Met de moedermelk ingezogen of met de paplepel ingegeven. Een onderzoek naar de houding tegenover borstvoeding in België tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. (Anneleen Jachowicz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 1.BRONNEN

 

A. Onuitgegeven bronnen

 

 NATIONAAL WERK VOOR KINDERWELZIJN

- Jaarverslagen werking NWK (onvolledig)

- Verslagen van de Hoge Raad (1919- 1950)

- Verslagen van het Dagelijks Bestuur (1919- 1950)

- Officiële mededelingen

- Inspectieverslagen zuigelingenconsultaties regio Gent

 

 RIJKSARCHIEF GENT

- Fonds Provinciaal Hulp- en Voedingskomitee

 b) samenstelling van organisatie, personeel

 c) procesverbalen der vergaderingen van het provinciaal comité

 n°31, 32, 36, 39, 40

 i) Bedeling van goederen - algemeen

 n°40 betreffende de bedeling van melk 1916- 17

 n°157 overzichten van de geleverde waren aan diverse gewestelijke en lokale comités 1916

 n°162 stukken betreffende aanvragen van diverse gewestelijke comités voor het bekomen van Lilian Baby’s food, 1917- 18

 n°162 stukken betreffende de bedeling van Sigilline en baby’s food, 1918

 p) Groene Kruis van België

 n°231 stukken i.v.m. de activiteiten van het ‘Groene Kruis’ van België, 1916- 18

 

- Gewestelijk comité Hulp- en Voedingscomité Gent- stad

a) Algemeen

 n°253 nota’s vergaderingen 1916- 17

 n°254 procesverbalen en nota’s van de zittingen, 1917- 19

- Documentatie

 n°338- 349 rapporten van het provinciaal comité 1915- 17

 n°353 algemeen rapport over de werking van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité, deel III, hulpverlening

 n°252 idem over voeding

 

 STADSARCHIEF GENT

- Openbare onderstand: XVIIII/26: verslag ‘Gezondheidstoestand Gentse bevolking, ….

- Openbare onderstand: XVIII/28: Verslag van de heer Boen, bestuurder van het gezond- heidsbureel…, Kindersterfte te Gent en de middelen ter bestrijding ervan,…

- Openbare onderstand: XVIII/444: diverse dossiers: MILOS, volksgezondheid, werfbureau, gezondheidsdienst, gezondheidswerkzaamheden, verslagen over hygiëne, gezondheids- dienst Gent: stichting, historiek, ministerie van volksgezondheid, NWK Baudelohof…

 

 OCMW ARCHIEF GENT

1. Gedeelte gedeponeerd in het stadsarchief Gent

- XIV 65: nationaal werk voor kinderwelzijn

- O 3917: oorlog 1914- 1918 maatregelen om de voedselschaarste te vermijden. Melkerij van Gent, Melkdruppel, stedelijke melkerij, melkontledingen, melkbevoorrading, sterilisatie en pasteurisatie,…

- O20c2: bureau der weldadigheid, kribben en wachtverblijven, vraag tot terugvordering door de stad, kleine kribben, verslagen,...

 

2. Gedeelte in OCMW- archief zelf bewaard

- Verslagen van de zittingen van het Bureau van Weldadigheid

 boek 18: 1901- 1906

 boek 19: 1906- 1911

 TOT

 boek 23: 1925- 1929

 boek 70: 1926- 1929

 TOT

 boek 74: 1945- 1949

 

 AMSAB GENT

Map 8. Bond Moyson – Gent

 - Doos 4: Moedersfonds

 - Doos 6: afdeling Bond Moyson van het NWK

 Stukken 170- 179 verslag van de commissie

 Onderrichtingen,…

 - Doos 11: vrouwenafdeling van het Nationaal Verbond der Federaties van Socialistische Mutualiteiten

 - Doos 12: Moederschapskas

Map 32. Belgisch Socialistische Partij, Gent- Eeklo

 - Doos 30.1: stukken betreffende BWP en BWP federatie, Gent- Eeklo, geschiedenis, diverse takken van de socialistische beweging, pers, plan van arbeid, congressen, 1887- 1939

 - Doos 31: stukken met betrekking tot de Socialistische

 Vrouwenbeweging Gentse federatie, congressen, propaganda ( 1942- 1969)

 Stukken: 1245, 1252, 1253, 1255, 1261

Map 75. Socialistische partij

 - Doos 100: 2 stukken betreffende gezondheidszorg

 - Doos 216: 1 stuk betreffende BSP- vrouwen

 - Doos 266: 4 studiedagen SVV

 - Doos 370: 3 stukken betreffende de Nationale Vereniging voor

 Kinderverzorgsters

Map 100. Fonds CODEP

 - Doos 61: 17 centrale voor arbeidsopvoeding

 - Doos 61: 18 mutuele kas voor gezinsopvoeding in België 1937

 - Doos 61: 19 sociaal studiebureau 1939

 

 KADOC

- KAV Moeder– en kinderzorg Gent 11: aanvragen om toelage consultatiebureau voor het jonge kind, prenatale raadplegingen, prenatale consultatiebureau, raadplegingen voor zuigelingen, briefwisseling….

 79. Archivalia Laura De Smet m.b.t. Werk der gezonde melk, 1905,1909, 1925, 1927- 1928, 1933

- ACV syndicale dienst voor vrouwen 12

 

- Christelijke vrouwenmutualiteit – ons vooruitzicht 13

 7. briefwisseling

 80- 83. Moeder en kinderzorg

 

B. Uitgegeven bronnen

 

 a) officiële bronnen

- Memorial administratif de Gand, Annoot- Braeckman, 1900- 1950

- Stad Gent openbare gezondheid, Jaarlijksch Statistisch Bulletijn, Gent, Stad Gent Openbare gezondheid, nd.

- Belgisch Staatsblad, afdeling kindsheid 1915- 1950 b) niet- officiële bronnen

 

 TIJDSCHRIFTEN

- Brieven aan jonge ouders, Leuven, Boerinnenbond, 1924- 1954 (KADOC)

- De Boerin, Leuven, Boerinnenbond, 1919 (KADOC)

- De vroedvrouw, Leuven, Algemeen Vrij Verbond der Vroedvrouwenscholen van België 1931- 1952 (K.B.)

- Eve, supplément féminin, hebdomadaire de la Meuse, Luik, 1920- 1939

- Het Kind, Brussel, NWK , vanaf 1981 Kind en Gezin, 1945- 1980

- Journal de la mère, 1932- 1935 (K.B.)

- Journal des mères, Hygiène physique et morale de l’ enfant, la mère, l’ enfant, la jeunesse. Tribune libre des problèmes d’ éducation et d’ enseignement, Brussel, 1901- 1914, 1920- 1931 (K.B.)

- Lettres à maman, organe officiel de l’ union maternelle, Brussel, 1922- 1923 (K.B.)

- L’informations sociales de solidarité, groupement social feminin liberal, bulletin trimesteriel, Bruxelles ( Liberaal Archief)

- Maandblad van het Nationaal Werk voor kinderwelzijn - Revue mensuel de l’ Oeuvre National de l’ enfance, Brussel, NWK/ ONE, 1919- 1940

- Maman, revue éducatrice, sociale et pratique, 1936- 1950 (K.B.)

- Moedersblad, Maandschrift voor sociale gezondheidsleer, Oostende, De Vriese, 1913- 1929 (RUG)

- Tijdschrift voor Verpleegkunde, Vroedkunde en Sociale Geneeskunde, Orgaan van het congres voor verpleegkunde en Sociale geneeskunde (aantal losse exemplaren RUG )

- Geneeskundig tijdschrift voor België, Antwerpen, 1910- 1914 (RUG)

- Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift, algemeen blad voor geneeskundige wetenschappen en beroepsbelangen, Antwerpen, 1920- 1944 ( RUG )

- Vrouwenbeweging, orgaan der Vlaamse vrouwengilden, 1920- 1933 (KADOC)

 

 

 MONOGRAFIEËN

 

- BAEKELAND (H.), Volksvoordracht aan de Vlaamsche vrouwen over ‘t voeden en ’t verzorgen der kleine kinders, Brussel, Weissenbruch, 1908, 30 p.

- BRAECKMANS (B.), Raadgevingen aan moeders of de kunst gezonde kinderen op te voeden volgens de wetten der natuur, s.l., s.n., s.d., 99 p.

- CAHUET (R.), L’ allaitement à la campagne, Paris, Vigot frères, 1936, 112 p.

- CRUTZEN, Conférence: la consultation de nourrissons et le rôle de l’ infirmière/ la surveillance des enfants placés en nourrice ou en garde, Bruxelles, ONE, 1923, 33 p.

- DAELS (F.), De vrouw in de nieuwe tijden, toespraak gehouden op de vergadering van het Vlaams nationaal vrouwenverbond te Brussel op 12.01.1941, Brussel, uitgeverij Dietschland, 1941, s.p.

- DAELS (F.), Over de bescherming van de eerste kindsheid, Brugge, s.n., 1920, 16 p.

- DAELS (F.), Voor moeder en zuigeling, Leuven, Vlaamse boekenhalle, s.d., 108 p.

- DANDOIS (M.), Crèches et puériculture, bulletin de l’ académie royale de médecine de Belgique, Bruxelles, Goemaere, 1924, 23 p.

- DE BACKER (T.), Volksgezondheidsleer of handboek en bijzondere gezondheidsleer, Gent, s.d., 191 p.

- DE BEIR, Over de voeding van den zuigeling, Leuven, S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, 1922, 33 p.

- DE COCK (A.), Volksgeneeskunde in Vlaanderen, Gent, Vuylsteke, 1891, 386 p.

- DELCOURT, La mortalité infantile: ses causes. Etude des moyens propres à l’ enrayer, Brussel, Sereyns, 1912, s.p.

- DELCUVE, Catechismus der huismoeder. Eene handleiding bij het verplegen van zuigelingen, Gent, Vanderpoorten, 1906, s.p.

- DE NEFE, Verbod van het gebruik der zuigflesschen met lange buis. Verordening, Gent, 1905, s.p.

- FRANK, L’ allaitement maternel, Bruxelles, offices de publicité, n°8, 1921, 15 p.

- GELUK (J.A.), De melkvoorziening der groote steden, s.l., s.d., 8 p.

- HENDRIX (J.), Gezonde en ongezonde melk, verhandelingen van de algemeene katholieke Vlaamsche hogeschooluitbreiding n°149, Antwerpen, Kiliaan, 1912, s.p.

- JANSSEN (C.), De zuigeling. Groei en ontwikkeling. Voeding, verpleging en opleiding, Turnhout, N.V. Loir, 1924, 59 p.

- S.N., La surveillance des enfants mis en nourrice contre salaire, Liège, imprimerie Vaillant- Garmanne, 1919, s.p.

- MANSION (E.), Beginselen van zuigelingenverpleging,Leuven, SV de Vlaamsche boekenhalle, s.d., 45 p.

- OPLIGGER (Z.), L’ allaitement maternel, Technique des soins, Bruxelles, ONE, 1949, 32 p.

- PATTYN, Voordracht over ’ t voeden en ’t bezorgen der kleine kinderen, Brussel, Weissenbruch, 1910, 23 p.

- PATTYN, Het opkweeken dat is het voeden en het verzorgen der kleine kinderen, Oostende, s.n., 27 p.

- SCHMIDT (L.), Het boek der moeders, Gent, s.n., 1921, 4 p.

- SMETS (J.), Kindersterfte en kinderverpleging, verhandelingen van de algemeene katholieke hogeschooluitbreiding, Antwerpen, Kiliaan, 1912, 37 p.

- TIJDENS (F.), Kraamverpleging, voeding en verzorging van het kind in het eerste levensjaar, Groningen, J.B.Wolters, 1929, 103 p.

- VAN CAUWENBERGHE (A.), Le jeune enfant, Gent, Hoste, 1919, 166 p.

- VAN CAUWENBERGHE, Enkele begrippen over kindergezondheidsleer, Gent, 1911, 111 p.

- VAN DEN BOS (L.), La lutte contre la mortalité infantile, Gand, imprimerie van der Haegen, 1907, 18 p.

- VAN HAVERBEKE (H.), Grondbeginselen van huishoudkunde, gezondheids- leer en kinderverzorging, Ronse, 1921, 200 p.

- VERSCHRAEGEN (J.), Praktische leergang over kinderverpleging ingericht bij de raadpleging voor zuigelingen, Antwerpen, drukkerij Dirix van Riet, 1917, 87 p.

- VELGE (H.), La protection de l’ enfance en Belgique. Son passé- son avenir, Brussel, Goemaere imprimeur du roi, 1919, deel I 1- 159, deel II 1- 125, deel III 1- 190.

- VELGE (H.), L’ activité de l’ œuvre nationale de l’ enfance pendant vingt- cinq ans ( 1915- 1940), Brussel, ONE, s.d., 297 p.

- VELGE (H.), L’ activité de l’ œuvre nationale de l’ enfance pendant la guerre ( 1940- 1945), Brussel, ONE, s.d., 220 p.

 

 c) Fonds vliegende bladen

- I.A.58: lait

- I.G.29: goutte

- I.L.4: Lait

- I.E.55: enfant

 - alimentation de la première enfance

- II.E.9: enfant- enfance

 - rapport du bureau d’hygiène de la ville de Gand

 - Brief van de Ligue Nationale Belge pour la protection de l’ enfance du premier âge

 - Ligue National pour la protection de l’enfance du premier âge, extrait du bulletin n°4,

 juillet 1907

- II.G. 36: goutte

 

 

2. LITERATUURLIJST

 

Onuitgegeven verhandelingen

 

- BEYENS (B.), Van zelfstandige verloskundige tot assistente van de gynaecoloog. De evolutie in het beroep van de Vlaamse vroedvrouw tijdens het interbellum, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1999, 171 p.

- RIEM (A.), In de strijd tegen de kindersterfte voor 1914, KUL, onuitgegeven licentiaats- verhandeling, 1980, 122 p.

- STUL (A.), Proeve tot typering, via de reclame van het beeld van de vrouw gecreëerd in de dagbladpers en poging tot categorisering van het onderscheiden vrouwelijke lezerspubliek (1900- 1917), RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, s.p.

- VAN DOORNEVELDT (W.), Laat de kinderen tot ons komen. Kinderopvang als onderdeel van een sociale politiek in de lange 19e eeuw. Een onderzoek met de nadruk op Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1999, 183 p.

 

Tijdschriftartikels

 

- DE KNECHT- VAN EEKELEN (A.), Zuigelingenvoeding in Nederland. Over de modernisering van een traditie 1870- 1920, Jaarboek voor vrouwengeschiedenis: voeden en opvoeden, Amsterdam stichting beheer IISG, 1999, pp. 7- 50.

- DE VROEDE (M.), Consultatiecentra voor zuigelingen in de strijd tegen de kindersterfte in België voor 1914, Tijdschrift voor geschiedenis, n°94, 1981, pp.112- 120.

- HENDERSON (L.), Representing infant feeding: content analysis of British media portrayals of bottle feeding and breastfeeding, British medical journal, n° 321, 2000, pp.1196- 1198

- Het Kind, maandblad van kind en Gezin

- LESTHAEGE (R.), De borstvoeding als verklaring voor regionale verschillen in vruchtbaarheid en zuigelingensterfte; Nederland en België in het midden van de XIXde eeuw, Bevolking en Gezin, n° 2, 1982, pp. 61- 84.

- SALMON (M.), The cultural significance of breastfeeding and infant care in early modern England and America, Journal of social history, jrg.28, n°2, 1994, pp. 247- 269.

- VANDENBROEKE (C.), Seksualiteit en vruchtbaarheidscontrole rond 1900. Een terreinverkenning, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, juni 1978, pp.197- 221.

- VANDENBROEKE(C.), Zuigelingensterfte, bevallingsstoornissen en kraambedsterfte (17e- 19e eeuw), Bijdragen tot de geschiedenis, 1977, pp. 133- 161.

- VANDENBROEKE (C.), VAN POPPEL (F.) en VAN DER WOUDE (A.M.), De zuigelingen–en kindersterfte in België en Nederland in seculair perspectief, Tijdschrift voor geschiedenis, n°94, 1981, pp. 461- 491.

- VAN POPPEL (F.), Sociale ongelijkheid voor de dood, het verband tussen sociaal- economische positie en zuigelingen - en kindersterfte in Nederland in de periode 1850- 1940, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, jrg. 8, n° 27, 1982, pp. 231- 281.

 

Monografieën

 

- BADINTER (E.), De mythe van de moederliefde. Geschiedenis van een gevoel. Utrecht, Bijveld, 1983, 271 p.

- BAUMSLAG (N.) e.a., Milk, money and madness. The culture and politics of breastfeeding, Londen, Bergin and Garvey, 1995, 256 p.

- BLAFFER HRDY (S.), Moederschap een natuurlijke geschiedenis, Utrecht, Spectrum, 2000, 272 p.

- BRACKE (N.), CELIS (K.) e.a. , Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit, Bijdragen museum van de Vlaamse sociale strijd 16, Gent, Provinciebestuur van Oost- Vlaanderen, 1999, 498 p.

- BRAECKMANS (P.), TOP (S.) en VANDENBUSSCHE (L.), Ziekte en remedies in de volksgeneeskunde, Menen, s.n., 1973, 231 p.

- BOTS (M.) en NOORDMAN (M.), Moederschap als balsem, ervaringen van katholieke vrouwen met huwelijk, seksualiteit en moederschap in de eerste helft van deze eeuw, Amsterdam, SVA, 1981, 155 p.

- BUIKEMA (R.) en SMELIK (A.), Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen, Duck Couthino, Muidenberg, 1993, pp. 31- 44.

- CHRISTENS (R.) en DECKER (R.), Vormingswerk in vrouwenhanden, deel 2: de geschiedenis van de KAV voor de tweede wereldoorlog, Leuven, Acco, 1988, 271 p.

- CLAYDEN (G.) en LISSAUER (T.), Illustrated textbook of paediatrics, Edinburgh, Mosby, 2001, 410 p.

- DE JONGHE (E.), Portretten van echt en trouw, huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de 17e eeuw, Zwolle, Waanders, 1986, 333 p.

- DE DEKKER (A.), Vormingswerk in vrouwenhanden: de voorgeschiedenis van de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging, Leuven, Acco, 1986, 174 p.

- DEKKER (R.), Childhood, memory and autobiography in Holland, from the golden age to romanticism, in: Early modern history: society and culture, Londen, Macmillan Press, 2000, pp. 91- 100.

- DE WEERDT (D.), De dochters van Marianne, 75 jaar SVV, Antwerpen, Hadewijch, 1997, 352 p.

- DE WEERDT (D.), De vrouwen van de eerste wereldoorlog, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1993, 303 p.

- DE WEERDT (D.), En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830- 1960, Gent, Masereelfonds, 1980, 226 p.

- DEVOS (I.), Ziekte een harde realiteit, in: Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 1998, pp. 117- 129.

- D’HARCOURT (C.) en FONTANEL (B.), L’ épopée des bébées. Une histoire des petits d’hommes, Paris, Editions de la Martinière, 1996, 121 p.

- D’HONDT (B.), Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen, Gent, Liberaal Archief, Gent, 155 p.

- DUPUIS (H.M.)e.a., Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu, Amsterdam, Meulenhof informatief, 1987, 212 p.

- FILDES (V.), Breast, bottles and babies. A history of infant feeding. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1986, 462 p.

- FOMON (J.), Nutrition of normal infants, Missouri, Maple- Vail, 1993, p. 475.

- GIJSWIJT- HOFSTRA (M.), Uitdagingen voor medisch- historisch onderzoek, in: COPPENS (H.) en DE KOK (H.),Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen… Medische zorg in de kempen vóór de medicalisering, Turnhout, Algemeen rijksarchief Brussel, 1994, pp.7- 16.

- LAMBRECHTS (E.), Vrouwenarbeid in België. Het tewerkstellingsbeleid inzake vrouwelijke arbeidskrachten 1930- 1972, s.l., Centrum voor bevolkings - en gezinsstudiën. Ministerie van Volksgezondheid en Gezin, 1979, 247 p.

- LEWIS (J.), The politics of motherhood. Child and maternal welfare in England, 1900- 1939, Londen, Croon Helm, 1980, 235 p.

- MATTHEWS GRIECO( S.), Breastfeeding, wet nursing and infant mortality in Europe 1400- 1800), in: Historical perspectives on breastfeeding, Florence, UNICEF, 1991, pp. 1- 63.

- MAYER (J) en DHAENE (L.), Sociale emancipatie en de democratisering: de gezondheidszorg verzuild. In: Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 1998, pp. 151- 166.

- PEETERS (H.F.M.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland, Nijmegen, SUN, 1988, 256 p.

- SHORTER (E.), The making of the modern family, New York, Basic Books, 1975, 319 p.

- STEVERLYNCK (C.), Als de ooievaar komt… Vrijen, trouwen en moeder worden in de twintigste eeuw, Tielt, Lannoo, 2000, 246 p.

- SUSSMAN (G.), Selling mothers milk. The wet- nursing business in France 1795- 1914, Urbana, University of Illinois Press, 1982, 210 p.

- VANDENBROEKE (C.), Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Leuven, Kritak, 1984, 301 p.

- VANDENBROEKE (C.), Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot het heden. Seks, liefde en huwelijk in historisch perspectief, Brussel, Elsevier, 1986, 244 p.

- VELLE (K.), De overheid en de zorg voor de volksgezondheid. In: Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 1998, pp.130- 150.

- VERMEYLEN (K.), Moeder en kinderzorg in het nationaal werk voor kinderwelzijn (1919- 1940), Een historisch- pedagogische verkenning. In: Dekker en Kruithof, Pedagogisch werk in de samenleving. De ontwikkeling van professionele opvoedkunde, Leuven, Acco, 1987, pp. 39- 46.

- WENNEKES (W.), De vaders van Nutricia. De min van Nederland, 1991, Abcoude, Uniepers, 1991, 79 p.

- YALOM (M.), De geschiedenis van de borst. Westerse beeldvorming door de eeuwen heen, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1907, 320 p.

- ZWAAN (T.), Familie, huwelijk en gezin in West- Europa, van de middeleeuwen tot de moderne tijd, Boom, Open universiteit, 1993, 389 p.

 

Repertoria

 

- FLOUR (E.), e.a., Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België. 2. Repertorium van de feministische vrouwenpers 1830- 1994, Brussel, Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, 1994, 411 p.

- FLOUR (E.), e.a., répertoire des sources pour l’ histoire des femmes en Belgique. 1. répertoire de la presse féminine et féministe en Belgique 1830- 1994, Brussel, Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, 1994, 487 p.

- FRANCOIS (L.), Een eeuw Gentse historische school. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de universiteit Gent 1891- 1992, Gent, OSGG ,1993, 191 p.

- FRANCOIS (L.), VANHAUTE (E.) en VRIELINCKS (S.), De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Deel 2 Bibliografie van de licentiaatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten 1975- 1994, Gent, Academia Press , 1995, 325 p.

- Keuze bibliografie, de vrouw in de samenleving (2 delen), Koninkrijk België, ministerie van economische zaken, 1975, 1212 p.

- VAN DEN EECKHOUT en VANTHEMSCHE, Bronnen voor de studie van het hedendaagse België,19de- 20ste eeuw, Brussel, VUB- press, 1999, 1437 p.

 

 

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

AMSAB: Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging

B.RUG: Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent

KADOC: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum

K. B. : Koninklijke Bibliotheek Albertina

K. & G. : Archief van Kind en Gezin

RAG: Rijksarchief Gent

SAG: Stadsarchief Gent

N.H.V.K. : Nationaal Hulp- en Voedingskomitée

N.W.K. : Nationaal Werk voor Kinderwelzijn

O.N.E. : Oeuvre Nationale d’ Enfance

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende