De Vlaamse Beweging in Mechelen (1945-1970). (Karen Camps)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

§1. BRONNEN

 

Pers en periodieken

 

In de bibliografie zijn enkel periodieken opgenomen die systematisch werden geconsulteerd of die we opzochten. Deze laatste zijn hier nader gespecificeerd. Losse artikels die gevonden werden in de archieven van de stad Mechelen, het ADVN of in het archief van Cyriel Neefs zijn bijgevolg niet opgenomen. De artikels die daarvan gebruikt werden zijn opgenomen in de voetnoten.

 

De Omroeper

De Standaard

De Volksunie

Gazet van Mechelen

Het Volk

Kijk Nieuw

Wij

 

 

Interviews

 

Lieve Cools, .. te Mechelen

            Als lid van het VNJ te Mechelen

            Informatie over het VNJ

 

Guido Thijs, 10 juli 2002 te Putte

                                   Als lid van de Mechelse VVB en VAK; als hoofd van het Mechelse bevlaggingscomité

                                   Informatie over de VVB, VAK en Volksunie

 

Prof. Dr. Em. Herman Mertens, 18 juli 2002 te Mechelen

            Professor in de Theologie. Strijdt sinds 1974 voor amnestie

Informatie over repressie, Ward Hermans, amnestie en ook Leuven-Vlaams en kardinaal Suenens

 

Ward Steffens, 18 juli 2002 te Mechelen

            Bestuurslid van de VVB-Mechelen

            Informatie over werking VVB; voornamelijk bevlaggingsactie, actie voor vernederlandsing bedrijfsleven en Mechels stadsbeeld, Mars op Brussel en Guldensporencomité

 

Mia Marivoet, 17 juli 2002 te Mechelen

            Lid van de Vlaamse Klub – Mechelen

            Informatie over Vlaamse Klub en Volksunie. Herinnerde zich weinig.

 

 

Archieven

 

ARCHIEF CYRIEL NEEFS

            Pamfletten, verkiezingspropaganda, briefwisseling, brochures van Mechelse verenigingen

 

 

STADSARCHIEF MECHELEN (SM)

 

            Vak Varia

                        Vlaamse Volksbeweging Mechelen (1958 - 1964)

                        Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal (1959 - 1961)

                        CVP (tot 1964)

                        Krantenartikels en enkele pamfletten van de Volksunie (1962 – 1965)

                        Mechelse Katholieke Studentenkring – krantenknipsels (1908 – 1955)

                        Katholieke Vlaamse Hoogstudentenbond ‘De Wesp’ (1933 – 1959)

            Vak verkiezingen (tot 1954)

                        Gemeenteverkiezingen : verkiezingspamfletten, -affiches en uitslagen

                        Parlementsverkiezingen : verkiezingspamfletten, -affiches en uitslagen

            Proces-Verbaal van de Gemeenteraad (1944 – 1968)

            Verslag van de Stadszaken (1944 – 1968)

 

 

KATHOLIEK DOCUMENTATIE- EN ONDERZOEKSCENTRUM (KADOC)

 

            Archief CVP – Mechelen

            nationale en gemeenteraadsverkiezingen tot 1981, propagandamateriaal, notulen van de arrondissementele vergaderingen 1955-1957 en 1969-1970, verslagboek 1965-1969, briefwisseling 1949-1951

 

            Archief Davidsfonds – Nationaal Secretariaat

            lokale briefwisseling 1964-1968, Jong-Davidsfonds, nationaal congres (12 april 1969), herdenking 150e verjaardag Boerenkrijg, lokale briefwisseling E. Amter 1961-1964

 

 

ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET VLAAMS-NATIONALISME (ADVN)

 

Archief Volksunie – afdeling Mechelen

                        D 543 (2) : Volksunie-archief Mechelen (1) : verslagen, vergaderingen, briefwisseling, financiële verslagen, verkiezingen, activiteiten, werkdossiers e.a. (1963 - 1971)

        D 544 (1) : Volksunie-archief Mechelen (2)

                        D 8393 (3/2) : Volksunie – arrondissement Mechelen : kaderdag

                        D 681 : Volksunie – arrondissement Mechelen : brieven 1968 – 1975, streekpers tot 1975, organisatie           

 

            Archief Vlaamse Volksbeweging

D 1875-1878 : VVB – provincie Antwerpen (1960-1966): algemeen, Mechelen: werkingsverslagen en briefwisseling

                        D 1858 : VVB – Mechelen : ledenadministratie

            D 1902 : VVB – provincie Antwerpen : briefwisseling, ledenadministratie, abonnementen

                        D 1827 : Congres oktober 1960 -Mechelen

Dossier Paardekoper

 

 

§2. WERKEN

 

CROL, H. – DE LANNOY, H. Verleden en heden van de Mechelse CVP. De christelijke democratie in het arrondissement Mechelen 1830 - 1988, Lier, 1988

DEBOOSERE, S. Mechelen in WO II : het leven in een stad om en rond WOII, Tielt, 1990

DE LANNOY, H. Edward Clottens (1891 – 1961). Vlaamsgezind christen-democraat en pacifist, in: Wetenschappelijke Tijdingen, 56e jg. (1997), nr. 2

DEPREZ, K. – VOS, L. (red.), Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780 - 2000, Antwerpen, 1999

DE RIDDER, H. Dertien Campagnes: verkiezingen 1946-1981, Brussel, 1985

DE SCHRIJVER R. e.a. (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998

DE WEERDT, M. Inventaris van de betogingen in België. 1953-1974, Leuven, 1975

DE WEVER, Ba. Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog: verrijzenis of herrijzenis?, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 3, Leuven, 1997, pp. 277-291

FEDERATIE VLAAMSE KRINGEN, Volk wordt staat, s.l., 1987

GERARD, E. – VOS, L. Hedendaagse geschiedenis, Leuven, 2001

GERARD, E. Politieke geschiedenis van België, Leuven, 2001

GOBYN, R. – GAUS, H. De fifties in België, Brussel, 1988

Guldensporen 1302-1952. Werkboekje ten gerieve van de Davidsfondsafdelingen, Leuven, 1952

GYS, G. – FOUQUAET, R. – VANDERHOEVEN, J.L. Tussen idealisme en werkelijkheid. Geschiedenis van 50 jaar KSA Sint-Jan Berchmansbond Mechelen (1938 – 1988), Leuven, 1988

HIERS, S. Het Vlaams-nationaal jeugdverbond 1961 – 1981, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, faculteit Moderne Geschiedenis, Leuven, 1996

HIERS, S. Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, in: Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 57 (1998), nr. 1, pp. 3-28

HUYSE, L. De gewapende vrede. Politiek in België 1945 – 1980, Leuven, 1980

HUYSE, L. – DHONDT, S. Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942 – 1952, Leuven, 1991

Kaderdag Volksunie: Nijlen 7 november 1964, 1964

KESTELOOT, C. – MARES, A. – MARISSAL, C. Gemeenteraadsverkiezingen 1890-1970: databestand, in: Pro Civitate. Historische uitgaven. Reeks in-8 95, Brussel, 1996

LAMBERTY, M. Twintig eeuwen Vlaanderen. VI. De Vlaamse Beweging. Deel 3. Na 1940, Hasselt, 1979

LEEMANS, G. – BECK, A. – DE WEVER, Ba. – TOLLEBEEK, J. Vlamingen komt in massa: de Vlaamse beweging als massabeweging, in: Museum van de Vlaamse sociale strijd. Bijdragen, nr. 17, Gent, 2000

LUYKX, T. – PLATEL, M. Politieke geschiedenis van België. Deel 2: van 1944 tot 1985, Antwerpen, 1985

LUYTEN, W. 20 jaar Volksunie in het arrondissement Mechelen, in: Wij, 12 oktober 1974

MAES, J. Helpt scouting te ‘dienen’ (1939-1945), s.l., 1995

SCHOKKAERT, L. Vlaamse problematiek bij de naoorlogse jeugdbewegingen 1944-1960, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, faculteit Moderne Geschiedenis, Leuven, 1984

SOMERS, J. Na dertig jaar nog geen amnestie! Politieke onmacht of onwil?, s.l., 1975

SOMERS, J. Terugblik zonder schroom. Gedenkschriften van Joos Somers, 4 dln., s.l., 1997

TACHELET, J. Verandering en continuïteit van het politieke personeel. Burgemeesters en schepenen in het arrondissement Mechelen van 1938 tot 1946, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, faculteit Moderne Geschiedenis, Leuven, 1985

TODTS, H. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden. Deel 2. 1945 – 1965, Leuven, 1967

TYSSENS, J. De schoolkwestie in de jaren vijftig, Brussel, 1997

VAN DER ELST, F. Twintig jaar VU (1954 - 1974). Een beknopt overzicht van de wording, de stichting en de geschiedenis van de Vlaams-nationale partij, Brussel, 1974

VAN DER ELST, F. De bewogen jaren: mijn memoires 1920 – 1958, Tielt, 1985

VAN HAEGENDOREN, M. De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel 2. Oogmerken voor morgen, in: Vlaamse Pockets, nrs 82 – 83, Hasselt, 1962

VAN ISACKER, K. Herderlijke brieven over politiek, Antwerpen, 1969

VAN MOLLE, L. Ieder voor allen; Belgische Boerenbond 1890-1990, Leuven, 1990

VAN OVERSTRAETEN, T. Op de barricaden. Dertig jaar VU, Brussel, 1984

VAN ROY, L. Brieven aan een kardinaal. Bijdrage tot de studie van de naoorlogse periode, Wielsbeke, 1990

VAN UYTVEN, R. De geschiedenis van Mechelen. Van heerlijkheid tot stadsgewest, Tielt, 1991

VAN WEERT, E. Ontstaan en ontwikkeling van de Volksunie in het arrondissement Mechelen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, faculteit Politieke Wetenschappen, Leuven, 1991

VERMOORTEL, F. Het Mechelen van toen, Brugge, 1984

VERMOORTEL, F. Mechelen, memoires van een stad, Brugge, 1986

Verslag over de Algemene Vergadering van het Davidsfonds te Mechelen op 19 september 1948, Gent, 1948

Verslag van het partijcongres van de VU in Mechelen (14-15/12/1963): Vade Mecum, Centre de Recherche et d’information socio-politique, 1964

WILS, L. 100 jaar Vlaamse Beweging. Deel 3. Geschiedenis van het Davidsfonds in en rond WO II, Leuven, s.d.

WILLEMS, J. Willy Buijs. Een CVP-militant getuigt, Antwerpen, 1998

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende