Nazi-ideologie en verplichte tewerkstelling van Belgische vrouwen in de Tweede Wereldoorlog: een confrontatie. (Gerd Van der Auwera)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

A. Onuitgegeven bronnen

 

1. Brussel, SOMA. Notulen van de vergaderingen van de Secretarissen-generaal. 1940- 1944

 

2. Brussel, SOMA. Tätigkeitsberichte der Militärverwaltung an den Oberbefehlshaber des Heeres. 1940-1944.

 

3. Brussel, SOMA. Enquête Kerk-Eglise. 1977.

 

4. Brussel, SOMA. Enquête Verplichte Tewerkstelling en Werkweigeraars. 1943-1975.

 

5. Leuven, KADOC. ASCSVW-DGOG: Algemeen Secretariaat der Christelijke Sociale Vrouwenwerken-  Dienstbetoon aan Gezinnen door de Oorlog Geteisterd.

-  Archief ASCSVW:

258-282: DGOG

274-279: DGOG

392: Briefwisseling van Maria Baers in verband met de verplichte tewerkstelling (van vrouwen) door de Duitse overheid

- Archief KAV:

2.8.29 Vereniging Dienstbetoon aan gezinnen door oorlog geteisterd (DGOG). Verslag over de werking van de vereniging. 1940-1948.

2.8.30 Vereniging Dienstbetoon aan gezinnen door oorlog geteisterd (DGOG). Notulen van vergaderingen, briefwisseling, rapporten, kas- en jaarrekeningen. 1940-1946.

2.8.31 Vereniging Dienstbetoon aan gezinnen door oorlog geteisterd (DGOG). Rekeningen en facturen.

- Archief KAV-nationaal:

452 DGOG en samenwerking met het Nationaal Steunfonds voor Geteisterden (NSG). Nota's, briefwisseling, financiële overzichten, verslag vergadering en rapport van tussenkomsten in het 10de district Brussel, omzendbrieven. 1943-1945.

453 Idem. Administratie, formulieren en kaarten, vragenlijsten, kaart met taakverdeling in enkele Brusselse districten, verslag vergadering comité DGOG 10de district Brussel, uittreksel statuten DGOG met nationaal activiteitenverslag tot oktober 1940. 1940-1943.

454 Idem, vnl. Brusselse comités en samenwerking met Nationaal Steunfonds voor Geteisterden. Nota's, lijsten met verantwoordelijken, omzendbrieven. 1944.

455 Idem. Brochures: Vademecum van den geteisterde.

456 Idem. Activiteitenverslag. Mei 1940-juni 1941.

457 Werking DGOG na de bevrijding en plan tot heroprichting. Verslagen vergaderingen, omzendbrieven, nota's, brochures. 1945-1946, 1952.

458 KAV en Hulp aan Arbeiders in den Vreemde. Algemeen verslag, nota's, omzendbrieven, documentatie JOC. 1943-1945.

459 DGOG, arrondissement Brussel. Verslagen vergaderingen, nota's, briefwisseling, omzendbrieven. 1943-1945.

460 DGOG, omzendbrieven, activiteitenverslag aartsbisdom Mechelen (mei1941), nota's, verslag Algemene vergadering (april 1944), verslagen Raad van Beheer (april 1943; juni-september 1944). 1941-1944.

461 DGOG Luik. Briefwisseling, verslagen, nota's. 1944-1945.

462 Nationaal Steunfonds voor Geteisterden. Nota's, omzendbrieven. 1944.

 

6. Leuven, KADOC. Het archief (V)KAJ-Nationaal voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Afdeling 2: KAJ en VKAJ tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

2. Werkingsverslagen

2.1 Algemene overzichten: Nota's, brochures: "De Kajottersbeweging tijdens de bezetting", Brussel, s.d. en "Au service du Pays. La JOC pendant la guerre", Brussel, 1944.

2.2 Periodieke werkingsverslagen. Brochures: "De KAJ in België sedert den oorlog" en "Le Jocisme depuis la guerre"; overzichten van de werking van mei 1940 tot oktober 1941;gestencilde jaarverslagen. 1941/1942, 1942/1943.

 

15. Kajottersuitgaven, KAJ-VKAJ

Verslag der werking tijdens de oorlog, omzendbrieven, briefwisseling, nota. 1940-1941.

 

19. Specifieke oorlogswerking

19.5 Hulp aan Arbeiders in den Vreemde

19.5.1 Verordeningen van de bezetter inzake de verplichte tewerkstelling. Juridische informatie van de DAV, Winterhulp, e.a. in verband met vrijstelling en sociale voorzieningen. Nota's. 1942-1944.

19.5.2 Organisatie en coördinatie van de hulpverlening (V)KAJ/JOC(F) in samenwerking met andere katholieke (arbeiders)organisaties. Nota's, ontwerpen van brief aan kardinaal Van Roey, diverse verslagen. 1942-1944.

19.5.4 Hulp aan vertrekkenden, (V)KAJ/JOC(F). November 1942-1943.

19.5.5 (Verplichte) tewerkstelling van arbeiders in België en Noord-Frankrijk: levensomstandigheden en apostolaatswerking. Maart 1943- einde 1944.

19.5.6 Verplichte tewerkstelling van arbeidsters in Duitsland, VKAJ/JOCF. November 1942- maart 1943.

19.5.7 Verplichte tewerkstelling van arbeiders in Duitsland

                       19.5.7.1 Lijsten van Kajotters in Duitsland

19.5.7.2 Levensomstandigheden in de Lagers-organisaties van de clandestiene KAJ/JOC en van het apostolaat onder de verplicht tewerkgestelden in Duitsland

19.5.7.3 Morele begeleiding en materiële hulp aan arbeiders in Duitsland vanop het thuisfront, KAJ/JOC.

19.7 Hulp aan geteisterden, (V)KAJ in samenwerking met de Dienst voor Gezinnen door Oorlog geteisterd. Verslagen, nota's (1940-1944). (20)

19.10 Weerstandsactiviteiten van KAJ/JOC of van individuele Kajotters

19.10.1 Nota's, verslagen en knipsels i.v.m. hulp aan werkweigeraars en politieke gevangenen, de clandestiene KAJ in Duitsland (28).

 

B. Uitgegeven bronnen (geconsulteerd in Brussel, SOMA)

 

1. Verordnungsblatt des Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich für die besetzen Gebiete Belgiens und Nordfrankreichs.

 

2. Collaboratiepers

 

Volk en Staat. [Vlaamsch Nationaal Dagblad.] - dagelijks / uitgegeven door Vlaamsch Nationaal Verbond/VNV ; onder redactie van Antoon Mermans en Jan Brans. - Antwerpen. - ill. ; 59 x 41 cm. -  MICROFILM n° 112 ; jaargangen 1940-1944.

 

Le Pays Réel. [Rexistisch Dagblad] - dagelijks / uitgegeven door  REX ; onder de redactie van Meulenyser, Jamin en Léon Degrelle. - Brussel. - ill. ; 59 x 43 cm. -  MICROFILM n° 126 - 135; 141 - 143; jaargangen 1940-1944.

 

3. Sluikpers

 

De Vrijschutter. Bureelen : ergens in België. Te verkrijgen : bij al de Brusselsche Ketjes / [Naar den geest van Jacob Van Artevelde. Los van Duitschland, Geen bloedakkoord met Hitler !] ; gesticht door Jean Devillé en Auguste De Maeght - Halle. -            MICROFILM n° 656 ; jaargangen 1940- 1944.

 

La Libre Belgique. Nouvelle série de guerre / gesticht door Robert Logelain (Peter Pan) en Paul  Struye (Scipion l'Africain). - Brussel. - ill.- MICROFILM n° 301; jaargangen 1940-1944.

 

Le Monde du travail / [Guéris toi des  individus  - Courage-Confiance - Organe du Combat Socialiste] ; gesticht door René Delbrouck en Charles Rahier. - Luik. - [wordt dagblad na de bevrijding ; wordt in 1946 overgenomen door LE PEUPLE] ; MICROFILM n° 346 ; jaargang 1944.

4. Vrouwenbladen

 

Nele. Orgaan van het V.N.V.V / uitgegeven door Vlaams Nationaal Vrouwenverbond/VNVV en Dietsche Vrouwen- en Meisjesbond ; onder redactie van Mme Gravez-Haegens. - Aalst. - ill. ; 27,5 x 21,5  cm. - Maandelijks. [Orgaan van de D.V.M.B.] ; jaargangen 1940 -1941.

 

Gudrun. Orgaan van den Dietschen Bond voor Vrouwen en Meisjes (feb-déc 1940) /uitgegeven door Dietschen Bond voor Vrouwen en Meisjes, Dietschen Vrouwen- en Meisjesbond en Dietse Meisjesbond  "Ik dien" ; onder redactie van Mme L. Dosfel en Aleide Andries. - Gent. - Maandelijks. [Orgaan van de  Dietschen Vrouwen- en Meisjesbond - Tweemaandelijks Tijdschrift van de Dietse Meisjesbond "Ik dien"] ; jaargangen 1941-1942.

 

Leidstersblad VNVV / Uitgegeven door Vlaams Nationaal Vrouwenverbond / VNVV. - Brussel. - 21,5 x .13,5 cm ; jaargangen 1943-1944.

 

Vrouw en Volk. Maandblad van het V.N.V.V. / uitgegeven door Vlaams Nationaal Vrouwen-verbond/VNVV ; onder redactie van Jeanne de Bruyn. - Antwerpen. - ill. ; 29 x 22 cm. -  Maandelijks ; jaargangen 1941- 1944.

 

Vrouwen in den strijd. Orgaan der vrouwenunie van het Brusselsche / afhankelijk van het Onafhankelijksheidsfront/OF. - Brussel. - [Uitgegeven door het regionaal komiteit der huisvrouwen van Brussel en omgeving]. - MICROFILM n° 658 ; jaargang 1944.

 

De Stem der Vrouw / uitgegeven door De Vlaamse Kommunistische Partij/VKP. - Antwerpen. - MICROFILM n° 518 ; jaargang 1941- 1942.

 

Femmes dans la lutte. Organe de l'Union des Femmes de la région bruxelloise / Uitgegeven door het Onafhankelijkheidsfront - Brussel. - 21,5 x 34 cm. - MICROFILM n° 179 ; jaargang 1944.

 

La Voix des Femmes / uitgegeven door de Parti Communiste Belge ; onder redactie van Suzanne Gregoire. - Bruxelles. - MICROFILM n° 603 ; jaargang 1941-1943.

 

Vrouwenleven / onder redactie van H. Lambreghts. - Brussel. - ill. ; 29,5 x 22 cm. - Maandelijks ; jaargang 1944.

 

Anne Marie. Le Grand Magazine de la Femme.  - Bruxelles. - ill. ; 31 x 23,5 cm - Maandelijks ; jaargang 1940 -1941.


 

C. Getuigenissen

 

 

D. Literatuur en andere uitgegeven bronnen

 

 

 

Lijst met afkortingen

 

- ASCSVW: Algemeen Secretariaat der Christelijke Sociale Vrouwenwerken 

- CCI: Comité Central Industriel

- DGOG: Dienstbetoon aan Gezinnen door de Oorlog Geteisterd

- DVMB: Dietsche Vrouwen- en Meisjesbond

- HAV: Hulp aan Arbeiders in den Vreemde

- JOC: Jeunesse Ouvrière Chrétienne

- JOCF: Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine

- KADOC: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum

- KAJ: Kristelijke Arbeidersjeugd

- KAV: Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging

- NDAT: Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Toezicht

- NSDAP: Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij

- NSG: Nationaal Steunfonds voor Geteisterden

- OF: Onafhankelijkheidsfront

- RAA: Rijksarbeidsambt

- SA: SturmAbteilung

- SOMA: Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

- SS: SchutzStaffel

- VKAJ: Vrouwelijke Kristelijke Arbeidersjeugd

- VNV: Vlaamsch Nationaal Verbond

- VNVV: Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende