Economische impact van de strenger wordende overheidsbeperkingen voor de tabaksindustrie in België. (Frederik Vandermarliere)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage I : Wettekst van EU horende bij hoofdstuk 3.4

RICHTLIJN 2001/37/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (5 juni 2001)

 

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 95 en 133,

Gezien het voorstel van de Commissie[19],

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité[20],

Gezien het advies van het Comité van de Regio's[21],

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag[22] en in het licht van de op 5 april 2001 door het Bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke tekst,

 

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1) Richtlijn 89/622/EEG van de Raad van 13 november 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de etikettering van tabaksproducten alsmede het verbod van bepaalde tabaksproducten voor oraal gebruik[23] is bij Richtlijn 92/41/EEG van de Raad[24] ingrijpend gewijzigd. Daar deze richtlijn en Richtlijn 90/239/EEG van de Raad van 17 mei 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake het maximale teergehalte van sigaretten[25] verder moeten worden gewijzigd, moet ter wille van de duidelijkheid tot een algehele omwerking van deze richtlijnen worden overgegaan.

 

(2) Er bestaan nog aanzienlijke verschillen tussen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten waardoor de werking van de interne markt wordt belemmerd.

 

(3) Deze belemmeringen moeten uit de weg worden geruimd en daartoe moeten de voorschriften inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten onderling worden aangepast. Tegelijkertijd moeten de lidstaten onder bepaalde voorwaarden alle maatregelen kunnen nemen die zij nodig achten om de bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen.

 

 

Bijlage II : Tabaksbedrijven over de wereld: hoofdzetel en leidende fabrikant per land (WHO, 2002)

 

 

 

 

Betreft: Enquête laatstejaarsstudent T.E.W. in verband met tabaksindustrie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

 

Als laatstejaars student T.E.W. aan de Universiteit van Leuven maak ik een thesis met als titel “Economische gevolgen van de strenger wordende maatregelen op tabak”. Daar een thesis telkens bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktische kant, had ik graag voor dit tweede deel uw bedrijf als voorbeeld genomen. Graag had ik dan ook enkele vragen gesteld in verband met het beleid dat U heden ten dage voert en de eventuele wijzigingen hierin door de maatregelen opgelegd door de overheid.

 

Om alles vlot en duidelijk te laten verlopen, heb ik hieronder mijn vragen naar Uwentwege opgesteld.

 

 

Alvast bedankt voor Uw medewerking,

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Frederik Vandermarliere

Student 2e lic TEW

 

 

Vragenlijst BAT

 

Praktische vragen:

 

1. Produceert BAT nog in België?

2. Waarom werd de productie-eenheid in Antwerpen gesloten? Werd deze verplaatst naar het buitenland of niet meer verder geproduceerd?

3. Produceert BAT nog in binnen Europa? Indien ja en België niet: Waarom is er in België geen productieplaats meer en in andere Europese landen wel?

4. Hoe ziet U de evolutie op vlak van productie in Europa?

5. Is de distributie en verkoop in eigen handen in België? Hoe zit dit in andere landen? Gelijkaardig systeem of niet?

6. Worden roltabak,sigaren en sigaretten samen verkocht en gedistribueerd of is dit volledig gescheiden?

 

Vragen over de zware accijnslast:

 

1. Moeten de fiscale bandjes door U-zelf worden afgehaald en gebracht naar Uw plaats van productie?

2. Moet U die dan ook vooraf betalen? Gebeurt dit door korte termijn leningen of kunt U dit cash voorzien?

3. Hoe zit dit in het buitenland?

4. Voelt U een verschil in de verkoop in de grensstreken met landen die nog hogere accijnstarieven hebben?

5. Heeft U grote problemen met smokkel en namaak van Uw producten?

 

Vragen in verband met verkoop en marketing:

 

1. Nu Uw handen afgesneden worden door de overheid op vlak van reclame en marketing, wat zijn jullie alternatieven om toch nog steeds concurrentieel te blijven en/of marktaandeel te winnen?

2. Kunt U de winkelier nog voordelen in natura geven als insetive om Uw product te verkopen?

3. Heeft U een restyling van het pakje doorgevoerd met de komst van de gezondheidswaarschuwingen?

4. Wat gebeurt er met pakjes die nog steeds met de kleine,vroegere waarschuwing in de winkels zouden liggen? Is dit Uw verantwoordelijkheid dat deze uit de rekken worden gehaald? Indien ja, zijn er al kostberamingen gemaakt wat dit U gekost heeft? Mocht de gezondheidsinspectie er toch nog enkele aantreffen, wat zijn de gevolgen voor U?

5. Heeft U voor ieder land een andere verpakking of wordt er vaak met de sticker gewerkt? Kunt U een schatting geven wat deze omschakeling U gekost heeft?

6. Hoe ziet U de evolutie naar de toekomst toe? Voelen jullie een daling in de verkoop in landen waar de foto’s op het pakje afgebeeld worden?

 

Vragen in verband met preventie en jongeren.

 

1. Worden er sommen uitgetrokken voor de preventie naar jongeren toe?

2. Hoe is Uw standpunt tegenover deze topic?

3. Wat voor activiteiten of initiatieven worden er zoal gefinancierd?


 

Bijlage IV : Internationale marketingstandaarden van tabaksproducten

Internationale Marketingstandaarden van

Tabaksproducten

 

 

* De partijen (participanten) die deze Standaarden zijn overeengekomen willen hiermee aangeven dat zij van mening zijn dat tabaksproducten op een verantwoordelijke manier op de markt gebracht moeten worden en dat zinvolle regulering een middel is om te garanderen dat de promotie en distributie van tabaksproducten:

· gericht is op volwassen rokers, en niet op de jeugd;

· in lijn is met het uitgangspunt dat een goed geïnformeerde volwassene het recht heeft een weloverwogen keuze te maken.

 

* De Standaarden moeten zowel naar de letter als de geest worden nageleefd.

 

* Door de Standaarden te onderschrijven willen de Participanten;

· alle anderen die tabaksproducten fabriceren of op de markt brengen aanmoedigen zich bij de Participanten aan te sluiten.

· Eenieder die betrokken is bij de fabricage, verkoop, distributie en marketing van tabaksproducten stimuleren de uitgangspunten van de Standaarden over te nemen.

 

* De Standaarden vormen de ondergrens voor de bedrijfsvoering van de participanten. Als de wettelijke beperkingen of vrijwillige overeenkomsten in een land verder gaan dan de Standaarden dienen de Participant zich daaraan te houden.

 

* De Participanten verplichten zich de Standaarden op te nemen in het interne reglement.

 

* De Participanten zetten zich in de Standaarden op te nemen in nationale wetgeving.

 

* De Standaarden hebben geen betrekking op de relaties tussen de Participanten en hun leveranciers. Deze worden echter wel aangemoedigd de Standaarden toe te passen bij contact met consumenten.

 

* De Participanten zullen passende maatregelen treffen om te voorkomen dat derden hun merknamen of logo’s gebruiken op een wijze die in strijd is met de Standaarden.

 

* De Standaarden hebben geenszins tot doel het gebruik van handelsmerken of merknamen op verpakkingen te verbieden.

 

* De Participanten verplichten zich zo snel mogelijk aan de Standaarden te voldoen, en in ieder geval niet later dan 12 maanden na ondertekening van de Standaarden. In het geval dat bestaande contractuele verplichtingen tijdige volledige deelname in de weg staan, geldt 31 december 2002 als uiterste datum, vooropgesteld dat ondertekening niet in strijd met bestaande relevante wetgeving is. Voor het tijdschema voor deelname aan Sponsorship Standaarden; zie §17 en §19.

 

 

Bronnen

 

I. Boeken

 

II. Bijdragen in boeken

 

III. Publicaties in tijdschriften

 

IV. Working papers

 

 

V. Wetteksten

 

a. Wetten, K.B.’s, M.B.’s en nationale arresten

 

b.Europese richtlijnen

 

VI. Bedrijfs en institutionele publicaties

 

· Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, (30/06/2002), Gele brochure 2002

 

VII. Dag en weekbladen

 

VIII. Websites

 

IX. Interview

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[19] PB C 150 E van 30.5.2000, blz. 43 en PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 177.

[20] PB C 140 van 18.5.2000, blz. 24.

[21] PB C 226van 8.8.2000, blz. 5.

[22] Advies van het Europees Parlement van 14 juni 2000 (PB C 67 van 1.3.2001, blz. 150), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 31 juli 2000 (PB C 300 van 20.10.2000, blz. 49), en besluit van het Europees Parlement van 13 december 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit van het Europees Parlement van 15 mei 2001 en besluit van de Raad van 14 mei 2001.

[23] PB L 359 van 8.12.1989, blz. 1.

[24] PB L 158 van 11.6.1992, blz. 30.

[25] PB L 137 van 30.5.1990, blz. 36.