes
 
M 1750
 
Moens Servaes
 
M 1726
 
Moens Servaes
 
D 1744
 
Peereboom Jan Phillip
 
M 1750
 
Pieters (N.)
 
M 1754 Pontstraat
Schandevijl Adriaen
 
B 1717
 
Stevens Peter
 
M 1734
 
Van Cutsem Joannes
 
D 1791
 
Van De Capelle (N.)
 
B 1734 "In de Vlaschblomme"
Van De Capelle Louis
 
D 1726
 
Van Der Burght Jan
 
M 1726
 
Van Uytvanghe Judocus
 
M 1791
 
Veris Joannes ja D 1709-1710
 
Veris Joannes ja D 1702-1704 Pontstraat
Veris Philips ja M 1707-1708
 
Veris Philips ja M 1706
 
Veris Philips ja B 1702-1704
 
Waegeneer Cornelis
 
M 1706
 
Waegeneer Cornelis
 
M 1707-1708
 
Waegeneer Nicolaes
 
B 1709-1710
 

Bronnen:          SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25, 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

 

3.3. Hoveniers :  ambachtsbestuur, 1699-1791

 

NAAM + VOORNAAM Sr FUNCTIE DATUM WOONPLAATS
Buyens Peter
 
M 1750
 
Callebout (N.)
 
B 1754 buiten de Molenstraat
Callebout (N.)
 
B 1744
 
Callebout Judocus
 
M 1791
 
Callebout Judocus
 
B 1761
 
De Bruyn Joannes
 
M 1791
 
De Mol Christian
 
M 1717
 
De Mol Christian
 
B 1702-1704
 
De Mol Gillis
 
D 1729
 
De Mol Gillis
 
B 1726
 
De Mol Gillis
 
D 1734 buiten de Pontstraatpoort
De Neve Jan
 
B 1717
 
De Vos Cornelis
 
D 1791
 
De Vuyst Adrian
 
M 1700-1702
 
Horebeke Jan
 
M 1699-1700
 
Lenssens Cornelis
 
M 1700-1702
 
Lenssens Cornelis
 
B 1707-1708
 
Lenssens Cornelis
 
B 1706
 
Lenssens Cornelis
 
B 1709-1710
 
Lenssens Cornelis
 
D 1699-1700
 
Meert Joos
 
M 1702-1704
 
Muylaert Judocus
 
M 1731-1732
 
Podevijn Peter
 
M 1731-1732
 
Podevijn Peter
 
M 1734
 
Podevijn Philips
 
D 1726
 
Roelant Cornelis
 
M 1707-1708
 
Roelant Cornelis
 
gezw 1706
 
Roelant Cornelis
 
gezw 1709-1710
 
Schellinck Jacques
 
M 1761
 
Schellinck Jan
 
M 1754
 
Thomas Cornelis
 
M 1729
 
Thomas Cornelis
 
M 1754
 
Thomas Cornelis
 
M 1761
 
Thomas Cornelis
 
M 1750 buiten de Nieuwstraat
Thomas Cornelis
 
D 1731-1732
 
Van Cauwenberghe Jacobus
 
M 1699-1700
 
Van Den Berghe Adriaen
 
M 1702-1704
 
Van Den Berghe Adriaen
 
M 1699-1700
 
Van Der Meersche Jan
 
D 1744 Bolleweg
Van Der Meersche Jan
 
D 1734
 
Van Der Meersche Peter
 
M 1744
 
Van Der Meersche Peter
 
M 1729
 
Van Der Meersche Peter
 
B 1750 Hertshage
Van Der Meersche Philip
 
B 1791
 
Van Der Meersche Philip
 
D 1761
 
Van Der Meersche Philip
 
D 1750
 
Van Der Meersche Phillip
 
D 1754
 
Van Geem Lauwrijs
 
B 1700-1702
 
Van Geem Lauwrijs
 
M 1717
 
Van Geem Philip
 
M 1726
 
Van Geem Philip
 
B 1731-1732
 
Van Geem Philip
 
M 1734
 
Van Geem Philip
 
B 1729
 
Van Schijlenbroeck Dominicus
 
B 1699-1700
 
Van Vaerenbergh Jan
 
M 1744
 
Verstraeten Joos
 
gezw 1706
 
Verstraeten Joos
 
M 1707-1708
 
Verstraeten Joos
 
gezw 1709-1710
 
Waegeneer (N.)
 
B 1734 "In den Engel"

 

Bronnen:          SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25, 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

3.4. Smeden : ambachtsbestuur, 1699-1791

 

NAAM + VOORNAAM Sr FUNCTIE DATUM OVERLEDEN
Adam Judocus
 
D 1761
 
Arents Frans fs. Jans
 
B 1706-1708
 
Arents Frans fs. Jans
 
gezw 1699-1702
 
Arents Ignatius
 
B 1709-1710
 
Arents Jan
 
D 1717
 
Cayman Joannes
 
B 22 okt 1772
 
De Cater Guillam
 
B 1717
 
De Groot Joannes d'oude
 
M 1744
 
De Joncker Constantinus ja B 1754-1760
 
De Joncker Constantinus ja D 1744
 
De Vos Jan Baptista
 
B 1761-1772
 
De Vuyst Josephus
 
B 1791
 
Gillis Peter
 
M 14 maa 1736
 
Gillis Peter
 
gezw 1731-1732
 
Gillis Peter
 
gezw 1709-1710
 
Gillis Peter
 
gezw 1700-1702
 
Gillis Peter d'oude
 
M 1744
 
Gillis Peter d'oude
 
M 1754
 
Louvain Cornelis
 
gezw 1706-1708
 
Mourus Baldunus
 
D 1791
 
Peereboom Gillis
 
M 1726
 
Peereboom Jan Philip
 
gezw 1761
 
Standaert Cornelis
 
gezw 1709-1710
 
Standaert Cornelis
 
gezw 1707-1708
 
Standaert Cornelis
 
gezw 1699-1700
 
Standaert Cornelis
 
gezw 1706
 
Standaert Jan
 
M 1717
 
Tonlin Jan Baptista
 
D 1770
 
Van Cutsem Frans
 
M 1761
 
Van De Water Jacobus
 
M 1734-1736 1736
Van De Water Jacobus
 
M 1726
 
Van Den Berghe Hendrick
 
M 1717
 
Van Den Berghe Hendrick
 
B 1709-1710
 
Van Den Berghe Hendrick
 
gezw 1702-1704
 
Van Den Berghe Joannes
 
M 1791
 
Van Den Berghe Judocus
 
M 1744
 
Van Der Gucht Adrian Francis
 
M 1791
 
Van Der Gucht Jacobus
 
M 1761
 
Van Der Gucht Jacobus
 
M 1754
 
Van Der Moesen Frans
 
M 1729
 
Van Der Moesen Frans
 
gezw 1731-1732
 
Van Der Moesen Frans
 
B 1726
 
Van Nuffel Gerard
 
gezw 1702-1704
 
Van Nuffel Ignatius
 
B 20 okt 1760
 
Van Nuffel Ignatius
 
B 1761
 
Van Nuffel Peter
 
B 1729
 
Van Nuffel Peter
 
M 14 maa 1736
 
Van Nuffel Peter
 
B 1731-1732
 
Vergaeren Jan
 
B 1699-1700
 
Vermoesen Frans
 
B 1702-1704
 
Wambeke Joannes
 
B 1700-1702
 
Wijnants Egidius
 
B 1744
 
Wijnants Gillis
 
B 1734
 
Willick Carel
 
D 1754
 
Willick Carel
 
D 1761-1770
 
Willick Frans Hendrik
 
M 1729
 

Bronnen:          SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25, 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

3.5. Timmerlieden :  ambachtsbestuur, 1699-1791

 

NAAM + VOORNAAM Sr FUNCTIE DATUM
Adam Judocus
 
D 1791
Capiau Joannes Baptista
 
B 1791
De Groef Sebastian
 
M 1791
De Smet (N.) fs. Renaert
 
gezw 1700-1702
De Smet (N.) fs. Renaert
 
gezw 1699-1700
De Smet Martinus
 
B 1709-1710
De Smet Martinus
 
B 1717
De Smet Peter
 
B 1699-1700
De Smet Peter
 
B 1702-1704
De Smet Peter
 
B 1700-1702
De Smet Peter fs. Joos
 
gezw 1706
De Smet Peter fs. Joos
 
gezw 1707-1708
De Vos Jan Baptista
 
B 1754
Slaghmolen Jacobus
 
B 1729
Slaghmolen Jacobus
 
B 1726
Slaghmolen Jacobus
 
gezw 1744
Slaghmolen Jacobus
 
B 1734
Slaghmolen Jacques
 
B 1731-1732
Touriani Bernard
 
B 1707-1708
Touriani Bernard
 
B 1706
Touriani Bernard
 
gezw 1702-1704
Van De Water Arnout
 
gezw 1700-1702
Van De Water Arnout
 
gezw 1699-1700
Van De Water Arnout
 
gezw 1702-1704
Van Den Abeele Gijsbrecht
 
gezw 1709-1710
Van Den Hende Jan Baptist
 
gezw 1754
Van Der Biest Gabriel
 
gezw 1731-1732
Van Der Biest Gabriel
 
gezw 1726
Van Der Biest Gabriel
 
gezw 1729
Van Der Biest Gabriel
 
gezw 1734
Van Der Biest Jacobus
 
M 1791
Van Der Biest Jan
 
M 1717
Van Der Biest Jan
 
gezw 1707-1708
Van Der Biest Jan
 
gezw 1706
Van Der Biest Thomas
 
gezw 1754
Van Der Wee Egidius
 
gezw 1744
Van Der Wee Gillis
 
gezw 1726
Van Der Wee Gillis
 
gezw 1729
Van Der Wee Gillis
 
M 1717
Van Der Wee Gillis
 
gezw 1731-1732
Van Sivillen Sebastian
 
gezw 1734
Willems Hendrick
 
gezw 1709-1710
Willems Livinus
 
B 1744

 

Bronnen:          SAA, OAA, nrs. 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1380, 1387, 1389, 1390, 1392, 1397 en 1400 (wettelijke passeringen)

 

SAA, OAA, nrs. 24, 25, 27 (stedelijke resolutieboeken)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

[1] In enkele stedelijke registers wordt bij de vernieuwing van het ambachtsbestuur geen onderscheid gemaakt tussen gezworene meester en deken. We beschikken in deze gevallen enkel over de vermelding van “gezworenen van ambacht ...”.