Nog een vergeten hoofdstuk...

De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede,
het tijdschrift De Volkenbond
en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934.

 

Th. C. F. Peppelman
studentnummer: 0900737
 

 

Doctoraalscriptie

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der letteren, Instituut voor Geschiedenis
Oude Kijk in’t Jatstraat 26
Postbus 716
9700 AS Groningen

Augustus 2001

docenten: dr. R. A. M. Aerts
Prof. dr. C. A. Tamse
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Hoofdstuk 1. NOG EEN VERGETEN HOOFDSTUK…

    Inleiding

    Het pacifisme na 1919

    Neutraliteitspolitiek

    Een nieuwe episode in de internationale politiek

    Het pacificisme, 'De Volkenbond' en de VEV tijdens het Interbellum

 

Hoofdstuk 2. VAN VREDEBOND TOT VEV. Een geschiedenis van de vredesbeweging tussen 1870 en 1940

    Inleiding

    Het ontstaan van de Vredesbeweging.

    Ontstaan van vredesbeweging in Nederland: de Algemeene Nederlandsche Vredebond

    Vrede door Recht

    De Nederlandse vredesbeweging in de Eerste Wereldoorlog

    De idee van de Volkenbond

    Einde van de NAOR en fusie met VdR

    De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede: de eerste jaren

    Groei van de VEV

    Einde van de vereniging

    Het tijdschrift ‘De Volkenbond’: korte geschiedenis en analyse van het blad.

    Conclusie

 

Hoofdstuk 3. NEUTRALITEIT ALS DEUGD. De Denkbeelden van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede.

    Inleiding

    De VEV en de nationale ontwapening

    Principiële onpartijdigheid

    Internationalisme

    Pan-Europese gedachte

    Typering van de vereniging

    De VEV in de Nederlandse samenleving: een vergelijking

    Neutraliteit als samenbindend middel en ideologie

 

Hoofdstuk 4. OPKOMEN VOOR EEN NIEUWE WERELDORDE

    Inleiding

    Het Protocol van Genève

    Locarno

    Het verdrag met België

    Steun en verzet in den lande

    ‘De Volkenbond’ en het Verdrag

    Het Verdrag verworpen

    De nationale minderheden en ‘De Volkenbond’

    Conclusie

 

Hoofdstuk 5. DE EINDELOZE ONTWAPENINGSONDERHANDELINGEN.

    Volkenbond, publieke opinie en vrede.

    Volkenbond begint aan ontwapeningsonderhandelingen

    Het Kellogg-Briandverdrag

    De Ontwapeningsconferentie

    Conclusie

 

Hoofdstuk 6. MEN MOET NOOIT OPHOUDEN TE HOPEN… 'De Volkenbond' en de voorbereidingen op de ontwapeningsconferentie

    Inleiding

    Begin: ideaal en nuchterheid

    De onderhandelingen lopen vast

    Een andere benadering van de ontwapeningsonderhandelingen

    Het einde van de Préparatoire en haar resultaat

    Conclusie

 

Hoofdstuk 7. VAN STILLE HOOP TOT BITTERE TELEURSTELLING. Het tijdschrift en de Ontwapeningsconferentie

    Inleiding

    Het Kellogg-Briandpact en de Ontwapeningsconferentie

    Ter ondersteuning van de Conferentie

    De Mantsjoerijecrisis

    De Conferentie in ‘De Volkenbond’: het eerste jaar

    Het optreden van Hitler

    Het MacDonald-plan

    Duitsland verlaat de Volkenbond

    De laatste zittingen van de Conferentie

    Reorganisatie van de Volkenbond?

    Neutraliteit als oplossing.

    Conclusie

 

Hoofdstuk 8: CONCLUSIE EN SLOT.

 

BRONNEN EN LITERATUUR

 

Bijlagen

    Bijlage 1. LIJST VAN REDACTEUREN VAN DE VOLKENBOND:

    Bijlage 2. VOORZITTERS VAN DE VEREENIGING VOOR VOLKENBOND EN VREDE

 

 

home lijst scripties inhoud volgende