Televisiefictie: redder van Europa. Een onderzoek naar de potentie van televisiefictie om de idee ‘Europa als eenheid in diversiteit’ inhoud te geven en van betekenis te voorzien. (Thomas Schippers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende                                                     summary in English

 

Voorwoord

 

U staat op het punt een scriptie te lezen die in staat is uw wereldvisie en levensinstelling te veranderen. Het gaat namelijk helemaal niet zo goed met Europa: het bevindt zich in een identiteitscrisis die hoofdzakelijk het gevolg is van het overdreven en buitenproportionele belang dat de nationale en de Europese politiek de laatste decennia hechten aan economische voorspoed. Aangestuurd door een dominant neoliberalisme besteden zowel de afzonderlijke Europese lidstaatregeringen als de Europese Unie hun traditioneel publieke taken in steeds groteren getale uit aan de private vrije markt. Aan dit proces achten de politici de bescherming, het behoud en de promotie van menselijke, sociale en culturele waarden consequent ondergeschikt. De gekozen politieke volksvertegenwoordiging verliest haar aloude zeggenschap en invloed ten faveure van de particulier geleide bedrijven: een asociaal individualisme ontkracht steeds nadrukkelijker de sociale democratie. Daarbij verwordt de betrokken en rationele burger tot een individuele en emotivistische consument. De mens degradeert tot slechts een commercieel interessante ‘target’. Ook u!

In deze scriptie wijs ik u op de cruciale rol die sociaal gemotiveerde communicatie in de vorm van het onderling vertellen en recipiëren van verhalen via de televisie heeft op een evenwichtig zelfbeeld, op zowel  individueel als groepsniveau. Zo zult u door het lezen van deze scriptie aan de ene kant een beter inzicht krijgen in mijn interesses en aan de andere kant uzelf beter leren kennen door uw gedachten aan de mijne te spiegelen. Onze relatie zal daardoor versterken, verzwakken of consolideren, in ieder geval verduidelijken. Nu maar hopen dat mijn argumenten overtuigen, opdat ik niet te veel vrienden en vriendinnen verlies!

 

Met veel plezier heb ik bijna acht maanden aan deze scriptie gewerkt. Vanaf januari heb ik haar beschouwd als afronding van mijn universitaire studie aan de Universiteit Utrecht. Nu zie ik haar bovendien als een mentaliteitsschrift waar ik mijn leven lang op zal kunnen bouwen. Door de lezing van allerhande boeken, artikelen en andersoortige teksten en de samenkomst van verschillende visies tijdens het onderzoeksproces heb ik mezelf een stuk beter leren kennen. Ik hoop dat deze scriptie in staat is ook uw zelfbeeld te verrijken!

 

Thomas Schippers

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende                                                     summary in English