De opvoeding van Belgische prinsen en prinsessen in de negentiende eeuw. (Marleen Boden)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

BIJLAGE I: HET OPVOEDEND PERSONEEL VAN DE BELGISCHE PRINSEN EN PRINSESSEN

 

In de hierna volgende lijst vindt men de namen van de personeelsleden die een rol speelden in de opvoeding van de Belgische prinsen en prinsessen.  Per kind is er een onderverdeling gemaakt tussen de eerste opvoeders, de gouverneurs/gouvernantes, de ondergouverneurs/ondergouvernantes, de leerkrachten en het overig personeel.  De functies die niet thuishoren in de vorige groepen en de vakken waarvan ik de onderwijzer niet wist te achterhalen vormen ook twee aparte groepen.  Voor de prinsen Boudewijn en Albert worden ook de leraars van de Militaire School vermeld.  De eerste opvoeders, de gouverneurs en de ondergouverneurs staan in chronologische volgorde.  De namen van de  leraars en het overig personeel zijn alfabetisch gerangschikt; een chronologische rangschikking was hier niet zinvol omdat vele leerkrachten hun lessen gaven in dezelfde jaren.  Waar dit mogelijk is, worden de voornamen van de opvoeders ook opgegeven.

 

Ik heb getracht van elke opvoeder/opvoedster te achterhalen welke opdracht hij/zij had en in welke periode hij/zij die uitoefende aan het hof.  Dit is echter niet voor alle opvoeders/opvoedsters gelukt.  Van sommige personen weet ik dat ze aan het hof onderwezen, maar kon ik niet achterhalen wanneer precies.  Deze personen zijn wel in de lijst opgenomen, maar het aanvangs- en eindjaar van hun aanstelling staat niet vermeld.  Van andere opvoeders is soms wel één van de twee jaren bekend, op de plaats van het ontbrekend jaartal staat een vraagteken.

 

Op het eerste gezicht leek het opstellen van deze lijst geen probleem te vormen.  De Almanach Royal, waarin al het personeel dat werkte voor de Belgische staat per jaar staat vermeld, moest volstaan om een nauwkeurig overzicht te kunnen maken.[909] Deze Almanach Royal is redelijk nauwkeurig voor de namen van de opvoeders die de kinderen van Leopold en Louise-Marie onder hun hoede namen. Over het opvoedend personeel van de kinderen van Leopold II is er daarentegen weinig geweten.  Naast een aantal gouverneurs, gouvernantes en een drietal leerkrachten rept de Almanach Royal met geen woord over het opvoedend personeel van deze vier kinderen. Het aanvullend archiefmateriaal voor dit gezin is beperkt en geeft  nauwelijks meer prijs  over de opvoeders van Louise, Leopold, Stephanie en Clementine.  Ook voor de kinderen van Filips, Graaf van Vlaanderen, beperkt de Almanach Royal zich tot negen namen van personen die bij de opvoeding betrokken waren.  Voor dit gezin bestaat er gelukkig wel voldoende bronnenmateriaal, zodat de lijst op deze manier aangevuld kon worden. 

 

De informatie die men in de Almanach Royal vindt, is niet alleen onvolledig maar ook vaak foutief.  In de Almanach Royal van het jaar 1843 wordt voor de eerste maal melding gemaakt van opvoedend personeel.  Majoor Hallart wordt er voorgesteld als attaché en Lacroix als leraar kalligrafie van de Hertog van Brabant.  Hallart was echter al in 1841 in dienst getreden als gouverneur van de Hertog van Brabant.[910]  De jonge prins kreeg zijn eerste schrijflessen reeds in 1841.[911]  Of deze lessen al verzorgd werden door Lacroix is mij niet bekend.  Het opvoedend personeel in dienst van de koning vóór het jaar 1843 werd dus niet in de Almanach Royal opgenomen.  Het archiefmateriaal lost dit probleem gedeeltelijk op, maar niet alle documenten met betrekking tot de aanstelling van opvoeders zijn bewaard gebleven.  Dit heeft als gevolg dat er mogelijk personen ontbreken in de lijst.

 

Het jaar waarin een opvoeder voor de eerste maal werd opgenomen in de Almanach Royal, is niet noodzakelijk het eerste jaar waarin hij zijn taak uitvoerde. De Almanach Royal  van het jaar 1844 geeft bijvoorbeeld de stand van zaken weer voor maart 1844, de maand waarin het boek werd uitgegeven.  Personen die na maart 1844 in dienst werden genomen, zullen voor de eerste keer vermeld staan in de Almanach Royal van het jaar 1845. De Almanach Royal werd opgesteld met behulp van vragenlijsten.  Het verwerken van deze lijsten vergde natuurlijk enige tijd vooraleer ze resulteerden in een uitgave. Hierboven werd gesteld dat de Almanach Royal uitgegeven in maart 1844 enkel deze personen opnam in de lijst die in dienst traden vóór deze datum van uitgifte.  Het is misschien zelfs correcter te stellen dat alleen de personen die reeds enkele weken vóór de datum van uitgifte in dienst waren, opgenomen werden.  Een voorbeeld hiervan zijn de lessen Engels voor de prinsen Leopold en Filips.  De eerste lessen werden door Drury reeds in januari 1850 gegeven.[912]  De Almanach Royal vermeldt Drury niet in de uitgave van april 1850, maar pas in de uitgave van mei 1851.

 

Zoals hierboven reeds vermeld werd, zijn er niet voor alle leerkrachten archiefdocumenten bewaard die verband houden met hun aanstelling.  Een volledige controle van de lijsten uit de Almanach Royal was bijgevolg niet mogelijk.  Wanneer er geen andere bronnen met de begin- of einddatum van de benoeming bestaan, dan geeft de onderstaande lijst toch het jaar waarin iemand voor de eerste maal in de Almanach Royal  genoteerd staat aan als aanvangsjaar van de lessen.  De lezer moet bij het doornemen van deze lijst dus rekening houden met het feit dat sommige opvoeders misschien al vroeger in dienst traden.  Voor de einddatum van de benoeming moet men met dezelfde problemen rekening houden.  Deze lijst is zeker niet volledig.

 

 

LEOPOLD, Hertog van Brabant (de latere Leopold II) (1835-1909)

 

Voedster, kindermeisje, gouvernante

Devillers: voedster[913]

Textor: gouvernante (1838-1841)[914]

 

Gouverneurs

Henri-Joseph Hallart (1841-1846)[915]

Jean-Edouard-Joseph de Lannoy (1846-1849)[916]

Albert-Florent-Joseph Prisse (1849[917]-1851[918])

Albert de Briey (1851-1853)[919]

Léon-Dieudonné-Maria-Stanislas-Kostka de Closset (1851[920]-1853)

 

Ondergouverneurs

Albert de Briey[921] (1846[922]-?)

Adolphe-Joseph Montegnie[923] (1846[924]-1853)

 

Leerkrachten

Bellanger: paardrijlessen (1846[925]-?)

Bouillon: kalligrafie[926], gymnastiek (1844-1853)

Albert de Briey: geschiedenis, Frans[927]

Hendrik Conscience: Nederlands (1850-1853)

Defacqz: Frans (1846-1853)[928] en Latijn[929]

Drury: Engels (1847[930]-1853)

De Kretchmann: paardrijlessen[931]

Kufferath: piano (1851-1853)

Lacroix: kalligrafie (1843-1853)[932]

Jean-Baptiste Madou: tekenen (1851-1853)

Meyer: paardrijlessen (?-1846[933])

Adolphe-Joseph Montegnie: aardrijkskunde[934]

Sacré: dans en “maintien” (?-1853)

Auguste Scheler: Duits (1846[935]-1853)

Théodore-Auguste Solvay: piano (1850-1853)

Zannes: paardrijlessen[936]

 

Overig personeel

A.F.J. D’Hanins de Moerkerke: adjudant (1851-1853)

Xavier Durussel: kamerdienaar (1846-?)

C.A.L.A. Goethals: adjudant (1851-1853)

 

Overige vakken

Godsdienst (1841[937]-?)

Wiskunde[938]

 

 

FILIPS, Graaf van Vlaanderen (1837-1905)

 

Voedster, kindermeisje, gouvernante

Henriette: kindermeisje[939]

Textor: gouvernante[940]

 

Gouverneurs

Henri-Joseph Hallart (1844-1846[941])

Jean-Edouard-Joseph de Lannoy (1846-1849)[942]

Albert-Florent-Joseph Prisse (1849[943]-1851[944])

Léon-Dieudonné-Marie-Stanislas-Kostka de Closset (1851-1856)[945]

 

Ondergouverneurs

Albert de Briey (1846-?)

 

Leerkrachten

Bellanger: paardrijlessen (1846[946]-?)

Bouillon: kalligrafie[947], gymnastiek (1846-1856)[948]

Albert de Briey: geschiedenis, Frans[949]

Léon-Dieudonné-Marie-Stanislas-Kostka de Closset: geschiedenis (?-1855[950])

Hendrik Conscience: Nederlands (1850-1856)

Defacqz: Frans (1846-1853) en Latijn[951]

Victor-Auguste Deschamps: godsdienst[952]

Drury: Engels (1850[953]-1856)

Kufferath: piano (1851-1856)

Lacroix: kalligrafie (1846-1853[954])

Jean-Baptiste Madou: tekenen (1851-1856)

Meyer: paardrijlessen (?-1846[955])

Adolphe-Joseph Montegnie: aardrijkskunde[956]

Sacré: dans en “maintien” (?-1856)

Auguste Scheler: Duits (1846[957]-1856)

Théodore-Auguste Solvay: piano (1854-1856)

 

Overig personeel

Th. Burnell: attaché (1854-1855), adjudant (1856-1867)

A. Du Roy de Blicquy: ordonnansofficier (1859-1863)

P. Greyner: kamerdienaar (1846-?)

F.V. Huart: ordonnansofficier (1864-1866)

Adolphe-Joseph Montegnie: attaché (1852-1855)

A.J. Orban: adjudant (1867)

J.C.G. Picke: ordonnansofficier (1863-1866)

 

Overige vakken

Algebra[958]

Literatuurstudie[959]

Natuurwetenschappen[960]

Nederlands[961]

Trigonometrie[962]

 

 

CHARLOTTE (1840-1927)

 

Voedster, kindermeisje, gouvernante

“Baba”: kindermeisje (1840)[963]

Parys: kindermeisje (1840-1842) [964]

Textor: gouvernante (?-1845)[965]

 

Gouvernantes

De Martiny (?-1849[966])

Antoinette-Denise D’Hulst (1851[967]-1854)

 

Ondergouvernantes

Louise de Montanclos (1851-1852)[968]

Kittl (1852-1853) [969]

Marie-Auguste-Michaut de Bovée (1853[970]-1857)

 

Leerkrachten

Claës: Frans, kalligrafie en rekenen (1851-1855[971])

Léon-Dieudonné-Marie-Stanislas-Kostka de Closset: literatuur en geschiedenis (1855-1857)

Victor-Auguste Deschamps: godsdienst, biechtvader[972]

Delcampo: dans (1855-1857)

Genslin: Engels (1850[973]-1857)

Thomas Gonnez: Spaans (na haar huwelijk)[974]

Kuhnen: schilderen (1855-1857)

Jean-Baptiste Madou: tekenen (1850[975]-1854)

Portaels: tekenen en schilderen[976]

Ragué: piano (1851-1854)

Sacré: dans (? -1854)

Auguste Scheler: Duits (1849[977]-1852)

 

Overig personeel

Caroline Eugène de Hemricourt de Grunne: eredame (1853-1854) [978]

De Mérode de Westerloo: hoofd van de eredames (1850[979]-1857)

Marie d’Yves: eredame (1854-1857)[980]

 

 

LOUISE (1858-1924)

 

Voedster, kindermeisje, gouvernante

Mathilde Bellaert: kindermeisje[981]

 

Gouvernante

Legrand[982]

Genslin[983]

 

Leraars

Albert Donny: paardrijlessen[984]

Genslin: Engels[985]

Auguste Scheler: Duits (1869-1874)[986]

Aloïs van Weddingen: religieuze vorming[987]

 

Overig personeel

Antoinette Schariry: kamermeisje[988]

Overige vakken

Frans[989]

Geschiedenis[990]

Italiaans[991]

Latijn[992]

Muziek[993]

Wiskunde[994]

 

 

LEOPOLD, Graaf van Henegouwen (1859-1869)

 

Gouverneurs

Ignace van der Straten-Ponthoz (1866[995]-1868)

 

Leraars

Albert Donny: paardijlessen[996]

Aloïs van Weddingen: religieuze vorming[997]

 

Andere functies

Albert Donny: attaché (1868)

A. Pablasck: attaché (1868)

 

Overige vakken

Duits[998]

 

 

STEPHANIE (1864-1945)

 

Voedster, kindermeisje, gouvernante

Mathilde Bellaert: kindermeisje[999]

Antoinette Polsterer: kindermeisje[1000]

Gouvernantes

Legrand (1870-?)[1001]

Genslin[1002]

Fanny Brossel[1003]

Omerine Drancourt[1004]

 

Leraars

Delcampo: dans[1005]

Dezsö: Hongaars, Hongaarse literatuur en Hongaarse geschiedenis[1006]

Albert Donny: paardrijlessen[1007]

Auguste Scheler: Duits (1880)[1008]

Aloïs van Weddingen: godsdienst[1009]

 

Andere functies

Antoinette Schariry: kamermeisje[1010]

 

Overige vakken

Aardrijkskunde[1011]

Engels[1012]

Filosofie[1013]

Frans[1014]

Geschiedenis[1015]

Kunstgeschiedenis[1016]

Literatuur[1017]

Muziek[1018]

Nederlands[1019]

Plantkunde[1020]

Retoriek[1021]

Tekenen[1022]

Wiskunde[1023]

 

 

CLEMENTINE (1872-1955)

 

Voedster, kindermeisje, gouvernante

Mathilde Bellaert: kindermeisje[1024]

 

Gouvernantes

Omerine Drancourt (?-1889)[1025]

 

Leraars

Auguste Dupont: muziek[1026]

Goossens: godsdienst[1027]

Auguste Scheler: Duits (1884-1886)[1028]

 

Overig personeel

Zoé d’Oldenneel: eredame (1889-?)[1029]

Antoinette Schariry: kamermeisje[1030]

 

Overige vakken

Geschiedenis[1031]

Literatuur[1032]

 

 

BOUDEWIJN (1869-1891)

 

Voedster, gouvernante, kindermeisje

Charlotte: kindermeisje[1033]

 

Gouverneur

Jules Bosmans (1876[1034]-1887)

 

Militaire gouverneur

Oscar Terlinden (1881-?)[1035]

 

Leraars

Jules Bosmans: Frans, Latijn en recht.[1036]

Delcampo: dans (1881-?)[1037]

Donnet: godsdienst, filosofie (1876-?)[1038]

Gilson: godsdienst wanneer Boudewijn in Amerois is[1039]

Pauline Gödde: Duits[1040]

Henri vander Hecht: tekenen en schilderen[1041]

Maria Mac Shane: Engels (1876-1888)[1042]

Pierre-Jean-Melchior van Roey: godsdienst en filosofie[1043]

Auguste Scheler: Duits (1876-1887)[1044], Frans[1045]

Simonet: muziek, dictie (1883-?)[1046]

Aloïs van Weddingen: filosofie, apologetiek[1047]

 

Leraars aan de Militaire School

Baussart: militaire aardrijkskunde[1048]

Deguise: bouwen van versterkingen, aanval en verdediging van verschillende plaatsen en staten[1049]

Gosselin: chemie[1050]

W. de Heusch: tactiek, militaire kunst en geschiedenis[1051]

Eugène Lagrange: fysica[1052]

 

Overig personeel

Jules Bosmans: secretaris (1888-1890)

A.E. Donny: adjudant (1889-1890)

Oscar Terlinden: ordonnansofficier (1888-1890)

 

Overige vakken

Aardrijkskunde[1053]

Algebra[1054]

Geschiedenis[1055]

Gymnastiek[1056]

Kalligrafie[1057]

Literatuur[1058]

Mechanica[1059]

Meetkunde[1060]

Militaire oefeningen[1061]

Nederlands[1062]

Paardrijlessen[1063]

Politieke economie[1064]

Schermen[1065]

Tactiek[1066]

Topografie[1067]

Trigonometrie[1068]

Voordracht[1069]

Wiskunde[1070]

 

 

HENRIETTE (1870-1948)

 

Gouvernantes

Maria Mac Shane (1876-1888)[1071]

Simonet (1882-1890)[1072]

 

Leraars

Delcampo: dans[1073] (1883-?)[1074]

Pauline Gödde: Duits

Arthur-Marie-François de Greef: muziek[1075]

Henri vander Hecht: schilderen en tekenen[1076]

Maria Mac Shane: Engels[1077]

Portaels: schilderen[1078]

Pierre-Jean-Melchior van Roey: godsdienst[1079]

Simonet: muziek, Frans, geschiedenis, literatuur (1882-?)[1080]

Juliette Wytsman: schilderen[1081]

 

Overig personeel

D’Yve de Bavay: dame (1891-1896)

 

Overige vakken

Aardrijkskunde[1082]

Gymnastiek.[1083]

Paardrijden.[1084]

 

 

JOSEPHINE (1872-1958)

 

Gouvernante

Maria Mac Shane (1876-1888)[1085]

Simonet (1882-1890)[1086]

 

Leraars

Collyns: muziek[1087]

Corrine Coryn: muziek[1088]

Delcampo: dans[1089]

Pauline Gödde: Duits[1090]

Arthur-Marie-François de Greef: piano[1091]

Elise Hoeberechts: piano[1092]

Maria Mac Shane: Engels[1093]

Pierre-Jean-Melchior van Roey: godsdienst[1094]

Simonet: muziek, Frans, geschiedenis, literatuur (1882-?)[1095]

 

Overig personeel

D’Yve de Bavay: dame (1891-1894)

 

Overige vakken

Wiskunde[1096]

 

 

ALBERT (1875-1934)

 

Voedster, kindermeisje, gouvernante

Thomas Braun: pedagoog, lees- en schrijflessen[1097]

 

Gouverneurs

Victor Godefroid (1880-1895)[1098]

 

Militaire gouverneur

Harry Jungbluth (1888-?)[1099]

 

Leraars

Jules Bosmans: Latijn, politieke economie, recht, Nederlands[1100]

P.P. Castelein: filosofie, apologetiek, theologie[1101]

Debra: godsdienst in de periode dat Albert in Amerois verblijft (1885-?)[1102]

Delcampo: dans (1885-?)[1103]

Pauline Gödde: Duits[1104]

Victor Godefroid: wiskunde, literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde[1105]

Lambremont: diplomatie, internationale en koloniale problemen[1106]

Ferdinand Lefebvre: filosofie[1107]

Maria Mac Shane: dans (1885[1108]-?), Engels[1109]

Pierre-Jean-Melchior van Roey: godsdienst[1110]

P. Rutten: sociale vragen, politieke economie[1111]

Auguste Scheler: Duits (?-1887)[1112]

Emile Sigogne: dictie (1898-?)[1113]

Simonet: muziek[1114]

Oscar Terlinden: paardrijden en gymnastiek[1115]

S.J. Vermeersch: filosofie, apologetiek, theologie[1116]

Emile Waxweiler: sociale vragen, politieke economie[1117]

Aloïs van Weddingen: filosofie (1886-?)[1118]

 

Leraars aan de Militaire School

Bossard: artillerie[1119]

Emile Francqui[1120]

Charles Lagrange: astronomie, geodesie, kansbereking[1121]

Eugène Lagrange: fysica[1122]

Leman[1123]

Lindeman: chemie[1124]

Eugène Tardieu: literatuur[1125]

 

Overige functies

De Mérode: dame[1126]

Victor Godefroid: secretaris (1897-1900)

François Hemricourt de Grunne: ordonnansofficier (1897-1900)

Harry Jungbluth: adjudant (1897-1900)

 

Overige vakken

Frans[1127]

Schermen[1128]

Tekenen[1129]

 

 

BIJLAGE II: SCHOOLSCHRIFTJES VAN PRINSES LOUISE (1864-1869)[1130]

 

Duits

Deutsch, Grammatik von den 9ten Januar bis den 29ten Dezember 1868.

 

Aufgaben vom 10 Marz bis 19 Dezember 1866.

Deutsche Aufgaben vom 15 Januar bis 21 Dezember 1867.

Deutsch Aufgabe von den 4ten Januar bis den 9ten Juni 1868.

 

Kurzbuch vom 3 Mai bis 10 Dezember 1866.

 

Geschrift vom 20 Avril bis 9 Dezember 1865.

Geschrift vom 15 Februar bis 22 Dezember 1866.

Schönschrift vom 19 Januar bis zum 7 Dezember 1867.

 

(Rechtschreibung) vom 21 September bis 28 Dezember 1866.

Deutsch, Orthographie von den 3ten Januar bis den 23ten Dezmber 1868.

 

 

Engels

Orthography from the 22nd of January till the 31rst of December 1868.

English orthography from the 7th January to the 16th December 1869.

 

Translations, December 1869.

Translation copied, December 1869.

 

English exercises from the 11th October till the 30th December 1868.

English exercises from the 4th January to the 19th November 1869.

 

 

Frans

Grammaire depuis le 9 février jusqu'au 26 septembre 1865.

Grammaire depuis le 2 octobre 1865 jusqu'au 24 décembre 1866.

Grammaire depuis le 7 janvier jusqu'au 30 Septembre 1867.  Suite des exercices de 1866.

Grammaire, style, etc. depuis le 7 octobre 1867 jusqu'au 14 décembre 1868.

Grammaire, style, etc. depuis le 4 janvier jusqu'au 6 décembre 1869.

 

Analyse grammaticale depuis le 4 mai jusqu'au 14 décembre 1865.

Analyse grammaticale depuis le 1 février jusqu'au 27 décembre 1866. 

Analyse grammaticale depuis le 9 janvier jusqu'au 11 décembre 1867. 

Analyse grammaticale depuis le 8 janvier jusqu'au 9 décembre 1868. 

Analyse, synonymie depuis le 5 janvier jusqu'au 14 décembre 1869.

 

Analyse logique depuis le 10 janvier jusqu'au 12 décembre 1867.

 

Exercices orthographiques depuis le 28 novembre 1864 jusqu'au 22 décembre 1865.

Exercices orthographiques depuis le 29 janvier jusqu'au 6 juillet 1866.

Exercices orthographiques depuis le 20 janvier jusqu'au 9 novembre 1868.

Exercices orthographiques depuis le 4 janvier jusqu'au 20 décembre 1869.

 

Orthographe.  Tables, historielles, etc.  Depuis le 18 janvier jusqu'au 23 décembre 1865.

Orthographes, histoire, etc. depuis le 30 janvier jusqu'au 20 décembre 1866.

Orthographe, mots d'usage depuis le 6 janvier jusqu'au 14 décembre 1868.

Orthographe, morceaux choisis depuis le 6 janvier jusqu'au 14 décembre 1868.

Orthographes, homonymes depuis le 27 janvier jusqu'au 20 novembre 1868.

 

Ecriture depuis 22 mai jusqu'au 11 décembre 1865.

Ecriture depuis le 5 février jusqu'au 24 décembre 1866.

Ecriture ronde depuis le 8 janvier jusqu'au 9 décembre 1868.

Ecriture ronde depuis le 4 janvier jusqu'au 6 décembre 1869.

 

Exercices épistolaires depuis le 6 mai 1865 jusqu'au 22 décembre 1866.

Style, composition depuis le 27 mars jusqu'au 10 décembre 1867.

Style et composition depuis le 7 janvier jusqu'au 8 décembre 1868.

Style depuis le 11 janvier jusqu'au 17 octobre 1868.

Style depuis le 9 janvier jusqu'au 17 décembre 1869.

 

 

Italiaans

Exercices italiens depuis le 1 avril jusqu'au 2 décembre 1867.

 

Orthographe italien depuis le 1 avril jusqu'au 2 décembre 1867.

Italiano, orthografia dal 6 gennajo sino al 12 décembre 1868.

 

 

Latijn

Flore latine depuis le 14 janvier jusqu'au 15 décembre 1868.

Flore latine depuis le 6 janvier jusqu'au 15 décembre 1869.

 

Racines latines depuis le 9 janvier jusqu'au 17 décembre 1868.

Racines latines depuis le 7 janvier jusqu'au 16 décembre 1869.

 

 

Geschiedenis

Histoire ancienne depuis le 3 septembre 1866 jusqu'au 28 septembre 1867.

Histoire romaine depuis le 1 er octobre 1867 jusqu'au 9 mai 1868.

Histoire du moyen age depuis le 27 juin 1868 jusqu'au 10 juillet 1869.

Histoire de la Belgique depuis le 2 juillet 1868 jusqu'au 9 septembre 1869.

 

 

Wiskunde

Arithmétique depuis le 10 octobre 1864 jusqu'au 22 décembre 1865.

Arithmétique depuis le 29 janvier jusqu'au 28 décembre 1866.

Arithmétique depuis le 7 janvier jusqu'au 29 novembre 1867.

Arithmétique depuis le 6 janvier jusqu'au 7 décembre 1868.

Arithmétique depuis le 4 janvier jusqu'au 8 octobre 1869.

 

 

BIJLAGE III: UURROOSTERS VAN PRINS BOUDEWIJN[1131]

 

De uurroosters van prins Boudewijn zijn gedeeltelijk bewaard gebleven.  Jules Bosmans stelde deze roosters samen vanaf oktober 1876 tot 1 mei 1887.  Deze roosters geven ons een beeld van de verschuivingen in het lessenrooster van de oudste zoon van Filips en Maria.  Het nieuwe schooljaar begon in november.  Bosmans gaf voor elk schooljaar de lesuren die Boudewijn wekelijks besteedde aan de verschillende vakken.  In het schooljaar november 1876 – november 1877 kreeg de prins bijvoorbeeld zes uren Duits per week.  Naast de uurroosters die de prins moest volgen in Brussel, werden ook uurroosters opgesteld die enkel geldig waren tijdens het verblijf van de prins in Amerois.  De uren die vermeld worden zijn enkel de uren besteed aan de lessen van de verschillende vakken.  Daarnaast  werden een aantal uren vrijgehouden voor de studie, dus voor het maken van huistaken en het studeren.  Enkel in pdf te bekijken.

 

 

BIJLAGE IV: REISDAGBOEK VAN PRINS BOUDEWIJN (1882-1889)[1133]

 

Het reisdagboek van Boudewijn bevat verslagen over zijn reizen en excursies in België en in het buitenland.  Ook verslagen van zijn militaire studiereizen werden in het dagboek opgenomen.

 

1882

Reis in het noorden van Italië.

29 september: van Weinburg naar Luzern via Zürich en Zug

30 september: van Luzern naar Milaan via de Sint-Gotthardtunnel

1 oktober: Milaan

2 oktober: Milaan

3 oktober: Brescia

4 oktober: Verona

5 oktober: Verona en vertrek naar Turijn

6 oktober: Turijn

7 oktober: van Turijn naar Genève via de Mont Cenispas

8 oktober: Genève en Bern

9 oktober: Bern

10 oktober: Bern en terugkeer naar Weinburg

 

 

1883

3 mei: excursie naar Gent

14 mei: excursie naar Oostende

19 mei: excursie naar Antwerpen

 

(verblijf te Amerois en Weinburg)

reis vanuit Weinburg:

19 tot 21 september: Sigmaringen

22 september: Schaffhousen

23 tot 24 september: Zürich ( Nationale tetoonstelling)

25 september: Luzern

26 september: terugkeer naar Weinburg

 

 

1884

verblijf in Amerois, in Weinburg en in Sigmaringen

 

 

1885

Tijdens de zomer: excursie naar Nijvel

Voor de eerste maal Bois-Seigneur, Heylissem en Duras bezocht

 

Reis tijdens de vakantie:

21 augustus tot 10 september: verblijf in Luzern

11 september: route van Sint-Gotthard tot Lugano

12 tot 16 september: verblijf in Lugano

17 september: Baveno en Borronées eilanden

18 september: Orto en Arosa

19 september: Baveno en terugkeer naar Lugano

20 september: terugkeer naar Brussel via de Sint-Gotthardtunnel

 

September en oktober: veertiendaagse studiereis met de militaire school (Antwerpen, Diest, Dendermonde, Beverloo en Brasschaat)

 

 

1886

Maart: studiereis naar Ligny en Waterloo

April: studiereis naar de Maas, Luik, Hoei en Namen

3 juni: excursie naar Oostende.

13 juli tot 2 augustus: verblijf te Amerois

5 tot 27 augustus: verblijf in Blankenberge

vanuit Blankenberge excursies naar Dover en Folkestone, Brugge, Oostende, Nieuwpoort, Heist, Middelburg en Vlissingen

 

Kort verblijf in Sigmaringen en Weinburg

 

 

1887

6 maart: Henegouwen (ongeval mijngas)

21 tot 26 maart: Berlijn (negentigste verjaardag van keizer Willem)

12 april: excursie naar Antwerpen

 

Vijfdaagse reis ter gelegenheid van Pinksteren:

27 mei: van Brussel naar Luxemburg

28 mei: Luxemburg en Trier

29 mei: Trier en Bingen via de Moezel tot in Koblenz.  Excursie naar de kapel van Sint-Roch.

30 mei: excursie naar het Niederwald, van [onleesbaar woord] naar Rüsselsheim,  van Rüsselsheim naar Wiesbaden.

31 mei: Wiesbaden

1 juni: terugkeer naar Brussel via Koblenz en Keulen

 

4 tot 13 augustus: verblijf in het kamp van Beverloo

15 augustus: Brugge (feest van Breidel en d-De Koninck)

20 augustus: excursie naar Gileppe en Hertogenwald

21 augustus: excursie naar Oostende en Brugge

23 augustus: excursie naar Postel, terugkeer via Antwerpen

26 augustus: excursie naar de grotten van Han

 

Reis tijdens de vakantie in Zwitserland en Italië:

            6 september: vertrek in Brussel

7 tot 10 september: Luzern

11 september: Zug en Schönfels

12     tot 15 september: Luzern

16 september: Sint-Gotthardtunnel en aankomst in Locarno

17 september: Locarno en Bignaco

18 september: vertrek vanuit Locarno naar Baveno

19 tot 21 september: Baveno

22 september: van Baveno naar Varese

23 september: Como, excursie naar Bellagio en vertrek naar Milaan

24 september: Milaan en vertrek naar Venetië

25 september tot 3 oktober: Venetië

4 oktober: van Venetië naar Milaan

5 oktober: van Milaan naar Brussel via de Sint-Gotthardtunnel

6 oktober: aankomst in Brussel

 

 

1888

Kort verblijf in Amerois

Excursie naar Sedan

 

12 augustus: vertrek naar Duitsland

13 tot 18 augustus: Umkirsch:

excursie naar Fribourg

excursie naar Badenweiler

18 augustus: vertrek naar Stuttgart

19 augustus: Stuttgart en vertrek naar München

20 tot 21 augustus: München

22 augustus: München en excursie naar het Chiemmeer

23 tot 25 augustus: München

26 augustus: München en vertrek naar Brussel

 

5 tot 8 september: grote manoeuvres in Campine, Westerlo en Tongerlo

 

Reis in het oosten van Frankrijk:

            17 september: van Brussel naar Lille, van Lille naar Amiens

            18 september: van Amiens naar Rouen

            19 september: Rouen

            20 september: van Rouen naar Le Havre via de Seine

21 september: van Le Havre naar Trouville, van Trouville naar Lisieux, van Lisieux naar Caen

22 september: van Caen naar Cherbourg

23 september: Cherbourg

24 september: van Cherbourg naar Avranches, van Avranches naar Mont-Sint-Michel

25 september: van Mont-Sint-Michel naar Sint-Malo

26 september: Sint-Malo, Sint-Servan, Dinard, Paronné en Cancaté

27 september: van Sint-Malo naar Dinau, van Dinau naar Brest

28 september: Brest

29 september: van Brest naar Quimper, van Quimper naar Auray

30 september: Auray

1 oktober: van Auray naar Quibéron, van Quibéron naar Nantes

2 oktober: Nantes

3 oktober: van Nantes naar Parijs via Angers, Le Mans en Chartres

4 tot 9 oktober: Parijs

10 oktober: van Parijs naar Brussel

 

 

1889

Februari: reis met de koning en koningin om de begravenis van aartshertog Rudolf bij te wonen in Wenen

Maart: verblijf in het kamp van Beverloo

Juni: reis naar Dresden om deel te nemen aan de feesten van de famillie de Wettin.  Vijf dagen in Dresden, twee dagen in Pillnitz, daarna naar Sigmaringen om het huwelijk van Willem bij te wonen.

 

Reis naar het noorden van Frankrijk:

            22 juli: vertrek en aankomst in Boulogne-sur-Mer

            22 tot 30 juli: Boulogne

            30 juli: van Boulogne naar Rouen en van Rouen naar Le Havre

            31 juli: Le Havre

            1 augustus: van Le Havre naar Trouville

            1 tot 8 augustus: Trouville (verschillende excursies in de omgeving)

            8 augustus: van Trouville naar Granville via Caen

            9 augustus: van Granville naar Jersey

            10 en 11 augustus: Jersey

            12 augustus: van Jersey naar Granville

13 augustus: van Granville naar Parijs

13 tot 25 augustus: Parijs, excursie naar Chantilly

 

Reis om deel te nemen aan de manoeuvres in Duitsland:

10 tot 22 september: twee dagen in Minden, de overige dagen in de omgeving van Hannover

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[909] H. Tarlier. Almanach Royal de Belgique pour l’an 1838-1846. Brussel, 1838-1846 en H. Tarlier. Royaume de Belgique.  Almanach Royal. Brussel, 1847-1939.  Tenzij anders vermeld, komen de aanvangsjaren en eindjaren van de aanstellingen van het opvoedend personeel uit de respectievelijke jaargangen van de Almanach Royal.  De opvoeders staan vermeld in het tweede deel dat de titel Maison civile et militaire du roi; maison de la reine draagt.

[910] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 1 april 1841, 649/91.

[911] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 23 januari 1841, 649/23 en AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 26 januari 1841, 649/26.

[912] AKP, Archief Conway, brief van Louise-Marie aan Conway, 3 januari 1850, 497/47.

[913] Brief van Goffinet aan Leopold II, 11 januari 1871, in: Capron (ed.), Un precieux enfant, 131-133.

[914] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 1 april 1841, 649/91.

[915] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 1 april 1841, 649/91 en Brief van Conway aan De Lannoy, 2 juni 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 286-288.

[916] Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 279.

[917] AKP, Archief Conway, nota Louise-Marie, 24 augustus 1849, 553/3.

[918] De Almanach Royal vermeldt Prisse in 1850 voor de laatste keer.  Prisse vertrok waarschijnlijk pas in 1851.  Hij werd immers nog vermeld in brieven geschreven in december 1850. Zie: AKP, Archief Conway, brief van De Briey aan Conway, 13 december 1850, 554/1

[919] AKP, Kopieën van de correspondentie van koning Leopold I aan koningin Victoria V/2, 30 januari 1851 en AKP, Archief Gravin D’Hulst, brief van Filips aan D’Hulst, 29 september 1853, 10/26.

[920] Le Roy, L’Université de Liège, 140.

[921] AKP, Archief Conway, nota van Louise-Marie, 24 oktober 1849, 553/9.

[922] AKP, Archief Conway, brief van Conway aan Leopold, 21 februari 1846, 496I/109.

[923] AKP, Archief Conway, nota van Louise-Marie, 24 oktober 1849, 553/9.

[924] AKP, Archief Conway, nota van Louise-Marie, 24 oktober 1849, 553/9.

[925] Brief van onbekende zender aan onbekende bestemmeling, 15 november 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 303.

[926] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, 25 november 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 304.

[927] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, juni 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 290-293.

[928] Leopold kon in 1841 al Frans lezen, misschien was Defacqz toen al zijn leraar.  Zie: AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 25 december 1841, 649/307.

[929] AKP, Archief Conway, rapport van De Briey, 9 oktober 1849, 553/8.

[930] Brief van Conway aan De Lannoy, 3 december 1847, in:  Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 325-326.

[931] Brief van Conway aan De Lannoy, 8 april 1847, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 317.

[932] Leopold krijgt zijn eerste schrijflessen op het einde van januari 1841, of Lacroix deze lessen gaf is mij niet bekend.  Zie: AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 23 januari 1841, 649/23 en AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 26 januari 1841, 649/26.

[933] Brief van onbekende zender aan onbekende bestemmeling, 15 november 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 303.

[934] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, juni 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 290-293.

[935] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, 20 juli 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 295-296.  Leopold kon in 1841 Duits lezen.  Wie hem de kennis van deze taal bijbracht is mij niet bekend.  Zie: AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 24 december 1841, 649/306.

[936] Brief van Conway aan De Lannoy, 8 april 1847, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 317.

[937] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 15 december 1841, 649/297.

[938] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, juni 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 290-293.

[939] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 3 juni 1844, 652/121.

[940] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 4 april 1841, 649/94.

[941] Brief van Conway aan De Lannoy, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 286-288.

[942] Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 279.

[943] AKP, Archief Conway, nota van Louise-Marie, 24 augustus 1849, 553/3.

[944] AKP, Archief Conway, brief van de Briey aan Conway, 13 december 1850, 554/1.

[945] Le Roy, L’Université de Liège, 140.

[946] Brief van onbekende zender aan onbekende bestemmeling, 15 november 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 303.

[947] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, 25 november 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 304.

[948] Filips kreeg reeds in 1841 gymnastieklessen, misschien van Bouillon.  Zie: AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 19 mei 1841, 649/123 en AKP, Kopieën van de correspondentie van koning Leopold I aan koningin Victoria II/1, 27 juli 1841.

[949]Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, juni 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 290-293.

[950] AKP, Archief Conway, brief van Filips aan Conway, 24 oktober 1855, 486/20.

[951] AKP, Archief Conway, rapport van De Briey, 9 oktober 1849, 553/8.

[952] AKP, Archief Gravin D’Hulst, brief van Filips aan D’Hulst, 5 maart 1853, 10/17.

[953] Brief van Conway aan De Lannoy, 3 december 1847, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 325-326.

[954] AKP, Archief Conway, brief van Filips aan Conway, 24 maart 1853, 500/1.

[955] Brief van onbekende zender aan onbekende bestemmeling, 15 november 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 303.

[956] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, juni 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 290-293.

[957] Brief van Louise-Marie aan De Lannoy, 20 juli 1846, in: Terlinden (ed.), ‘Papiers du lieutenant général De Lannoy’, 295-296.  Een bewaard huiswerkje Duits wijst erop dat Filips in 1844 reeds Duits kende.  De naam van de onderwijzer heb ik niet kunnen achterhalen.  Zie: AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, Filips huiswerk Duits, 29 november 1844, 1. 

[958] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, brief van Leopold I aan Filips, 13 mei 1847, 1/14.

[959] AKP, Archief Conway, brief van Leopold I aan Conway, 24 november 1853, 484/35.

[960] AKP, Archief Conway, brief van Leopold I aan Conway, 26 juli 1855, 486/27.

[961] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, brief van Filips aan Leopold I, december 1843, 1.

[962] AKP, Archief Gravin D’Hulst, brief van Filips aan D’Hulst, 27 maart 1851, 10/3.  Trigonometrie is een onderdeel van wiskunde, meer bepaald de driehoeksmeting.

[963] AKP, Fonds Leopold I, VI.  Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 29 maart 1840, 648/81.

[964] AKP, Fonds Leopold I, VI.  Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 29 maart 1840, 648/81.

AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 11 maart 1842, 650/71.

[965] AKP, Fonds Leopold I, VI. Handschriftelijke kopieën van brieven van koningin Louise-Marie aan koningin Marie-Amélie, 15 mei 1844, 652/103.

[966] AKP, Archief Conway, brief van onbekende zender aan Conway, 16 november 1849, 520/4.

[967] AKP, Archief Conway, brief van Conway aan een onbekende bestemmeling, 24 juni 1851, 520/14.

[968] AKP, Archief Conway, brief van Conway aan een onbekende bestemmeling, 24 juni 1851, 520/14 en AKP, Kopieën van de correspondentie van koning Leopold aan koningin Victoria V/5, 23 juni 1852.

[969] AKP, Archief Conway, brief van onbekende zender aan Conway, 17 mei 1852, 520/20 en Capron (ed.), Lettres de Charlotte à Léopold, 14-15.

[970] AKP, Archief Conway, brief van Marie-Amélie aan Conway, 20 juli 1853, 502/51.

[971] AKP, Archief Gravin D’Hulst, brief van Filips aan D’Hulst, 22 december 1855, 10/42.

[972] AKP, Archief Conway, brief van Marie-Amélie aan Conway, 21 maart 1853, 502/38.

[973] AKP, Archief Conway, brief van Conway aan Louise-Marie, 3 januari 1850, 497/47.  Reeds in 1846 leerde Charlotte de Engelse taal.  Wie haar deze lessen gaf, kon ik niet achterhalen.  Zie: AKP, Kopieën van de correspondentie tussen koning Leopold I en koningin Victoria III/5, 2 januari 1847.

[974] AKP, Correspondentie tussen koning Leopold II en Adrien Goffinet, brief van  19 november 1868.

[975] AKP, Kopieën van de correspondentie tussen koning Leopold I en koningin Victoria V/2, brief van Charlotte aan koningin Victoria, 15 november 1850.

[976] Raspé, ‘Het muziekleven in de 19de eeuw’, 266.

[977] AKP, Archief Conway, brief van Conway aan Louise-Marie, 8 oktober 1849, 497/35.  Charlotte kreeg in november 1855 nog lessen Duits.  Misschien was Scheler nog steeds met deze taak belast.  Zie: AKP, Archief Gravin D’Hulst, brief van Charlotte aan D’Hulst, 8 november 1855, 11/59.

[978] AKP, Archief Conway, brief van Conway aan Leopold I, 7 januari 1853, 555/3 en AKP, Archief Conway, brief van De Grunne aan Conway, 1854, 518.

[979] AKP, Kopieën van de correspondentie tussen koning Leopold I en koningin Victoria V/2, 2 december 1850.

[980] AKP, Archief Gravin D’Hulst, brief van Filips aan D’Hulst, 6 mei 1854, 10/31.

[981] AKP, brief van Marie-Henriette aan Goffinet, 11 augustus 1872.

[982] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 16.

[983] AKP, Brief van Marie-Henriette aan Goffinet, 6 mei 1875.

[984] Defrance, Louise de Saxe-Cobourg, 21.

[985] AKP, Schoolschriftjes prinses Louise (1864-1869), doos 6.

[986] Counson, ‘Scheler (Auguste)’, 647.

[987] De Golesco en De Weisme, Marie-Henriette, 44.

[988] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 62.

[989] AKP, Schoolschriftjes prinses Louise (1864-1869), doos 1-8.

[990] AKP, Schoolschriftjes prinses Louise (1864-1869), doos 1-8.

[991] AKP, Schoolschriftjes prinses Louise (1864-1869), doos 1-8.

[992] AKP, Schoolschriftjes prinses Louise (1864-1869), doos 1-8.

[993] AKP, Schoolschriftejs prinses Louise (1864-1869), doos 8.

[994] AKP, Schoolschriftjes prinses Louise (1864-1869), doos 1-8.

[995] AKP, Archief van het kabinet van koning Leopold II, benoeming van Graaf Van der Straten-Ponthoz, 15 februari 1866, 1390.

[996] Defrance, Louise de Saxe-Cobourg, 21.

[997] De Golesco en De Weisme, Marie-Henriette, 44.

[998] Brief van Leopold aan Leopold II, 4 januari 1865, in: Capron (ed.), Un précieux enfant, 41.

[999] AKP, Brief van Marie-Henriette aan Goffinet, 11 augustus 1872.

[1000] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 16.

[1001] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 16.

[1002] AKP, Brief van Marie-Henriette aan Goffinet, 6 mei 1875.

[1003] Schiel, Stéphanie princesse héritière, 50.

[1004] Kerckvoorde, Marie-Henriette, 201.

[1005] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 68.

[1006] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 68.

[1007] Defrance, Louise de Saxe-Cobourg, 21.

[1008] Counson, ‘Scheler (Auguste)’, 647.

[1009] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 21.

[1010] Paoli, Prinses Clémentine, 19.

[1011] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 18.

[1012] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 50.

[1013] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 68.

[1014] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 50.

[1015] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 18.

[1016] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 18.

[1017] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 68.

[1018] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 22.

[1019] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 50.

[1020] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 18.

[1021] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 68.

[1022] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 18.

[1023] Princesse Stéphanie de Belgique, Je devais être impératrice, 22.

[1024] AKP, Brief van Marie-Henriette aan Goffinet, 11 augustus 1872.

[1025] Kerckvoorde, Marie-Henriette, 201.

[1026] AKP, Brief van Marie-Henriette aan Goffinet, 27 juli 1886.

[1027] Paoli, Prinses Clémentine, 21.

[1028] Counson, ‘Scheler (Auguste)’, 647.

[1029] Kerckvoorde, Marie-Henriette, 201.

[1030] Paoli, Prinses Clémentine, 19.

[1031] AKP, Correspondentie van Clementine aan Stephanie, brief van 29 november 1889.

[1032] AKP, Correspondentie van Clementine aan Stephanie, brief van 29 november 1889.

[1033] Wilmet, Le prince Baudouin, 35.

[1034] KMLK, Fonds Louis Wilmet, agenda Bosmans, april 1876, XXIII/24.

[1035] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, uurroosters, oktober 1876 – 1 mei 1887, XXX/142-157.

[1036] Biermé, La vie d’une princesse, 155.

[1037] Wilmet, Le prince Baudouin, 168.

[1038] KMLK, Fonds Louis Wilmet, agenda Bosmans, 2 november 1876 - 17 maart 1887, XXX/158.

[1039] Wilmet, Le prince Baudouin, 57.

[1040] Wilmet Le prince Baudouin, 48.

[1041] Biermé, La vie d’une princesse, 155.

[1042] Wilmet, Le prince Baudouin, 48 en KMLK, Fonds Louis Wilmet, agenda Bosmans, 19 mei 1876, XXIII/40.

[1043] Biermé, La vie d’une princesse, 155.

[1044] KMLK, Fonds Louis Wilmet, agenda Bosmans, 2 november 1876 - 17 maart 1887, XXX/158 en Counson, ‘Scheler (Auguste)’, 647.

[1045] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans,  2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/158.

[1046] Wilmet, Le prince Baudouin, 48.

[1047] Wilmet, Le prince Baudouin, 43.

[1048] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn rapporten van de Militaire School, 1884-1886, 308.

[1049] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn rapporten van de Militaire School, 1884-1886, 308.

[1050] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn rapporten van de Militaire School, 1884-1886, 308.

[1051] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn rapporten van de Militaire School, 1884-1886, 308.

[1052] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn rapporten van de Militaire School, 1884-1886, 308.

[1053] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/158.

[1054] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/172

[1055] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/165.

[1056] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/158.

[1057] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/158.

[1058] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/178.

[1059] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, uurroosters, 1 mei 1887, XXX/156.

[1060] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/172

[1061] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/165.

[1062] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/158.

[1063] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, Nederlands, 26 november 1877 – 29 juni 1886, XXX/136-139.

[1064] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/178.

[1065] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, uurroosters, 4 november 1884, XXX/154.

[1066] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/169.

[1067] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, uurroosters, 1 mei 1887, XXX/156.

[1068] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/178.

[1069] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, uurroosters, 1 mei 1887, XXX/156.

[1070] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, agenda Bosmans, 2 november 1876 – 17 maart 1887, XXX/158.

[1071] KMLK, Fonds Louis Wilmet, dagboek Henriette, 12 augustus 1888, XXXIII/40.

[1072] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII en KMLK, Fonds Louis Wilmet, dagboek Henriette, 16 augustus 1890, XXXIII/48.

[1073] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII/6.

[1074] KMLK, Fonds Louis Wilmet, dagboek Henriette, 21 april 1883, XXXIII/20.

[1075] Ruwet, Arthur de Greef, 13.

[1076] Biermé, La vie d’une princesse, 155.

[1077] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII/2.

[1078] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII/6.

[1079] Wilmet Le prince Baudouin, 222.

[1080] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII/1.

[1081] KMLK, Fonds Louis Wilmet, correspondentie van Maria aan haar dochters, brief van Maria aan Henriette, 16 oktober 1892, XVI/212.

[1082] KMLK, Fonds Louis Wilmet, correspondentie van Henriette, brief van Henriette aan Maria, s.d., XVI/205.

[1083] Wilmet, Le prince Baudouin, 190.

[1084] Wilmet, Le prince Baudouin, 190.

[1085] KMLK, Fonds Louis Wilmet, dagboek Henriette, 12 augustus 1888, XXXIII/40.

[1086] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLII en KMLK, Fonds Louis Wilmet, dagboek Henriette, 16 augustus 1890, XXXIII/48.

[1087] KMLK, Fonds Louis Wilmet, leraars Josephine, s.d., 13.

[1088] KMLK, Fonds Louis Wilmet, leraars Josephine, s.d., 13.

[1089] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII/6.

[1090] Wilmet, Le prince Baudouin, 48.

[1091] Ruwet, Arthur de Greef, 13.

[1092] Raspe, ‘Het muziekleven in de 19de eeuw’, 268.

[1093] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII/2.

[1094] Wilmet, Le prince Baudouin, 222.

[1095] KMLK, Fonds Louis Wilmet, memoires Simonet, 1921, XLIII/1.

[1096] KMLK, Fonds Louis Wilmet, correspondentie van Josephine, brief van Josephine aan Maria, 4 maart 1886, XXXV/23.

[1097] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 6.

[1098] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 12 en Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 6.

[1099] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 8.

[1100] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 7.

[1101] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 22.

[1102] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 134.

[1103] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 7-8.

[1104] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 7-8.

[1105] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 6.

[1106] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 22.

[1107] AKP, Archief van de Gravin van Vlaanderen, brief van Albert aan Maria, 13 oktober 1894, 951/124.

[1108] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 17.

[1109] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert,  8.

[1110] KMLK, Fonds Louis Wilmet, nota’s Wilmet, s.d., XXXVI/107-108.

[1111] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 23.

[1112] Counson, ‘Scheler (Auguste)’, 647.

[1113] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 29.

[1114] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 14.

[1115] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 8.

[1116] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 22.

[1117] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 23.

[1118] KMLK, Fonds Louis Wilmet, nota’s Wilmet, s.d., XXXVI/92.

[1119] AKP, Archief van de Gravin van Vlaanderen, brief van Albert aan Maria, 20 april 1891, 951/75.

[1120] Cammaerts, Albert de Belgique, 53.

[1121] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 16.

[1122] AKP, Archief van de Gravin van Vlaanderen, brief van Albert aan Maria, 5 april 1891, 951/73.

[1123] Cammaerts, Albert de Belgique, 53.

[1124] Brief van Albert aan Maria, 23 maart 1891, in: De Grave, De militaire vorming, 65.

[1125] Thielemans en Vandewoude, Le roi Albert, 176.

[1126] Wilmet, La jeunesse du roi Albert, 17.

[1127] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Albert, uurroosters, 16 juni 1884, XXXVI/83.

[1128] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Albert, schoolschriften, 22 september 1885 – 28 juli 1886, XXXVI/101.

[1129] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Albert, uurroosters, 21 juni 1887, XXXVI/85.

[1130] AKP, Schoolschriftjes prinses Louise (1864-1869), doos 1-8.

[1131] KMLK, Fonds Louis Wilmet, studies Boudewijn, uurroosters, oktober 1876 – 1 mei 1887, XXX/142-157.

[1132] Wanneer we aannemen dat een les één uur duurde.

[1133] AKP, Archief van de Graaf van Vlaanderen, reisdagboek Boudewijn, 29 september 1882-1889, 306.