Een huis voor de zuil of van de jeugd? Analyse van de zuilgebonden coördinatie en legitimatie van de jeugdhuiswerking binnen de Belgische verzorgingsstaat voor de periode 1958-1973. (Jan - Frederik Abbeloos)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

 

Bronnenlijst

 

Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC)

Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven

 

Plaatsingslijst Katholieke Jeugdraad.

 

3. Vergaderingen en werkdocumenten van het Bureau (’63 - ’75).

4. Vergaderingen en werkdocumenten van de raad van beheer (’75 - ’78).

5. Briefwisseling (’62 - ’64).

18. RUG: studiegroep Jeugdonderzoek (werkdocumenten 1973).

25. Chiro – jeugd (omzendbrieven, werkdocumenten...) 1963 - 1978.

27. Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen (’70 - ’79): ledenlijsten, omzendbrieven, briefwisseling, documenten van de redaktieraad, het dagelijkse bestuur, de raad van beheer, de Algemene Vergadering en diverse werkgroepen, commisieverslagen met betrekking tot stages, statuten, financies.

28. Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur: dienst voor jeugdvorming (werkingstoelagen) (1964 - 1973).

36. Persknipsels over het boek J. Van Echelpoel Jeugdwerk in Perspectief.

48. Niet katholieke jeugdorganisaties: briefwisseling en documenten (’62 - ’79).

61. Katholieke Jeugdraad: secretariaat: activiteitenverslagen (’62 - ’71).

71. Studiecentrum voor jeugdwerk / Centrum voor Jeugdonderzoek VZW (Leuven): briefwisseling, jaarverslagen, boekhoudkundige verslagen, nota’s, werkdocumenten (’62 - 73).

87. Katholieke Jeugdraad: briefwisseling (vragen tot inlichtingen) (’71 - ’76).

107. Nota’s rapport van de Katholeiek Jeugdraad over jeugdtehuizen (1964).

108. Katholieke contactgroep voor jeugdtehuizen (verslagen van twee studiedagen) (1968).

113. Katholieke Jeugdraad: bureau (vergaderstukken) (’65 - 68).

114. Katholieke Jeugdraad: diverse briefwisseling (’63 - ’68).

158. Varia met betrekking tot de oprichting en het lidmaatschap van de Katholieke Jeugdraad (omtrent ‘jeugdzielzorg’ en religieuze situatie).

166. DUX: briefwisseling.

193. ARAW (Algemene Raad der Apostolaatswerken): nota’s in verband met jeugdpoliteik (’61), jeugdbeleid (’62) en parochie (’63 - ’64).

212. Studiedag KJR: de religieuze situatie van onze oudere jeugd, Mechelen, 16.11.1963.

246. Nationale Jeugdraad: algemene vergaderingen (’62 - ’77).

251. Nederlandstalige Jeugdraad: commissie jeugdbeleid (’68 - ’79).

257. Nederlandstalige Jeugdraad: persknipsels over en tekst van een interview met Maurice Christiaens

 (secretaris SJV)

259. Vlaamse Federatie van jeugdhuizen: katholieke contactgroep voor jeugdhuizen: briefwisseling, vergaderstukken enz. (’66 –’70).

263. Nederlandstalige Jeugdraad: algemene vergaderingen (’69 - ’78).

272. Katholieke Jeugdraad: politieke briefwisseling (’67 - ’76).

353. Voorgeschiedenis Katholieke Jeugdraad: ontwerp nieuwe structuren (’61 - ’62).

354. Dossier naar aanleiding van 20-jarig bestaan: nota over de werking (’63) en activiteitenverslag (’64).

 

 

Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB)

Bagattenstraat 174

9000 Gent

 

Archieven en documenten van andere organisaties, bewegingen en groepen

Socialistische Federatie van Jeugdhuizen, archief nr. 259.

 

1.1. Rapport omtrent de werking van de Socialistische Federatie van Jeugdhuizen (1971).

1.2. Dossier en briefwisseling omtrent de oprichting van een commissie jeugdtehuizen door de Nationale Raad voor de Jeugd en de werking van de socialistische jeugdhuizen (1960 - 1962).

1.3. Dossier over de werking in de commissie jeugdtehuizen van de Nationale Raad voor de Jeugd (’61 - ’62).

1.4. Briefwisseling en dossier met betrekking tot de subsidiëring en de erkenning van aangesloten jeugdtehuizen, stages voor leiders, oprichting van een Nationale Raad voor de Jeugd (’63 - ’65).

1.5. Briefwisseling van Willy Seeuws. (’64 - ’67).

2.1. Briefwisseling van Gustaaf Van Rompay (’68 - ’70).

2.2. Rapporten, uitnodigingen en briefwisseling over de werking van de aangesloten jeugdhuizen te Wondelgem, Wevelgem, Tongeren, Niel, Kessel-Lo, As, Eisden en Geel. (’62 - ’69).

3.1. Dossier omtrent de opleiding van de leiding (stages te Wemmel, opleiden animatoren…). (’60 -’69).

3.2. Dossiers van stages voor leiders van jeugdtehuizen (’63 - ’69).

4.1. Dossier met betrekking tot de oprichting van de VFJ (stage voor verantwoordelijken) (’63 - ’69).

4.2. Briefwisseling Willy Seeuws (in verband met VFJ) (’66 - ’68).

4.3. Briefwisseling in verband met de werking van de VFJ: raad van beheer en kadervorming) (’68 - ’69).

5.1. Briefwisseling van Maurice Christiaens (erkenning en subsidiëring) (’71).

5.2. Dossier over de werking van de Conseil National de la Jeunesse / sous-commission “Maison des Jeunes” (’66 - ’67).

5.3. Publicatie: ‘Ons Huis’, tweemaandelijks tijdschrift van de SFJH (’71 - ’72). Jaargang 1 en 2 aanwezig.

5.4. Rapporten over inspecties van jeugdhuizen in Vlaanderen (’68 - ’70).

 

 

Liberaal Archief

Kramersplein

9000 Gent

 

Geïnventariseerd: Organisaties aangesloten bij de Confederatie van Liberale Jeugdorganisaties (CLIJO): archiefdoos 7: De Liberale Federatie voor Jeugdhuizen.

● Werkdocumenten: Voorstelcriteria voor subsidiëring jeugdtehuizen (1972).

● Statuten voor de instelling voor Volksopvoeding en Kadervorming (1969).

 

Niet geïnventariseerde losse stukken..

● De statuten voor de Liberale Federatie voor Jeugdhuizen te Antwerpen (1974).

● JIC en JAC: Jongereninformatie en adviescentra. Overzichtsbrochure uitgegeven door de Liberale Federatie voor Jeugdhuizen.

● Nationale Federatie der PVV Jeugdtehuizen te Brussel, statuten (1966).

 

Niet geïnventarisseerd archief L.F.J.H.

  1. 1694: Statuten (1966/1974/1976).

Bestuurlijke inrichting (1973 - 1979).

Ledenadministratie (1981).

  1. 1698: Documentatie (1969 - 1974 / 1977 - 1980).

  2. 1700: Werking aangesloten Jeugdhuizen: (1973 - 1983).

 

Archief van de Confederatie van Liberale Jeugdorganisaties (CLIJO).

● Briefwisseling tussen de Nationale Jeugdraad en CLIJO (1971).

● Boek: Confederatie van Liberale Jeugdorganisaties (1973).

● Nationale Jeugdraad (1965 - 1970).

 Bestuurlijke inrichting: uitnodigingen vergaderingen jeugdraad.

 Notulen vergaderingen Jeugdraad.

 Documenten in verband met Jeugdwerk.

 Ledenlijsten.

● Nederlandstalige Jeugdraad (1970 - 1980).

 Statuten en reglementen: Statuut Nederlandstalige Jeugdraad (1971).

 Huishoudelijk Reglement (1970 - 1971).

 

 Bestuurlijke Inrichting: Uitnodigingen vergaderingen Jeugdraad.

 Uitnodigingen werkgroepen.

 Notulen werkgroepen.

 Notulen Vergaderingen Jeugdraad.

 

 Verslagboeken: Eerste Verslagboek (1970 - 1973).

 Tweede Verslagboek (1974 - 1977).

 Derde Verslagboek (1977 - 1979).

 

 Werkdocumenten: Verslag inspectiebezoek Jeugdhuizen.

 Vragen parlementsleden in verband met Jeugdwerk.

 

 Ontwerpen: Ontwerpadvies Jeugdbeleid in Vijfjarenplan.

 Ontwerp cultuurpact 1971.

 Ontwerp begroting Nederlandse Cultuur.

 Ontwerp in verband met Jeugdproblemen.

 

 Andere: Samenstelling Jeugdraad.

 Subsidiëring Nationale Jeugdorganisaties.

 Subsidiëringbesluiten Studentenbewegingen en Jeugdtehuizen.

 Lijsten erkende Jeugdhuizen.

 Lijst Jeugdtijdschriften.

 

 

Vaak gebruikte afkortingen

 

ABVV: Algemeen Belgisch Vakverbond

AKVS: Algemeen Katholiek Vlaamse Studentenverbond

AMSAB: Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging

BJV: Bestuur voor Jeugdvorming

BSP: Belgische Socialistische Partij

BWP: Belgische Werklieden Partij

CLIJO: Confederatie van Liberale Jeugdorganisaties

CVP: Christelijke Volkspartij

Filped: Filosofisch-Pedagogisch Comité

JGM: (Dienst) Jongerengemeenschappen

JVKA: Jeugdverbond voor Katholieke Aktie

KADOC: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum

KJR: Katholieke Jeugdraad

KSA: Katholieke Studenten Actie

LFJH: Liberale Federatie van Jeugdhuizen

LVV: Liberaal Vlaams Verbond

NDJ: Nationale Dienst voor de Jeugd

NJR: Nationale Jeugdraad

NeJR: Nederlandstalige Jeugdraad

PVV: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

SFJH: Socialistische Federatie van Jeugdhuizen

SJI: Socialistisch Jeugdleidersinstituut

SJV: Socialistisch Jeugdverbond

VFJ: Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen

VKSJ: Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd

VVKS: Vlaams Verbond van Katholieke Scouts

VVPJ: Vlaams Verbond voor Parochiale Jeugdtehuizen

YMCA: Young Men’s Christian Association

YWCA: Young Women Christian Association

 

(K, S, L): Waar nodig werd de zuilgebondenheid van een bepaalde persoon aangeduid

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende