Politieke partijen en criminaliteit. Een evaluatie van 1978 tot 2004. (Toon Colen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1. Lijst met termen gebruikt om vermeldingen van criminaliteit te categoriseren.

 

criminaliteit

(zware) criminaliteit

 

als misdrijf omschreven feiten

 

criminaliteitsprobleem

 

criminaliteitsvormen

 

crimineel gedrag

 

criminele daden

 

criminele feiten

 

daders

 

delinquenten

 

grenscriminaliteit

 

grensoverschrijdende criminaliteit

 

misdaad

 

misdadigheid

 

misdrijf

 

overtreding

 

strafbaar feit

geweld

(huiselijk) geweld

 

agressie

 

agressief gedrag

 

agressiviteit

 

de mensenrechten met voeten treden

 

gewelddadige incidenten

 

gewelddelicten

 

geweldmisdrijven

 

geweldplegingen

 

gewelduitbarsting

 

gijzeling

 

intimidatie

 

kindermishandeling

 

mensenrechtenschendingen

 

mishandelende gezinnen

 

mishandeling

 

mishandeling door hun ouders

 

onderdrukking

 

ontvoering (kinderen uit gemengd huwelijk)

 

ouderenmishandeling

 

partnergeweld

 

pesten op het werk

 

pestgedrag

 

rechten van de mens schenden

 

schendingen van individuele of collectieve mensenrechten

 

verdrukking

 

verminking van vrouwen

 

verwaarlozing (van mensen)

diefstal

autodiefstal

 

banditisme

 

diefstal

 

fietsdiefstal

 

gestolen goederen

 

handtasdiefstal

 

home- & carjacker

 

home- & carjacking

 

illegaal downloaden en kopiëren

 

inbraak

 

overval

 

ramkraken

 

roven

 

stelen

 

vervreemden

 

video-piraterij

 

zakkenrollers

vandalisme

vandalisme

terrorisme

dreigen met het gebruik van kernwapens

 

terreur

 

terrorisme

fiscale fraude

(fiscale) fraude

 

(geld)verspilling

 

bedrijfsfraude

 

belastingsontduiking

 

BTW-caroussels

 

BTW-ontduiking

 

corrupte (personen)

 

corruptie

 

domiciliefraude

 

economisch misdrijf

 

economisch profitariaat

 

economische criminaliteit

 

economische misdaad

 

EG-fraude

 

financiële delicten

 

financiële uitbuiters

 

fiscale en financiële criminaliteit

 

fiscale ontduiking

 

fiscale schandalen

 

fraude met onkostenaangiften

 

fraudeurs

 

kartelafspraken

 

misbruik van macht (door financieel/economisch machtigen)

 

misbruik van monopolies

 

ontduikingsmechanismen

 

schandalen met verkiezingsuitgaven

 

smeergeld

 

steekpenningen

 

subsidie-fraude

 

transacties met misdaadgeld

 

vermogensmisdrijf

 

verspilling en misbruik van belastingsgeld

 

verzekeringsfraude

 

wanbetaling

 

witte-boord-criminaliteit

 

witwasoperaties

 

witwassen van geld

 

zwart geld

 

zwart-geldcircuit

sociale fraude

(sociale) misbruiken

 

banen in het zwart uitoefenen

 

clandestien werk

 

clanestiene tewerkstelling

 

dwangarbeid

 

fraude in de sociale huisvesting

 

fraude met inkomensvervangende uitkeringen

 

illegale arbeid

 

illegale tewerkstelling

 

in het opvangsysteem nestelen

 

kinderarbeid

 

mensonwaardige arbeidsomstandigheden

 

misbruik in werkloosheidsuitkeringen

 

misbruik in ziekteverzekering

 

misbruik met deeltijdse arbeid

 

misbruik met vervangingsuitkering

 

misbruik van de gemeenschappelijke dienstverlening

 

misbruik van gewetensbezwaren t.o.v. dienstplicht

 

misbruik van het statuut van zelfstandige

 

misbruiken bij sociale huisvestingsmaatschappij

 

misbruiken in de gezondheidszorg

 

misbruiken in sociale zekerheid

 

oneigenlijk gebruik en misbruik van sociale uitkeringen

 

ontduiken van de sociale wetgeving

 

ontvangen van bijkomende uitkeringen tijdens de diensturen

 

onverantwoorde cumuls van sociale prestaties

 

overtredingen van de arbeidswetgeving

 

profiteren van sociale prestaties

 

schenden van syndicale rechten

 

schendingen van de sociale basisrechten

 

schuldig verzuim

 

slavenarbeid

 

sluikwerk

 

sociaal profitariaat

 

sociale fraude

 

werkloosheidsval

 

werkverzuim

 

ziekteverzuim

 

zwartwerk

drugscriminaliteit

(drugs)verslaving

 

alcoholgebruik

 

alcoholisme

 

cannabisplantage

 

dealers

 

druggebruik

 

drugmaffia

 

drugscriminaliteit

 

drugsdelinquent

 

drugshandel

 

drugslabo

 

drugsmisbruik

 

drugsprobleem

 

drugsproductie

 

drugstoerisme

 

drugstraficanten

 

drugsverkoop

 

drugtoerisme

 

gebruik en verslaving aan verdovende middelen

 

handel in verdovende middelen

 

misbruik van alcohol, geneesmiddelen

 

misdrijven die samenhangen met druggebruik

 

oneigenlijk gebruik van medicatie

 

problematisch drankgebruik

 

tabakgebruik

 

verbouwen van illegale producten

 

verkoop van verdovende middelen

 

verslaafden

 

verslaving aan sigaretten

zedenfeiten

aanranding (met geweld)

 

gebruik van kinderen in pornografie

 

incest

 

kinderprostitutie

 

ongewenst seksueel gedrag

 

ongewenste intimiteiten

 

overspel

 

pedofilie

 

pornografie

 

prostitutie

 

seksueel contact tussen kinderen en volwassenen

 

seksueel geweld

 

seksueel misbruik van kinderen

 

sexuele aanranders

 

sexuele misdrijven

 

verkrachting

 

zedenfeiten

wapenbezit (illegaal)

(illegale) wapentrafieken

 

illegale wapens

 

misbruik van (vuur)wapen

 

plutoniumsmokkel

 

produceren van wapens

 

wapenbezit

 

wapenexport

 

wapenhandel

 

wapenproductie

 

wapensmokkel

jeugdcriminaliteit

crimineel gedrag bij jongeren

 

jeugdbendes

 

jeugdcriminaliteit

 

jeugddelinquentie

 

jeugdige zware criminelen

 

jonge dader

 

jonge delinquenten

 

jongeren die een ernstig veiligheidsrisico betekenen

 

jongeren die een misdaad/crimineel feit plegen

 

jongeren die problemen veroorzaken

 

jongeren met probleemgedrag

 

jongerenbende

 

jongerencriminaliteit

 

jongerengeweld

 

kindsoldaten

 

minderjarige criminaliteit

 

minderjarigen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd

 

minderjarigen/jongeren die als misdrijf omschreven feiten plegen

 

niet-komen van de leerplicht

moord

moord

asiel misbruik

(gedwongen) (schijn)huwelijken

 

asiel misbruik

 

clandestiene inwijking

 

illegaal in ons land verblijven

 

illegale immigratie

 

illegale inwijking

 

misbruik van hereniging

 

onrechtmatig aanwenden van tenlastennemingsattesten

 

valse paspoorten

georganiseerde misdaad

(hormonen)maffia

 

bendevorming

 

criminele bendes

 

criminele groepen

 

criminele netwerken

 

daderbendes

 

gangsters

 

georganiseerde criminaliteit

 

georganiseerde misdaad

 

in bende uitgevoerde misdrijven

 

internationale criminaliteit

 

misdadige netwerken

 

privé-milities

bouwmisdrijf

bouwmisdrijf

 

bouwovertreding

 

frauduleus wijzigen van gewestplannen

 

huisjesmelkerij

 

illegaal gebouwde appartementsgebouwen

 

illegale bouwwerken

 

illegale weekendverblijven

 

illegale woningen

 

inbreuken op de ruimtelijke ordening

 

leegstand

 

misbruiken van de eigenaar tegen de huurder

 

overtredingen op de ruimtelijke ordening

 

verkrotting

 

villa's die onder het mom van landbouwbedrijf in landbouwgebied ligt

 

zonevreemde activiteiten

 

zonevreemde bedrijven, woningen, woningen, percelen

bedrog

afpersing

 

bedrog

 

doping(bestrijding)

 

dopinggebruik

 

dopingnetwerken

 

dopingzondaars

 

manipulatie

 

misbruik maken van de onervarenheid of onoplettendheid

 

misbruik van persoonsgegevens

 

misleiding

 

oplichterij

 

uitbuiting

 

volksbedrog

mensenhandel

"invoerders" van vreemdelingen

 

handel in kinderen

 

kinderhandel

 

mensenhandel

 

mensensmokkel

 

smokkelaars in arbeidskrachten

 

vrouwenhandel

hooliganisme

groepsgeweld

 

hooliganisme

 

openbare orde/veiligheid behouden/herstellen

 

rellen

 

voetbalgeweld

 

voetbalmisdrijf

 

voetbalvandalisme

verkeersagressie

agressief rijgedrag

 

bovenmatige snelheid

 

chauffeurs onder invloed

 

door het rood licht rijden

 

dronkenschap aan het stuur

 

kilometerstandfraude

 

niet-naleven van de beperkingen voor vrachtwagens

 

onaangepaste snelheid

 

onverantwoord rijgedrag

 

opdrijven van bromfietsen

 

overdreven snelheid

 

rijden onder invloed

 

rijden zonder gordel

 

rijden zonder verzekering

 

roekeloos rijgedrag

 

roekeloze chauffeur

 

snelheidsovertreders

 

snelheidsovertreding

 

verkeersagressie

 

verkeerscriminaliteit

 

verkeersdelicten

 

verkeersinbreuken

 

verkeersmisdrijf

 

verkeersovertredingen

 

wegpiraten

 

wild parkeren

milieucriminaliteit

(milieu)hinder

 

(milieu)vervuiling

 

aantasting van de kwaliteit van het grondwater

 

afvallozingen

 

afvalprobleem

 

bevuiling van de kusten

 

dumpen van afval

 

dumping/storting op zee

 

ecologische fraude

 

ecologische problemen dumpen

 

ecologische wantoestanden

 

gassen die de ozonlaag aantasten

 

geluidshinder

 

geluidsoverlast

 

gesjoemel met afval

 

illegale afvaltransporten

 

lawaai-, geur-, reuk-, lichthinder

 

lawaai-, stankoverlast

 

lawaaihinder

 

leefmilieudelicten

 

leefmilieuproblematiek

 

lozing van afvalwater

 

lozing van gevaarlijke stoffen

 

milieu-, bodem-, (oppervlakte)water- en luchtverontreiniging

 

milieuaantasting

 

milieu-aantasting

 

milieucriminaliteit

 

milieudelicten

 

milieufraude

 

milieuhinderlijke bedrijven/nijverheid

 

milieu-incidenten

 

milieulast

 

milieumisdrijven

 

milieu-onvriendelijk

 

milieu-overtredingen

 

milieuproblematiek

 

milieuproblemen

 

milieuschade

 

milieuschadelijkheid

 

milieuverloedering

 

milieuvervuilende activiteiten

 

milieuvervuilende producieprocessen

 

milieuvervuilende producten

 

onwettig gestort vuil

 

overtredingen van de milieu-wetgeving

 

pollutie

 

radio-aktieve-, geluids-, water-, lucht- en bodemvervuiling

 

roofbouw

 

schadelijke procédés en producten

 

schendingen van het leefmilieu

 

sluikstorter

 

stankhinder

 

storten

 

uitstoot van broeikasgassen of CO2

 

uitstoot van kwalijke producten

 

uitstoot van milieu-onvriendelijke stoffen

 

uitstoten van schadelijke gassen

 

vernietigen van het milieu

 

verontreiniging van de zeeën

 

verontreiniging van het land

 

vervuilde gronden

 

vervuiler

 

water- en luchtbezoedeling

 

zwerfvuil

spionage

spionage

discriminatie

(sociale) uitsluiting

 

discrematoire behandelingen

 

discriminatie

 

discriminerende maatregels

 

gediscrimineerde groepen

mediacriminaliteit

door de pers onterecht of onredelijk aangevallen worden

 

inbreuk op de privacy

 

informaticamisdrijven

 

mediacriminaliteit

 

misbruiken in verband met informatica

 

misbruiken op het vlak van de privacy

 

misdrijven op het internet

 

persmisdrijven

oorlog

bloedige conflicten

 

burgeroorlog

 

folteringen

 

gewapende conflicten

 

marteling

 

oorlog

 

oorlogmisdaden

 

oorlogsvoering

straatcriminaliteit

kleine criminaliteit

 

kleine misdrijven

 

kleine overtredingen

 

kleine straatcriminaliteit

 

kruimeldiefstal

 

stadscriminaliteit

 

straatcriminaliteit

 

straatgeweld

racisme

anti-semitisme

 

onverdraagzaamheid

 

racisme

 

racistische uitwassen

 

racistische vooroordelen

 

rassen-discriminatie

 

vreemdelingenhaat

 

xenofobie

Misdaad tegen militaire tucht

Misdaad tegen militaire tucht

volksgezondheid

gebruik van hormonen

 

gebruik van producten waar schadelijkheid voor gezondheid is vastgesteld

 

gebruik van schadelijke producten

 

geknoei met voedingsbronnen

 

hormonale bereidingen en anabolica in de veeteelt

 

hormonenaffaires

 

hormonenhandel

 

hormonenplaag in de veeteelt

 

hormonenvervuiling

 

illegaal gebruik van groeibevorderaars

 

internationale hormonenzwendel

 

koehandel in dierengeneesmiddelen

 

producten die schadelijk zijn voor de gezondheid

 

schaden van de gezondheid van de bevolking

 

voedselfraude

 

voedselschade

dierenmishandeling

dierenmishandeling

 

folteren van dieren

 

handel in met uitroeïng bedreigde dieren

brandstichting

brandstichting

 

 

 

Bijlage 2. Aantal A4-pagina's van de verkiezingsprogramma's van het Vlaams Blok/Belang, VU, SPIRIT, N-VA en de Vlaamse christen-democraten, socialisten en liberalen gebruikt om het aantal vermeldingen per A4-pagina te berekenen.

 

 

Vlaams Blok/

Belang

VU

SPIRIT

N-VA

CVP/

CD&V

SP/SP.a

PVV/VLD

1978

2

6

/

/

19

69

13

1979

/

/

/

/

/

24

2

1981

4

4

/

/

68

71

17

1984

2

/

/

/

/

38

44

1985

4

2

/

/

/

38

31

1987

7

4

/

/

42

8

10

1989

16

/

/

/

7

54

16

1991

11

8

/

/

49

129

8

1994

41

/

/

/

15

18

7

1995

80

72

/

/

42

35

5

1999

140

114

/

/

44

29

44

2003

108

/

26

23

85

13

11

2004

63

/

56

27

80

17

22

 

 

Bijlage 3. Voorbeeld van een pagina van een verkiezingsprogramma met aanduidingen.

 

VEILIGHEID EN JUSTITIE [147]

Het valt best nog wel mee.” “In vergelijking met andere landen, is het hier helemaal niet zo onveilig.” U kent de klassieke reacties wel. Maar de naakte feiten spreken helaas een andere taal. De misdaad­cijfers spreken boekdelen. En, wat meer is, achter die cijfers gaan mense­lijke drama’s schuil. Honderdduizenden mensen werden al het slachtoffer van criminaliteit, van handtasdiefstal tot aanranding met geweld. Hoeveel winkeliers waren al eens niet het slachtoffer van inbraak, diefstal of zelfs gewapende overvallen? Wat voor de overheid ‘kleine criminaliteit’ is, leidt voor de betrokkene vaak tot grote trauma’s. Moegetergde winkeliers geven er de brui aan, oudere mensen durven ’s avonds de straat niet meer op. Mensen, wijken en steden geraken gevangen in een wurggreep van angst en onzekerheid. En toch blijven de traditionele partijen - tegen beter weten in - het probleem onderschatten. Hun bewering dat het maar gaat om een ‘ge­voel van onveiligheid’ is een kaakslag en een belediging voor alle slachtof­fers van geweld, diefstal, inbraak, autodiefstal, verkrachting, pedofilie en vele andere misdaden. Het Vlaams Blok heeft genoeg van de struisvogel­politiek. Het terugdringen van de criminaliteit moet dé topprioriteit van elke regering worden. Wij eisen daarbij een harde en kordate aanpak.

 

A. PREVENTIE

Voor het Vlaams Blok sluit een streng en hard veiligheidsbeleid bepaalde preventieve maatregelen niet uit. Wij stellen weliswaar vast dat na mei ’68 gezag een vies woord is geworden. Waar men gaat of staat, in het gezin, op school, op straat, is anti-autoritarisme het ordewoord: regels lijken wel verboden. Alles kan, alles mag voortaan. Het is ondertussen duidelijk dat dit geleid heeft tot een sterke vervaging van het normbesef. De stijging van de criminaliteit vindt hier voor een stuk haar oorzaak.

 

Het Vlaams Blok wil het gezin herwaarderen. Het gezin is dé opvoedende factor bij uitstek in de samenleving. Een warme en stabiele thuisbasis is de beste garantie voor een goede opvoeding en een dam tegen mogelijke ontsporingen. De gezinnen, het onderwijs en jeugdbewegingen moeten niet alleen aandacht hebben voor prestaties, maar ook voor het meegeven van waarden als verantwoordelijkheid, respect en solidariteit. Ook de overheid moet die waarden uitdragen en de burgerzin stimuleren, zonodig afdwingen.

 

_______________________

 

 

Aantal vermeldingen:

            criminaliteit: 5

            diefstal: 7

            zedenfeiten: 3

            geweld: 1

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[147] VLAAMS BLOK, Vlaamse staat, Europese natie, 2004, 51.