Handel in moeilijke tijden. Een Gents handelshuis aan het einde van de zeventiende eeuw. (Sean De Windt)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

In dit voorwoord wil ik de gelegenheid te baat nemen om mijn dank uit te spreken ten aanzien van enkele personen die een cruciale rol hebben vervuld in de totstandkoming van deze licentiaatsverhandeling. Vooreerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Jan Parmentier, die mij gedurende het thesisonderzoek met veel geduld heeft begeleid. Daarnaast ben ik ook zeer erkentelijk tegenover de mensen uit de leescommissie voor de moeite die zij zich getroosten om deze verhandeling door te nemen en te beoordelen. Ook aan het personeel van het stadsarchief van Gent, de universiteitsbibliotheek en het secretariaat van de vakgroep Nieuwe Geschiedenis ben ik dank verschuldigd voor de onuitputtelijke mate aan goede wil die zij ten toon spreidden bij het vervullen van de vele aanvragen. Tenslotte wil ik dank betuigen aan mijn ouders, zonder wiens morele (en financiŽle) steun ik deze verhandeling niet had kunnen realiseren.