De Gentse brandweer 1809-1950. Van gewapend pompier tot brandweerman in burger. (Malik Weyns)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. BRONNENMATERIAAL

 

1. Ongepubliceerde bronnen.

 

1.1. Stadsarchief Gent (SAG):

 

A/BRIEFWISSELING (N 22/1; 2 dozen)

         * o.a. de zaak De Bast/Grégoire (2/2/1831)

         (1810-1858)

 

B/INRICHTING BRANDWEERKAZERNE-ONDERHOUD (F 130/2-3):

         * briefwisseling commandant J.Welsch (1878-1895)

 

C/ORGANISATIE-REGLEMENTEN (N 1/1-2; 1 doos)

(ook reglementen brandweercorpsen Antwerpen, Brussel en Luik)

 

D/STRAFFEN (N 11/2; 3 pakken met telkens 3 boeken)

         * Livre de punition/Strafboek der onderofficieren en

           manschappen

         * Annotation de la retenue extraordinaire sur la solde

         (1814-1870)

 

E/VERLOVEN-ONTSLAGEN-TUCHT (N 9/1; 3 dozen)

         * briefwisseling i.v.m. ontslagen (1810-1885)

         * persoonlijke strafdossiers (1830-1878)

 

F/WAPENS EN MUNITIE (N 18/1 en 18/2; 4 bundels)

         * briefwisseling i.v.m. aanschaf nieuwe wapens of verkoop

           van oude exemplaren

         * briefwisseling i.v.m. verkrijgen van munitie

         (1815-1909)

 

1.2. Archief Gentse Brandweer (AGB); Post Noord te Rodenhuize:

 

A/BRIEFWISSELING (v/d commandant):

 

1893-1902                                

1902-1910                                

1910-1914                                 1939

1914-1919                                 1939-1940

1919-1922                                 1940

 

1922-1927                                 1941                                         1946

1927-1931                                 1942                                         1947

1931-1936                                 1943                                         1948

1936-1937                           [1944 ontbreekt]                         1949

1938                                            1945                                         1950

 

B/BRAND EN HULPVERLENING (verslagen)

         * Doos 1949 (bezetting Gravensteen)

 

C/BUNDEL "POLITIEKE GEVANGENEN" (1940-'45).

 

D/BUNDEL "BENOEMINGEN/BEVORDERINGEN" (1940-'45).

 

E/BUNDEL "JAARLIJKSE VERSLAGEN" (1934-'58).

 

F/IMMATRICULATIEREGISTER (1895-heden).

* Register met uit dienst getreden personeelsleden van de

  Gentse Brandweer (opgesteld door Mario Polfliet).

 

G/PERSONEELSDOSSIERS (uitgaande personeelsleden):

 

                                                     1940-B                                      1945-I

                                                     1941-A                                      1945-J

                                                     1941-B                                      1946

1895-1899                                 1942-A                                      1947-A

1900-1906                                 1942-B                                      1947-B

 

1907-1913                                 1943-A                                      1947-C

1914-1918                                 1943-B                                      1948 

1919-1921                                 1944-A                                      1949 

1922-1925                                 1944-B                                      1950 

1926-1930                                 1944-C                                          

 

1931                                            1944-D                                          

1932                                            1944-E                                           

1933                                            1945-A                                        

1934                                            1945-B                                           

1935                                            1945-C                                          

 

1936                                           1945-D

1937                                           1945-E

1938                                           1945-F

1939                                           1945-G

1940-A                                       1945-H

 

H/DIVERSEN:

 

* Doos nr. 9: Burgerwacht, e.a.

* Doos nr.22: (re)organisatie brandweerkorps 1940-1961, e.a.

* Doos nr.30: briefwisseling brandweer-havengebied 1933-1964

* Doos nr.33: briefwisseling brandweer 1944-1970, e.a.

* Doos nr.41: aanpassing grondreglement brandweer, e.a.

* Doos nr.42: o.a. stakingen bij de brandweer.

 

1.3. Persoonlijk Archief Malik Weyns (PAMW):

 

* INT 1995 E002: Paul DE HANTSETTERS (Assenede, 9/8/1995)

  ->    Interview met luitenant-bevelhebber vrijwillig brandweer-

         corps Assenede over het eigen corps, de contacten met

         andere corpsen en diensten (o.a.Gentse Brandweer) en de

         werking van de brandweerdiensten in het algemeen.

  [Selectieve transcriptie hiervan in bijlage]

 

* INT 1997 E003: Alfons NOTTE (Gent, 6/5/1997)

  -> Interview met ex-adjudant van Gentse Brandweer over de

         sfeer en de gebeurtenissen in het corps tijdens WO II.

 

* INT 1997 E004:

  A) Mario POLFLIET (Gent, 27/5/1997)

  -> Interview met korporaal-archivaris van Gentse Brandweer

     over zijn ervaringen in het corps de voorbije 20 jaar([357]).

  B) Frankie DE SMEDT (Gent, 2/6/1997)

  -> Interview met sportadjudant van Gentse Brandweer over de

     jeugdbrandweer in Gent.

  [Selectieve transcripties in bijlage]

 

* INT 1997 E006: Roger ROMBAUT (Gent, 5/6/1997)

  -> Interview met ex-brandweerman van Gentse Brandweer over

     de eigen ervaringen in het corps tijdens WO II en erna

     (1939-1972).

 

* INT 1997 E007: Gilbert BIEBUYCK (Gent, 17/6/1997)

  -> Interview met ex-kapitein-commandant van Gentse Brandweer

     over de evolutie van de organisatie, discipline, interne

     relaties, e.a. van het corps gedurende de voorbije 38

     jaar (1959-1997).

  [Selectieve transcriptie in bijlage]

 

* INTERVIEW: Anonymus B ([358])

  -> Over de sfeer en de discipline in het Gentse Brandweer-

  corps en de evolutie die zich op dit vlak heeft voorgedaan

  gedurende (ongeveer) de voorbije 20 jaar.

  [Selectieve transcriptie in bijlage]

 

1.4. Diversen:

 

A/GEMEENTELIJKE BRANDWEER ASSENEDE (GBA):

* Grondreglement Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer Assenede.

  (Gemeenteraad 24/9/1992)

* Brandweer Assenede, Jaarverslag 1994.

  (opgemaakt door Lt.Bev.Paul De Hantsetters, 22/1/1995)

 

B/PROVINCIE & PLAATSCOMMANDO BRUGGE (Belgisch Leger):

* GENERALE STAF, DIVISIE PERSONEEL, Tuchtreglement van het

  leger, 1991, losbl.

* VOX, nr.9439.

 

 

2. Gepubliceerde bronnen.

 

2.1. Gedrukte bronnenreeksen:

 

A/WETTEN EN KONINKLIJKE BESLUITEN:

* Bulletin des lois de l'empire français, Parijs, L'Imprimerie

  Impériale. [1795-1814]

* Journal officiel du Royaume des Pays-Bas, Brussel, Chez

  Weissenbruch-Imprimeur du Roi, [1815-1830].

* Le Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad, Verzameling der

  wetten en koninklijke besluiten van België, Brussel, s.n.,

  [1830-heden].

 

B/GEMEENTERAADSVERSLAGEN GENT (vanaf 1848):

* STAD GENT, Gemeentebulletin, Gent, jaarlijks.

* STAD GENT, Gemeenteblad, Gent, jaarlijks.

 

C/WEGWIJZER VAN GENT (1770-1932):

* Wegwijzer der stad Gent en provinciale almanach van Oost-

  Vlaanderen, Gent, jaarlijks.

* Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen,

  Gent, jaarlijks.

* Dubbele wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-

  Vlaanderen, Gent, jaarlijks.

 

2.2. Visuele bronnen:

 

* Documentaire: Firefighters (BBC 1, 4/6/1997, 21u.15-21u.50)

  -> over het werk van 2 brandweerkorpsen in Liverpool.

* Documentaire: Belgian Firefighters Survival Championship '96    (videocassette Gentse Brandweer, 1996, 15')

  -> verslag van het eerste Brandweer Survival Kampioenschap,

     te Gent georganiseerd.

* Toonkast met brandweer-uniformen (eind 19eE-begin 20eE), in

  het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiede-

  nis te Brussel (binnen de sectie 'Burgerwacht').

 

 

II. LITERATUURLIJST

 

1.Brandweer: specifiek Gentse Brandweer.

 

# GENTSE BRANDWEER, 175 jaar Gentse Brandweer (1805-1980),

  Gent, Stad Gent, [1980], 84p.(ill.).

 

# MEUNIER (G.), Chez les sapeurs-pompiers de Gand, Vilvoorde,

  s.n., 1892.

 

# STURTEWAGEN (Maurice), Geschiedenis door de eeuwen heen over

  het Gentse brandweerkorps, De brandbestrijding te Gent vanaf

  de Middeleeuwen, een woord over het leven der brandweerman-

  nen, [1967], 95p. (Onuitgegeven boek)

 

# VAN AERDE (Roger), De Gentse pompiers redden de Belgische

  onafhankelijkheid, in: Ghendtsche Tijdinghen, Jrg.10 (1981),

  nr.2, pp.88-112(ill.).

# VAN TYGHEM (Frieda) [red.], VANNIEUWENHUYSE (J.), FRANCOIS

  (Luc) e.a., De Gentse Brandweer, 100 jaar in de Academie-

  straat, Gent, Snoeck-Decaju & Zoon, 1993, 144p.(ill.).

 

# WELSCH (Jacques), Aperçu sur l'organisation du service

  d'incendie à Gand, Gent, s.n., 1899.

# WELSCH (Jacques), Manuel du corps des sapeurs-pompiers de la

  ville de Gand, Gent, F.& R.Buyck, 1891, 317p.(ill.).

 

 

2. Brandweer: algemeen.

 

2.1. Technische en juridische informatie:

 

# BALTHAZAR (Herman), De zonen en dochters van Prometheus:

  over de brandweer in Oost-Vlaanderen, [Gent], Provincie

  Oost-Vlaanderen, 1996, 158p.(ill.).

 

# Catalogue Habillement, [Aubervilliers], France-Sélection,

  s.d., 82p.(ill.).

# CLAES (F.) [red.], e.a., Verschueren Groot Geïllustreerd

  Woordenboek, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1991, 2dln.,

  2288p.(ill.).

# CLARK (W.E.), Fire fighting: principles & practices, New

  York, Dun Donnelly Pub.Corp., 1974.

# Codex Openbare Hulpverlening, [1996], 4 dln.(losbl.)

 

# DE BRUYNE (M.), Het brandreglement van Oostende ten jare

  1822, in: Biekorf, LXV, 1964, pp.331-335.

# DE REUCK (P.), e.a., Begrippen over brandweertechniek. Blus-

  verrichtingen, Gent, Stadsbestuur/Brandweerdienst, 1972,

  20p.

 

# DE REUCK (P.), e.a., Begrippen over brandweertechniek. Oefe-

  ningen, Gent, Stadsbestuur/Brandweerdienst, 1972, 10p.

# DE REUCK (P.), e.a., Begrippen over brandweertechniek. Ver-

  schillende branden, Gent, Stadsbestuur/Brandweerdienst,

  1972, 60p.

 

# ELINK SCHUURMAN (W.H.A.), DROST (D.), e.a., Hoe werkt de

  brandweer? Eenige technische algemeene opmerkingen en een

  beschrijving der inrichtingen in 89 meer belangrijke

  plaatsen van Nederland, s.l., Kluwer Deventer, 1913,

  186p.(ill.)

 

# FAIRO (Philip), GREGORY (B.), a.o., Laws relating to fires

  and firemen, [North Highlands], Department of general ser-

  vices North Highlands (California), 1977, 582p.

 

# GOYENS (L.), Manuel pratique de la lutte contre l'incendie

  et les risques associes a l'usage des sapeurs-pompiers com-

  munaux et de comités de securité des etablissements in-

  dustriels et comerciaux, Paris, Larousse, 1953, 237p.

 

# HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE, Manual of firemanship: a

  survey of the science of fire-fighting, London, Her Majes-

  ty's stationery office, 1977, 187p.

# HUYGAERTS (P.), Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen

  Brand en Binnendringing, e.a., Aansprakelijkheid van brand-

  weer en civiele bescherming tijdens interventies, Louvain-

  la-Neuve, NVBB, 1991, 11p.

 

# JANSEN (David), KUL Faculteit lichamelijke opvoeding en

  kinesitherapie, e.a., De fysieke konditie van de brandweer-

  man: een onderzoek naar de vereiste fysieke geschiktheid en

  de actuele fysieke conditie in een brandweerkorps, Leuven,

  s.n., 1994, 98p.

 

# KONINKLIJKE BELGISCHE BRANDWEERFEDERATIE, NEDERLANDSTALIGE

  VLEUGEL, Handleiding voor kandidaat-brandweerman, Arendonk,

  KBBF, s.d.

# LEVIN (B.), Psychological characteristics of firesetters,

  in: Arson, Some problems and solutions, NFPA, pp.43-49.

 

# MARÉCHAL (Griet) [red.], STROOBANTS (A.), e.a., Bewaring en

  vernietiging van gemeentearchieven, richtlijnen en advies,

  deel II.

# MASSCHELEIN (R.), LEPLAT (A.) en PHILIPS (E.), Arbeidsbelas-

  ting en het gebruik van individuele beschermingsmiddelen bij

  de brandweer, Leuven, KUL, 1982, 222p.

 

# MINISTERE DE L'INTERIEUR, SERVICE D'INCENDIE, Recueil de

  dispositions légales et réglementaires et de circulaires

  ministérielles concernant la prévention des incendies et de

  la panique, s.l., s.n., 1968, dl.1, 190p.

 

# MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, BESCHERMING BEVOLKING,

  Handleiding voor de brandweer, 's Gravenhage, Staatsdruk-

  kerij- en Uitgeversbedrijf, 1957, 170p.(2dln.)

 

# MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE

  BESCHERMING, Verzameling van de wetten, besluiten en om-

  zendbrieven betreffende de organisatie van de brandweer-

  diensten, Brussel, Min.Bin.Z., 1982, 360p. (losbl.)

 

# MUSSCHOOT (F.), DUINSLAEGER (G.), e.a., De brandweer in

  België: een operationele studie inzake organisatie-

  psychologie, Brussel, Instituut Administratie/Universiteit

  Brussel, s.d., 101p.

 

# ODILLON (Albert), Dictionnaire du feu. A l'usage des as-

  sureurs, experts, sapeurs-pompiers, ingenieurs, architectes,

  commercants et industriels, Paris, Argus, 1951, 1014p.

 

# PAULIN (G.), Théorie sur l'extinction des incendies, ou

  nouveau manuel du sapeur-pompier, Brussel, Journal des

  Economistes, 1844.

# PENNINCK (J.), Het Brugse «Reglement aengaende den Brand»

  uit 1822, in: Het Brugs Ommeland, VI, 1966, pp.24-29.

 

# PERNOT (Annemie), Brandweerdiensten en brandverzekerings-

  maatschappijen: organisatie en bevoegdheden inzake brand-

  voorkoming in ondernemingen, Brussel, Ced.Samson, 1988, 32p.

  (Reeks Arbeidsveiligheid, Praktijkcahiers 14)

 

# SCHUURMAN (Elink), DROST (D.), e.a., Hoe werkt de brandweer?

  Eenige technische algemene opmerkingen en een beschrijving

  der inrichtingen in 89 meer belangrijke plaatsen van Neder-

  land, Deventer, Kluwer, 1913, 186p.(ill.).

 

# TROOSTERS (J.), Brandpreventie, Brugge, Die Keure, s.d.

 

# VEREINIGUNG ZUR FORDERUNG DES DEUTSCHEN BRANDSCHUTZES

  (VFDB), Vorbeugender brandschutz, Wiesbaden, Buch- und

  zeitschriften-verlag kultur und wissen GMBH & Co KG, 1969,

  losbl.

 

# WALLINGTON (Neil) and HOLLOWAY (Sally), Fire and rescue:

  into action with brigades throughout Britain, Sparkford,

  Stephens, 1994, 224p.

 

# WELSCH (Jacques), Mesures préventives contre le feu (Rap-

  port), Brussel, s.n., 1899.

 

# WESTVLAAMSE BRANDWEERSCHOOL, Handboek Stagiair-brandweerman,

  Brugge, Provinciaal Gouvernement van West-Vlaanderen, 1982,

  206p.(ill.).

 

2.2. Historische studies van andere brandweercorpsen:

 

# ALVIN (A.J.), Création d'une compagnie de pompiers casernée

  et militairement organisée, projet élaboré par le colonel

  Alvin et présenté au collège écheval (de liège) par M.Neu-

  ville, bourgmestre, Luik, s.n., 1861, 201p. (Extrait du

  Bulletin administratif de la ville de Liège, Annexes, 1861)

 

# ANONIEM, Deux mille ans de lutte contre l'incendie:

  l'histoire des sapeurs pompiers (1erS-1860), in: Gavroche

  (F), 1986, 30, pp.1-12.

 

# BAKER (Alan), Fire-fighting fraternities? The corps de

  sapeurs-pompiers in Loir-et-cher during the nineteenth cen-

  tury, in: Journal of Historical Geography (GB), 1990, 16(1),

  pp.121-139.

 

# BASNETT (Stan), Mann ablaze! A history of the Isle of Man

  fire service, Hawes, Leading Edge, 1991, 96p.(ill.)

 

# BASTIAEN (Filip), Mee met z'n tijd? Branden en brandweer te

  Aalter: een historiek, Aalter, Gewestelijke vrijwillige

  brandweer Aalter, 1987, 206p.(ill.)

 

# BEKAERT (Roger) en DEMEURISSE (André), Geschiedenis van de

  Izegemse brandweer, in: Ten Mandere, XI, 1971, 1, pp.18-25.

 

# BOSWORTH (John), Bishop's Waltham Fire Brigade centenary:

  1891-1991, Southampton, J.Bosworth, 1991, 60p.(ill.)

 

# BROEKMAN (Jan), Grote branden in de Lage Landen, Lelystad,

  Koninklijke Vermande, 1985, 153p.(ill.).

 

# BROESHART (A.C.) en DE HAAS (H.), Die brand moet uit, 100

  jaar beroepsbrandweer in 's-Gravenhage (1889-1989), Amster-

  dam, Elmar, 1989, [150p.].

 

# BROWN (Kenneth), The Belfast fire brigade, 1880-1914, in:

  Irish Economic and Social History (GB), 1989, 16, pp.65-72.

 

# BURGGRAAF (W.), Hulpverlener en brandweerman: gesprekken

  met de brandweer, Alkmaar, Burggraaf, 1989, 102p.

 

# BUVÉ (Albert), Lokerse brandweer ontwapend!, in: Annalen

  van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXVII,

  1964, p.241-.

 

# COCKCROFT (William) and ROBERTSON (John), Fire brigades of

  Merseyside: an illustrated history, Melksham, Cromwell

  Press, 1993, 224p.(ill.)

 

# CONSADINE (Phil), "Incident closed": an illustrated history

  of the fire service in Coventry, London, Academy Books,

  1991, 112p.(ill.)

 

# COX (Ronald]), Oh, Captain Shaw: The life story of the first

  and most famous chief of the London Fire Brigade, Boreham-

  wood, Paramount, 1988, 191p.(ill.)

 

# DALMAZ (Patrick), Histoire des sapeurs-pompiers français,

  Parijs, PUF, 1996, 127p.(ill.).

  (Reeks 'Que sais-je?' n° 3116)

 

# DALZIEL (David), Dunoon Fire Service: centenary 1889-1989,

  s.l., [Strathclyde Fire Brigade], [1989], 40p.(ill.)

 

# DOLAN (Denis), Reflections in a brass helmet: the history of

  the Hitchin Fire Brigade, Baldock, Egon, 1989, 50p.(ill.)

 

# FARMER (Jack), Epping Town fire brigade: a history, Waltham

  Abbey, Epping Forest District Museum, [1986], 142p.(ill.)

 

# GAYNER (Arthur), Almost a century: the story of Southend-on-

  Sea Fire Brigade, 1877-1974, Southend-on-Sea, Arthur J.

  Gayner, 1993, 115p.(ill.)

 

# GOURVICH (T.R.), Stokers and pokers: railway history in the

  personal accounts of engine drivers and firemen(1914-60's),

  in: Journal of Transport History (GB), 1983, 4(1), pp.74-76.

 

# HAWKINS (C.W.), And still we serve, [Alton], Alton Fire

  Station, 1988, 79p.(ill.)

 

# HITCHINSON (Frank), A Twickenham fireman remembers 1929-

  1933, [Twickenham], Borough of Twickenham Local History

  Society, 1991, 39p.(ill.)

 

# HOLLOWAY (Sally), Courage high: a history of firefighting in

  London, London, HMSO, 1992, 285p.(ill.)

 

# HOLLOWAY (S.), London's noble fire brigades, 1833-1904,

  s.l., Cassell, 1973.

# HUGHES (Ted), The post war Bournemouth Fire Brigade 1948-

  1974, Bournemouth, Bournemouth Local Studies Publications,

  1991, 52p.(ill.)

# HUGHES (Ted), The volunteers: the Bournemouth Fire Brigade,

  1870-1929, Bournemouth, Bournemouth Local Studies

  Publications, 1990, 81p.(ill.)

 

# IEVEN (Ray), De Leuvense veiligheidskorpsen: een historisch-

  anekdotische wandeling door de geschiedenis van de Leuvense

  politie en brandweer, s.l., s.n., 1993, 863p.(ill.), 2dln.

 

# Kapitein J.Nuyts, bevelhebber der gewapende pompiers van

  Borgerhout, [Borgerhout], 't Lauwerkransken, [1964].

 

# MARTISCHNIG (Michael), Brandschutz und feuerwehrverein in

  der Jüdischen gemeinde von Mattersdorf/Mattersburg (1890-

  1938), in: Burgenländische Heimatblätter (Oostenrijk), 1984,

  46(3), pp.97-125.

 

# OSBORNE (David), A history of the Borough of Thetford Fire

  Brigade, Thetford, D.J.Osborne, 1988, 88p.(ill.)

 

# PAUL (T.J.), The story of the fire service, s.l., Almark

  Pub.Co., 1975.

 

# PILKA (Karl), Die Feuerwehren Oberöstenreichs: Eine Sozial-

  und Wirtschaftsgeschichtliche sowie Organisationssoziolo-

  gische Analyse, in: U.of Linz (Oostenrijk), 1990, pp.320-.

 

# POWNER (Jonathan), A duty done: The history of fire-fighting

  in Staffordshire, Stafford, Staffordshire County Council,

  1987, 184p.(ill.)

 

# PYNE (Stephen), Burning Bush: A fire history of Australia

  (18c-20c), New York, Holt/Rinehart&Winston, 1991, 497p.

 

# SEGARS (Terry), The fire service: The social history of a

  unformed working-class occupation (17c-20c), in: U.of Essex

  (GB), 1989, pp.463-.

 

# SMITH (Arthur), Fearless, dauntless, ne'er afraid: a history

  of Stockport Fire Brigade, [Stockport], Stockport Libraries,

  1994, 112p.(ill.)

 

# SMITH (D.), Dennis Smith's history of firefighting in

  America, s.l., Dial Press, [1978].

 

# SMITH (D.), Firefighters, s.l., Doubleday, 1988.

# ST.BERNARD (Peter), It's a dog's life in the fire service:

  memories of a "happy squirter", s.l., Defiant, 1990,

  269p.(ill.)

 

# TAMARIN (A.H.), Fire fighting in America, New York, Macmil-

  lan, 1970.

 

# TIRELIREN (A.), Ruim honderd jaar pompiers, de brandweer te

  Essen, in: De Spycker, XIV, 1957, pp.129-158.

 

# TOULON (R.), Les sapeurs et grenadiers de Thuin, in: Revue

  Nationale, XXVII, 1955, pp.177-178.

 

# VAN MELE (Roger)[red.], e.a., Van water en vuur, 100 jaar

  wel en wee van de brandweer Assenede, Assenede, Gemeen-

  telijke Brandweer Assenede, 1991, 184p.(ill.).

 

# VAN ZEEBROECK (Michel), La révolution des pompiers de

  Bruxelles racontée par Michel Van Zeebroeck, un de ceux qui

  ont fait avec, Brussel, s.n., 1865, 20p.

# VERBURG (G.J.), In vuur en vlam, Geschiedenis in woord en

  beeld van de brandbestrijding, Haarlem, J.H.Gottmer, 1967,

  160p.(ill.).

 

# WALKER (Harold), More memories: a fireman's recollections,

  Waltham Abbey in war and peace, Waltham Abbey, Stewardstone

  Investments, 1993, 135p.(ill.)

 

# WALLINGTON (Neil), Firefighter! The drama and humour of a

  dangerous profession, Exeter, Firestorm, 1992, 165p.(ill.)

 

# ZURIER (Rebecca), The american firehouse: an architectural

  and social history, New York, Abbeville Press, 1982,

  286p.(ill.).

 

3. Historische context.

 

# BERNARD (Henri) [red.], Het Geheim Leger (1940-1944), Gent,

  J.Verbeke, s.d., 345p.(ill.).

 

# Bibliographie d'histoire militaire belge des origines au 1er

  aout 1914, Brussel, Koninklijk Legermuseum, 1972, 674p.

 

# CAPITEYN (Andre) [red.], e.a., Gent en de eerste wereldoor-

  log: het stadsleven in de jaren 1914-1918, Gent, Stad Gent,

  1991, 127p.(ill.).

 

# CAPITEYN (Andre), Gent in weelde herboren, Wereldtentoon-

  stelling 1913, Gent, Stadsarchief, 1988, 228p.(ill.).

 

# CAPITEYN (Andre), DECAVELE (Johan), VAN COILE (Christine),

  e.a., Gentse torens achter rook van schoorstenen, Gent in de

  periode 1860-1895, Gent, Dienst voor Kulturele Zaken, 1983,

  180p.(ill.).

 (Katalogus Museum Arnold Vander Haeghen, 5 maart-10 mei 1983)

 

# CENTRUM VOOR HISTORISCHE DOKUMENTATIE VAN DE KRIJGSMACHT,

  Geschiedenis van het Belgisch Leger (deel 1: van 1830 tot

  1919; deel 2: van 1920 tot heden), [Brussel], Andre Grisard,

  1982, 2dln.

 

# DECAVELE (Johan) [red.], BALTHAZAR (Herman), e.a., Gent:

  Apologie van een rebelse stad; geschiedenis, kunst, cultuur,

  Antwerpen, Mercatorfonds, 1989, 446p.(ill.).

 

# DE GRAET (J.B.), Récit des troubles et des événements qui

  ont eu lieu dans la ville de Gand. A l'époque de la Révolu-

  tion de 1830, Gent, Imprimerie de F.-L. Dullé-Plus, 1856,

  101p.

 

# DE HERDT (René), Een Hollands soldaat penseelt Gent, Gent,

  Stichting Mens en Kultuur, 1989, 208p.(ill.).

 

# DEPAUW (Carine), Gent en Willem I: de publieke opinie (1819-

  1830), Gent, RUG, 1986, 283p. (dissertatie)

 

# DE RYCKEL (Baron?), Histoire de l'établissement militaire de

  la Belgique, Gent, Van Doosselaere, 1907, 406p.+438p.(ill.).

  [2 delen gebundeld]

 

# DESTANBERG (Napoleon), Gent sedert 1831: voornaamste gebeur-

  tenissen, eerste reeks: 1831-1840, Gent, Boekhandel

  J.Vuyhsteke, 1903, 284p.

 

# DHONDT (J.), Woelingen te Gent in 1848, Gent, s.n., 1948.

(overdruk uit "Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent", Nieuwe Reeks, Deel III, Afl.1, 1948)

 

# DIERYNCK (Lieva), De provinciale medische commissie van Gent

  en de epidemieën in Oost-Vlaanderen (1847-1878), 1973, KUL,

  Leuven, 116p. (licentiaatsverhandeling)

 

# FRANCHET (J.L.), De strijd tussen Patriotten en Orangisten

  te Gent (25 aug.1830-21 juli 1831), Gent, RUG, 1965.

  (licentiaatsverhandeling)

 

# GENONCEAUX (R.), Garde civique, Mientien de l'ordre et

  répression des troubles, Mons, s.n., 1912.

 

# MAHIEU (Godelieve), Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe

  eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis, Gent, RUG, 1969.

  (dissertatie)

 

# MARTIN (Edmond), Stakingen te Gent en in de kanaalzone 1918-

  1927, Gent, RUG, s.d., 251p.(ill.). (dissertatie)

 

# NEVE (Joseph), Gand sous la domination française, 1792-1814,

  Gent, Librairie Moderne A.Buyens, 1927, 401p.

 

# NEVE DE MÉVERGNIES (Joseph), Gand sous le régime Hollandais

  1814-1830, Gent, Librairie Moderne E.Claeys-Verheughe, 1935,

  223p.

 

# PIRENNE (Henri), Geschiedenis van België (deel 4: 1830-WO I)

  (uit Frans vertaald o.l.v.A.Van Loey), Brussel, La Renais-

  sance du Livre, s.d., 428p.(ill.)+93p.(Appendix: 1914-1940).

 

# STEELS (M.), Gent in 1870, in: Ghendtsche Tijdinghen, Jrg.9

  (1980), nr.4, pp.182-221.

 

# TAGHON (Peter), Gent, mei 1940, Gent, Historica, 1986,

  287p.(ill.).

 

# VAN AERDE (Roger), De omwenteling van 1830 te Gent (Dagver-

  haal), in: Ghendtsche Tijdinghen, Jrg.9 (1980), nr.3,

  pp.123-150.

 

# VAN GHEEN (Florent), Stakingen te Gent en in de kanaalzone,

  1930-juni 1936, Gent, RUG, s.d. (dissertatie)

 

# VANNIEUWENHUYSE (Johan), e.a., Gent in de oorlogsjaren 1940-

  1945, Gent, Stad Gent, 1985, 135p.(ill.).

 

# VAN WERVEKE (Hans), Gent, schets van een sociale geschiede-

  nis, Gent, Boekhandel Rombaut-Fecheyr, 1947, 130p.(ill.).

 

# WITTE (Els), CRAEYBECKX (Jan) en MEYNEN (Alain), Politieke

  geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, Stan-

  daard/VUB Press, 1990, 416p.

 

# WOUTERS (G.), La garde civique et ses origines, in: Annuaire

  des officiers de la garde civique (België), 1908, pp.5-37.

 

 

AFKORTINGENLIJST

 

* AGB = Archief Gentse Brandweer

 

* B&S = college van Burgemeester en Schepenen

 

* Burg. = Burgemeester

 

* cdt.= commandant/bevelhebber van het korps

 

* CHDK = Centrum voor Historische Dokumentatie van de

  Krijgsmacht

 

* GB = Gentse Brandweer ([359])

 

* GBA = Gemeentelijke Brandweer Assenede

 

* GR = Gemeenteraadsbesluit

 

* KB = Koninklijk Besluit

 

* KUL = Katholieke Universiteit Leuven

 

* MB = Ministerieel Besluit

 

* Min.Bin.Z. = Minister van Binnenlandse Zaken

 

* PAMW = Persoonlijk Archief Malik Weyns

 

* PLB = Passieve Luchtbescherming

 

* SAG = Stadsarchief Gent

 

* TBW = Territoriale Burgerlijke Wacht

 

* TSAF/TWER = Bibliotheek Veiligheid/Werktuigkunde, Campus

  Exacte Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven


 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[357]: De informatie die ik van Mario Polfliet kreeg overstijgt het korte interview dat ik op band vastlegde; tijdens de vele ontmoetingen in het kader van mijn opzoekingswerk leerde hij mij zeer veel bij over de werking en sfeer in het Gentse Brandweercorps.

[358]: Hoewel deze respondent al enige tijd geen deel meer uitmaakt van het Gentse brandweercorps wenste hij om persoonlijke maar gemotiveerde redenen anoniem te blijven. Hoewel dit nogal moeilijk ligt voor een wetenschappelijke studie (die immers door anderen controleerbaar moet zijn) besloot ik een uitzondering te maken, dit om diverse redenen: het interview is geen vitaal deel van m'n thesis, maar bleek wel uiterst boeiend om een beeld te krijgen van de laatste 20 jaar; bovendien is zijn kritiek gemotiveerd en genuan­ceerd, en hoorde ik gelijkaardige opmerkingen bij andere brandweerlui met wie ik in de kazerne praatte.

[359]: De afkorting 'GB' wordt ook in de literatuurlijst gehanteerd, maar staat daar voor de algemeen gebruikte afkor­ting van 'Great Britain/Groot-Brittanië'.