Oorlog zonder einde.  De herdenking van de Eerste Wereldoorlog te Ieper. (Menno Claes)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Een aantal mensen ben ik veel dank verschuldigd voor de rol die ze gespeeld hebben in de tot stand koming van dit werk, en vaak ook daarbuiten, in mijn hele leven.

In de eerste plaats mijn moeder, zonder wiens onvoorwaardelijke steun en hulp er van dit werk geen sprake kon zijn. De manier waarop zij steeds bereid was mij op alle mogelijke manieren bij te staan, is ongelooflijk. Mijn dankbaarheid ten opzichte van haar voor alles is dan ook amper in woorden uit te drukken.

Ook mijn vader ben ik erg dankbaar voor de steun en vriendschap die ik de laatste jaren van hem heb gekregen. Mijn respect en genegenheid voor hem zijn groot.

Graag wil ik verder mijn familie bedanken: mijn zus Ines, Jean, Rico, Raf, oom Steven en tante Liliane, Mariette, Babs en Tessa, Ö voor hun liefde en vriendschap; mijn grootouders, door wie ik in het thema van de Eerste Wereldoorlog geÔnteresseerd geraakte en mijn grootmoeder voor het enthousiasme waarmee ze steeds met informatie, boeken en gegevens allerhande op de proppen kwam. Deze mensen zijn zo belangrijk in mijn leven, dat ik ze graag wil vermelden en bedanken.

Minstens even belangrijk zijn mijn vrienden en mijn vriendin Catherine, bij wie ik steeds terecht kon en kan in moeilijke dagen. Ik hou veel van hen allen en ben ze erg dankbaar voor de verrijking die ze op alle vlakken aan mijn leven toebrengen.

Graag wil ik daarnaast de mensen bedanken die me geholpen hebben bij de verwezenlijking van dit werk: de mensen van het documentatiecentrum van het In Flanders Fields Museum, van de stadsbibliotheek Ieper, van het stadsarchief Ieper. Ook wil ik graag Gilbert van Eecke van V.O.S.-Ieper bedanken voor zijn bereidwillige medewerking en de vriendelijke ontvangst die ik heb mogen genieten. Ik dank professor Sophie de Schaepdrijver voor de interesse die ze aan de dag legde voor dit werk, hetgeen zeker en vast een impuls betekende om te volharden. Mijn grootste erkentelijkheid gaat uit naar Lieve van Stappen, met wie ik veel aangename gesprekken heb gehad. Dat ik met haar heb mogen samenwerken en een bijdrage tot haar tentoonstelling kon leveren, beschouw ik als een groot voorrecht. Ook haar frisse kijk op dingen in het algemeen en de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder hebben me nieuwe ideeŽn en inzichten opgeleverd die me zeker geholpen hebben, en niet alleen met betrekking tot dit werk.

Tot slot wil ik mijn grote dank uitdrukken aan de promotor van dit werk, professor Bruno Dewever. Hij heeft me een aantal keer behoedt voor ernstige fouten en zijn richtlijnen hebben me in staat gesteld dit werk tot een goed einde te brengen. Het spreekt voor zich dat alle verantwoordelijkheid over mogelijke onnauwkeurigheden en verkeerde interpretaties bij mij alleen ligt.

Antwerpen, 1 augustus 2001

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende