Een analyse en evaluatie van de Belgische aanpak inzake kinderhandel. (Marianne Cauwels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

Aanbeveling R (91) 11 met betrekking tot de seksuele uitbuiting, pornografie en prostitutie van en handel in kinderen en jonge vrouwen  van 9 september 1991 en Aanbeveling R (2000) 11 ter bestrijding van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van 19 mei 2000.

 

ALBERS, C., ‘Meer dan vliegtuigtickets bestellen’, Knack, 31 juli 2002, 28 -29.

 

BEIRNAERT, W., BOSSUYT, S.,DIMITRAKOPOULOS, J., NGANDU, K., RAES, K., SCAREZ, M. en WALCKIERS, L.,  Migratie en asiel. Vluchten kan niet meer? , Verslag van de reflectiegroep, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 2001, 17 p.

 

BLOMMAERT, J., COMMERS, R. en COENE, G., ‘ Het Belgische asielbeleid: kritische perspectieven’, Berchem, EPO, 2001, 76 p.

 

BRANTS, C., ‘ Criminologie en politiek: een ongemakkelijke lat- relatie’, Tijdschrift voor criminologie, 2002, 1, 2-24.

 

BRUYLAND, M., Als de straat je thuis moet zijn… Straatkinderen en –jongeren in België. Verkennend onderzoek in drie grootsteden, Gent 1997, 19-21.

 

BULLENS, R.A.R. en VAN HORN, J.E., ‘Daad uit ‘liefde’. Gedwongen prostitutie van jonge meisjes’, Justitiële verkenning, Gouda, Quint, 26 (6), 25 - 41.

 

CAMERON – WALLER, S., ‘ Interpol statement at second world congress on the Commercial Sexual Exploitation of children,Yokohalma, Japan, 17 – 20 december 2001’’ in Interpol speeches, [WWW]. Interpol: http://www.interpol.ont/Public/ICPO/speeches/20011219.asp [27/04/2003].

 

CAUWELS, M. , Stageverslag, academiejaar 2002 – 2003, 37 p.

 

COEN, M., ‘ Ressources internes poer contrer les trafics de documents au service des trafiquants d’êtres humains et autres criminels’, Brussel, septembre 2002, 13 p.

 

Commissie van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen, vergadering van 28/02/2002, Interpellatie van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over opvang van illegale minderjarigen in Vlaanderen

 

Conventie van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de interlandelijke adoptie, [WWW], Haagse conferentie van Internationaal privaat recht: http://www.hcch.net/e/conventions/bibl33e.html , [10/05/2003].

 

DE BAETS, PH., ‘ De rol en functie van de sociale inspectiediensten in de strijd tegen de mensenhandel’, Panopticon, 2002, 384- 403.

 

DEDECKER, J.M., ‘ Mensenhandel in de sport (stuk 2-1132)’ in beknopt verslag commissiebulletin agenda, [WWW]. Senaat: http://www.senaat.be/www/?Mival=/publications/viewTBlok&DATUM=’10/17/2001 [16/02/2003]

 

DEMETS, F.  ‘Zij kwamen uit het Oosten’: Chris De Stoop bindt opnieuw het harnas om, Humo, 11 maart2003, 32-34.

 

DEMETS, F.,’ Dossier illegalen (3): de slavenroute. ‘ Verkoop ons uw dochter. Ze zal veel geld opbrengen’, Humo, 4 februari 2003, 156 - 159.

 

DE MEYER,R., LORENZETTI, N. en VAN BELLE, K., Kinderhandel, in VERMEULEN , G., (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 180- 232.

 

DE PAUW, F., Handel in mensen, Davidsfonds, Leuven, 2001, 158 p.

 

DE PAUW, H., ‘De verdwijning van niet begeleide minderjarigen en minderjarige slachtoffers van mensenhandel’, Child Focus, 2002, 108 p.

 

DE RUYVER, B., VAN HEDDEGHEM, K. en SIRON, N.,’De strijd tegen de mensenhandel: Beleidsprioriteit in België’, Tijdschrift voor criminologie, 2001, 4, 408-417

 

DE STOOP, C., ‘ Ze zijn zo lief menheer: over vouwenhandel, meisjesballetten en de bende van de miljardairs, Leuven, Kritak, 1993, 248 p.

 

DE STOOP, C., Zij kwamen uit het Oosten, De bezige Bij, Amsterdam, 2003,  207 p.

 

DE VRIJ, H. en FONCK, C.,’ Traffic in children. Traffic in human beings’; paper European Institutions of criminal policy, Universiteit Gent, 2002-2003, 29 p.

 

EERDEKENS, C., (23/09/2002), ’ Wetsvoorstel betreffende de strijd tegen de kinderarbeid’ in Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, [WWW]. Kamer Van Volksvertegenwoordigers: http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0146/50K0146001.pdf [03/05/2003].

 

ERDMAN, F. en VANVELTHOVEN, P., ‘ Wetsvoorstel houdende bestraffing van personen die minderjarigen gebruiken om misdaden of wanbedrijven te plegen’   23 mei 2002, in Parlementaire Stukken , [WWW].  Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/2027/50K2027001.pdf [02/05/2003].

 

ERDMAN, F., Toelichting bij het wetsvoorstel houdende bestraffing van personen die minderjarigen gebruiken om misdaden os wanbedrijven te plegen’, 23 september 2002, [WWW] Kamer van Volksvertegenwoordigers: http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/2027/50K2027001.pdf [02/05/2003]

 

FRYDMAN, B., Synthese van de studie ‘Gedaanteverwisseling van het moderne recht’, Koning Boudewijnstichting, 1999, 11 p.

 

GILLEBEERT, D. en CLAES, T., ‘ Straatkinderen in België. Een onderzoek naar hun aantal,hun samenstelling en leefomgeving’, Ethiek & Maatschappij, 2002, 4, 56 –90.

 

Handelingen Nederlandse versie, donderdag 28 februari 2002, ochtendvergadering, nr. 2-183, 29-30. in Beknopt verslag/ commissiebulletin/agenda, [WWW]. Senaat: http://www.senaat.be/www/?Mival=/publications/viewTBlokDoc&DATUM=’02/28/2002  [16/02/2003].

 

HESSLING, R. en TASELAAR, A.,’Asielmigratie en mensensmokkel’, Tijdschrift voor criminologie, 2001, 4, 340-349.

 

JANZING, J., ‘Lolita en de loverboy: steeds meer Belgische tienermeisjes belanden in de prostitutie’, Humo, 8 oktober 2002, 24 –28.

 

Jaarrapport 2001 inzake het Vlaamse beleid naar etnische – culturele minderheden, ICEM,  150 p.

 

Jaarverslag 2001, Caritas, 24 p.

 

Jaarverslag, 2001,  ‘ Beeldvorming van de mensenhandel en analyse van de rechtspraak’  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding,  110 p.

 

Jaarlijkse verslaggeving September 2002 inzake de rechten van het kind, van de regering aan het Vlaamse Parlement en de kinderrechtencommissaris, 227 p.

 

Jaarverslag 2000 Child Focus.

 

Kamer van Volksvertegenwoordigers,  Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, 19/02/2003, Interpellatie van de Heer Ferdy Willems tot de vice eerste minister en minister van Werkgelegenheid over ‘ vrouwenhandel in Bosnië Herzegovina’ (nr. 1556).

 

K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 27 oktober 1981.

 

K.B. van 16 juni 1995 betreffende de opdracht en de bevoegdheid van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en oor Racismebestrijding inzake de bestrijding van de internationale mensenhandel, alsook tot uitvoering van artikel 11, §5, van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S., 14 juli 1995.

 

KNUTSSON, K. E., Children: noble causes or worthy citizens, Arena, 1997, 166 p.

 

KLEEMANS, E. en BRIENEN, M., ‘ Van vriendendienst tot slangenkop. Een analyse van tien opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel’, Tijdschrift voor criminologie, 2001/4, 350 – 359.

 

MElKEBEEK, C. en DE NEVE, F., ‘Wetgeving en parlementaire werkzaamheden’, T.J.K., 2003/1, 27- 28.

 

MUNTARBHORN, V., Extraterritorial criminal laws against child sexual exploitation, Geneva, United Nations Children’s Fund, 1998, 126 p.

 

Nieuwsbrief van het platform ‘kinderen op de dool’, oktober 2002, 2 –4. 

 

NIJBOER, J., HESSELING, R. en SMIT,M., ‘ Mensensmokkel en mensenhandel’, Tijdschrift voor criminologie, jaargang 43, 2001, nr. 4, Gouda Quint, 324-331.

 

NUYTINCK, Y. en VAN ACKER, E., ‘ Bederf van de jeugd en prostitutie van minderjarigen’, in VERMEULEN, G., Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 132-178.

 

Omzendbrief betreffende de identificatiefiche en het inlichtingsformulier betreffende de seining en de plaatsing van niet – begeleide minderjarige vreemdelingen, 26/04/2002, [WWW].  Federale regering: http:// www.dofi.fgov.be/RG/nederlands/reglementaire%20teksten/Omzendbrieven/ [01/05/2003].

 

ONSEA, I. , ‘Gemeenschappelijk optreden door de Europese Raad van 24 februari 1997 ter bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen’, Panopticon, 1997, 6, 620-625.

 

Ontwerp – kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie,  Raad Van Europese Unie, Brussel, 7 oktober 2002.

 

OST, F. en CARTUYVELS, Y., synthese van de studie ‘Crisis van de sociale band en crisis van de juridische tijd’, Koning Boudewijnstichting, 1998, 19 p.

 

Parlementair onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel; verslag uitgebracht door Mevr. Merkcx – Van Gorp en Mevr. De T’Serclaes, Parl.St. Kamer 1993 – 1994, nr. 673/7.

 

Parlementair onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel, Parl. St. Kamer 1993-1994, nr. 673/8.

 

Persbericht Frank Vandenbroucke en Laurette Onkelinx van 4 maart 2002: Illegale tewerkstelling.

http://www.vandenbroucke.fgov.be/P-020304.htm , [03/03/2003]

 

PETROVEC, D., ‘Poverty and reaction to crime – Freedom without responsibility’, European journal of crime, criminal law and criminal justice, The Haque, Kluwer, 2000, 377-389.

 

PRIESTLAN, G., ‘The future of violence’, Hamish Hamilton, London, 1974, 174 p.

 

Protocol betreffende de samenwerking inzake de bestrijding van de mensenhandel afgesloten tussen de sociale inspectie van het ministerie van sociale zaken en de inspectie van de sociale wetten van het ministerie van tewerkstelling en arbeid, [WWW] http://www.vandenbroucke,fgov.be/bijlage020304protocol.htm ,[03/03/2003]

 

RISCHARD, J.-F., Twintig wereldproblemen, twintig jaar om ze op te lossen, Lemniscaat, 2002,  227 p.

 

ROOMS, S., ‘Seksuele uitbuiting van kinderen’, Plan Magazine, 2002, 1, 8 p.


SUPLICY, E., ‘Towards a citizen’s income. The advancement of the battle in Brazil’,VIII Congress economic citizenship rights for the 21th century, Geneva, 2002, 12 p.


Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het SWB en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen’, ingediend door Mevr. De T’Serclaes c.s., Belgische Senaat, zitting 2002-2003, 6 februari 2003, nr. 2-1457/1, 2. [WWW]. Senaat: http://www.senaat.be ,[29/04/2003]

 

VANDAELE, A., (z.d.) ’Kanttekeningen: recente ontwikkelingen op internationaal en Belgisch vlak inzake kinderarbeid’, [WWW]. KULeuven: www.law.kuleuven.ac.be/iir/seminars/KanttekKindArb.pdf [01/05/2003]

 

VAN DER AUWERAERT, J., ‘Buitenlandse niet- begeleide minderjarigen in België: wie moet tegen wie beschermd worden?’, T.J.K., 2003/1, 12 –18.

 

VAN DIJK, R., NIJBOER,J. en VOCKS,J.,’Sociale en culturele achtergronden van vrouwenhandel’, Tijdschrift voor criminologie ,2001, 4, 390-400.

 

VAN OUTRIVE, L., ‘ Misdaad in toekomstperspectief’, Rapport op vraag van de Koning Boudewijnstichting in het kader van haar toekomstverkennende reflectie “ Burger Recht en Samenleving”, 1998, 278 p.

 

VERHOFSTADT, D., ‘Het menselijk liberalisme: een antwoord op het antiglobalisme’, Antwerpen, Houtekiet, 2002, 251 p.

 

VERHELLEN, E., ‘Jeugdbeschermingsrecht’, Gent, Mys & Breesch, 1998, 616 p.

 

VERHELLEN, E., ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’, Leuven, Garant, 2000, 252 p.

 

VERMEERSCH, K. en DEDRIE, L., ‘ Ontvoering van minderjarigen’ in VERMEULEN, G., Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 398-434.

 

VERMEULEN, G., ‘Kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen, kinderporno en kindersekstoerisme’, Panopticon, 2000/3, 201 –207.

 

VERMEULEN, G., ‘ International trafficking in women and children’, Forthcoming in Revue interantionale de Droit Pénal, 2001, nr. 3 – 4, First international Congress of the Young Penalists Section, Contemporay Problems of International Criminal Law, Siracusa, 14 – 20 June 2001, 39 p.

 

VERMEULEN, G., Wetteksten strafrecht, twintigste druk, Antwerpen, Maklu, 553 p.

 

VERWILGHEN, M., ‘Amendement op wetsvoorstel houdende bestraffing van personen die minderjarigen gebruiken om misdaden of wanbedrijven te plegen’, in parlementaire stukken, [WWW]. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/2027/50L2027002.pdf [01/05/2003]

 

VIDAL, K., Op de deurmat van Europa, Antwerpen, Houtekiet, 1999, 127 p.


Vraag nr 89 van de heer Koen Bultinck van 19 juni 2001(N.) aan de vice eerste minister en minister van Begroting, maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Spoorloos verdwenen minderjarige en meerderjarige asielzoekers uit de asielcentra, [WWW]. Klein Kasteeltje: http://www.petitchateau.be/nl/kinderen/vice%20eerste%20minister.htm , [21/10/2002].

 

Wet van 15 mei 1912 betreffende de kinderbescherming, B.S., 15 mei 1912.

 

Wet van 26 mei 1914 ter bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes, B.S. 10 juni 1914., 3.669.

 

Wet van 25 mei 1936 tot goedkeuring van de Internationale Overeenkomst, gesloten te Geneve op 11 oktober 1933, ter bestrijding van den handel in meerderjarige vrouwen en tot aanvulling van artikel 380bis SWB., Alsmede van artikel 2 van de wet van 26 mei 1914 tot bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes B.S. 29-30 juni 1936, 4.574.

 

Wet van 21 augustus 1948  betreffende de officiële reglementering inzake prostitutie, B.S. 13-14 september 1948, 7.352.

 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S.

 

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S. 25 april 1995.

 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S., 5 januari 1999.

 

Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, B.S. 17 maart 2001.

 

Wet van 12 september 2001 houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te Geneve op 17 juni 1999 (1)(2), B.S., 1 oktober 2002.

 

Wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie, B.S., 26 maart 2002, ed. 2, 12 428 - 12 432.

 

Wetsontwerp ter hervorming van de adoptie,17 juli 2001, in parlementaire stukken,[WWW]. Kamer van volksvertegenwoordigers: http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1367/50K1367001.pdf [25/04/2003].

 

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10 quinquies in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de universele strafbaarstelling van bepaalde inbreuken op fundamentele sociale rechten, Parl.St. Kamer, 1999 – 2000, nr. 50 – 315/1.

 

Wetsvoorstel houdende de bestraffing van personen die minderjarigen gebruiken om misdaden of wanbedrijven te plegen’ in Parlementaire Stukken, [WWW]. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/2027/50K2027001.pdf, [02/05/2003].

 

X. (z.d.) ‘Adoptiewet gestemd. CD&V betreurt dat overgangsmaatregelen niet voldoen’ in persberichten [WWW]CD&V: http://users.cdenv/sdebethune/persberichten/persbericht_114.html [29/04/2003].

 

X., Bestraffing van personen die minderjarigen gebruiken om misdaden of wanbedrijven te plegen, Tijdschrift voor Jeugdrecht en kinderrechten, 2003/1, 21.

 

X., (z.d.) Big business, small hands: responsible approaches to child labour, [WWW]. Save the children (UK), Press release, http://www.savethechildren.org.uk/pressrels/260600.html, [24/03/2003]

 

X., (z.d.) Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, [WWW]. http://www.antiracisme.be/nl/kader_nl.htm, [05/05/2003].

 

X., (z.d.) ‘conclusie van de speciale zitting van de VN over kinderen, New York, mei 2002’ in persberichten [WWW]. CD&V: http://users.cdenv.be/sdebethune/persberichten/persbericht_34.html [29/04/2003].

 

X., DE MORGEN 19 april 2002, ‘ Helft onbegeleide buitenlandse minderjarigen spoorloos’ [WWW]. Dienst Vreemdelingenzaken: http://www.petitchateau.be/nl/belgie/2002/april%2002 [10/07/2002]

 

X., (z.d.) ‘ De niet – vergezelde minderjarige asielzoekers’ in Commissaris – generaal voor de vluchtelingen werkingsjaar 1999, [WWW]. Klein kasteeltje: http://www.petitchateau.be/nl/kinderen/Comm%20Gen%201999.htm [25/11/2002]

 

X., (z.d.) ‘ Encyclopedie van de mensenrechten’,in Amnesty. NL [WWW]. Amnesty intenational Nederland,: http://www.amnesty.nl/overamnesty_encyclopedie_s.shtml [11/01/2003]

 

X, (z.d.)‘ Frequently asked questions about CSEC. Who is involved” in ECPAT  ed.  http://www.ecpat.com/eng/CSEC/faq/faq12.asp.

 

X., (z.d.) ‘ Hoofdstuk IV: verslagen van de ministeries’ in jaarrapport mensenhandel [WWW].Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding: www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/2000/mens_4a.pdf [05/11/2002] .

 

X. (z.d.) ‘Investeren in kinderen. Slechts 0,008% van de federale begroting.(2002)’, in persberichten [WWW]. CD&V: http://users.cdenv.be/sdebethune/persberichten/persbericht 18.html [29/04/2003].

 

X.,(04/02/2003) ‘ Mensenhandel en visafraude’, aanbevelingen aangenomen door de commissie voor de binnenlandse zaken en voor de administratieve aangelegeheden, in publicaties senaat. [WWW]. Senaat: http://www.senaat.be/www/?Mival=/publications/viewPubTop&COLL=S&LEG=2& ,[14/05/2003].

 

X. (z.d.)‘ Mensensmokkel’ in NRC Handelsblad [WWW]. NRC Handelsblad  http://www.nrc.nl/encyclopedie/1023434558381.html [01/04/2003]

 

X., (z.d.), ‘Mensenhandel’, in politiedocumentatie,[WWW]. Federale politie: http://www.poldoc.be/dir/dgj/djp/wab/djptran.htm ,[01/04/2003].

 

X., (z.d.) ‘Nieuws van de dag’, in archief van de Federale Politie. [WWW]. Federale Politie: http://www.fedpol.be/fedpol/nieuws/archief/txt/chinois.htm ,[01/04/2003].

 

X. (z.d.) ‘Rencontre avec les enfants, rapport de l’Unicef’[WWW] http://louismichel.net/breve.php3?id_breve=42 [24/04/2003].

 

X., (z.d.) Slavernij algemeen, bij KIT  Information services, [WWW], http://www.kit.nl/information_services/ned/html/slavernij_in_het_algemeen.asp , [24/01/03].

 

X, (z.d.) ‘ Slavernij en rassenwetenschap’ uit “ Wit over zwart – Beelden van zwarten in de Westerse populaire cultuur”, uitgave van tropenmuseum – KIT, 1989, [WWW], http://www.lbr.nl/szr/helpdesk/slavernij.html, [24/01/2003].

 

X., (4maart 2002), ‘ Tussentijdse evaluatie naar aanleiding van de persconferentie van Frank Vandenbroucke en Laurette Onkelinx. Samenwerkingsprotocol sociale inspectie – inspectie sociale wetten’ in perstekst naar aanleiding van de persconferentie,[WWW]. Federale regering: http://www.vandenbroucke.fgov.be/bijlage-020304.htm ,[03/03/2003].

 

X., (z.d.) ‘ UNICEF België vraagt de Belgische overheid zijn beloftes na te komen’, [WWW]. Kinderrechtencoalitie: http://www.kinderrechtencoalitie.be/default.asp?pageid=164 [29/04/2003].

 

X., (z.d.) ‘Verslagen van de ministeries’ in rapporten mensenhandel, [WWW]. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/2000/mens_4b.pdf ,[05/11/2002].

 

X.,(z.d.) ‘Vredesprijs 1999 – Huldiging van Paul Nys en ht team van t’Huis’ , in Welzijn.[WWW]. Welzijn:  http://www.welzijn.net/vrede/Vredesprijs_01.htm ,[11/10/2002].

 

X., ‘Voogdij voor niet-begeleide minderjarigen Platform ‘kinderen op de dool’, in Persconferentie 7 maart 2002, [WWW]. Klein kasteeltje: http://www.petitchateau.be/nl/kinderen/kinderen%20de%20vlucht.htm ,[21/10/2002].

 

X, “Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Rechtspraak”,Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, mei 2002, 466 p.

 

Divers:

 

E mail met  Senatrice De Bethune, Brussel, 30/04/2003 antwoord op  05/05/2003, (schriftelijke mededeling)

 

 

Telefonisch gesprek met Bruno Moens, Payoke, Antwerpen, 2002, (mondelinge mededeling).

 

Telefonische gesprek met Mevr. Rita Van Loo, Schone kleren campagne, Brussel, 19/03/2003,(mondelinge mededeling).

 

VAN KEIRSBILCK, B., Vergadering op 18 oktober 2002, Brussel. (mondeling mededeling)

 

VERMEULEN, G., lesnota’s van 09/12/2002, vak Internationaal strafrecht, 2 licentie criminologische wetenschappen, academiejaar 2002 – 2003.

 

 

Lijst van afkortingen

 

Ibid.: ibidem

o.c.: opus citatum

l.c.: locus citatum

NBM: niet – begeleide minderjarige

NBMV: niet – begeleide minderjarige vreemdeling

WWW: world wide web

K.B.: koninklijk besluit

T.J.K.: Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten

ILO: International Labour organization

NGO: niet gouvernementele organisatie

z.d.: zonder datum

SWB: Strafwetboek

nl.: namelijk

vb: voorbeeld

bv: bijvoorbeeld

IVRK: internationaal verdrag inzake de rechten van het kind

EVRM: Europees verdrag inzake de rechten van de mens

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende