De politieke geschiedenis van Moerbeke-Waas. Meer dan 150 jaar liberaal bestuur. (Godfried Maes)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1: Fragment uit de jubelzang naar aanleiding van het vijfentwintig jaar burgemeesterschap van August Lippens.

 

't Is vijf-en-twintig jaar geleden:

In Vlaandren heerschte schrikbre nood;

Eleende met haar aakligheden,

Spreidt overal den hongerdood.

Gebrek en druk en snerpend lijden

Vertoonen zich van alle zijden;

Het is of 's menschdoms einde naakt!

Erbarmig, ach! Ik heb geen eten!

Door 't ongelukkig volk geslaakt.

 

En hier op onze maagre gronden,

In deze barre en dorre streek

Slaat de armoe nog haar diepste wonden

En kleurt der werkers aanzicht bleek.

Men ziet ze bibbrend klappertanden;

Vernieling dreigt de laagre standen;

Besmetting grijnst de burgers aan!

't Is tijd, hoog tijd, die ramp der rampen,

Ontstaan uit vuile waterdampen,

Met koenen moed te keer te gaan.

 

Wie heeft dienen moed? Wie zal het wagen,

Het zwart gevaar in 't oog te zien,

Den toestand met zijn wreede plagen

Beraden, kloek het hoofd te bięn?

Men staart in 't rond met bange blikken:

Wie zal voor 't heldenwerk niet schrikken,

Wie zal den grooten strijd bestaan?

Gij, Gij, August, Gij zult het pogen;

Gij offert U en biedt vermogen

Tot redding uwer broeders aan.

 

Waarom verzaakt Gij aan vermaken?

't Genot des levens lokt zoo zeer;

Waarom bekreunt Ge u met die zaken,

Als weelde U roept in hooger sfeer?

't Was uw grootmoedig hart, o Vader!

Dat u bewoog te zijn ons rader

In 't bange klimmen van den nood.

't Is daarom dat Ge in dit geweste,

Hoe droevig ook uw woning vestte,

  En U voor 't volk ten offer boodt.

 

En nauwlijks was 't besluit genomen,

Of elk ziet rustig in 't verschiet;

En 't is gedaan met klacht en schromen,

't Vertrouwen heerscht op 't grondgebied.

Dan, tot gemeentevoogd verkoren,

Wil 't volk aan U, Gij 't volk behooren;

En, vader van elk huisgezin,

Zweer Gij uw plichten na te leven;

De onmisbare macht is U gegeven,

En Moerbeek haalt zijn redder in.

 

 

Bron: CARNEWAL H., Jubelzang op het vijf-en-twintigste verjaringsfeest van Mijnheer August Lippens als burgemeester van Moerbeke. Gent, Drukkerij C. Annoot-Braeckman, 1872, p. 5-6.

 

 

Bijlage 2: Verwezenlijkingen van Frans De Rijck, pastoor van de parochie Moerbeke–Waas (1875-1911).

 

Bron: Liber Memorialis Moerbeke-Waas

Literatuur: A. VAN WILDERODE, Moerbeke-Waas. Toen en thans. Beveren, Orbis en Orion Uitgevers N.V., 1982, pp. 6-8.

 

1877:   Schenking van vier zilveren kandelaars voor het O.L.V.-altaar.

1878:   Schenking van twee kandelaars (tot een stel van zes).

1880:   Herstel van koor en altaar van O.L.V.-kapel.

Oprichting buurtkapel O.L.V.-van-Lourdes op Spelonkvaart.

1881:   Grote herstellingswerken (altaar en venster) in het hoogkoor.  

Herstelling en herschildering van het Sint-Antonius-altaar.

1884:   Herschildering van het beschadigde en vervallen hoogkoor.

Aankoop en plaatsing van de beelden van de H.H. Cornelius en Barbara.

1885:   Vernieuwing van de vloer in de beide zijbeuken.

1886:   Aankoop van een gepolychromeerd beeld van Sint-Antonius.

1887:   Oprichting van buurtkapel H. Jozef in kerkdorp Kruisstraat.

1888:   Vervanging van het (versleten) vaandel van Sint-Antonius.

Vernieuwing van de vloer in de Sint-Antonius-kapel.

1889:   Plaatsing van een nieuw glasraam in het hoogkoor.

Afkappen en herpleisteren van de voorgevel van de kerk.

1891:   Plaatsing van een nieuw hoofdaltaar 'Curis Ri Dni F. De Ryck Pastor' (door de zorgen van zeereerwaarde heer F. De Ryck pastoor).

Plaatsing van een nieuw kruis, weerhaan en bol op de toren en van nieuwe bliksemafleiders op de kerkdaken.

1892:   Aankoop van een Gothis monstrans voor het hoofdaltaar.

1893:   Oprichting buurtkapel O.L.V.-van-het-Heilig-Hart en van Sint-Rochus op de wijk Koudenborm ( uit dankbaarheid).

1894:   Herstel (derde maal) van de (gebarsten) klok Antonius.

Aankoop vier kandelaars in gedreven koper als versiering.

1895:   Persoonlijke schenking pastoor De Ryck van H. Fransiscusbeeld.

1897:   Oprichting van buurtkapel H. Antonius-van-Padua op wijk Terwest.

1889:   Aankoop van drie beelden (Sint-Antonius Abt, H. Anna, Sint-Antonius van Padua).

1899:   Plaatsing van arduinen vensterkruis in koor van zijkapellen.

1900:   Schenking door pastoor De Ryck, ter gelegenheid van zijn 25-jarig verblijf te Moerbeke, van een stel van drie rode misgewaden en van twaalf grote koperen hanglampen voor de verlichting.

1902:   Herstel van misgewaden (uit de eerste helft van de zeventiende eeuw). Aankoop en plaatsing van opbergkast in de sakristie.

1906:   Vernieuwing van de daken van de zijbeuken en plaatsing van houten lambrizering binnen de kerk.

1907:   Herschildering van de kerk (muren, koren, altaren, zoldering).

1909:   Vernieuwing van de bedaking van de middenbeuk.

 

 

Bijlage 3: Brief van bisschop Bracq aan Mevr. De Kerchove d'Exaerde

 

 

Bijlage 4: Brief van pastoor Van Den Abeele aan het Schepencollege van Moerbeke –Waas, betreffende de intrekking van de subsidies voor de katholieke school.

 

Bron: Liber Memorialis van de parochie Moerbeke – Waas, p. 163.

 

Heer Burgemeester en schepenen,

 

Met een zekere pijnlijke ontgoocheling hebben we vernomen dat de 10.000 fr vergoeding voor de verwarming onzer scholen werd afgeschaft. Hoe klein deze toelage ook was, toch meenden wij daarin van uwentwege een eerste poging te zien om een verouderde onrechtvaardigheid weg te nemen, die steeds de oorzaak was geweest van ruzie en tweedracht op onze gemeente. We kunnen moeilijk raden wat er aangezet heeft, om seffens na de bezetting reeds die beslissing te nemen. Wat U in ’t begin van den oorlog als rechtvaardig aanzag is toch wel rechtvaardig gebleven! Ook kunnen wij de oorzaak van die beslissing moeilijk aan ons zelven wijten, want steeds bleven wij boven en buiten alle poletiek (sic) en hebben wij ons altijd ten opzichte van u loyaal gedragen, gedragslijn trouwens, die wij zullen blijven volgen, niettegenstaande wij de grootste slachtoffers zijn van die beslissing en U een questie te verpolitieken die ons heilig en dierbaar is, en buiten en boven alle politiek zou moeten blijven.

Mogen wij geachte Heeren U tevens doen opmerken dat daardoor onrecht wordt gepleegd jegens kindertjes, die allen burgers zijn van een en hetzelfde Vaderland met dezelfde plichten, ja, maar ook met dezelfde rechten, en die van hun rechten verstoken blijven, alleen omdat ze kindertjes zijn van Katholieke ouders.

We kunnen dan moeilijk aannemen dat U bij deze beslissing blijven zult, of uwe verrechtvaardiging zoudt gaan zoeken in de richtlijnen van een algemeene politiek eener partij diezelve aan al de burgers, gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid waarborgt.

Geachte heeren, wij schrijven U deze regelen in de vaste hoop; dat u niet alleen op deze beslissing zult terugkomen, maar dat weldra de dag zal aanbreken waarop gij in gelijke mate alle inrichtingen van openbaar nut zult laten deelen aan de toelagen van de gemeenschappelijke kas. Dan alleen zal het ons mogelijk zijn binnen een afzienbare tijd het honderjarig (sic) bestaan van uw bestuur mede te vieren, wat trouwens ook onze grootste wensch zou zijn.

 

Met hoogachting

 

 

Bijlage 5: Verkiezingsuitslag 2000

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende