Inventaris van het

"Oud archief van de Schepenbank "

van Lokeren

(ca. 1550 – 1795).

Véronique Bonkoffsky
(website)

Scriptie voorgelegd, voor het behalen van het diploma:
Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer.

Academiejaar: 2002-2003

Vrije Universiteit Brussel

Promotor:  Prof. Dr. E. Put

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

    A. GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER

            1. Geschiedenis van Lokeren in de Nieuwe Tijd

            2. Het  grondgebied

            3. Beknopte geschiedenis van de twee belangrijkste bruggen over de Durme

            4. Statuut, organisatie en bevoegdheden van de schepenbank

            5. Relatie tot het Hoofdcollege van het Land van Waas

    B. BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEFBESTAND

            1.  Geschiedenis van het archiefbestand

            2.  Bewaring van het archiefbestand

            3.  Bestaande inventarissen

    C. BESCHRIJVING VAN DE REEKSEN

            1.  De schepenbank als bestuurlijk orgaan

            2.  De schepenbank als gerechtelijk orgaan

    D. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE

    E. AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

    F. BIBLIOGRAFIE

 

INVENTARIS  (ook in pdf-versie)

    0. ARCHIEFSCHEMA

    I. ALGEMEEN

        A. GRONDGEBIED

        B. PERSONEEL

        C. ARCHIEF

    II. DE SCHEPENBANK ALS BESTUURLIJK ORGAAN

        A. WETGEVING EN ALGEMEEN BESTUUR

            1. Octrooien en ordonnanties uitgevaardigd door hogere instanties

                        a. Algemeen geldend

b. Geldend voor de gemeenten en steden van het Land van Waas

c. Specifiek met betrekking tot Lokeren

2. Resoluties

3. Briefwisseling

        B. FINANCIËN

            1. Beheer van de inkomsten

                        a. Quoteboeken

Algemeen

Bijzonder

b. Ommestellingen op de tienden

c. Ommestellingen van ‘pointhinge en zettinghe’

d. Ommestellingen op de ‘gestaetheyd’

e. Processen-verbaal van en stukken betreffende de verpachting van de belastinginning

            2. Beheer van de uitgaven

a. Stukken betreffende interne gemeentelijke uitgaven

b. Renten

c. Staten van oorlogslasten

                        d. Staten van gerechtskosten in processen van de schepenbank

            3. Verantwoording van het beheer

a. Parochierekeningen

b. Algemene rekeningen van het beheer van de ‘Fabricque’

c. Algemene rekeningen van het beheer van de Lokerhoutbrug

        C.  TOEZICHT OP OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

        D. TOEZICHT OP EN BEHEER VAN OPENBARE WERKEN

1. Schouwingen van verkeerswegen en waterlopen

2. Andere stukken betreffende verkeerswegen, bruggen en openbare gebouwen

a. Heirbrug

b. Andere

        E. BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN

        F. ZORG VOOR HET ALGEMEEN WELZIJN

    III. DE SCHEPENBANK ALS GERECHTELIJK ORGAAN

        A.WILLIGE RECHTSPRAAK (VOLUNTAIRE RECHTSPRAAK)

1. Bekrachtiging van akten

2. Aflevering van attesten

a. Verlening van attestaties en paspoorten

                        b. Toestemming tot collocatie

            3. Toezicht op het beheer van goederen door particulieren

a. Staten van goed 

b. Betwistingen over inboedels van sterfhuizen

            4. Voogdij over wezen

        B. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN (CONTENTIEUZE RECHTSPRAAK)

1. Ferieboeken

2. Sententies

3. Adviezen van hogere instanties

4. Gerechtelijke onderzoeken en aanverwante procedurestukken

5. Furnissementen

6. Namptissementen

7. Klachten en saisissementen

8. Verbaalboeken

9. Enkwesten

10. Procuraties

11. Procesdossiers of processtukken m.b.t. civiele zaken

11.1) Processtukken waarvan de procespartijen en het voorwerp van proces gekend zijn

11.2) Processtukken waarvan de procespartijen, maar niet het voorwerp van proces gekend zijn

11.3) Staten van gerechtskosten bij processen waarvan de procespartijen, maar niet het voorwerp van proces gekend zijn

11.4) Processtukken waarvan noch de procespartijen noch het voorwerp van proces gekend zijn

 

    IV. STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND MET HET ARCHIEF

 

home lijst scripties inhoud volgende